Archive for the Category » Napi Ige «

Velünk az Isten! – 2015. december 1.

 “Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az õt szeretõknek. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért.” (Jakab 1,12-13)

Olvasandó Jakab 1, 9-18

 

A KÍSÉRTÉS – Pallas Nagy Lexikona szerint: az erkölcsi életben minden, ami az embert erkölcstelenségre akarja késztetni. A kísértés szüli az alkalmat. A kísértés bűnre való csábítás.

Ez azonban nem Istentől, hanem a Sátántól van és saját szívünk gonoszságából ered. Elaltatja, elkábítja az embert, ideig-óráig tartó gyönyörűséget okoz. Lerombolhatja a barátságokat, felbontja a családi kötelékeket, meghiúsítja az ígéretes jövőt, lerombolja az emberi önbecsülést , elválaszt Istentől-embertől, testi-lelki halálba vezet.

KISÉR_KISÉRTÉS szónak félelmetes képzése és jelentése van: kísér, velünk jár, nem tágít mellőlünk. Azok vannak kitéve különösen a kísértésnek, akik Istennel személyes kapcsolatban vannak, mint az első emberpár is volt, akiket Istentől való elszakadásra, Istenben való kételkedésre, hatalmának tagadására csábított. Azok az emberek vannak különösen kitéve a kísértésnek, kik Jézus Krisztusban újra kapcsolatba kerültek Megváltó, Megszentelő Istenükkel.

A keresztyén ember, a Krisztussal kapcsolatban levő ember életével vele jár a kísértés. A Biblia bizonyítja a Kísértő, a Gonosz mindenkit megkísért, Jézust is, és Jézuson kívül bármilyen hithősök voltak is, mindenki megbotlott vagy elesett. Luther Márton mondta: „Kísértések vesznek körül minket elöl és hátul, és nem tudunk megszabadulni azoktól.”

A kísértésnek az a veszélye, hogy hagyjuk magunkat Istentől elszakítani, sőt Őt hibáztatjuk. Pedig Ő minden jónak adója, meg akar tartani bennünket, ezért az életét adta értünk! A Sátán visszatérő kísértése nem az, hogy nincs Isten, hanem, hogy ne higgyetek Benne! Ti lehettek az Isten! Nincs szükségetek másra! Nem igaz Karácsony, nincs értelme az Adventnek! Életünk veszélyeztetett Élet, de küzd értünk az, Aki legyőzte a Gonoszt és imádkozik érettünk:”nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól !” (Jn.17,15)

Nemcsak kísértéseink vannak, hanem ígéreteink is: Isten nem kímél meg a fájdalmaktól, nem szabadit meg az élet terheitől, nem parancsolja el tőlünk a halált, de mindezekben velünk van, erőt, segítséget ad. Amikor nekünk távoznunk kell, Ő nem távozik el tőlünk!

Ebben az Adventben, amikor különösen többet foglalkozunk Krisztus ígéreteivel még inkább nőnek majd a kísértéseink, hogy elkövessük az Adventtel és Karácsonnyal járó ,jól bejáratott, visszatérő bűneinket, Isten és ember ellen,éppen az ellen , Aki értünk, miattunk akar visszajönni. De  Ő megtanított minket imádkozni, naponta kérjük Őt: Ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól !

„Akármit halásszon az ördög utánad,

Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad,

Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad,

Ha Krisztusban bízol, higgyed, az sem árthat.” (Szkhárosi Horvát András.)

Ámen.

                                                  Nagy Erika

Sárközújlak

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 30.

“Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje  hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.” (Jakab 1, 5-6)

Elöször is úgy gondolom, hogy hálaadás kell legyen a szívünkben, mert még tart e kegyelmi idő s az Urnak van szava, és szól hozzánk tanít s vezet minket az Ö ösvényén. A mai alkalommal egy különleges Ige áll előttünk Jakab Apostol leveléből, figyeljünk csak, mit mond az Ige: „ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje”

Hogy állunk mi a bölcsességgel? Sokszor Testvéreim azt gondoljuk, hogy mennyire mindent tudunk, de rá kell jöjjünk arra, hogy közel se állunk azon igazsághoz, hogy teljes tudással rendelkeznénk. A hetekben, napokban rá kellet jönnöm arra, hogy az Ur bölcsessége nélkül bizony nem tudok helyesen dönteni. Az ifjúsági szolgálatban sokszor vannak gondok nehézségek, hogy vajon mi lenne a helyes döntés, hogyan vezessünk helyesen, hogy adjunk az ifjak kérdéseire gyorsan kielégítő választ, hogyan mondjuk meg nekik, hogy az az út nem jó amerre tartanak.

És bizony ilyen döntés helyzetben az emberi okoskodások nem használnak egyedül csak az Ur bölcsességét kérve lehet és kell meghozni a helyes döntést.

S az igénk, hogy fogalmaz?- ha nincs, bölcsességed kérj, kérd az Urtól és megadja. Itt is megállhatunk egy pillanatra. Az ember szokott kérni, de hogyan? – úgy hogy de most add meg azt Uram. A kérésünk legyen teljes szívből, s hitből, s az megadatik nekünk. Kérni kell s megadatik, de hittel nem kételkedve. Kedves Testvéreim, ha csak egy mustármagnyi hitünk lenne, mennyi mindenre képesek lennék. Adja az Isten, hogy helyes tudjunk kérni és kérjük az Ur bölcsességét, s akkor hisszük, hogy az Ö bölcsessége által helyesen fogunk tudni eljárni a különböző élethelyzetekben, mert Ö ott van. Adja az Isten, hogy így legyen. És ne kételkedjünk, mert akkor hasonlatosak leszünk a tenger habjaihoz, amelyet a szél ide s tova sodor.  Higgyünk rendületlenül és bízzunk az Urban és kérjünk tiszta szívvel és hittel és megadatik. Így legyen.

 Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Élesd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 29.

„Igyekezzél hozzám jőni hamar.” (2 Tim. 4, 9)

Pál apostol éppen olyan hús-vér ember volt, mint mi. Nem játsza meg magát, nem mutatja a szépet, miközben szívében más van. A római börtönből írja ezeket a sorokat. Tele van ő is emberi vágyakkal és esendőségekkel. Miközben ecseteli börtönkörülményeit egy pillanatra bele láthatunk a szívébe. Magányosnak érzi magát.Igen, bármilyen furcsán is hangzik, a hívő ember is találkozhat ezzel az érzéssel. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Úr jelenlétét ne tapasztalná.Szó sincs erről. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az embernek szüksége van az emberre, nem élhet nélküle, mert Isten ilyennek teremtette.

Ne szégyeld bevallani, ha néha te is magányosnak érzed magad. Isten jelen van az életedben, mégis folytogat, nyugtalanít ez az érzés. Keresd az emberek, kiváltképpen a hitben járók társaságát. Ezt tette Pál is: vágyott a Timóteussal való találkozásra.

Mi okozta Pálnál a magányosságot?

A levélből erre is fény derül. Korábbi barátai közül többen is elhagyták . Természetesen maradtak még mellette, de a tőle elpártolók miatt nagyon bánkódott. Ez teljesen érthető, hisz ezek között az emberek között olyan is volt, aki korábban közvetlen munkatársa volt az apostolnak (Démás). Ezek az emberek nagyon hiányoznak Pálnak.

Így méginkább érthető, miért fűti annyira Pált az ifjú testvérével való találkozás vágya. Arra kéri Timóteust, hogy igyekezzen minél hamarabb hozzá jönni. „Az emberi barátság az Isten gondviselő ajándéka az emberiségnek . Jézus jelenléte az életünkben nem helyettesítheti az emberi barátságot.”(John Stott).

Ezen a ponton értékelődik fel a keresztyén gyülekezet. Azért olyan fontos eljárni a közösségi alkalmakra, hogy soha ne érezd magad egyedül. Ennek ellenére, ha valaki mégis magányosnak érzi magát, vagy vele, vagy a közösséggel van baj. Ahol egy közösségben Isten szeretete uralkodik, ott senki nincs egyedül és nem magányos.

Ma adventbe léptünk. Ennek az időszaknak az Úrra való várakozás a jellemzője. Mi az Úr visszajövetelét várjuk. Miközben az Urat várjuk lehet, hogy valaki barátságát is szomjúhozzuk, vagy valaki éppen mireánk vár. Keressük egymás barátságát, legyünk közösségben egymással. Így az Úr jelenléte is erőteljesebben tapasztalható az életünkben. Ámen.

                                                                                                                             Szilágyi Balázs

                                                                                                                             Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 28.

„Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,6-8)

Kedves testvéreim! Bizonyára sokunk számára ismerősek ezek a bibliai igék, amelyeket rendszerint temetési prédikációk rendjén szoktunk hallani. Pedig ezek nem temetési igék.

Sokkal inkább napi igénk kellene, hogy legyen, hiszen földi életünk minden egyes napja komoly harc, amelyben helyt kell álljunk. Nem is akárhogyan! Hiszen „krisztiánoszi” minőségünkben az elsődleges feladatunk a példamutató élet! De vajon mi miben mutatunk példát? Vajon ha eddigi teljesítményünkre és eredményeinkre tekintünk, akkor el tudjuk-e  mondani, hogy a nemes harcolt megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam? Azt hiszem, hogy nekünk még nagyon sok harcunk és tartozásunk van, és sajnos nemcsak Istennel, vagy a felebarátainkkal szemben, hanem sokkal inkább magunkkal szemben is. Ideje lenne megtenni a szükséges lépéseket az új élet felé és leróni adósságainkat Istennel és felebarátainkkal szemben, hogy Dsida Jenővel együtt  elmondhassuk azt , hogy:” Megtettem mindent, amit megtehettem, kinek tartoztam, mindent megfizettem. Adja Isten, hogy a szeretet nagy parancsa visszhangozzék mindenkor a fülünkben, a szívünkben, és ez ösztönözzön minket a mindennapokban a becsületes és Istennek tetsző élet és munka végzésére, hogy végül emberi életünk eredményeit ősszegezve elmondhassuk: “ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája.” Ámen!

Varga Szilárd Csaba,

Józsefháza

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 27.

“Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele…”  (2 Tim. 4,1-2a)

            A felhívás, hogy hirdesd az igét, hogy állj elő vele, ma neked szól nem Timóteusnak! Neked, aki olvasod e sorokat, mondja Pál, s mondom én: állj végre fel, állj végre ki, és ne hallgass tovább… Hirdesd Isten szavát.

            Most már nem visszakozhatsz, mert tanúm van rá, hogy felszólítottalak, pontosabban kértelek, hogy tégy bizonyságot Istenről. Hogy ki a tanúm? Isten maga, a Teremtő Atya és a Fiú, Jézus Krisztus, hiszen az Ő színe előtt kérlek, itt vagyok én, mikor írom, s ott leszel te, mikor olvasod. Nem csak azért fontos felvállald Jézust, mert ígéret szerint Ő is felvállal majd téged: „Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt;”Luk. 12,8.  Hanem azért is fontos mert: Ő eljön ítélni élőket és holtakat, mint mondja a fenti ige, s mint valljuk az apostoli hitvallásban. Nála van az ítélet… Sokan azt gondolják, hogy a Biblia csak butítja az embereket, fenyeget, fogságban tart, de akik így gondolkodnak, sem az Igét nem ismerik, sem az élő Istent. Csodálatos dolog a világ mókuskerekéből, sokszor láthatatlan börtönéből szabadulni, s szabadultan találkozni a Szabadító Urral, aki Igéjén keresztül szólít meg… Már ez a világ is tulajdona, még ha nem is akar engedelmeskedni solyan mint egy neveletlen gyerek, vagy makrancos ló… De annak az országnak amit várunk Királya Ő, ebben a minőségében ítél majd az aki előbb életét adta érted hogy ne lehessen kétséged se kifogásod.

            Feladat: ma legalább egy embernek beszélj arról a reménységről ami benned van! Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 26.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere.”  2Tim 3,16-17

2Tim 3,10-17

Gyermekként mindig nagyon vártam a nyári vakációt. Tudtam azt, hogy mivel nagyszüleim távol laktak tőlünk két kirándulásban és sok sok élményben biztos, hogy részem lesz. Szüleim azonban a gyülekezetünk ifjait, majdnem minden nyáron, egy egyhetes kirándulásra is elvitték. Egyik évben a választás a tasnádi termálfürdőre esett. Ott történt, hogy az egyik délután az árusoktól pirított napraforgót vásároltunk a társaimmal. A nénike szépen papírtölcsért készített és abba tette bele a magot. Édesapám, amikor észrevette, hogy mi magolunk, és hogy miből magolunk, nagyon mérges lett. Eleinte nem tudtok, hogy mi okozta ezt, aztán kivette a kezünkből a papírtölcsért, és a pappírra mutatott. A Szentírás lapjait használta a nénike, hogy a napraforgó magot beletegye és eladja. Hogy mire jó a Biblia? Hát úgy látszik, hogy erre is! Fel lehet használni pénzkeresésre is.

Pál apostol ifjú szolgájának Isten Igéjéről mást mond. Ami Istentől származik az szent. Azzal nem lehet kereskedni, nem lehet másra használni, mint ami a rendeltetése.  Mire jó Isten Igéje? Egyfelől „hasznos a tanításra.” Sokszor csodálattal nézem gyermekeink tanítóit. Iskolakezdés előtt ki kell válasszak, hogy egy bizonyos tantárgyból a sok könyv közül, melyik a legalkalmasabb. A Szentírásba minden benne van, csak olvasni kellene. Másfelől alkalmas a „feddésre” és a „megjobbításra.” Egyszerre törvénykönyv is, és útba is igazítja azokat, akik bűneik után bűnbánatot tartanak és érzik azt, hogy változnom kell. S végül alkalmas a nevelésre. Sokan sokféleképpen neveljük gyermekeinket. Ki erre, ki arra helyezi a hangsúlyt. De az alap Isten igazságossága kellene legyen. És ezt nem lehet tölcsérrel a fejükbe, vagy a szívükbe tölteni, hanem egy Istennek tetsző életet, kellene lássanak a „felnőtt” emberek részéről.

Pál azért tartja ezeket fontosnak elmondani, mert csak Istennek gyermeke így készülhet fel a küzdésre, az üldözésben való helytállásra, a problémák leküzdésére. Isten Igéje által akar felkészíteni mindannyiunkat az ÉLETre! Ámen!

Kovács Mátyás Péter,

Sándorhomok

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 25.

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idõk állanak be.” (2Tim 3,1)

Kedves testvéreim! Bizonyára a ti agyatokon is átfutott már legalább egyszer az a gondolat,hogy  mikor lesz a világ vége, mikor jön vissza Krisztus, vagy hogy milyen jelek lesznek amelyekből feltételezni lehet, hogy közeledik a számadás napja. Belebonyolódhatnánk most a tudományos fejtegetésekbe, vagy a tudósok által felállított elméletek magyarázásába, de ez számunkra teljesen felesleges, mert már számtalanszor megtapasztalhattuk, hogy az effajta spekulációk mind alaptalanok.

 Forduljunk hát inkább az Élet Igéjéhez és lássuk, hogy mit tanít nekünk az utolsó időkről. Először azt olvastuk, hogy az utolsó időkben nehéz napok jönnek. Ki az aki rá tudna cáfolni arra az igazságra, hogy ezek a nehéz napok már a mi életünk részét képezik, hiszen napestig dolgozunk, húzzuk az igát és semmi eredmény. Rohan az idő, nincs időnk a szeretteinkre, sőt sokszor mi magunkra sem. Miért van ez? Kérdezhetnénk.  Hiszen régebben sem volt könnyebb az élet, ugyanannyi volt a munka, ha nem több hiszen akkor nem állt rendelkezésre ennyi technikai eszköz! A válasz az igénkben van. Azért, mert régebben az emberek nem voltak: „önzők, pénzsóvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.” Ugye milyen hiteles kórképe ez mai társadalmi és személyes életünknek? Igen! Sajnos ez a válasz a kérdésünkre. Azért egyre nehezebb az életünk, mert mi is ilyenek vagyunk nagyon sokszor! És igen! Ez valóban azt jelenti, hogy az utolsó időkben élünk. Akkor nem kellene együtt elgondolkodnunk azon, hogy itt az ideje bizonyos dolgokon változtatni? Kimondani sok mindent, amit még kimondhatunk. Megtenni mindazt amit ma még megtehetünk. Mert aki ma életet adott, az a holnappal nem bíztatott. Ezt soha ne feledjük el. Ha pedig elégedetlenek vagyunk mindazzal, ami minket körülvesz, akkor legyünk mi magunk az elsők azok sorában akik változtatni akarnak a világ mai állásán. Ne feledjétek, Jézus mondja a hegyi beszédben:” Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.  A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban.  Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt.5,14-16  Adja Isten, hogy ezt egy percre se feledjük el. Legyünk készek mindenkor emelt fővel és becsülettel megállní drága Messiásunk előtt. Ámen!

Varga Szilárd Csaba

Józsefháza

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 24.

„Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.”  (2Tim 2,22)

Isten szolgájának példamutatónak kell lennie. Nyílván nem prédikálhat olyan lelkész a szeretetről, a családról, aki önmaga sem él vagy korábban nem élt igazán tiszta erkölcsi életet. Valahogyan pecsét van az ilyen ember életén. Jogosan mondja a leánygyermek édesanyjának, aki fiatal korában „kiélte” életét, és most lelkifröccsöt tart a kamasznak, hogy ne tegy ezt vagy amazt: „De anya, te is megtetted! Te is elmentél, és ott voltál, nem hallgattál a nagyi tanácsára!”

Az apostol határozottan azt mondja, hogy az ilyen kívánságokat már csírájában le kell törni, messze el kell kerülni. Ma nagyon sok az olyan fiatalokat kísértő forrás (televízió, internet, filmek), amelyek inkább próbálják rábeszélni az ifjakat arra, hogy egyszeri életük folyamán mindent ki kell próbálni, mindent meg kell tapasztalni, de a dolgok következményeiről nagyon keveset szólnak. Ugyanis mindennek van egy másik oldala, ami keserűbb, aminek nincs olyan nagy felhozatala, nincsenek vonzó képek és megoldások receptjei. Erről nem tudott a tékozló fiú sem, csak azt, hogy a független és szabad élet az nagyon jó, nem jár felelősséggel, abba nem szól bele a felnőtt, nem tartozik beszámolóval a mindennapok végén… Tudni kell minden fiatalnak, a NAGYBETŰS ÉLET előtt állóknak, hogy aki életét Krisztussal alapozza meg, az nem marad ki semmiből, tőle nem vesznek el kell semmit, hanem lassabban ugyan, de meggondoltabban építkezik, halad előre az Isten útján. Beszélgessünk gyermekeinkkel, ifjainkkal, hassunk rájuk a jóval. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 23.

„Mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma, melynek a pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki az Úr nevét vallja.” 2Tim 2,19

Olvasásra: 2Tim 2,19-21

Megáll az Istennek Igéje – hirdeti fél évezrede a reformátori ének. Biztonság, stabilitás, kiszámíthatóság, ami az istenhittel együtt jár. És ez már nem egy ötszáz éves felismerés csupán, évezredek óta hirdeti Isten az Ő népének: Vagyok, aki vagyok.

Reformáció után vagyunk, és hajlamosak arra, hogy elfeledjük: minden nap változni kellene. Minden nap, minden reggel Krisztus képmására kellene formáltatnunk.

Miért és hogyan? Azért, mert ezt várja el tőlünk Istenünk, és mert annak a biztonságos létnek, amelyet az Övéinek ígér, a stabilitásnak, amelyre mindnyájan vágyunk – akár hétköznapi-világi-pénzügyi, akár lelki értelemben – végső soron ez az eredője: Isten mellett állni.

Azt mondja Pál, megtartatásunk Isten fundamentumának, stabilitásának a pecsétje nem más, mint a változásra való képesség. Ő nem változik, Ő az, Aki „van, volt és eljövendő”, az örök Biztonság.

Az ember persze nem erre vágyik. Változzon Isten. Változtassam meg Őt én, ha Önmagában erre nem képes. Formáljam én Őt a saját képemre és hasonlatosságomra, és nehogy már fordítva történjen ez! De észre kell vennie, főleg a 21. század emberének, a felvilágosult, megvilágosodott embernek, hogy ez az út nem a világosságba, hanem a sötétségbe, az instabilitásba vezet.

Biztos alapot akarsz az életednek? Kőszikla-keménységű stabilitást? Akkor építs Isten fundamentumára, és ha nem illeszkednek a kövek, magadról, magadból faragj le. Nem a fundamentummal van baj!

Varga Botond,

Kisbábony

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2015. november 22.

„ szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az õ beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. A kik az igazság mellõl eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét.” (2Tim 2, 16 -18)

Minden hívő ember tudja, hogy Isten és ember legközvetlenebb kapcsolatának feltétele a csend. A csendben tudod igazán kitárni szíved Urad előtt, és Ő is akkor lép a legközelebb hozzád, amikor minden elcsendesedik körülötted. A csend ilyen értelemben Isteni, szakrális.

Ebből kiindulva a zaj, a lárma valami olyan, ami nem Isteni, ami nem tőle jön és nem vele kapcsolatos. A hamisság jellemzője a lárma. Lármás az, ami nem felülről jön, a magáét mondja és magát kiáltja szét. Van, akinek az egész személyisége, az egész élete lármás, mert nem gyökerezik bele a csendbe. Milyen jó volna mindig a csendből kiindulni. Amit mondunk, vagy teszünk, az ne legyen lármás. A hazugságnak és a hamisságnak kell a lárma. “Az én szolgám […] nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán” Ézs 42,1–2. Ami igaz, az elég erős ahhoz, hogy ne kelljen kiáltani, lármát csapni körülötte.

Mindaz, ami hamis, terjed, mint a rákfekély. És bizony a hamisság, a hamis hír, a pletyka milyen „előkelő” helyet foglal el gondolatvilágunkban, míg az Úr Istentől jövő gondolatokért mennyit kell fáradozni, ápolni, hogy erősödjön és terjedjen.

Ami gyorsan terjed, az sokszor hamis, lármás, és feldúlja a lelket és a hitet, de nekünk a csendre van szükségünk. A felénk mindenfelől érkező lármában keressük a csendet, mert igazság hallatszik belőle.

Gáti Tibor,

Szatmárnémeti-Németi

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare