Velünk az Isten – 2016. május 1.

„Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte azt a nagy paráznát, aki a földet megrontotta paráznaságával, és számon kérte kezéből szolgái vérét. És másodszor is szóltak: Halleluja, felszáll a füstje is örökkön-örökké! És leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, és imádta Istent, aki a trónon ült, és ezt mondták: Ámen! Halleluja!  És megszólalt egy hang a trón felől: Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan, ti szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok! És hallottam valami nagy sokaság szavát, mely olyan volt, mint a nagy vizek zúgása és az erős mennydörgés hangja: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!” (Jel.19,1-6)

Május elseje van.

Népszokások is kötődnek május kezdetéhez: májusfa emelése, a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szerelmi szokásainak Európa-szerte ismert jelképe. Majálisok szervezése.

Egykor a munka kiemelkedetten megünnepelt napja volt: munkaszünetet, szabadságot jelentett, örvendezésre-ünneplésre adott okot. Emlékszem gyermekkorom, ifjúságom munkanapi felvonulásaira, éljeneztük és éljeneztették azokat, akik lehetővé tették mindezt.

Ebben az évben május 1 az első vasárnap a hónapból, így az édesanyákért, a földi életet adókért való Hálaadás és Emlékezés Ünnepe.

Az ortodox testvéreink pedig ma ünneplik a Húsvétot, a Feltámadott Jézus Krisztusnak hódolnak, Aki legyőzte az örök ellenséget, a legnagyobb fájdalmunkat, bűneink zsoldját, a halált. A Feltámadott Krisztus általi szabadság, az általa, miatta való ünneplés az, ami igazi örvendezésre, hálaadásra, hódolatra adhat nekünk okot. Akinek győzelme által és ereje által dolgozhatunk, munkálkodhatunk, kereshetjük meg és tehetjük a családi asztalra a mindennapok kenyerét, akinek erejével rendszerezhetjük életünket, Akinek kegyelme által érezhetjük és kísér bennünket egy életen át az édesanyai szeretet érzése és a gyermeki ragaszkodás. Részesei lehetünk annak a kapcsolatnak, amelyet az Atya érez irántunk, teremtett gyermekei iránt, mely leginkább az édesanyák szeretetében tükröződik az emberi kapcsolatokban. Amiért kimondhatatlan hálával tartozunk neki, hódolunk előtte: Köszönöm, köszönöm, köszönöm az édesanyámat…

    HALLELUJAH, az első 6 versben 4-szer fordul elő ez a héber szó, amely az Újszövetségben sehol másutt nem szerepel. Benne van a Győzedelmes Urunk neve is: dicsérjétek:hallelu-JAH-Jáhvét, az Örökkévaló nevét.

 A mennyben a nagy sokaság felszólítást kap, hogy örvendezzen, Babilon, a Gonosz bukásán. Nagy néptömeg ujjong, mert Isten dicsősége felragyogott a nagy parázna elítélésével. A háromszoros magyarázó „mert” megmutatja, hogy a dicsőítés mindig megalapozott. Isten lényének, útjainak és művének megismerése váltja ki.

Istent imádni azt jelenti, hogy értelmesen megválasztott szavakkal válaszolunk arra, amit Isten mondott és tett. Mert igazak és igazságosak az Ő ítéletei: elítélte az Ő Fiát helyettünk, Őt sújtotta mindannyiunk gonoszságáért, igazságos ítélete minden üdvbizonyosságunk alapja.

Soha nem lehetnénk bizonyosak abban, hogy a bűneink valóban megbocsátást nyertek, ha Isten nem szabta volna ki az értük járó igazságos mértékű büntetést a saját Fiára.

És dicsőítjük Őt, mert a végén megítél minden istentelenséget, ami az Ő Fiát és az Ő semmihez nem fogható művét gyalázta.

     A 24 vénhez hasonlóan boruljunk le és imádjuk Őt: mindazért, amit véghezvitt és véghezvisz értünk. A zsoltárossal együtt mondjuk:”Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben” (Zsolt.22,26), a krónikaíróval pedig valljuk:

„Bizony Tőled van mindez és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk.”(1Krón.29,14)

     Így áldunk Téged azért, hogy minden a Megváltónknak és Urunk akaratának van alárendelve, és neked mondunk köszönetet munkánknak megáldásáért, az életet továbbító drága eszközeidért, az édesanyákért, azért, hogy mi is gyermekeket ölelhetünk át a Tőle tanult szeretettel és érezhetjük ebben azt a csodát, amit Te tudsz véghezvinni Győzedelmes Úrként Mennyben és Földön egyaránt.

Hallelujah!

                                                              Ámen.

                                                                                 Nagy Erika,

                                                                                 Sárközújlak

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Szatmári HarangSzó Rádió – 233. adás

Harangszó Rádió233. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

A régiek elmúltak – Kopácsi-vetélkedő a magyar reformáció bölcsőjében

Öt egyházmegye tizennégy csapata vett részt az V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőn, amit ez alkalommal a Reformáció Emlékéve keretén belül szerveztek meg. Az ifjúsági találkozóra más gyülekezetből is csatlakoztak. A régiekről tanultak, történelemből írtak és remélhetőleg a történelmet írják mindazok, akik részt vettek.

Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a gazdag programmal tarkított ifjúsági nap. Kánya Zsolt Attila a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa nyitotta meg az alkalmat áhítatával, melyben Gedeonról szólt, aki kilépett a csűrből, a közönyből, a félelemből és hitte, hogy Istennel együtt győzni fog. Kovács Sándor esperes is köszöntötte az ifjakat, bátorítva őket, hiszen már azzal nyertek, hogy jelentkeztek a vetélkedőre.

A versenyzők ezután megkapták az ötven kérdést tartalmazó feladatlapokat, amit Fórizs Enikő magyartanárnő állított össze. Tizennégy négy tagú csapat Arad megyétől Szatmárig, öt egyházmegyéből mérte össze erejét egyháztörténetből. Az aradi egyházmegyéből Kispereg, Pécska és Szentleányfalva, a bihari egyházmegyéből Nagyvárad-Velence és Jákóhodos, az érmellékiből Jankafalva és Nagykágya, a szilágysomlyóiból Szilágyborzás és Kraszna, a szatmáriból pedig Pusztadaróc (2 csapattal), Mikola, Szárazberek és a házigazda Erdőd. A csapatversenyen kívül egy egyéni feladatot is kaptak, melyben megadott címek alapján esszét/ fogalmazást/ jegyzetet írhattak. Egyébként idén is, a fontosabb évfordulókhoz kötötték a tananyagot a szervezők. 450 éve íródott a Második Helvét Hitvallás, a Református Egyház egyik alapirata. Viszonylag kerek évfordulója van idén a Szatmárnémeti Nemzeti Zsinatnak, 370 éve történt. Kerek fél évezrede született Drágffy Gáspár, a reformációt az első között befogadó főúr, ezért a Drágffy-családdal is megismerkedhetnek azok, aki felkészültek a vetélkedőre.

A megszépült erdődi református templomban ifjúsági istentisztelettel folytatták az együttlétet, melyben Kurta Szabolcs érendrédi lelkipásztor hirdetett Igét a nap igei mottója alapján: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjálett minden.” (2Kor 5,17) Az igehirdető a soha el nem múló dolgokra hívta fel a figyelmet. Isten élő szavára a Tőle kapott bölcsességre. Ősz Sándor Előd kolozsvári egyháztörténész Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítótól és az egyháztörténeti kutatás fortélyairól tartott lendületes és érdekfeszítő előadást. A Bízz Band és az Erdődi Dicsőítő Csapat hangulatos koncertje mutatta meg, hogy lehet az Isten felszabadulva és örömmel dicsérni.

Ezután került sor az eredményhirdetésre. Az első díj Érmellékre a jankafavaikhoz került, akik a lehetséges 100 pontból 97-et értek el. Második lett a mikolai csapat Szatmárból (95), a harmadik pedig a szilágysági Kraszna (90,5). Az esszéíró egyéni díjat Magyar István nyerte Mikolából, második a nagykágyai Horvát Irénke, harmadik pedig Komori Viktória Szentleányfalváról. Mindkét kategóriában a győztesek Buzogány Dezső teológiai professzor díját is átvehették a rengeteg más jutalom mellett.

Az eredményhirdetést követően Titoktalanított világ címmel színvonalas, tanulságos, épületes, üzenet teljes, humorral tarkított előadást tartott a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség ifjúsági színjátszó csapata. Kása Melinda és Kása Zsolt néptánc-tanítással vezette le az együttlétet.

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottság által támogatta. A projekt címe: Erdőd, a magyar reformáció bölcsője. A bölcső előremutat, reményt sugároz, egyáltalán az életről beszél. Ami Erdődön volt, az a szépen szóló jelen és jövő, tehetséges fiatalokkal. Lelki szemekkel lehetett látni azt is, hogy a református templom előtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia össze is mosolyogtak, több mint száz magyar fiatalt láttak, értelmet és bölcsességet. A régiek elmúltak, semmiképpen sem értelmetlenül.

Részletes eredmény:

 1. Jankafalva (Érmellék)
 2. Mikola (Szatmár)
 3. Kraszna (Sziágy)
 4. Nagykágya (Érmellék)
 5. Szilágyborzás (Szilágy)
 6. Pécska-Pereg (Arad)
 7. Kispereg (Arad)
 8. Jákóhodos (Bihar)
 9. Erdőd (Szatmár)
 10. Szentleányfalva (Arad)
 11. Nagyvárad Velence (Bihar)
 12. Szárazberek (Szatmár)
 13. Pusztadaróc II. (Szatmár)
 14. Pusztadaróc I. (Szatmár)

Anyák napi körlevél – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézsaiás 46,3-4)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

      Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe, amikor az édesanyaság ajándékáért adunk hálát mennyei Atyánknak, amit azért kaptunk, hogy helyesen sáfárkodjunk vele. Nem minden nőnek adatik meg a gyermekáldás öröme, ezért tárja elénk a Biblia több helyen asszonyok, családok gyermek utáni vágyát, vívódó könyörgését.

Neves ószövetségi házaspárok, gyermektelen nők, úgy mint Ábrahám és Sára, Izsák és Rebeka, Sámson szülei, Sámuel édesanyja azért könyörögnek, hogy az imádság gyermeke megszülethessen. De nagy öröm, túláradó boldogság, valóságos ünnep van a családban és igazi hálaadás a szívekben a megszületett gyermekért, lásd Zakariás és Erzsébet örömét.

A Szentírás tanítása azonban a gyermekneveléssel járó felelősségről és kötelezettségről is szól, arról, hogy a családoknak miként kell az Úr akarata szerint nevelniük a tőle ajándékba kapott gyermeket. A gyermek-Jézust szülei felviszik a templomba, áldozatot mutatnak be érte, Isten rendelése szerint nevelik. Ezért mondhatja el tizenkét évesen az őt aggódással kereső szülőknek: „Nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai!” (Lk.2,49). Az Úr Jézus határozott kérése ez a mai szülőkhöz is: „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa”(Mk 10,14). Amennyire engedjük és segítjük gyermekeinket Jézus Krisztus közelébe jutni, elvezetve őket a Szentírás – és istenismeret rejtelmeibe, annyira lesz boldog, kiegyensúlyozott az életük.

Áldja meg az Úr az édesanyákat és minden jó szülőt, hogy példamutató életükkel utat mutassanak az üdvösség Krisztusa felé övéiknek, Aki a hit és a szeretet ereje által megújult minta-életekre akarja építeni a jövendő egyházát!

Ezt az utat követték hitvalló őseink, ezen szeretnénk járni mi is. A reformáció ötszázadik évfordulójára készülve szeretnénk megemlékezni hitvalló nagyasszonyainkról, de nőszövetségünk hűséges tagjairól is, akik az újjáalakulás óta önzetlen szeretettel munkálkodnak a gyülekezetben és a családban. Köszönjük szolgálatukat, amit a református hit növekedése, valamint a keresztyén élet szebbé tétele érdekében végeztek.

Boldog anyák napját kívánok a Krisztus követő édesanyáknak és minden keresztyén családnak!

       Örömmel értesítem Kedves Testvéreimet, hogy Istennek hála megoldódott az idei nyári nagykonferenciánk színhelyének ügye. Mivel egyetlen nagytemplomos gyülekezet sem tudta felvállalni a házigazda szerepét, így Egyházkerületünk Vezetősége vállalta, hogy mellénk áll és segít a kerületi nőszövetségi elnökséggel együtt megszervezni a konferenciát.

A színhely: a Köröskisjenő közelében lévő Kings Land nevű rendezvényközpont, Nagyváradtól 17 km-re a Kolozsvár felé vezető úton.

A konferencia időpontja: 2016. július 9 (szombat).

A téma: Asszonyok a reformáció- és a református hit szolgálatában. 

A végleges programot a későbbiekben fogjuk kiküldeni.

Szeretnénk zászlóink igéiről egy kis füzetet kiadni, ezért kérjük, rövidesen a megyei Elnöknők által E-mail címemre ezeket átküldeni.

       Példa:  Szatmárnémeti Szamos-negyedi Árva Bethlen Kata Református Nőszövetség:

                         „Isten a mi oltalmunk és erősségünk!” (Zsoltár 46,2)

Ezen kívül cikkeket, fényképeket, verseket, beszámolókat várunk a konferenciafüzet számára. (A kilenc egyházmegye tavalyi nőszövetségi beszámolóját is !!). A gyülekezeti nőszövetség névadójáról egy rövid írást: Ki volt ő, mit tett egyházunkért, miért vette fel nőszövetség az ő nevét, miért érdemes megemlékezni róla a reformáció emlékünnepe kapcsán? De írjunk a gyülekezetünk nőszövetségi tagjairól, szolgálatáról is beszámolókat. Hogyan élnek ma Királyhágómelléken a református családok, asszonyok?

Beküldési határidő:  május 16.

Boldog ünnepeket kívánva, kérem Isten áldását minden kedves Testvérem életére és szolgálatára.

Szeretettel,

Bogya-Kis Mária nőszövetségi elnök

Szatmárnémeti, 2016. április 30.

Feladat

anyakHordod önmagadban

az Isten-adta képet,

az Asszony önzetlen

szeretetét, gondviselését,

érted égő életét,

mellyel kezében tart.

Kitörölhetetlenül

vésődött beléd,

amit kaptál ajándékba:

az élet szentsége.

Ölelő karjaidban

gyermekeidet

mindig megtartsd!

Fodor Lajos

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. április 29.

És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől… Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya, és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is (Jelenések 17, 6. 14).

A történelem folyamán a világi nagyhatalmak nem tűrték el a keresztyéneket, tűzzel, vassal irtották őket, gyalázták a Jézus nevét, teljesen meg akarták semmisíteni mindazt, ami krisztusi. Áldozatok neveinek hosszú sorát lehetne sorolni, azoknak a nevét, akik mártírként írták be nevüket az egyháztörténetbe. A fenevadon ülő asszony (Babilon) valósággal megrészegedett ettől a népirtástól, nő létére hatalmának teljes pompájában tündököl.
A történelem sokszor ismétli önmagát, a keresztyének elleni merényletek sora nem szűnt meg ma sem.
Isten azonban nem hagy magára bennünket. A Báránynak hatalma van arra, hogy győzzön. Csak idő kérdése, hogy ez a győzelem mikor következik be. Az sem lényegtelen, hogy  kik lesznek ennek a győzelemnek a részesei. A hivatalosak és a választottak. Ha az Ő nevét vallod, te is ott vagy közöttük.
A rossz ölthet női testet,
életed eleshet benne,
az erősebb  Bárány győzelme
segít győzelemre.
Ámen.
Fodor Lajos,
Halmi
Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Egyháztörténeti vetélkedő és ifjúság találkozó lesz szombaton, Erdődön

Plakat2A Reformáció Emlékéve keretén belül kerül sor a KRISZ (Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség) és az Erdődi Református Egyházközség szervezésében a Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedőre és Ifjúsági Találkozóra. Az alkalom mottója: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjálett minden.” (2Kor 5,17)

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékbizottság által támogatja. A projekt címe: Erdőd, a magyar reformáció bölcsője. Hatodik alkalommal rendezik meg az eseményt, mely egyre több fiatalt vonz. Ötödik éve kapta meg a nevét Kopácsi István reformátorról.

Idén is a fontosabb évfordulókhoz kötötték a tananyagot a szervezők. 450 éve íródott a Második Helvét Hitvallás, a Református Egyház egyik alapirata. Viszonylag kerek évfordulója van idén a Szatmárnémeti Nemzeti Zsinatnak, 370 éve történt. Kerek fél évezrede született Drágffy Gáspár, a reformációt az első között befogadó főúr, ezért a Drágffy családdal is megismerkedhetnek azok, aki felkészülnek a vetélkedőre.

8A tervezett program szerint szombaton Erdőd Város Rendezvénytermében 9 órától lehet regisztrálni. Előre láthatóan tizennégy négy fős csapat fog eljönni, öt egyházmegyéből. A nyitó áhítatot 10 órától Kánya Zsolt-Attila KRISZ-elnök tartja. A vetélkedő és az ebédszünet után, az ifjúsági istentiszteleten, az erdődi református templomban 12,30-tól Kurta Szabolcs érendrédi lelkipásztor fogja hirdetni Isten szavát. Előadást tart Ősz Sándor Előd egyháztörténész. Fellép a Bízz Band és az Erdődi Dicsőítő Csapat. 14 órától, az eredményhirdetés után, a rendezvényteremben Titoktalanított világ címmel előadást tart a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség ifjúsági színjátszó csapata. Néptánccal vezetik le az együttlétet.

Nagy szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Ha a vetélkedőn versenyző- vagy szurkolóként nem is lesznek jelen, mindenképpen érdemes ott lenni 12 30-tól az ifjúsági, fiatalító programokon!

Nimród születése – Vetés és aratás

“Mert magától terem a föld először füvet, azután kalász, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyst pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.”          (Mk 4, 28-29)

NimrodGyermekünk, Nimród születése számos olyan élettapasztalatot, hitbeli megerősödést hozott magával, amely messzemenően túlmegy mindenféle emberi elgondoláson, vágyon, kérdésen. Ezzel kapcsolatban, s nyilván a fenn jelzett márki gondolat fényében szeretnék megosztani a kedves olvasóval néhány személyes hittapasztalatot.

Remegő lélekkel, reszkető hanggal, nyugtalan lelki világgal indultunk el Halmiból azon a szokatlanul hideg áprilisi hajnalon. Sejtettük mi vár reánk. Alig szóltunk egymáshoz. Hallgattuk a csendesen duruzsoló motor hangját, a hideg szélben tova suhanó kerek hurrogását s közben szorítottuk egymás kezét. Közeledett, majd látótávolságba került a város. A hely, amely azon a reggelen, szokatlanul más volt. A vegyes érzelmekkel telt lelkünk mélyén ott ragyogott a félve kimondott reszkető kijelentés: “Minden rendben lesz”. Igen minden rendben lesz, mert Isten a lelkileg remegőt, félve keresőt, sírót, örvendezőt siet szeretetével átölelni.

         A Károlyi út kihalt volt és csendes. A napközbeni tumultusnak még nyoma sem volt sehol. Alszik, vagy éppen csak most ébredezik a város. Leparkolva, a legnehezebb volt kinyitni az autó kilincsét s az addig kisujjal kihúzott kallantyúhoz ezen a reggelen elemi erő kellet. Nehéz volt kivenni a kis csomagokat, lenyomni a központi zár gombját, amely parancsszóra, hidegen és durván zárta le az ajtókat. Mintha a gép, a technika is üzent volna. Előre, mert valami lezárult. Most ide visszaülni már nem lehet. Pedig szerettünk volna. Menni, menni, menni! Hajtani, gyötörni a gépet, fájjon neki, szenvedjen ő! Mert csak emberi csinálmány. Neki úgyse fájna… De Isten tudja, hogy fáj. Sokszor, sokaknak. Azt is tudja, mikor kell megfogni a kezedet. Mikor lesz a kis magból, hitnek csírája, kibomló kalásza, s hitet, szeretetet termő, tápláló és éltető búzája.

         Beérkeztünk. S utána? Utána semmi… Az embernek az az érzése, hogy a szívét tépik ki. Elenged egy kezet, amelyet addig úgy szorított, hogy az szinte fájt. Elkezdődik valami. A titok. A csoda. Az Isten csodája. Bár sokszor engedjük el szeretteink kezét, mégis ilyenkor Isten megtanít bennünket arra, hogy merjünk bízni felebarátainkban. Merjünk bízni egy zöld steril maszkot viselő bába asszonyban, egy szakavatott, és hogy modern legyek “Medical TEAM” tudásában. És igen. Bár előttünk sokszor zárnak be ajtókat, s nem mehetünk tovább, nem követhetjük szeretteinket, mégis Isten előtt nincsenek ajtók. Neki nem, lehet azt mondani “itt tessék várni”. Ő megy, sőt szívszakadva fut utánad. Megy és fogja kezed a műtőasztalon, megsimogatja egy – egy orvos szívét, és ajkát, csillogó tekintettel biztat és mondja, vagy éppen veled mondatja: “Ne félj”.

A várakozás, az idegtépő, imádkozó vagy éppen a műtőt bambán bámuló magatartást felváltja valami új, szokatlan és váratlan találkozás. “Elek” – kiáltják. Elek apuka! Itt a kicsi NIMRÓD. Még a nevét is nehezen ejtik ki. De igen…. A mienk. A csoda láthatóvá válik. Az Isten csodája ismét kibomlik előttünk. Mit tesz/tehet ilyenkor az ember? Térdre esik, és megszégyenül ez isteni hatalom előtt. Rádöbbenünk újra és újra az ének lélekmelengető, hitébresztő valóságára: “Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van”. Baba is és mama is jól vannak. Néhány percre láthatjuk a fájdalomtól meggyötört, de örömmámorban reszkető arcot. Az édesanya arcát. Örül… Mert élet született erre a világra. S ahogy egy rövid időre elbúcsúzunk, akkor veszem csak észre, hogy a velünk szembeni rész a központi műtő. Ahová “sánták, bénák, aszkórosok” és mindenféle nyomorúságban szenvedők érkeznek. De Jézus oda is bemegy. DE Jézus azért kint is marad a váróterem aggódó hozzátartozóival. Ott van sarjadó gyenge kis fű kihajtásakor, jelen van kalász megpróbáltatásai rendjén, ott lesz az aratás pillanatában is.

         Elindulok lassan csendesen hazafelé. Vegyes érzelmekkel, de boldogan. Amikor utoljára érkeztem meg a Megyei Kórházhoz, gyermekemért és feleségemért mentem. Indulunk haza. A bejárat előtt a sorompónál a halottszállító Mercedes benne egy koporsóval várt kibocsátásra. Van, aki egy új életért, Isten ajándékáért, s van, aki egy befejezett életért érkezik meg ide. A döntés az Istené. Elérkezik az aratás. Ezt soha, de soha ne felejtsük el! DE ki az, aki a vetésnél és az aratásnál is jelen volt? Maga az Isten. Ez ad/adhat ma reményt, kitartást, és küzdelmet minden benne hívőnek. Legyen áldott Isten az ő kibeszélhetetlen nagy jóságáért és bölcsességéért!

Elek Arnold Zoltán,

Halmi

Kategória: jegyzet  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare