Kezdőlap / Prédikációk (oldal 2)

Prédikációk

Meglátod Isten dicsőségét

A címbeli kijelentés (Jn.11,40) Lázár sírjánál hangzott el Krisztus Jézus ajkáról. A halál már négy nappal azelőtt beállt. Előbb hosszabb betegség utalt a végzetes eseményre. A család vesztesége elkerülhetetlenné lett, a testvérek hármas egysége megbomlott. Betánia közössége megfogyatkozott, és Jézus ...

Olvassa tovább »

Nagyszombat az imádság különleges alkalma!

Nem imádkozunk fölöslegesen “Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Fil. 4,6) Olvasom minap teológiai ismereteket sugalló szerző tollából, hogy az imádság fölösleges, ha valóban egy mindent tudó Isten van ...

Olvassa tovább »

Jób (5.)

“Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az ÚR színe elé járuljanak. Eljött velük a Sátán is, hogy az ÚR színe elé járuljon. Az ÚR azt kérdezte a Sátántól: Honnan jössz? A Sátán így felelt az ÚRnak: Körülkerültem és ...

Olvassa tovább »

Jób (4.)

“Akkor fölkelt Jób, megszaggatta a köntösét, megborotválta a fejét, a földre esett, leborult, és azt mondta: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és mezítelen térek vissza. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve! Mindezekben nem vétkezett ...

Olvassa tovább »

DE

„Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad. És hozzájárulának ...

Olvassa tovább »

Jób (3.)

“Történt egy napon, hogy fiai és leányai elsőszülött bátyjuk házában ettek, és bort ittak. Akkor követ jött Jóbhoz, és ezt mondta: Az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. A sébaiak azonban rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig ...

Olvassa tovább »

Jób (2.)

“Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az ÚR színe elé járuljanak, és megjelent a Sátán is közöttük. Az ÚR azt kérdezte a Sátántól: Honnan jössz? A Sátán így felelt az ÚRnak: Körülkerültem és át- meg átjártam a földet. ...

Olvassa tovább »

Jób (1.)

“Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született. Hétezer juh, háromezer teve és ötszáz iga ökör és ötszáz szamár volt a ...

Olvassa tovább »

Óh, Uram, segíts meg!

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Mt.21,1-11) máig érvényes kérdésekre hívja fel a figyelmünket. Ha az evangéliumok híradását hűségesen követjük, akkor vesszük észre, hogy ezek a részletek mennyire időszerűek, és mennyire óvnak bennünket attól, hogy ne csak a történetet jegyezzük meg, hanem a ...

Olvassa tovább »

Adventi túlélőcsomag

Nagy utazás az élet, s valamikor csúszik is a talaj. Lám meg is jött az első hó. Ha most döntenünk kellene arról, hogy mi az a dolog, amit a meglevő dolgain közül tovább vihetnénk magunkkal, mi lenne az? Egy valamit ...

Olvassa tovább »

Higyed István: Gondolatok újkenyér ünnepére

A magyar nyelv találékonysága, kifejezőereje közmondásokba, szólásmondásokba sűrítette a kenyérrel kapcsolatos tapasztalatait is. Néhány ilyen megállapítás szolgálja alábbiakban az igei üzenetet. “Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet ...

Olvassa tovább »

Anyák Napjára – Prédikáció

„És reggel felkelének, és minekutána imádkozának az Úr elõtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És ismeré Elkána az õ feleségét, és az Úr megemlékezék róla. És történt idõ multával, hogy terhes lõn Anna, és szüle fiat és nevezé õt Sámuelnek, ...

Olvassa tovább »

Elek Arnold – Nagypénteki igehirdetés

“Akkor azért nékik adá õt, hogy megfeszíttessék. Átvevék azért Jézust és elvivék. És emelvén az õ keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak: A hol megfeszíték õt, és õ vele más kettõt, egyfelõl, és másfelõl, középen ...

Olvassa tovább »