Programom az Ige hirdetése – Beszélgetés Király Lajossal, a Szatmári Református Egyházmegye új esperesével

72016 őszétől fiatal esperese van a Szatmári Református Egyházmegyének. Pénteken kerül sor a beiktatására. 1979. május 30-án született, a Szatmár megyei Szárazberken nőtt fel, Tanulmányait Szatmárnémetiben és Kolozsváron végezte, tizennégy éve szolgál Batizon: Király Lajos. Életét és szolgálatát Istenre akaratára bízza, családcentrikus, empátiakészsége érzékelhető, ugyanakkor fontosnak tarja azt, hogy állandóan képezze magát. Ismerjük meg őt!

Vágjunk a közepébe! Mit gondolsz, a mintegy ötven lelkész közül miért pont te lettél az esperes?

Úgy gondolom, hogy azért, mert ez volt Isten akarata. Jeremiásnak azt mondja az Isten: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, mielőtt kijöttél az anyaméhből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé.” (Jer 1,5) Tehát első sorban ez Isten hívása, de a lelkészeknek és gondnokoknak is köszönöm, akik rám gondoltak, és megválasztottak.

2Amikor valami tragédia történik, azt mondod, hogy az is az Isten akarata?

Én a gyermekkoromban kétszer is megéreztem Isten szabadító kegyelmét. Akkor akár tragédiának is érezhettem volna ezeket. Az első az, amikor Szárazberken bermáncsővel szembelőttek, és nem veszítettem el a szemem világát. Fél szemmel nem biztos, hogy megválasztottak volna esperesnek ( J ) A második ilyen alkalom, amikor Szárazberken egy kis folyóba úgy ugrottam fejest, hogy nem tettem előre a kezem. Recsegett a nyakam, de megmentett az Úr Isten. Volt még egy pár hasonló eset. Nagyon nehéz eldönteni, hogy az, ami történik az emberrel, az éppen rossz vagy jó. Abban a pillanatban talán rossznak véli, de idővel rájöhet arra, hogy ebben is benne volt Isten akarata. A bibliai Nabukodonozor története, amiről éppen nem olyan rég prédikáltam, arról szól, hogy neki a mélységben kellett megismerni, hogy az Úr az Isten, mert addig nem volt ezt hajlandó látni. De ott meglátta, és javára volt.

Akik az Istent szeretik, azoknak minden, még a rossz is a javukra van, – mondja Pál apostol. No, de nem vagy te túl fiatal, tapasztalatlan ahhoz, hogy egy egyházmegyét vezess?

Relatív, hogy ki fiatal és ki idős. Ha szétnézünk, láthatjuk, hogy nagy, sikeres, jól működő cégeknek a vezérigazgatói általában kb. negyven esztendősek. Sok helye azért tesznek bankon, cégek, városok élére fiatal embereket, mert nyitottak, rugalmasak, készek az újra, ötletgazdagok. Bizonyára, akik idősebben, tapasztaltak, de nem egy próféta volt, akit fiatal korba hívott el az Úr, az Ószövetségben pedig már harminc éves kortól lehetett valaki lévita.

3Sőt, ha Király névnél vagyunk, a Bibliában tudunk tizenkét éves királyról is. Említettél cégeket. Lehet az egyházat céghez hasonlítani?

Eszembe jut egy Ige: „Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind, amelyek a mennyben, mind, amelyek a földön vannak.” (Ef 1,9-10) Ennek az egyháznak az építőmestere Jézus. Ha akár egy építkezési céghez akarjuk hasonlítani az egyházat, akkor azt mondhatjuk: a fundamentum Krisztus, és rá lehet építkezni. Egy cégnél cél az, hogy fejlődjön, újuljon, innováció történjen, sőt a munkatársak is jól érezzék magukat. Nekünk is lehetnek ilyen céljaink, az Isten dicsőségére.

Hogy nem mondott csődöt már ez a „cég”? Mi a sikerének titka? Hogy lehet az, hogy Isten sokszor még a szolgái ellenére is megtartotta az egyházat?

Ki a sikeres ember? Koronként változik. Ezt nekünk a minőséggel is össze kell kapcsolni. A mi feladatunk az Ige hirdetése. Nagyon nehéz lemérni, hogy minden esetben sikertörténetről van-e szó.

1

Eddig cégként beszéltünk az egyházról. Most menjünk egy másik támadható területre. Egyház és politika?

Mindig aktuális kérdés. Az emberek pedig választ várnak: igent vagy nemet. Hogy bibliai példákkal éljek, és nekünk ez az irányadó, akkor egy ó- és egy újszövetségi példát is említhetek. Nátán próféta is beleszól a király magánéletébe, de sokszor a próféták politikai ügyekben is tanácsot adnak, azaz politizáltak azzal, hogy Isten akaratát elmondták. A közösségnek, a polisnak az érdekét képviselték azzal, hogy Isten akaratát közölték. Jézus pedig azt mondja az Újszövetségben: adjátok a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené. Addig, amíg az egyház a közösség érdekét képviseli, ilyen értelemben politizálhat. A politikummal egymást vállvetve kell a közös, jó célokat elérni. Élő kapcsolatot kell tartani, nemcsak akkor, amikor érdekek fűznek hozzá. Tervem az, hogy legalább havonta üljünk le beszélgetni, ne csak akkor, amikor gondunk van. Ekkor lesz hitele annak, amit egymásnak mondunk.

Milyen tekintélye van ma egy lelkipásztornak? Akár esperesnek? Fontos egyáltalán a tekintély?

Olyan világot élünk, ahol sokat panaszkodnak a tisztelet hiányáról. Én úgy gondolom, hogy a tekintélyt meg is kell érdemelni. Aszerint kell élni, amit hirdetünk. Vannak elvárások, de a kritikákat is kell tudni kezelni. Én a szolgálatomat nem azért végzem, hogy tekintélyem legyen, hanem azért, hogy Istennek legyen még nagyobb tekintélye, dicsősége. Mi nem kell, siránkozzunk, mert minden eszközünk megvan arra, hogy kellőképpen szolgáljunk. Talán soha nem volt ennyi lehetőségünk a történelem folyamán, mint most. Nem volt ez mindig egyértelmű, de minden nap olvashatunk Bibliát, és ugyanakkor képezhetjük is magunkat.

6Nem kérem, hogy felvázold a programodat, de azt igen, hogy minek a mentén képzeled el?

Az esperesnek, úgy, mint egy lelkésznek a programja az Ige. Amit Batizon sikerült megvalósítani egyházközségi szinten, azt szeretném egyházmegyei szinten is elvégezni. A lelkészkollegák talán úgy ismertek meg engem, mint aki kíváncsi a másik ember véleményére, aki nyitott. Együtt hozhatunk ki építő jellegű dolgokat.

Mondj három szót, amivel jellemzed magad, ami (aki) meghatároz téged! És magyarázd is meg!

 1. Család – Családközpontú vagyok. Pl. a gyermekeimmel napok óta közösen, kartonból ragasztunk egy hokipályát, s amíg együtt dolgozunk, együtt vagyunk és beszélgetünk. Feleségemnek közel hét évet udvaroltam, és ma is igyekszem minél több minőségi időt tölteni vele.
 2. Krisztus – Fontossági sorrendben Ő az első. Ráépítem a szolgálatomat és a családomat is rábízom. A családommal a napunk úgy indult el, hogy valamelyik gyerekem elolvassa a Bibliából a Napi Igét. Meghatározza ez a napunk hangulatát.
 3. Tanulás – Holtig tanul a pap. Az állandó képzés arról is szól, hogy amiben a tegnap hittél, az lerombolódhat. Nem a szentírási igazságokról beszélek. Próbálok úgy tájékozódni ebben a világban, hogy meglátom például azt, hogy ma élménykultúrában élnek az emberek. Ehhez viszonyulva a tartalmat a lényeget megtartom és átadom.

Erről nem szoktak beszélni: Milyen gyengeségeid vannak? Milyen tulajdonságok hiányoznak belőled?

Hányat mondjak? ( 🙂 ) Talán éppen az, hogy sok embernek kikérem a véleményét és ez nem mindig jó, mert összezavar. Én olyan családban nőttem fel, ahol megbeszéltük egymással a dolgokat. Lehet, hogy ezen kell változtassak. Mindenkinek nem lehet megfelelni, de nem is akarok. A másik, amit említhetnék, az a maximalizmus, főleg a tudomány terén. Sokat bíbelődök.

Ismerlek, ezért kérdezem: Az érzékenységed nem tartozik ezek közé? Esperesként, vezetőként konfliktushelyzetekben ez nem hátrány?

A konfliktushelyzetek jók is lehetnek. Jézus is sírt, dehogy túl érzékeny vagyok-e, nem tudom.

_mg_4662Mi az életigéd, vezérgondolatod?

„Minden gondotokat reá vessétek, mert néki gondja van rátok.” (1Pt 5,7) Ehhez kell az alázat is. Akik a szívükbe fogadták Istent, tudniuk kell, hogyha gondok, nehézségek, érzékenységeik vannak, akkor ezeket az Istenre lehet bízni, és Ő a segítségünkre lesz.

Reformáció 500. Fontos évfordulója lesz a reformációnak jövőre. Úgy néz ki, hogy te esperes leszel ekkor. Mit jelent reformátusnak lenni? Mi a református identitás?

Ha röviden akarok fogalmazni: a reformáció az Ige hirdetése. A református ember önazonosságát elődeink megfogalmazták: egyedül Krisztus, egyedül hit által, kegyelemből üdvözülünk, Isten egyedül a Szentírásból szól hozzánk. Az Igét kell nekünk hirdetni, ezt hallani kell. Ezt a családban és a munkahelyen is meg kell élni és azt az isteni szeretetet kell megélni, amit korábban hallott. Nincs kétfajta reformátusság, egy a templomban, másik kinn. Az Igét meg kell élni.

Nem unalmas ez? Vagy kérdezem másképp: érdekes az Ige?

Van-e olyan megmozdulás, amit kétezer éve olyan intenzitással gyűl össze, mint a keresztyénség? Több ezer éve kíváncsiak erre, sőt más földrészeken dinamikusan növekszik.

Meghatározó lesz az esperesi mandátumod? Valaki azt mondta nekem, hogy akár egy évszázadra hatással lehet.

Az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Emberileg nézve azt mondom, hogy nem, mert kicsi vagyok én ehhez, de azt hogy Isten miként gondolja, az hat év múlva, vagy akár száz év múlva kiderül.

Félsz? Van benned drukk a felelősség miatt?

Szoktam mondani, hogy egyedül a pszichopata nem fél. Az emberben kétfajta félelem van: az egyik félelem élni segít, a másik pedig nem hagy élni. Minden emberben van egy egészséges félelem: vajon oda tudok-e figyelni mindenre, akaratomon kívül megbántok-e valakit, képes leszek-e a feladat elvégzésére? Mózes se akart az égő csipkebokortól elindulni, és nagyon sok próféta volt, aki úgy gondolta nem méltó a feladatra, nem képes rá. Emberi szemmel azt mondom én is, hogy vannak félelmeim, de bízom Isten kegyelmében, erejében, hogy azt a munkát, amit rám bízott, elvégzem.

Rácz Ervin

Velünk az Isten – 2016. szeptember 27.

Mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot Ezsd 5,11

Olvasandó: Ezsd 5,6-17

            A szolgálat egyik alapfeltétele az identitás meghatározása: kik vagyunk, kit képviselünk és kinek a szolgálatában állunk. Mindezek meghatározzák a szolgálatunk küldetését, értelmét és célját. A fenti Igében a templomépítők úgy határozzák meg magukat, mint akik az Isten szolgái, és a mindenség Urának a küldetésében állnak.

            Az Isten képére teremtett ember a közötte és Isten közötti különleges kapcsolatában érthető meg. A Teremtő felruházza feladatokkal (1Móz 2,15-17), döntési hatalommal (2,18-23), és az embernek a világban az Isten által megteremtett dolgokkal kell foglalkoznia. Továbbá felruházza uralkodói joggal, mely nem autonóm, hanem csupán illusztráló jellegű. A visszatérő kérdés az, hogyan gyakorolja az emberiség, mint Isten képmása, ezt az uralmat? Épít vagy rombol? Életet ad vagy elvesz?

            A templomot újjáépítők, mint képmásai és küldöttei a menny és föld Istenének, szeretnének munkálkodni nemcsak a maguk, de a közösség javára is. Azt a küldetést kaptuk, hogy gondozzuk és műveljük azt az életteret, ahol mindennapjaikat töltjük. Te is felelős vagy mindazért, melyet Isten reád bízott. Újjáépítesz vagy leépítesz?  Képes vagy-e a romokon újat kezdeni?  Ámen!

Király Lajos,

Batiz

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Missziósok és rádiósok Mályiban

Továbbképzőt tartottak a Mályiban található Mécses Központban azoknak a missziósoknak, aki a rádiót is fel szeretnék használni eszközként a célok eléréséhez.

Az évek óta jól működő Kárpát-medencei Református Rádiótanács ifjúságban és betegpasztorációban szolgáló lelkészeket és világiakat hívott össze. Hétfő délelőttől kedd délutánig előadásokat hallhattak a témában, valamint műhelymunkaként meg is beszélhették az elhangzottakat. Szó volt a kapcsolat felvételről és annak ápolásának sajátosságairól a rádió misszió, az ifjúsági misszió és a beteg-pasztoráció együttműködésében

Az elhangzott előadás és annak mentén felmerülő kérdéseket, felvetéseket, átgondolták szakáganként, végül pedig a segítő beszélgetésről, a kapcsolat ápolásáról hallhattak előadást.

A szatmáriakat, ugyanakkor a Királhágómelléki Református Egyházkerületet Jobb Domokos és Rácz Ervin képviselték.

Szatmáriak a 8. Európai Kultúra Napján

Szeptember 24-én szombaton délelőtt a Tisza partján elterülő Aranyosapáti református templomában vette kezdetét a nyolcadik Európai Kultúra Napja amelyre a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztor Kórusa meghívást kapott. A Kultúra Lovagrend tagjainak (akik egy nappal előbb tartották éves találkozójukat) ünnepélyes bevonulása és a helyi lelkipásztor köszöntő szavai után rendhagyó liturgia keretében Higyed János Szatmár-külteleki lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. A kórus, amelyet Higyed Gyöngyi karnagy vezetett  a már sokak által megtapasztalt igényességgel és lelkesedéssel tett bizonyságot.

A jeles nap évek óta egybekapcsolódik az időközben elhunyt Kultúra Lovagjainak emlékére állított kopjafaavatással. A templomból tehát átvonult az ünneplő sereg a lovagrend Kulturális és Kegyeleti Emlékhelyére, ahol az ünnepség Nick Ferencnek, a Kultúra Lovagrend alapító tagjának, a budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnökének a köszöntő beszédével folytatódott. Az Európai Kultúra Napja alkalmából fölkért mikolai lelkipásztor, Higyed István is szólt az egybegyűltekhez. A beszédeket kórusszámok, versek, népdalok tagolták. Mesaros Amanda, Aranypáva-díjas népdalénekes, a Szatmári Református Gimnázium diákja, saját magát kísérve citerán – merített a tiszta forrásból- és népdalokkal örvendeztette meg a hallgatóságot.

A kopjafák ökumenikus megáldása és megszentelése után a tavaly felavatott Aranyossziget Gyermek és Ifjúsági Tábor nevet viselő impozáns épületben folyatódott  az ünneplés  a résztvevők megvendégelésével.. Kötetlen beszélgetésekre került sor valamint szakmai egyeztetésre a 2017 januárjában sorrakerülő Magyar Kultúra Napja Gálán  Budapesten a partiumi Szatmárt és vidékét bemutató programmal kapcsolatban valamint a Reformáció 500 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos kérdésekben.

A Kórus és küldöttség a magyarországi Reformáció Bizottság által meghirdetett pályázat részeként lehetett jelen az eseményen, akiknek ezúton is köszönjük a támogatást.

A csak Róla szól támogatói

Köszönjük azoknak, akik támogatták rendezvényünket. Isten áldja meg őket!

 • Királyhágómelléki Református Egyházkerület
 • Szatmári Református Egyházmegye
 • Szatmár-Láncos Gyülekezet Nőszövetsége
 • Szatmár-Szigetlankai Református Egyházközség
 • Ferys Invest
 • Second Tex
 • Santec
 • Ali Baba Trans
 • Zitex
 • Csorvási Service
 • Pro Music Stage
 • Bodnár KFT

Autómentes Nap

A Láncos templomban Dienes Csilla szamossályi polgármester asszonyt és annak 80 tagú kerékpáros vendégcsapatát fogadták, ezzel is hozzájárulva  rendezvény sikeréhez, amit az Európai Autómentes Nap alkalmából a Szatmár Megyei Környezetvédelmi  Ügynökség, karöltve partnerekkel szervezett.

Velünk az Isten – 2016. szeptember 26.

„De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt… De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket” (Ezsd 5,1-5)

Vajon mi vezet vagy gátol bennünket az építkezésben? Sok ember, gyülekezeti tag egyéni kérdése ez, de ugyanakkor sok közösség, gyülekezet is felteszi magában, amikor építkezni kezd, vagy épp megakad egy projekt: mi történt?

A történelem újra mesterünk, hisz a Babilonból hazatért zsidóság története megmutatja: sok ezer éve is csak úgy folyt az építkezés, mint ma. Emberek adták a parancsot, a támogatást, emberek voltak, akik megakasztották a megvalósítást, emberek voltak, akik mégis folytatták.

Emberek. Csak emberek? És akkor, hol a zsoltáros drága megállapítása: „Ha az Úr nem építi a házat…”? Ott van az igében. De nem szabad csak emberként, mint Izráel ellenségei, egy-egy építkezést – anyagit vagy lelkit – szemlélnünk. Nem csak az ember épít. Az ellenség csak ennyit látott. Csak ennyit tudott megakadályozni. Csak az emberek elé tudott gáncsot vetni.

De a hatalmas Istent nem tudta leállítani akarata véghezvitelében. Mert az ÚR szólt, és Haggeusnak, meg Zakariásnak ennyi volt a dolga: tartsák a lelket, biztosítsák a pszichológiai hátteret a hazatérteknek. És ott volt maga Isten is: rajta volt a szeme népe vénein. Az a szem, amelyre azt mondja János: „olyan, mint a tűzláng”. Ezzel őriz, melegít és világít ebben, a sokszor akadályokat elénk gördítő világban.

Varga Botond,

Szalárd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Végleges jelöltlista az egyházkerületi választásokra

2016-04-29Forrás: http://www.kiralyhagomellek.ro/

Tájékoztatom a jelölteket, hogy az Átvilágitó Bizottság tisztázó /felmentő határozat szükséges bemutatni, a választási szabályzat szerint. Kivételt képeznek, akik 1989 decemberéig nem töltötték be a 18. életévüket. A listán szereplő személyeket illetően óvást lehet benyújtani október 10-ig. Kérném, hogy az óvást emailben is elküldeni a kurtaszabolcs@gmail.com emailre is.

Kurta Szabolcs

Püspök  Hely  Jelölések száma  Vállalja-e a jelölést
Csűry István Nagyvárad 228 IGEN
Főgondnok
Bara Lajos-István Zilah 154 IGEN
dr. Pető Csilla Nagyvárad 19 IGEN
Lelkészi főjegyző
Forró László Hegyközkovácsi 185 IGEN
Presbiteri főjegyző
Török Sándor Nagyvárad 113 IGEN
Lelkészi jegyző
Kánya Zsolt Attila Kémer 106 IGEN
Tolnai Miklós Szilágyfőkeresztúr 10 IGEN
Presbiteri jegyző
Tatár Miklós Szatmárnémeti 159 IGEN
Generális direktor
Fazakas Csaba Temesvár 89 IGEN
Nagy Sándor Lele 21 IGEN
Dénes István Élesd 16 IGEN
Szűcs Imre Nagyvárad 12 IGEN
Paniti-Teleki Zoltán Menyő 9 IGEN
Katekétikai előadó
Mikló István Boldizsár Szalonta 27 IGEN
Balogh Enikő Kismajtény 7 IGEN
Műszaki előadó
Emődi Tamás Nagyvárad 78 IGEN
Boros József Belényes 24 IGEN
Király Gyula Nagykároly 4 IGEN
Fegyelmi bizottság, lelkészek
Bara László Diószeg 74 IGEN
Papp József Erdőhegykisjenő 73 IGEN
Tasnádi András-Zsolt Nagybánya-Újváros 69 IGEN
Árus Csongor László Hegyközszentmiklós 53 IGEN
Erdős Csaba Kaplony 32 IGEN
Higyed István Mikola 26 IGEN
Szatmári Elemér Tamásváralja 26 IGEN
Nagy Róbert Magyarcsaholy 16 IGEN
Kiss József Pálfalva 15 IGEN
Mészáros Mihály Szamosdob 7 IGEN
Bakk László Nagybánya 4 IGEN
Fegyelmi bizottság, presbiterek
Kovács Károly Nagyvárad olaszi 51 IGEN
Pozán Edit Misztótfalu 43 IGEN
dr. Szántó Zsolt Nagyvárad Rogériusz 30 IGEN
Orbán Mihály Nagyvárad 29 IGEN
Barabás Imre Magyarkakucs 10 IGEN
Kovács Szabolcs Magyarcsholy 4 IGEN
Csűry Miklós Lázári 2 IGEN
Fórizs László Tasnádszarvad 2 IGEN
Zsinati tagok, lelkészek
Gál Sándor Gencs 96 IGEN
Bogdán Zsolt Zilah 89 IGEN
Püsök Sándor Csaba Zilah 84 IGEN
Dénes István Élesd 75 IGEN
Fazakas Csaba Temesvár 72 IGEN
Szőnyi Levente Nagyfalu 70 IGEN
Gellén Sándor Újváros 62 IGEN
Nagy Sándor Lele 49 IGEN
Oláh Mihály Zilah 30 IGEN
Herdean Gyöngyi Nagyvárad 24 IGEN
Higyed János Szatmárnémeti 24 IGEN
Simon Attila Udvari 22 IGEN
Mikló István Boldizsár Nagyszalonta 22 IGEN
Tóbiás Tibor Szamosardó 21 IGEN
Bak László Nagybánya 14 IGEN
Bálint Sándor Temesvár 14 IGEN
Máthé Róbert Vetés 28 IGEN
Huszár László Szinérváralja 8 IGEN
Szűcs Imre Nagyvárad 8 IGEN
Tasnádi András Zsolt Nagybánya- Újváros 6 IGEN
Sós József Gyanta 5 IGEN
Keresztúri Sándor Amac 4 IGEN
Bogya Kis Ferenc Szatmárnémeti 3 IGEN
Mike Zoltán Szilágysomlyó 3 IGEN
Mészáros Mihály Szamosdob 3 IGEN
Zsinati tagok, presbiterek
Kovács Jenő Nagykároly 104 IGEN
Kajántó Pál Élesd 103 IGEN
Török Sándor Nagyvárad Olaszi 88 IGEN
Biró Zoltán Erdőhegykisjenő 86 IGEN
Márkus László Zovány 98 IGEN
Vicsai János Szamosardó 82 IGEN
Szabó Géza Nagyvárad Olaszi 80 IGEN
Csűry Miklós Lázári 59 IGEN
Koszorús István Nagyszalonta 26 IGEN
dr. Pető Csilla Nagyvárad Rogériusz 22 IGEN
Bara Lajos Zilah 20 IGEN
Major Andrea Nagyszalonta 19 IGEN
Póti Dániel Szatmárnémeti 11 IGEN
Lukács Sándor Tasnádszántó 5 IGEN

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare