Archive for the Category » Napi Ige «

Velünk az Isten – 2016. május 1.

„Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte azt a nagy paráznát, aki a földet megrontotta paráznaságával, és számon kérte kezéből szolgái vérét. És másodszor is szóltak: Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké! És leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, és imádta Istent, aki a trónon ült, és ezt mondták: Ámen! Halleluja!  És megszólalt egy hang a trón felől: Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan, ti szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok! És hallottam valami nagy sokaság szavát, mely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása és az erős mennydörgés hangja: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!” (Jel.19,1-6)

Május elseje van.

Népszokások is kötődnek május kezdetéhez: májusfa emelése, a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szerelmi szokásainak Európa-szerte ismert jelképe. Majálisok szervezése.

Egykor a munka kiemelkedetten megünnepelt napja volt: munkaszünetet, szabadságot jelentett, örvendezésre-ünneplésre adott okot. Emlékszem gyermekkorom, ifjúságom munkanapi felvonulásaira, éljeneztük és éljeneztették azokat, akik lehetővé tették mindezt.

Ebben az évben május 1 az első vasárnap a hónapból, így az édesanyákért, a földi életet adókért való Hálaadás és Emlékezés Ünnepe.

Az ortodox testvéreink pedig ma ünneplik a Húsvétot, a Feltámadott Jézus Krisztusnak hódolnak, Aki legyőzte az örök ellenséget, a legnagyobb fájdalmunkat, bűneink zsoldját, a halált. A Feltámadott Krisztus általi szabadság, az általa, miatta való ünneplés az, ami igazi örvendezésre, hálaadásra, hódolatra adhat nekünk okot. Akinek győzelme által és ereje által dolgozhatunk, munkálkodhatunk, kereshetjük meg és tehetjük a családi asztalra a mindennapok kenyerét, akinek erejével rendszerezhetjük életünket, Akinek kegyelme által érezhetjük és kísér bennünket egy életen át az édesanyai szeretet érzése és a gyermeki ragaszkodás. Részesei lehetünk annak a kapcsolatnak, amelyet az Atya érez irántunk, teremtett gyermekei iránt, mely leginkább az édesanyák szeretetében tükröződik az emberi kapcsolatokban. Amiért kimondhatatlan hálával tartozunk neki, hódolunk előtte: Köszönöm, köszönöm, köszönöm az édesanyámat…

    HALLELUJAH, az első 6 versben 4-szer fordul elő ez a héber szó, amely az Újszövetségben sehol másutt nem szerepel. Benne van a Győzedelmes Urunk neve is: dicsérjétek:hallelu-JAH-Jáhvét, az Örökkévaló nevét.

 A mennyben a nagy sokaság felszólítást kap, hogy örvendezzen, Babilon, a Gonosz bukásán. Nagy néptömeg ujjong, mert Isten dicsősége felragyogott a nagy parázna elítélésével. A háromszoros magyarázó „mert” megmutatja, hogy a dicsőítés mindig megalapozott. Isten lényének, útjainak és művének megismerése váltja ki.

Istent imádni azt jelenti, hogy értelmesen megválasztott szavakkal válaszolunk arra, amit Isten mondott és tett. Mert igazak és igazságosak az Ő ítéletei: elítélte az Ő Fiát helyettünk, Őt sújtotta mindannyiunk gonoszságáért, igazságos ítélete minden üdvbizonyosságunk alapja.

Soha nem lehetnénk bizonyosak abban, hogy a bűneink valóban megbocsátást nyertek, ha Isten nem szabta volna ki az értük járó igazságos mértékű büntetést a saját Fiára.

És dicsőítjük Őt, mert a végén megítél minden istentelenséget, ami az Ő Fiát és az Ő semmihez nem fogható művét gyalázta.

     A 24 vénhez hasonlóan boruljunk le és imádjuk Őt: mindazért, amit véghezvitt és véghezvisz értünk. A zsoltárossal együtt mondjuk:”Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben” (Zsolt.22,26), a krónikaíróval pedig valljuk:

„Bizony Tőled van mindez és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk.”(1Krón.29,14)

     Így áldunk Téged azért, hogy minden a Megváltónknak és Urunk akaratának van alárendelve, és neked mondunk köszönetet munkánknak megáldásáért, az életet továbbító drága eszközeidért, az édesanyákért, azért, hogy mi is gyermekeket ölelhetünk át a Tőle tanult szeretettel és érezhetjük ebben azt a csodát, amit Te tudsz véghezvinni Győzedelmes Úrként Mennyben és Földön egyaránt.

Hallelujah!

                                                              Ámen.

                                                                                 Nagy Erika,

                                                                                 Sárközújlak

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 29.

És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől… Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya, és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is (Jelenések 17, 6. 14).

A történelem folyamán a világi nagyhatalmak nem tűrték el a keresztyéneket, tűzzel, vassal irtották őket, gyalázták a Jézus nevét, teljesen meg akarták semmisíteni mindazt, ami krisztusi. Áldozatok neveinek hosszú sorát lehetne sorolni, azoknak a nevét, akik mártírként írták be nevüket az egyháztörténetbe. A fenevadon ülő asszony (Babilon) valósággal megrészegedett ettől a népirtástól, nő létére hatalmának teljes pompájában tündököl.
A történelem sokszor ismétli önmagát, a keresztyének elleni merényletek sora nem szűnt meg ma sem.
Isten azonban nem hagy magára bennünket. A Báránynak hatalma van arra, hogy győzzön. Csak idő kérdése, hogy ez a győzelem mikor következik be. Az sem lényegtelen, hogy  kik lesznek ennek a győzelemnek a részesei. A hivatalosak és a választottak. Ha az Ő nevét vallod, te is ott vagy közöttük.
A rossz ölthet női testet,
életed eleshet benne,
az erősebb  Bárány győzelme
segít győzelemre.
Ámen.
Fodor Lajos,
Halmi
Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 27.

“Mózesnek, Isten szolgájának énekét énekelték és a Bárány énekét…” (Jel 15,3)

A mennyei istentisztelet jelenik meg előttünk a 15 fejezetben. Mintha a végső, győzelmi himnuszt hallanánk a gyülekezeti énekekben. A dicséretek ismerték: Mózes és a Bárány éneke.

“Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te útaid, népek királya:

 ki ne félne téged, Urunk,

 és ki ne dicsőítené a te nevedet,

 hiszen egyedül te vagy szent:

 mert a népek eljönnek mind,

 és leborulnak előtted,

 mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid”.

Mózes és a Bárány énekét énekli a mennyei gyülekezet – azt mondhatjuk, hogy az Ó és az Újszövetség egy szólamban énekel: Mózes által adta Isten a törvényt, a Bárány volt, aki betöltötte azt. Itt azonban gondolhatunk Mózesnek a vörös-tengeri átkelés után elhangzott magasztalására, illetve Jézusnak, az Isten Bárányának bemutatott áldozatáról szóló bizonyságtételre. Mindkettő Isten szabadításáról szól. Mózes éneke és a Bárány éneke tehát Isten szeretetéről, megváltásáról tesz bizonyságot. Biztatásként hangzik el ez az Ige mindenki számára, aki valamilyen módon azt érzi: szüksége van szabadulásra, szabadításra.

Az énekek ki vannak osztva, az örökkévalóság áll előttünk, hogy Istent dicsérjük – kezdjük el még ma.

Kiss Szabolcs,

Apa

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 26.

„A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet” (Jel 14,16)

Olvasandó: Jel 14,14-20

            Az 1973-ban bemutatott Jézus Krisztus Szupersztár című musicalfilm egyik jelenetében a haragvó Jézus alakjával találkozhatunk, aki a templomot megtisztítja az árusok, kereskedők és pénzváltók hadától. A rendező, Norman Jewison, úgy vitte színre ezt a mozzanatot, hogy az alkotás nézése közben a leányom megdöbbent a Megváltó haragos, közben ordibáló hangokat éneklő magatartásán és duhajkodásán. A filmet néző kérdése, hogy a szerető és kegyelmes Jézus hogyan viselkedhet így. Sajnos többször elfeledkezünk arról, hogy Isten Fia nem csak a kegyelmet osztó, hanem az ítéletet is adó Isten-gyermek.

            A mára kijelölt Igeszakasz az ítéletet egy mezőgazdaságból vett képpel, az aratással szemlélteti. Isten angyala a sarlóval arat, hiszen eljött az aratás, azaz az ítélet ideje. Jézus is használ hasonló képet, gondoljunk csak a búza és a konkoly példázatára (Mt 13, 24-43).

            Az Apostoli Hitvallás egyik mondata így hangzik: Jézus „eljön ítélni élőket és holtakat”. A mai, élmény- és élvezetközpontú, társadalom embere ritkán vagy egyáltalán gondol arra, hogy eljön majd a számonkérés, az ítélet ideje. Az biztos, hogy a védőbeszédünket már Jézus „megírta”. A kérdés inkább az, hogy te mit fogsz mondani?

                                                                                                                  Ámen!

Király Lajos,

Batiz

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 25.

„… olyan volt a hang, amelyet hallottam, mintha hárfát pengetnének.” (Jel 14,2)

Hangolnak a mennyben. Ez a hang már nem rettentő, az ember nem fél. Készül a nagy zenekar dicsérni a háromszor szent Istent, és micsoda kegyelem, hogy belehallgathatunk ebbe a koncertbe! Készülnek a mártír szólisták, száznegyvennégyezren, énekelni az új éneket Isten trónusa előtt. Hogy csak ennyi? Nem, ez a kórus sokkal nagyobb. Már nem csak Izráel tizenkét törzsének tagjai, de a világ zeng ott a trón előtt.

És nem csak a mennyben, a földön is hallatszik az ének: jönnek az angyalok, és dalolják Isten kegyelmét. Éneklik, hogy még meg lehet térni. Azt dalolják, hogy nem kell a ledőlt Babilonnak és a fenevadnak engedni, mert a győzedelmes Bárány megmentette az embert.

Vajon merünk-e hinni Isten szavának? Merünk-e hallgatni az angyalra? Meg merjük-e hallani ma is a zengő mennyei kart, és a hirdetett evangéliumot, hogy szabad az életünknek Krisztushoz térni?

Varga Botond,

Kisbábony

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 24.

„Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány.” (Jelenések 13,11)

Olvasandó: Jelenések 13, 11-18

A vízből feljövő fenevad után, János egy, a földből kiemelkedő fenevadot lát. Erről a fenevadról  nincs groteszk leírás, mint az elsőről, csupán annyit jegyez fel róla az apostol, hogy két szarva van, mint a Báránynak, de a beszéde olyan, mint a sárkányé.Mi az, amit cselekszik?

Nagy jeleket képes tenni. Tüzet hoz le az égből (A primitív ember szerint a tűz az istenség egyik vonása.). Ráveszi a föld lakosait, hogy készítsék el az előbbi fenevad képét, majd megszólaltatja azt, azaz megeleveníti a halott anyagot. Továbbá azt is megcselekszi, hogy akik nem imádják a fenevad képét, azok megölessenek. Akik behódolnak neki, azoknak a jobbkezükre vagy a homlokukra bélyeget tesz. Csak ez utóbbiaknak van megengedve az adás-vevés, ami azt jelenti, hogy azok, akik nem imádják a fenevadat, vagyis az igaz Isten tisztelői és imádói előtt beszűkülnek az életlehetőségek. A hamis vallás követői világi előnyökhöz jutnak. Csábító, nemde?

Ezekkel a jelekkel sokakat megtéveszt ez a fenevad. Nem is csoda, hiszen majdnem mindenben hasonlít a Bárányhoz! Külső kinézetben, cselekedetben alig van különbség kettőjük között. Báránybőrbe bújt farkas ő. Krisztus is figyelmeztetett erre, hogy ezek a fenevadak hitetők lesznek, akik nem az istentelenség köntösében, hanem az istenfélelem álruhájában fognak megjelenni, és sok keresztyént megtévesztenek (László Dezső).

Manapság nagyon összemosódik a határ a hamis és az igaz között. Ember legyen a talpán, aki helyesen tud tájékozódni, jól tud dönteni minden helyzetben. Éppen  a minap olvastam a helyi újságban, hogy a hatóságok ellenőrzést tartottak több  megyében működő cégeknél, amelyek egy elismert külföldi  márkanév alatt hamis műtrágyát (!) forgalmaztak. Hány ilyen esettel találkozunk még a kereskedelemben naponta! A gonosznak számos olyan eszköze van, amivel képes megtéveszteni, tőrbe csalni téged. A végső célja: a lelked megnyerése, pontosabban elvesztése, és ezt a testiségen keresztül próbálja elérni. Ismered-e már eléggé a Bárányt, hogy a fenevad ne tudjon téged átverni, becsapni? Ámen.

                                                                                                    Szilágyi Balázs,

                                                                                                    Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 23.

“Amikor azért látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözni kezdte az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. A kígyó pedig folyónyi vizet lövellt a szájából az asszony után, hogy elsodortassa az árral, de a föld a segítségére sietett az asszonynak, és megnyitotta a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából kibocsátott.” (Jel.12,13-16)

 

A „napba-öltözött” asszony menekülni kényszerül a dühöngő sárkány elől… De ki is ez az asszony, akinek lába holdon nyugodott, fejét 12 csillagból álló diadém díszítette, aki megszülte a Fiút. A fiú egyértelműen Jézus, ki a mennybe vitetik, az asszony pedig az a „gyülekezet” aki szíve alatt hordja az édes terhet, aki fájdalommal bár, de megszüli Isten Fiát. Az a nép mely Istenhez tartozik. Az asszony a keresztyén egyház, akinek megkopott méltósága, elfakult dicsősége, megroggyant, s menekülni kényszerül a túlélésért. Amíg vissza nem jön az Úr Jézus folyton menekülni kell. Nekünk is. Valamilyen formában mindig üldöz a világ s a sátán. Ha a sárkány, a régi kígyó nem ér el, a népek tengerét árasztja utánunk, arctalan tömegeket, ideológiákat, hamis vallású fanatikusokat, eszement liberálisokat, őrült ateistákat. Az embert, aki elhitte magáról, hogy ő az isten.

Jelenleg nálunk nem annyira durva a helyzet, de sokszor érezhetjük, hogy kiszorítanak, kóstolgatnak… Lehet, sőt lesz ez még rosszabb, de ne féljünk a holnaptól, az üldözéstől, az életünk Isten kezében van, s a jó bizonyságtevők életük árán is hirdetik Istenünk nagy tetteit. A  mártírok vére mag! Szerencsére van segítség is, nem kell még halni s holnap is talán még csak a kivonulásra kerül sor: de felülről szárnyak adatnak, a puszta helyek is védelmet és életlehetőséget kínálnak. S a föld maga is segítség, s ha másként nem hantként majd minden ellenségünk teteme felett elterül. Ne feledd, sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók sem eljövendők nem képesek elszakasztani Isten kegyelmétől mely van a Krisztusban. Ezért élj úgy a mában, s bízz úgy a jövőben, hogy a magasság s a mélység is téged szolgál. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 22.

”A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, aki örökkön-örökké uralkodni fog.” (Jel. 11, 15)

A ma emberének világában rengeteg uralkodó elem van. A modern technika vívmányai már a gyermekek világában uralkodóvá válik. A tablet, telefon, számítógép meghatározza az emberek életét és uralkodik azon. Jó üzenet ez János apostol részéről, hogy az „Uralkodó” életünk felett a mi Urunk Istenünk legyen.

Milyen hatása van életünkre annak, ha nem az Úr a meghatározója napjainknak? A saját magunk életét megvizsgálva elmondhatjuk, hogy ha nem imádsággal indítjuk és zárjuk napjainkat, hanem a mindennapi gondokkal, a munkával, karrierrel, foglalkozunk csupán akkor az idegeskedés, a veszekedés az egymásba ütközés lesz osztályrészünk.

Ha gyermekeink életét az internet világa uralja, akkor láthatjuk, hogy az agresszív játékok, hogyan változtatják meg lelkületüket, hogyan veszi el minden idejüket a tanulástól, a munka szeretetétől, a közösségi alkalmaktól és hogyan zárolja életük lehetőségeit a jövőre nézve.

Az Örökkévaló Isten legyen mindannyiunk Uralkodója, mert akkor változás lesz egyéni és közösségi életünkben is. Krisztus azt mondja, hogy az egyén élete mellett, ugyan olyan fontos a közösségi élet is és az Őt elfogadók érzik, tudják, hogy szebb, boldogabb életük a közösség világában lehet. Ha Krisztus Úr e világi életünk felett, akkor Úr lesz az elkövetkező örök életünkben is. Ez legyen a mi reménységünk. Ámen.

Kiss József,

Szatmárpálfalva

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 21.

„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is.De nem tudtak győzni, és többé nem volt helyük a mennyben,hanem levettetett a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész földkerekséget megtéveszti, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.És nagy hangot hallottam a mennyben, amely ezt mondta: Most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje és az ő országa és Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.De legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük beszédével, mert nem kímélték életüket mindhalálig.” (Jel.12,7-11)

Az összeütközés elkerülhetetlen. Háború, hadakozás, csaták jellemzik az egész életünket. Senki nem maradhat semleges… A kérdés csak az kinek az oldalán állunk, ki mellett harcolunk, vagy lépünk be a háborúba. Jó ezt idejében eldönteni, mert a győztes oldal adott. A magam részéről szeretek nyerni, s mivel rossz vesztes vagyok, ezért választom a Mihály által jelzett oldalt, s nem a sárkányosat. Neked is ezt javallom, mert ha már hali kell legalább legyünk hősi halottak egy jó ügy érdekében.

A fenti Ige arról számol be, hogy Mihály arkangyal vezetésével megindul a sárkány elleni hadművelet, minek következtében kiderül a sárkány nincs egyedül, akik felvállalják, kilépnek az árnyékból, mert a győzelem reménységét ültette szívükbe a gonosz, de rosszul gondolják, hogy győzhetnek, esélyük sincs. Mihály meg az angyalok bevetik a csodafegyvert, a Bárány vérét és igaz bizonyságtételükkel elűzik a sötétet.

Ha magunk is ellene akarunk állni az ördögnek csak így tehetjük: harcoljunk igazságban a gonosz ellen, kerülve minden hazugságot, s ne higgyük el, hogy a cél szentesíti az eszközt. Isten szava a kard, és a Krisztus értünk kiontott vére megóv.

Ja és bár a harcok még folynak, de a végkifejlet felől kétség nem lehet, ezért szabad nekünk örülni.Azért vigadjatok!

Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 20.

„És holttestük annak a nagy városnak az utcáján lesz, amelyet lelki értelemben Sodomának és Egyiptomnak hívnak, ahol az ő Urukat is megfeszítették.” (Jel. 11,8)

Napi ige: Jel 11,1-14

Belegondoltál-e már abba, hogy mivé lehet az életed Krisztus nélkül? Lehet, hogy most nem foglalkoztat ez a kérdés, mert viszonylag jó egészségnek örvendesz, megvan mindened, amit fontosnak érzel és az Isten kegyelmét természetesnek véled mint, ami egyértelműen kijár neked és minden embernek. A Jeruzsálemben élő emberek egykoron ugyanilyen helyzetben voltak, hiszen itt épült fel a templom, a legszentebb hely a zsidók számára, továbbá itt volt a királyi palota. Volt idő, amikor híres volt a város gazdagsága és szépsége. Minden kétséget kizáróan a benne élők és nem csak ők úgy érezhették, hogy Isten gazdagon megáldotta a nagy várost. Most viszont arról hallunk az igében, hogy lelki értelemben Sodoma és Gomora a neve, amelynek utcáin fekszik a két tanú holtteste, akik azért jöttek, hogy Isten akaratát tolmácsolják és akiket a fenevad ölt meg. Sodoma jelképezi a gonoszságot, Egyiptom pedig a megkeményedést és konokságot. Úgy lehet a szentből gonosz, az áldást hozó engedelmességből pusztulást eredményező konokság, ha semmibe vesszük Isten akaratát és eldobjuk magunktól a megtérés lehetőségét. Kedves testvérem törekedj arra, hogy engedelmes gyermeke légy az Atyának. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare