Velünk az Isten – 2021. május 14.

„Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is.” (ApCsel 12,1-3) Heródes király azaz I. Heródes Agrippa, ...

Olvassa tovább »

Van egy név

Jézus Krisztus „A maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is.” (Efézus 1, 20b-21) Csak úgy röpködnek a médiában és a közbeszédben a fontosabbnál ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 13.

,,A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, segélyt küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és Barnabás és Saul eljutatták a vénekhez.” (ApCsel 11,29-30) A mai Igénk Antiókhiába vezet bennünket, ahol először nevezték keresztyéneknek a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 12.

            19Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, ...

Olvassa tovább »

HOZZON EGY SZÁL VIRÁGOT! – EMLÉKEZZÜNK: DSIDA JENŐRE, PÁSKÁNDI GÉZÁRA ÉS JAKABFFY ELEMÉRRE

Születésük napjának  közelsége is indokolja, hogy  az előző esztendők gyakorlatához hasonlóan  az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kezdeményezésére május közepén ugyanazon, vagy egymást követő napokon  emlékezzünk meg  Dsida Jenő és Páskándi Géza írókról,  valamint Jakabffy Elemér kisebbségpolitikusról. A Szatmár megyében is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 11.

“Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor ...

Olvassa tovább »

Pozicionálás oltalomba – SZIKE istentisztelet, dobterápia, imaséta Szigetlankán

Élmény- és programgazdag SZIKE istentiszteletet tartottak Szigetlankán. A lendületes igei alkalom előtt és után dobterápián, ezzel párhuzamosan pedig imasétán is részt vehettek a jelentkezők, változatos és valódi feltöltődést megélve. A szatmári Deák téren lakók vasárnap délutáni pihenése nem biztos, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 10.

“… minden népben kedves előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik.” (ApCsel 10,35) Péter beszükült látásmódját Isten új perspektívára helyezi. Kornéliusz és a pogányok felé irányítja tekintetét és rájön, nemhogy csak ők is emberek, de kedvesek Isten előtt, mert Őt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 9.

    „Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé a férfiak, kiket Kornéliusz küldött, odaérkezének a kapuhoz, és bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodék, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 7.

„A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük volt; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vigasztalásában, sokasodtak.” (ApCsel 9,31) két dolgot szeretnék megláttatni a fenti igéből… Vannak áldott időszakok, amikor lehet élni békességben s amikor ...

Olvassa tovább »