Kezdőlap / Prédikációk

Prédikációk

DE

„Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt; És megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköpdösik őt, és megölik őt; de harmadnapon feltámad. És hozzájárulának ...

Olvassa tovább »

Jób (3.)

“Történt egy napon, hogy fiai és leányai elsőszülött bátyjuk házában ettek, és bort ittak. Akkor követ jött Jóbhoz, és ezt mondta: Az ökrök szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. A sébaiak azonban rajtuk ütöttek, és elhajtották azokat, a szolgákat pedig ...

Olvassa tovább »

Jób (2.)

“Történt egy napon, hogy eljöttek az istenfiak, hogy az ÚR színe elé járuljanak, és megjelent a Sátán is közöttük. Az ÚR azt kérdezte a Sátántól: Honnan jössz? A Sátán így felelt az ÚRnak: Körülkerültem és át- meg átjártam a földet. ...

Olvassa tovább »

Jób (1.)

“Élt Úc földjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő volt, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született. Hétezer juh, háromezer teve és ötszáz iga ökör és ötszáz szamár volt a ...

Olvassa tovább »

Óh, Uram, segíts meg!

Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Mt.21,1-11) máig érvényes kérdésekre hívja fel a figyelmünket. Ha az evangéliumok híradását hűségesen követjük, akkor vesszük észre, hogy ezek a részletek mennyire időszerűek, és mennyire óvnak bennünket attól, hogy ne csak a történetet jegyezzük meg, hanem a ...

Olvassa tovább »

Adventi túlélőcsomag

Nagy utazás az élet, s valamikor csúszik is a talaj. Lám meg is jött az első hó. Ha most döntenünk kellene arról, hogy mi az a dolog, amit a meglevő dolgain közül tovább vihetnénk magunkkal, mi lenne az? Egy valamit ...

Olvassa tovább »

Higyed István: Gondolatok újkenyér ünnepére

A magyar nyelv találékonysága, kifejezőereje közmondásokba, szólásmondásokba sűrítette a kenyérrel kapcsolatos tapasztalatait is. Néhány ilyen megállapítás szolgálja alábbiakban az igei üzenetet. “Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet ...

Olvassa tovább »

Anyák Napjára – Prédikáció

„És reggel felkelének, és minekutána imádkozának az Úr elõtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És ismeré Elkána az õ feleségét, és az Úr megemlékezék róla. És történt idõ multával, hogy terhes lõn Anna, és szüle fiat és nevezé õt Sámuelnek, ...

Olvassa tovább »

Elek Arnold – Nagypénteki igehirdetés

“Akkor azért nékik adá õt, hogy megfeszíttessék. Átvevék azért Jézust és elvivék. És emelvén az õ keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak: A hol megfeszíték õt, és õ vele más kettõt, egyfelõl, és másfelõl, középen ...

Olvassa tovább »

Készítsétek az Úrnak útját!

“Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az õ ösvényeit: Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének ...

Olvassa tovább »

A meggyógyult mellettük állt – ünnepi pásztorlevél

Csak aki nem akarja, az nem veszi észre, hogy egyházkerületünk jelenkori történetében is vannak gyógyulások. Betegeket segítettünk orvoshoz, békétlen közösségek feszültségét enyhítettük, pusztulóban lévő templomok megújítására törekedtünk. Meggyógyultak állnak mellettünk. Ugyanakkor a talpra állítottakkal együtt mi is tapasztalhatjuk, hogy Krisztus ...

Olvassa tovább »