Ünnep a Szatmárnémeti Szamos – negyedi református templomban

nagyOktóber 31-én, a reformáció emlékünnepén (de. 10 és du. 5 órakor), valamint november 2-án (de. 10 órakor) Dr. Márkus Mihály a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott református püspöke hirdet igét és tart történelmi előadást templomunkban.

Október 31-én a délelőtti istentiszteletet követően koszorúzási ünnepségre kerül sor Bethlen Gábor református nagyfejedelem szobránál a templomkertben.

Vasárnap de. 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk. Ünnepi énekek és versek hangzanak el a gyülekezet énekkara és ifjúsága előadásában.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra.

A gyülekezet lelkipásztorai és Presbitériuma

Harmadik (egyben utolsó) képsorozat

Antal Csaba: Látták szemeid az én alaktalan testemet...

György Tamás: Megújulás_1

György Tamás: Megújulás_2

György Tamás: Megújulás_3

Ilonczay Tekla: A fény útja

Ilonczay Tekla: A kereszt alatt

Ilonczay Tekla: Csillag

Ilonczay Tekla: Kossuth

Ilonczay Tekla: Láncos

Ilonczay Tekla: Szentháromság

Ilonczay Tekla: Töviskorona

Ilonczay Tekla: Úrvacsora

Ilonczay Tekla: Víz

Marján Rozália: A fény

Marján Rozália: Megújulás

Megyeri Tamás Róbert: Luther, Róma és Kálvin az ökumené jegyében 1

Megyeri Tamás Róbert: Luther, Róma és Kálvin az ökumené jegyében 2

Megyeri Tamás Róbert: Unokáik is gondolnak majd rájuk

Szőnyi István: ABFRA

Szőnyi István: Csengersima 1

Szőnyi István: Csengersima 2

Szőnyi István: Jelenés

Szőnyi István: Lónya 1

Szőnyi István: Lónya 2

Szőnyi István: Lónya 3

Szőnyi István: Márokpapi

Szőnyi István: Nagygéc 1

Szőnyi István: Nagygéc 2

Szőnyi István: Nagygéc 3

Szőnyi István: Nagygéc 4

Velünk az Isten! – 2014. október 30.

„Hogy nem ölt meg engem az én anyám méhében, hogy az én anyám nékem koporsóm lett volna, és méhe soha sem szült volna! Miért is jöttem ki az én anyámnak méhéből, hogy nyomorúságot lássak és bánatot, és hogy napjaim gyalázatban végződjenek? (Jer 20,17-18)

Hát nem egy szívderítő kép az biztos! Ejnye-bejnye Jeremiás, hát nem szabad így beszélni! Egy istenhivő ilyet nem mondhat! Ez azonban bizony a hús-vér valóság, rengetegen esnek így kétségbe. A depresszió, az élet nehézségei mindannyiunkkal mondatnak hasonló dolgokat, mert csak a negatív dolgokat látjuk ilyenkor.

Nos, rendben! Lássuk most csak a negatív dolgokat! Három olyan szót nézzünk meg, amelyek ugyan nincsenek a felolvasott igében, de a hangulatában igen. Vigasztaljuk Jeremiást!

Nincs!

Nincs remény, nincs jövő, nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy sem! Nincs értelme így az életemnek. Az ember ilyen állapotban nincstelennek érzi magát, pedig lenne miért hálát adnia, a Sátán azonban teljesen elfeledteti vele ezeket.

Semmi!

Semmi és senki nem hallgatja meg a prófétát, pedig az Úr üzenetét adja tovább. „Rávettél Uram engem és rávétettem, megragadtál engem és legyőztél! Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet.” (7v.) – mondja. Semmi foganatja nincs annak, amit mond, sőt nevetségesnek tűnik, csúfolják őt. Megy az autópályán, mindenkivel szemben, de le kell érni a Balatonra! Ebbe a harcba nyilván, hogy belefáradnak a jeremiások.

Baj!

Baj van a néppel! Ha így folytatják, még nagyobb baj lesz. Babiloni fogság. Bajok és jajok szinte mindennaposak a mi életünkben is és ezt elkerülni sem igazán tudjuk. De azzal, hogy kimondjuk, az összeesküvési elméletekkel konstatáljuk, hogy baj van, még nem oldottuk meg a problémát. Igaz, ha kimondjuk, haladhatunk a jó úton is.

Nos, akkor olvasd egybe kedves Jeremiás! Nincs semmi baj! Ámen!

Rácz Ervin,

Erdőd

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Áldásos okból átadták az esperesi hivatalt

Szerdán délelőtt Kovács Sándor esperes és Király Lajos főjegyző jelenlétében Ilonczai Aliz eddigi könyvelő és titkárnő ideiglenesen átadta munkáját Molnár Csillának. Az átadás a leltározással együtt hiánytalanul, hibátlanul megtörtént.

Az átadásnak egyszerű és áldásos oka van, ugyanis lelkipásztortestvérünk Ilonczai Zsombor és kedves felesége Aliz harmadik gyermeküket várják, aki január közepére várható. Honlapunk ezen alkalommal erőt, türelmet, kitartást és könnyű szülést kíván az irodavezetőnknek és áldást a példamutató családnak.

“Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.” (Zsolt 127,3-5)

Pályaválasztás, bábszínház az ovisokkal, egyháztörténeti vetélkedő, foci… (további fiatalos programok a Refi reformációi napján)

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

Ragaszkodjunk vallásunkhoz! – Reformáció ünnepe a Refiben

Már szokássá vált, hogy a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban a reformáció emlékünnepéhez közelítve különleges programokkal tartják meg az ünnepet.

Reggel nyolc órától kezdődött az a közös istentisztelet, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig, a nulladikosoktól a tizenkettedikesekig

Kovács Sándor a Szatmári Református Egyházmegye esperese a Zsidókhoz irt levél 4. részének 14. verse alapján hirdette Isten Igéjét: „Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.” Úgy, ahogy egykor a reformátoroknak, a mai embereknek is ragaszkodniuk kell a hitvallásukhoz. Az ellenreformáció idején a gályaraboknak rengeteget szenvedtek hitük miatt, mégsem hátráltak meg.

Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese az ősi 90. zsoltár első három versével köszöntött: „Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre! Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!”

A gimnázium hetedik osztálya egy rendkívül színvonalas és ügyes produkcióval rukkolt elő, verses-zenés összeállításukban Varga Bressel Christiane osztályfőnök és magyar tanár, valamint Higyed Gyöngyi énektanár közreműködött.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

További képek a fotópályázatunkra (holnap beküldési határidő)

Nagy Julianna: Hagyományörzés Szatmárcsekén

 

Nagy Julianna: A Turistvánd-i ősplatán ősszel!!!

Nagy Julianna: Őszi Csaroda

Nagy Julianna: Tarpa-i történelem

 

Nagy Julianna: Jelenünkben -Barsana

Nagy Julianna: Mikolaiak -Tiszacsécsén

Nagy Julianna: Ott ahol a kis Túr ömlik beléje

Nagy Julianna: Szépségek nálunk is vannak

Nagy Hajnalka-Csilla: Elhatárolódás

Nagy Hajnalka-Csilla: Meggyőződés

Nagy Hajnalka-Csilla: Utazás a Naphoz

Velünk az Isten! – 2014. október 28.

“Ám az én népem elfeledkezett rólam; a hiábavalónak áldozik; elcsábították őket az ő útaikról, az ősrégi nyomról, hogy ösvényeken, járatlan úton járjanak; Hogy pusztasággá tegyem földjüket, örökös csúfsággá, hogy aki átmegy rajta, elálmélkodjék és fejét csóválja. Mint keleti szél szórom szét őket az ellenség előtt, háttal és nem arccal nézek reájok az ő pusztulásuk napján.” (Jer. 18:15-17)

Izráel engedetlenül válaszol Isten megújító akaratára, ezért a pusztulás elkerülhetetlen. Isten és ember között a viszony élő kell legyen, amelyben Isten mindig a legjobbat akarja népe számára, de ehelyett Isten arról panaszkodik, hogy elfelejtették Őt.  A nép reagálása Isten közeledésére érthetetlen és felfoghatatlan, úgy viselkedik Izrael, mint egy makacs gyermek, aki a felnőtt minden kijelentésére és kérésére szemtelenül mindig az ellenkezőjét mondja. India egyik frissen végzett építészmérnöke megbízatást kapott egy toronyház megtervezésére. Amikor a tervek elkészültek, azonnal sietett az egykori alma materbe, hogy munkáját megmutassa kedvenc professzorának, akitől az egyetemi évek során a legtöbbet tanulta. A tapasztalt tanár átvizsgálva egykori tanítványa első munkáját, figyelmeztette, hogy az egész tervet szigorúan át kell dolgozni, amelyhez ő is hozzáadja tudását, mert a felépítendő toronyház a jelenlegi állás szerint, nem fog kibírni egy négyes erősségű földrengést sem. Az ifjú mérnök azonban nem vette a fáradtságot, hogy hozzálásson terve átdolgozásához, a többszöri tanári kérés ellenére a munkát mégis javítás nélkül eladta, és a toronyház hamarosan felépült, amelyet családok népesítették be. Azonban történt évek múltával, hogy az országot megrázó 7-es erősségű földrengés következtében az újnak számító toronyház összedőlt, maga alá temetve sok ártatlan életet. Izráel pásztorai és prófétái, a kor vezetői sem akarják figyelembe venni Isten figyelmeztetését, aki látva népe sorsát segítségére siet. A megoldás csakis egy lehet: meghallani Istent, elfogadni figyelmeztetését, bűnbánatot tartani és átadni az élet égészét Neki. Ennek következménye az áldás. És ott van a másik oldal, az az ősi időktől csábító helyzet, amelyben nincs közösség, nincs barát csakis ÉN. Hányszor sodorta a szakadék szélére ez utóbbi az embert, magával rántva sok száz életet. Ma ebben a helyzetben szólít meg Isten, tudatosítva, hogy az ő kegyelme még tart, és megtart, ha elfogadod Őt! Ámen!

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Reformáció

Újdonság,

a megszokottal szemben,

bátorság

azok ellen,

kik védték a mundért,

lázadás,

az igazság szavához

visszatérni,

egyedül csak az Istent tisztelni.

Belső harc, de az Isten-arc

kezd már  láthatóvá válni.

 

Hangzott az átok,

fogjátok be a szátok,

kapták tanácsul.

 

„Az igazság felismerése,

még inkább megerősített

az Istenbe vetett hitben.

Egyedül Benne…”

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Egyszerűvé formálj! – Esperesi vizitáció Németiben

Reformáció bűnbánati hetén esperesi vizitáció érkezett a Szatmárnémeti-Németi Református Egyházközségbe. Az istentiszteleten Király Lajos főjegyző prédikált.

Hétfőn már koradélután 13 órakor fogadta a bizottságot Sipos Miklós házigazda lelkipásztor, tiszteletbeli esperes és Elek Arnold segédlelkész. Ezután megvizsgálták a gyülekezet lelki és anyagi ügyeit, majd a 16 órakor kezdődő presbitergyűlésen mindezeket meg is tárgyalták.

17 órától a bűnbánati istentiszteleten Király Lajos batizi lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző hirdette az Úr szavát a napi Ige alapján Jeremiás próféta könyve 18. részéből. A próféta Istennel kommunikál, tartja a kapcsolatot és engedelmeskedik neki, akár egykor a reformátorok, ő is meghallotta az Úr szavát. Az egymás közötti kapcsolatunkat is képes az Isten formálisból informálissá alakítani. Ő az elrontott dolgokat is helyre tudja állítani, újjá tud formálni bennünket. Ehhez szükséges a türelem és az állandó elégedetlenség, panaszáradat helyett a hála, valamint az énekben megfogalmazott kérés: „Egyszerűvé formálj, belső lelkiképpen, békességben, csöndességben.”

Sipos Miklós megköszönte a vizitációnak azt, hogy megmutatta, jókedvűen, testvéri szeretettel is lehet egyházlátogatni és azt ünneppé tenni. Elmondta: bármikor szívesen várja a lelkészeket, bizottsági tagokat, nemcsak vizitáció alkalmából. Kovács Sándor esperes az 50. zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet és elmondta, hogy valószínű, ez az utolsó látogatása a vizitációs bizottságnak, mert már csak két éve van esperesi ciklusából, de más alkalomból szívesen mennek még oda. Csűry Miklós is folytatta a köszönetnyilvánítás sorát, külön hálát adva Istennek azért, hogy a volt esperesben mindig egy jó tanácsadót, lelkigondozót látott és tapasztalt. Neki köszönheti azt, hogy elvállalta és lelki erővel tudta is végezni ezt a szolgálatot. Istentisztelet után szeretetvendégséggel és jó hangulatú beszélgetéssel ért véget az egyházlátogatás.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare