Kezdőlap / Napi Ige

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. július 18.

“Ekkor monda a vén ember: Békesség néked! Mindarra, ami nélkül csak szükölködöl, nékem lesz gondom. Csak nem hálsz itt az utcán?” (Bírák 19,2o) Nem mindegy, hogy kit fogadunk be. Az európai tagállamok között még mindig komoly téma: a migráns-kérdés. Két ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 16.

„Élt Efraim hegyvidékén egy Míká nevű ember. Ez azt mondta egyszer az anyjának: Az az ezeregyszáz ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 14.

      Sámson ezt felelte neki: Teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok nekik.    (Bírák 15, 3)      Pál apostol sokat értekezik a római levélben a Krisztusban hívő emberben jelenlevő kétféle természetről, amelyet ő ó- illetve újembernek nevez. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 11.

“És ítélé ő utána az Izráelt Ibsán,…Élon,… és Abdon” ( Birák 12:8-15) Valamit és valamennyit rólunk is feljegyeznek, ahogy ezekről a Jefte után élő bírákról is. Lényegében e három bíróról annyit jegyez meg az Ige, hogy gyakorolták tisztségüket, gyermekeket nemzettek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 10.

„És fogadalmat tett Jefte az ÚRnak, ezt mondván: Ha mindenestül kezembe adod az ammóniakat, akkor bármi jön elém házam ajtaján, mikor békével visszatérek az ammóniaktól, legyen az az ÚRé, feláldozom azt egészen elégő áldozatul.” (Bírák 11, 30-31) Az Úrnak tett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 9.

“A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. De azután a felesége is szült fiakat Gileádnak, és amikor feleségének a fiai felnőttek, elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: Nem kapsz örökséget apánk házából, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 8.

„Ti mégis elhagytatok engem…” (Bir 10,13a) Mégis… Kétféle „mégis”-sel találkozhatunk a Bírák könyvében és az életben: van egy emberi, és van egy isteni. Isten jó, az ember ezt gonoszsággal viszonozza. Az emberi mégis elképesztően gonosz tud lenni. Annyira, hogy megdöbbenésünkben ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 4.

“És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok . Az Úr uralkodik ti felettetek.” (Birák 8,23) Az ember eszköz Isten kezében. Egyesek vezetésre termettek, mások megelégszenek azzal, hogy vezetetettek legyenek, mert úgy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 3.

„Ekkor azt mondta az ÚR Gedeonnak: Több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midjánt. Mert Izráel még dicsekednék velem szemben, és azt mondaná: Az én kezem szabadított meg engem!” (Bírák 7, 2) A kettő több mint egy, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 2.

„Rombold le apád Baál-oltárát… Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erdőnek a tetején, a kőrakásból…”  (Bír 6,25-26) Olvasandó: Bír 6, 25-40 A Harangszó Rádió adása jővő szombaton a 400. alkalommal csendül fel és hirdeti a bátorító, bíztató és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. július 1.

„Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és ezt mondta: Az ÚR veled, erős férfiú!” (Birák 6,12) Gedeon története sok figyelemreméltó dologra tanit bennünket, melyek nagyon fontosak a mindenkori hétköznapi életünkben, naponkénti kisértéseinkben. Egyik leginkább figyelemreméltó tény, hogy Isten nem azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 27.

“És megnyugovék a föld nyolcvan esztendeig. Ő utána pedig Sámgár, Anáthnak fia volt bíró, aki hatszáz Filiszteus férfiút ölt meg egy ökörösztökével, és megszabadítá ő is Izráelt.” (Bír 3,30.b-31)   Ehud, fellépése és bíráskodása után, 80 évig van béke de ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 26.

“De mihelyt a bíró meghalt, visszatértek , és jobban megromlottak, mint atyáik.” (Bírák 2:19). A letelepedés és az Igéret földjének felosztása után, Józsué  száztíz esztendős korában teremtőjéhez költözött és ott maradt a nép  lelki vezető nélkül. Az árván maradt népről ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 25.

“Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit! Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra! Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!” (5Móz 32,1-25 Mózes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. június 24.

“Történt Józsué halála után, hogy Izráel fiai megkérdezték az Urat: Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánaániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az Úr ezt mondta: Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak: Vonulj fel ...

Olvassa tovább »