Archive for the Category » Napi Ige «

Velünk az Isten – 2016. május 29.

„…szeretteim,… tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy emlékezzetek a szent próféták korábban mondott beszédeire és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől vett parancsolataira. (2 Péter 3,1-2)

           „Szeretteim” – ez a megszólítás sokat elárul arról, hogy Péter milyen gyöngéd érzéseket táplál a szórványban élők iránt. Szavában rezeg az értük való aggódás, a pásztori hűség. Péter teljes mértékben tisztában van azzal, milyen hatalmas veszélyeknek van kitéve a krisztusi közösség, és mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy valamennyien megmaradjanak a Krisztus iránti szeretetben és hűségben.

         Péter tiszta gondolkozásúaknak tartja őket, amiből nem csak az irántuk mutatott tisztelet mutatkozik meg, hanem keresztyén életfolytatásuk elismerése is.. De az apostol azt is tudja, hogy a hívő ember megtorpanhat a fejlődésben, meglankadhat hitének gyakorlásában, hiszen naponta ki van téve különböző, a keresztyén tanítástól idegen szellemi  áramlatok támadásainak. Ezért van égetően szükség arra, hogy emlékeztesse őket a próféták, az  Úr Jézus Krisztus és az apostolok beszédeire, illetve tanításaira.

     A hívő élet útján elinduló ember sokféle hatásnak van kitéve. Menet közben, ha enged ezeknek a hatásoknak, akkor könnyen letérhet a keskeny útról és eltévedhet. Azonban, ha újból és újból visszaemlékezik a Szentírás szavaira, akkor ebből lelki erőt meríthet, amivel szilárdan megállhat a legnagyobb kísértésekben is.

      Péter apostol korában a tévtanítók Krisztus visszajövetelével gúnyolták a hívőket. Azt mondták: Krisztus megígérte, hogy visszajön, mégsem tette. „Halogatja még az én Uram a hazajövetelt”- mondták ők is a példázatbeli gonosz szolgához hasonlóan, és ebből arra a következtetésre jutottak, hogy egyáltalán nem is jön vissza Jézus. Mai nyelvre lefordítva ez azt jelenti: a csillagász nem találja Istent az égen, az űrhajó és a búvár sehol nem leli a mennyet és a poklot,a csoda ellenkezik a természet törvényeivel, a tapasztalat ellentmond a feltámadásnak, és még folytathatnánk a sort.

       Ha Krisztus útját járod, akkor mélyen átérzed, mit jelentenek ezek a szavak. Aki komolyan veszi keresztyéni mivoltát az állandóan ki van téve a világ, illetve az istentelenek gúnyolódásának. Ne inogj meg a támadások súlya alatt, ne engedj semmilyen istenellenes hatásnak! Vedd elő a Bibliádat és tanulmányozd még behatóbban mint eddig s engedd, hogy az Úr Igéje emlékeztessen és felvértezzen minden szükséges lelki fegyverrel, hogy ellenállhass a gonosz fondorlatos, megejteni és elveszteni akaró tanácsainak. Ámen.

                                                                               Szilágyi Balázs,

                                                                                               Szatmár-Láncos

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 28.

„Sokan követik őket kicsapongásaikban, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, titeket pedig kapzsiságukban kitalált beszédekkel becsapnak majd, de már régóta készen várja őket az ítélet, és kárhozatuk nem késik.” (2 Péter 2, 2-3)

Napi ige: 2 Péter 2

A hamis tanítók fenekestől felforgatják a világot. Sokan vesznek részt a kicsapongásaikban, miközben az igazság útját nemcsak elhagyják, hanem egyenesen káromolják azt. Nem szabad engednünk, hogy a sokaság legyen mérvadója az életünknek. Sokan voltak azok is, akik Jézus keresztre feszítését követelték. Krisztus Urunk előre figyelmeztette az övéit, hogy széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak (Mt 7,13). Ezek a hamis tanítók tudják, mivel lehet becsapni és beszervezni a tömegbe az embereket: kitalált beszédekkel. Úgy gondolom, hogy a mai ige aktualitása megkérdőjelezhetetlen, hiszen választások előtt állunk. Ebben az időszakban minden vezetői tisztségre vágyó ember a lehető legkívánatosabb módon nyilatkozik. Ilyenkor minden választó megbecsülést kap és testvérré, baráttá, munkatárssá lesz (de csak akkor, ha jól szavaz). Nem tudjuk, hogy az ígéretek mennyi igazságot és őszinteséget rejtenek. Azonban abban biztosak lehetünk, hogy akik mindeközben eretnekséget igyekeznek csempészni közénk és a Megváltót megtagadják, magukra gyors pusztulást hoznak (1 v.) és már régóta készen várja őket az ítélet, és kárhozatuk nem késik (2 v.). Kedves testvérem, ragaszkodj az igazság útjához és kövesd az Urat, aki megváltott téged, akkor nem kell félned az ítélettől. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamokóród

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 27.

“Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztusnak hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának”  (2.Péter 1, 16).

Az idős ember mindig bölcs tanácsot tud adni, hiszen mögötte van a megélt idő, annak eseményeivel, magasságaival és mélységeivel  egyaránt. A jótanácsot  meg lehet szűrni, ami érték benne, ami maradandó és érvényes a fiatalabb nemzedékre is, azt érdemes megtartani és abban a szellemben cselekedni.
Péter apostol emlékeztetni akar, mindarra, ami megtörtént vele és Mesterével. Úgy beszél (ír) Jézus Krisztusról, mint akihez teljesen oda tapadt élete. Nem hitető, mesterkélt, megható történetekkel akarja altatni vagy ébreszteni olvasóit, hanem tényleges, megtörtént események újra ismertetésével. A tények leírásával vagy elmondásával.
 Az oknyomozó riport mindig több, mint az esemény puszta leírása, értelmezés, következtetés is. Ezt a következtetést is kiolvashatjuk ebből az Ige-szakaszból ( 12-21 versek). A szemtanu mindig hitelesen próbálja visszaadni mindazt, amit látott, a törvényszékre ilyen tanukat idéznek be. Neki és mellette még két tanítványnak (Jakabnak és Jánosnak) több is megadatott mint a többinek: hárman ott lehetnek a megdicsőülés hegyén, a Mester titkot is megoszt vele. Nem vonható kétségbe az ő hitelessége.
Isten az igehirdetésen keresztül tartja meg híveit. Lett légyen írott, olvasott vagy hirdetett Ige, Krisztushoz vezet, még a “törvény is Krisztushoz vezető mester” Pál szerint. Az Ige olyan valóságos, mint a mindennapi kenyér, úgy lát el energiával,akárcsak az eledel a testet.
Nehogy lelkileg éhen halj!
Apám szavára emlékezem,
mely ma is él bennem,
Krisztus neve nélkül is
ami élet, arra tanít.  Ámen.
Fodor Lajos
Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 25.

„Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Péter 5,7)

Gondviselő, jó Atyánk van, ezért nincs okunk az aggodalmaskodásra. Jézus is erre hívja fel a figyelmünket a Hegyi beszédben: Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

Péter levelében annál érdekesebb visszahallani ezt a gondolatot, mert láthatjuk, hogyan válik belső értékké mindaz, amit Jézustól tanult. A nagypénteki események előtt még vitatkozik Jézussal, kardoskodik, mindent tud, szeretné megváltoztatni az elkövetkezendő dolgokat:  Isten őrizz, Uram, ez nem történhet meg veled! Húsvét után aztán Jézus háromszori kérdésére válaszolva mondja: Uram te mindent tudsz. Pünkösdkör pedig bátran kiáll és erővel tesz bizonyságot. Ez a levél is ennek a bizonyságnak a folytatása, melyben felfedezhetjük, hogyan változik meg az apostol, és most már ő adja tovább mindazt, amit látott és hallott.

A tiltakozó tanítványból bizonyságtevő apostol lesz. Erre példa Péter apostol egész élete, hiszen kezdetben az életéért aggódó tanítvány később felelősségteljesen vállalja, még élete árán is, azt a feladatot, amelyre elhívatott. Ma nekünk szól a bizonyságtévő üzenet, hogy feladatainkat felelőtlenül nem háríthatjuk másra, ami ránk bízatott, azt nekünk kell elvégeznünk, de az ezzel járó aggodalmaskodást, felesleges terhet, amely megakadályozna, azt Istennél kell hagynunk. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 23.

„Ami miatt megütköznek, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, és káromolnak titeket, de majd számot adnak annak, aki készen áll megítélni élőket és holtakat.” (1Pét 4, 4-5)

Mire figyelsz az életben?  Meghallod annak a szavát, aki szeret téged? Vagy inkább mész a világ áradata után? Tudom, nehéz ellenállni annak a szélnek, csábításnak, amit kínál a korszellem, de, aki mindvégig kitart, üdvözül. Ráadásul az, aki megpróbál más úton menni, kinézik, támadják, kísértik és az Ige tanulsága szerint, szidják is.

Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a amerikai barátjával. A New York-i Times Square környékén jártak. Éppen csúcsidő volt, tehát sokan nyüzsögtek az utcákon. Az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián:
– Hallok egy tücsköt!
– Az nem lehet – mondta a barátja. – Ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücsköt?
– Biztos vagyok benne. Hallottam egy tücsköt.
– Ez őrültség! – mondta újra a barátja.
Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között tényleg megtalálta a tücsköt. A barátja álla leesett.
– Ez lehetetlen. Neked természetfölötti hallásod van.
– Nem, – válaszolt a bennszülött. – az én fülem semmiben sem különbözik a tiedtől. A dolog csak azon múlik, hogy mire figyelsz jobban.
– Ez lehetetlen, én sose hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban.
– Nem, nem lehetetlen. Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked. Figyelj! Bemutatom.
Az indián kivett a zsebéből néhány érmét, majd a földre ejtette azokat. 30 méteres körzetben minden fej megfordult, hogy vajon az érme, ami csörrent, nem az övék-e.
– Látod már, hogy mire gondoltam? Az egész azon múlik, hogy mi az, ami fontos számodra…

Te mit hallasz meg? Mersz-e másként hallani, másként látni, másként érezni, mint mások? Az igazán kalandos élet Krisztussal kezdődik, vele is zajlik. Ne dőlj be a nyájszellemnek, légy Isten szavát meghalló, egyedi tanítvány. Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 22.

„[Jézus Krisztus], aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.” (1 Pt 3,22)

Isten világára tereli figyelmünket a fenti ige. Lelkileg eltávolodunk földi világunktól és Isten láthatatlan világhoz kerülünk közel. Jó néha odafordítani a figyelmünket arra a világra, amelyet a hívő ember otthonának mondhat, s amiről bizony nagyon sokszor elfeledkezik. Felkiáltójelként állnak előttünk Péter apostol szavai: oda tartozol, abban a világban is otthon vagy, sőt, az a te örök lakásod, afelé rohan az életed. Figyelj oda rá!

A figyelmünk leginkább erre a világra irányul. Itt vagyunk otthon, itt érezzük igazán otthon magunkat, itt vannak szeretteink, egzisztenciánk, az egész életünk. Jól érezzük itt magunkat, nem is nagyon akarunk innen elköltözni. Ezért sem gondolunk arra a fenti világra, főleg nem úgy, mint örök lakásunkra.

Az, hogy Jézus az „Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe” az Ő győzelmét jelzi. Ugyanakkor tőle tudjuk, hogy azért ment fel, hogy nekünk helyet készítsen. Ilyen értelemben az Ő győzelme, a mi győzelmünk is. Győzhetünk hatalmasságok és erők felett, a bűnök és kísértések felett, a vágyak és kívánságok felett, mert, aki Krisztushoz tartozik, és aki vele együtt győz, annak nem kell ezeknek az erőknek szolgálnia többé.

Gáti Tibor,

Szatmár-Németi

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 21.

1Pt 3, 8-17

“…az életet szeretni és jó napokat látni”

                                   (1Pt 3,10b)

Péter első levelének központi üzenete, mondanivalója a szenvedésben való állhatatos kitartásra buzdít. Nem valami légből kapott, közhelyekbe öltöztetett gondolatsor hangzik el Péter apostol ajkáról, hanem olyan mennyei bíztatás, amely ma is képes a lelket vigasztalni, erővel feltölteni. A Péter korában élt első keresztyének számára, s a ma élő keresztyén világnak is szól mindaz, ami a 3. rész 8 – 17 terjedő szakaszban elhangzik.

Nehéz, roppant nehéz mindezt megtartani, főleg akkor, ha vérlázító és bicskanyitogató élethelyzetekkel találkozunk nap mint nap.

Nem fizetni gonosszal a gonoszért, szidalommal a szidalomért”, sőt “megszentelni az Istent” a szívünkben.

Úgy érzem, hogy ez a péteri buzdítás ma nagyon messze áll tőlünk. Ma senki nem akar szenvedve boldog lenni. Ma nagyon könnyen zavarba hozhatnak bennünket hitünk terén. Vajon miért? Azért mert talán nem elég erős a hit a lelkünkben. Talán azért mert a templom csak épület, műemlék, s valóban csak emlék a hit, és nem élő valóság. Ott ahol az ember száműzi az Istent az életéből, kapcsolataiból, magánéletéből, ott előbb vagy utóbb szenvedés lesz a történet vége. Csodálkozik a világ, meg a szociológusok, pszichológusok… stb, hogy olyan sok a tönkrement élet, alkoholista, szingli, árvaházban felnövő gyermek. Valahol elvesztettük mi emberek a Jelenések könyvében elhangzó első szeretetet, Krisztust.

Péter a szeretetre és a szelídségre int ebben a részben. Az első keresztyének életében, de mai keresztyének életében is akkor lesz igazán békesség, szeretet és szelídség, ha a lélek egyszer már találkozik Krisztusával. S ha ez megtörténik, akkor a templom nem piac lesz, hanem lelki otthon, nem hagyományokat, és megcsontosodott dogmákat őrző múzeum, hanem lelki jeruzsálemi felház, s akkor a lelkünk valóban szeretni fogja az életet, jó napokat fog látni, keresi és követi a békességet.

Adja Isten, hogy ez így legyen!

Ámen!

Elek Arnold Zoltán

Halmi

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 20.

„… az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, …A férfiak hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.” (1.Pét.3,1-7)

Nem férfi és nő kapcsolatát, hanem férj és feleség igeszerű egymásba kapcsolódását beszéli el, az apostol. Ma ez egyáltalán nem vállalható, a politikai korrektség, az egyenjogúság, feminizmus, meg a liberalizmus, no ezek a jó dolgok és nem az Ige…

Persze akit Isten Lelke vezérel, az nem aktuális politikai irányoknak akar megfelelni. Aki Istennek rendeli alá az életét, könnyen tud engedelmeskedni a társának mert szereti… „szeretetből vesztem el őt (megyek hozzá), Isten törvénye szerint…” vallja meg az úrasztala előtt aki esküszik örök hűséget… Ha valaki társas kapcsolatra vágyik, működőképesre, akkor mondjon le önzőségéről, s Ige szerint gondolkodjon és éljen… A közösen elmondott imádságok meg kicsit hatásosabbak. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 18.

„Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát” (1 Pét 2,15)

Napi ige: 1 Pét 2, 13-17

Lelkészként gyakran töprengek azon, hogyan lehetne a ma emberével megismertetni az evangéliumot. Nemcsak úgy felületesen és nem a tárgyi ismeretekre gondolok most, hanem arra az állapotra, amikor a hitre jutott bűnös elmondhatja önmagáról: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gal 2,20). A történelem már igazolta, hogy az egyház néhányszor tévútra vezette az evangélium hirdetését.  Megtanultuk ezekből, hogy nem fegyverrel vagy uralkodói kényszerítő erővel kell ezt a feladatot végeznünk.

A modern ember szeretné megérteni a dolgokat, még mielőtt azokat elfogadná, ezért gyakran magyarázkodásba, elméleti megalapozásba kezdünk. Eljutottunk oda, hogy kitűnő logikai érvek mentén tudjuk megmagyarázni az Isten gondviselésének munkáját és a megváltás szükségességét, közben elmarad a várt eredmény. A templomok nem telnek meg zsúfolásig, a pünkösdi örömhír után nem kérdezik: mit cselekedjünk? (Ap Csel 2,37). Lassan beérjük azzal, ha – finoman fogalmazva – elfogadható arányban jelennek meg az egyháztagok a rendszeres istentiszteleteken. Nem jó ez így testvérek! Valami hiányzik! Az ige szerint az esztelen emberek tudatlanságát, jót cselekedve tudjuk elnémítani és nem magyarázkodással. Jézus többször is bátorítja erre az övéit, íme néhány példa: úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat (Mt 5,16). A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal (Mt 7,12). Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. (Mt 25,40). Jegyezd meg testvérem: ma az emberek úgy dicsőítik Istent, ahogyan mi jót cselekszünk. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. május 17.

 „Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr.” (1 Péter 2,2-3)

A fogantatás – születés az emberi élet kezdetét jelenti, és minden újszülött fő tápláléka az anyatej, amely nemcsak táplálja a kisdedet, hanem minden betegségtől megvédi. Lelki értelemben az ember életében az újjászületés is egy ilyen kezdetet jelent. Láthatjuk ezt Pál életében, de megemlíthetjük Lévit, Zákeust, a szerecsenországi komornyikot vagy Kornéliust, akiknek életében akkor jött el az újjászületés pillanata, amikor Jézussal találkoztak. Ezek az emberek letértek a bűn útjáról, számukra már nem a pusztítás, a pénz, az emberek meghurcoltatása utáni sóvárgás volt az első, hanem Isten Igéje, amely táplálta és növelte hitüket.

Korunkban is hallunk olyan eseteket, amikor a Szentlélek úgy érint meg valakit, hogy korábbi, önmagát és másokat emésztő földi tűze egyszerre kialszik, és a továbbiakban csakis a jézusi út érdekli őket. Matthew (ejtsd: metjú), akit nevezhetünk magyarul Máténak is, sikeres üzletemberként volt ismert egész Chicagoban, akinek fiatalsága, házassága, baráti kapcsolatai csakis az üzletről, a vagyon gyarapodásáról szólt. Alig negyven felé járva ereje hirtelen gyengülni kezdett, orvoshoz ment, és megállapították, hogy egy ritka májbetegségben szenved, amit egy módon, csakis transzplantációval lehet túlélni. Az elkövetkező hetekben a férfi egyedül maradt, többször szorult kórházi kezelésre, kimaradt az üzleti tárgyalásokról, elhagyták ismerősei, barátai, felesége… Édesapja, – akit a csillogó élet következtében elhagyott, és húsz éve nem látott – amikor meghallotta, hogy fia kórházban fekszik, azonnal segítségére sietett. Ő volt az egyetlen társ, akiben ezek után megbízott, mivel édesanyja – akiről úgyszintén két évtizede nem tudott semmit- három esztendővel korábban meghalt. Az apa tartotta benne a reményt, aki minden nap imádkozott a betegágy mellett, a Bibliából olvasott, ő ápolta és biztatta, hogy hamarosan lennie kell donornak. Isten, az apa imádságát meghallgatta! Az életet megmentő szerv, az utolsó percekben megérkezett, és amikor hosszú hetek után az fiú fölébredt, akkor azt mondta édesapjának: „Apa, én ma születtem újjá! Bocsáss meg, hogy elhagytalak!” Matthew ma is aktív tagja az egyik presbiteriánus gyülekezetnek. A Kis-ázsiai pogányokból létesült keresztyén gyülekezetek tagjai, akikhez Péter intézi levelét, ilyen újjászületett emberek, akik korábbi pogány életüket levetkőzve, megismerhették Isten Igéjét, az új lelki eledelt, amely táplálja és hitben növeszti a keresztyén embert.

A lelki növekedésnek azonban van két feltétele: Az egyik a tisztaság. Aki a hitben akar fejlődni, annak mindenekelőtt a bűneit kell levetnie. Matthew így tudott új életet kezdeni. János evangéliumában erről így ír: „Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen” (János 15:2). A növekedés második feltétele a táplálkozás. Olvastuk, ameddig az újszülött számára a legfontosabb táplálék a tej, addig Isten gyermekei számára az Ige, amely megerősít, biztat, reményt és jövőt gerjeszt. Ezt az Igét hallotta Péter ajkáról a pünkösdi gyülekezet, és akik elfogadták, azok háromezren, már újszülöttekként mehettek haza. Pünkösdkor, akik Isten Igéjével és az úrvacsorával élhettünk, tudjuk, hogy hiábavalóvá nem szabad azokat magunkban tennünk. Más emberekként jöhettünk ki a templomból, ezért az ünneptelen félévben se uralkodjék bennünk a bűn, küzdjünk azok ellen, legyünk Krisztusnak hűséges, őszinte és hiteles követői, aki ma is adta számunkra a „hamisíthatatlan tejet, ” a keresztyén ember fegyverét és fő eledelét: az Ő IGÉJÉT! Ámen!

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare