Bízz Band az Utcazene Fesztiválon

BizzLesz keresztyén zene a Szatmárnémetiben megtartandó Utcazene Fesztiválon! A Szatmári Református Egyházmegye Dicsőítő Csapata, a Bízz Band biztosítja ezt.

Szombaton este, július 2-án, 19,30-kor az Autonet színpadán, a Vécsey Ház, azaz a múzeum udvarán (az Ötvös utca elején) misszionál az az ifjúsági csapat, mely a Nagytarnai KRISZ-tábornak is a zenekara.  Mindenkit szeretettel várnak oda, legyünk minél többen, akik biztatjuk őket!Utca

Kategória: ifitábor  Szóljon hozzá

A lélek halhatatlan?

KiralyA Posztmodern Távlatok Művelődési Műhelye új helyszínen, az Erdős-emlékház földszinti részén kapott otthont. Csütörtök délután Kereskényi Sándor tartott előadást Örök visszatérés címmel. A meghívott és felkért hozzászólók között ott volt Felician Pop, Elek György, László Róbert, Thoroczkay Sándor, Veres István és Király Lajos, akinek az alábbiakban A lélek halhatatlan? című hozzászólását közöljük.

 Bevezetés

Morgen Freeman, The Story of God című, 2016-os dokumentumfilmje számos vitának adott hangot, az az alkotás, mely Egyiptomtól, az Unisz nem hal meg, és lelke örökké él piramisfelirattól  az aztékok túlvilági elképzelésein át érkezik meg a keresztyének és a hinduk túlvilági hitvilágához, majd New York egyik kiber-szakértő tudósa teszi fel a kérdést: vajon az elme újjáalakításához számítógépet használó kibernet-tudatból kifejlődhet-e a halhatatlan lélek, és ez vajon mit jelent Isten szemében? A lélek tudományos magyarázata, egyes orvosok szerint a tudat. De vizsgáljuk meg, hogy mit jelentett az Ószövetségben és az Újszövetségben a lélek? Ugyanakkor próbáljunk meg választ adni arra, hogy a Szentírás tanítása szerint mi történik a lélekkel a halál után. A deduktív folyamatban segítségül hívom a Szentíráson túl a német Hans Walter Wolf Az Ószövetség antropológiája, ill. Gerd Theissen Az őskeresztyénség pszichológiája című műveket.

  1. Az Ószövetség tanítása. Az ószövetségi antropológia egyik alapszavát, a nefest a német nyelvben a Seele, franciában az âme, az angolban a soul, a görög Bibliában a pszükhé, a latinban pedig az anima szavakkal fejeztek ki. A nefes szó 755 alkalommal olvasható az Ószövetségben, és napjainkban arra a megállapításra jutottak, hogy csak egészen kevés szövegben fedi a nefes értelmét a lélek szó. Összesen hét jelentést különböztetünk meg, melyet a mindenkori szövegösszefüggés dönt el. Így fordíthatjuk a nefest, mint torok, nyak, kívánság, lélek, élet, és a személyes névmások különböző alakjaként.

A nefes, mint lélek a lelki rezdülések és kedélyállapotok helyévé és alanyává is válik (2Móz 23,9), ugyanakkor a rászorulóval való együttérzés jellegzetes szerve is (Jób 19,2), néha szorong (Zsolt 31,8) és gondterhelt (Ézs 53,11). A nefes gyászol és sir (Jer 13,17), de örül és ujjong is JHV-nak (Zsolt 35,9). Bennünket elsősorban a nefes, mint az élet jelentése érdekel a legjobban. Amikor a Zsoltáros arról ír, hogy a nefest felhozza az alvilágból (Zsolt 30,4), akkor az egész ember tér vissza az egészséges életbe, ennek ellenére nem bukkan fel semmiféle sepekuláció sem a „lélek” sorsáról a halál mezsgyéin túl.

  1. Az Újszövetség tanítása Az Újszövetség Pál apostol transzformációs fogalmainak segítségével visz közelebb a kérdéshez. Az apostoli levelek szerint a külső ember megromlik (2Kor 4,16), de a benső ember naponta megújul. A hústest elpusztul és megsemmisül (1Kor 5,5), de a test „pneumatikus testté” változik (1Kor 15,44). Magunkon viseljük a földi ember képét (1Kor 15,49), de magunkon fogjuk viselni a mennyei ember képét (1Kor 15,49). Tehát a hústest megöletik, a testet azonban a Lélek életre kelti. A megváltó transzformáció előtti ember teste, szómája passzivitás és halál, ahol a szóma rabszolga, holttest, függőség és múlandóság jelentésekkel bír. A megváltó transzformáción átment embert a konstruktív aktivitás jellemzi, ahol a szómát a pneuma megeleveníti, függővé válik a Kyriostól, és a proszociális magatartás kiindulópontja lesz. Továbbá: a megváltó transzformáció előtti ember szarxa, azaz hústeste destruktív aktvitást mutat, ahol a szarx az indulatok és az istenellenesség színhelye, és a destruktív szociális magatartás kiindulópontja. A megváltó transzformáción átment ember passzivitása és halála a szarx és indulatainak megöletését jelenti. Pál tanítása szerint a szarxnak és a szómának is meg kell feszíttetnie és meg kell halnia, hogy az ember üdvösségre jusson Jézus Krisztus által. (Róm 6,6)
  2. Összefoglalva elmondható, hogy könnyű lenne nagyon egyöntetűen megfogalmazni dogmákat és hittételeket a lélek halhatatlanságáról, de ebben a kérdésben napjainkban sincs közös álláspont a protestáns egyházakban. Úgy érzem, hogy ez egyszerre terhet, de ugyanakkor szabadság is ad. Emil Brunner, a dialektikus teológia egyik protestáns alapítója és Karl Barth, aki mindenfajta természetes teológia ellen küzdött, a lélek halhatatlanságának a kérdésében is más-más nézetet vallottak. Barth ugyanis platonista nézetnek nevezte a „klasszikus” reformátori tant, mely szerint a lélek a halál után valamiképpen tovább létezne, vagy egzisztálna. Brunner érvelésében Luther hívja segítségül: Ahol, vagy akivel Isten beszél, legyen rajta akár Isten haragja, vagy legyen a kegyelemben, bizonyosan halhatatlan. Isten személye az, amely itt úgy szól, és amely az Igéjét úgy közli, hogy mi olyan teremtmények vagyunk, akikkel Isten az örökkévalóságig és halhatatlan módon beszélni akar.

 Befejezés

A poeta doctusnak vagy poeta natusnak is nevezett Csokonai verse a lélek halhatatlanságáról szól, melynek első kérdése: Lenni? Vagy nem lenni? A rémítő és vidító kétségek különböző formái foglalkoztatták és foglalkoztatják ma is az emberiséget. Vágyunk az, hogy emlékezzenek rólunk, hogy valamilyen formában a jövőben is éljünk. Ezért épült fel a halottkultusszal kapcsolatos Egyiptom első piramisa, a már említett Dzsózer piramis a szakkarai nekropoliszban, és ezért vágyik ma is az ember az örök életre, és arra, hogy emlékezzenek rá. Talán a facebook is ezt szolgálja? Nem tudom, de azt igen, hogy a halál utáni élet vágya megváltoztatta a világot.

Király Lajos

Kategória: Gondolatok  Szóljon hozzá

Velünk az Isten – 2016. július 1.

“Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta: Követlek téged, bárhova mégy is!… Ennek Jézus azt felelte: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára.” (Lk.9,57.62)

Ige: Lk.9,51-62

Krisztus útja mennybemenetele felé, mely a világmindenség legmagasabb csúcsára vezette, leírhatatlan fájdalmon vezetett keresztül. Célja kimondhatatlanul dicsőséges volt, de szenvedésekkel , megaláztatással, kiközösítéssel járt. Ő ismerte a jövendőt és mégis vállalta azt értünk. Akkori tanítványai tapasztalták a világ ellenséges magatartását a Jeruzsálembe vezető úton.

Nekünk, Krisztus ma élő tanítványainak is fel kell készülnünk arra, hogy elfogadjuk a világ ellenséges magatartását megtorlás vagy visszafizetés nélkül. Krisztus tanítványaiként meg kell próbálnunk ellenállni a kényelem vonzerejének. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus rámutatott, hogy Ő még azzal a kényelemmel sem rendelkezik, mint, amivel az , olyan alacsonyrendű teremtmények is rendelkeznek, mint a rókák és madarak. Neki mindig úton kell lennie, más emberek házaiban vagy vendégfogadókban aludnia. Krisztus követése nyilvánvalóan ott, akkor azzal járt, hogy a tanítvány is hasonlóan hontalan lesz.

Azoknak, akik elindulnak, hogy Krisztust kövessék az úton, fel kell adják azt az elképzelést, hogy ez a világ az otthonuk. Vándorok vagyunk, pihenés nélkül haladva előre,felhasználva az élet menedékhelyeit az úton, de anélkül, hogy helyünk lenne a végleges letelepedésre.
Krisztus tanítványának fel kell készülnie arra, hogy feladja otthoni kényelmét, ha szükséges és meg kell tagadnia azt az igényt is, hogy az otthoni feladatok elsőbbséget élvezzenek.
Krisztus követőjének fel kell készülnie arra, hogy döntő módon szakítson a családi vonzalom visszahúzó erejével. Egy katonának az a hivatása, hogy nemzetének megvédéséért harcoljon és a családnak fel kell készülnie arra, hogy elhagyja őket és kimegy a frontra.

Ha kezünket az Isten országa szolgálatának erkélyére tesszük, az a családi élet örömeinek bizonyos feláldozásával jár, amely egyre növekedhet, ahogyan az eke előrehalad. Ha a könnyebb élet után sóvárgunk a szántásunk könnyen abbamaradhat vagy elromlik.
Nem alkalmas. Megsemmisítő ezt hallani bárkitől az emberek közül, nem vagyok alkalmas szülői, gyermeki, testvéri, munkatársi feladataim elvégzésre, lelkileg pusztító ezt a visszajelzést kapni.
Nem vagyok alkalmas egy munka elvégzésére, lesújtó érzés, feleslegesnek, semminek, értéktelennek érzem magam.
Nem vagyok alkalmas Isten szolgálatára, azt jelenti, nem vagyok képes továbbadni a szeretetét, beszélni a szeretetéről.
Nem vagyok alkalmas az Isten országára-milyen érzés ezt Krisztustól hallani?!

Milyen jó, hogy Ő végigment az úton és Szentlelkét adja, hogy alkalmassá váljunk! Vele minden más!
Borzasztóan gyönyörűséges!
Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Püspöki gondolatok a nőszövetségi konferencia előtt

CSury

A kép Nagyvárad-Őssiben készült. Egy száron tucatnyi rózsa nevelkedett.

(Nőszövetségi konferencia lesz július 9-én Köröskisjenőben!)

A virrasztó imádkozók közül választotta ki a tizenkettőt.

A teljesség Istene a teljességre törekvők Ura. Lesznek még leszakadók, lesznek még kiegészíthetőek, nekünk tudnunk kell, hogy csakis a teljességet, az egészet és az egészséget szabad követnünk.

Abban a tudatban látjuk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségét, mint a kiválasztottakat, akik hűségesen betöltötték elhívásuk követelményeit. Ezen kiválasztás jegyében mondunk köszönetet mi is, akik ebben az esztendőben az egyházkerületünkben befejezzük a hat évvel ezelőtt köszönettel elfogadott megbízást. Igyekeztünk ellenszélben célirányban tartani egyházkerületünk többször meglékelt hajóját, romboló támadások között volt alakalmunk mégis építeni, és láttunk akkor is, amikor barátaink szemefényére ördögi erők tapadtak.

Láttuk a sátán világot alágyűrő hatalmát, a legkülönbek megbotlását is, de mindenek felett a Krisztus győzelmét tapasztaltuk, ezért indulunk bátran tovább. Egyházkerületünk vezetősége újabb megmérettetés után vállalja a megkezdett feladatok befejezését, újabbak elkezdését. A következő hat esztendőre számít a nőszövetség közreműködésére, minden más belmissziói szolgálattal együtt.

Isten áldja meg a fényközvetítő apostoli szolgálatot, az éjszakát virrassztással és imádsággal leküzdő kiválasztottak között!

A békesség kötelékében!

Csűry István

Velünk az Isten – 2016. június 29.

„És hang hallatszott a felhőből: Ez az én Fiam, az én választottam, reá hallgassatok” (Lk. 9,35)

Napi ige: Lk. 9, 28-36

Elképzelni sem tudjuk, hogy milyen élményben lehetett része a három kiválasztott tanítványnak a megdicsőülés hegyén. Olyan eseménynek lehettek a tanúi, amely messze túlmutatott az evilági kereteken. Péter a látvány hatása alatt arra kéri Jézust, hogy készítsenek hajlékot és maradjanak ott, de nem tudta, mit beszél. Ebből kiderül, hogy ő csak felszínesen értelmezte a látottakat. Egy olyan belső hangra hallgatott, amely nem a megváltás fele vezet. Nem kell ezért könnyelműen megítélni Pétert, hiszen betekintést nyert egy varázslatos világba, sőt csak egy karnyújtásnyira volt tőle. Mindez kissé megrészegítette, azt gondolhatta, hogy nehézségek, megpróbáltatások és szenvedés nélkül is részesülhet a mennyei dicsőségben. Az extázis okozhatta azt is, hogy egy pillanatra megfeledkezik a többi tanítványról és mindenki másról is. Velünk is megtörténhet, hogy az üdvösség iránti vágyakozás önzővé tesz. A kísértő egyik eszköze lehet az is, ha néha megfeledkezünk arról, hogy Jézus Krisztus nem csak értünk vállalta az áldozatot, hanem mindenkiért. Soha ne próbáljuk korlátozni az üdvösséget a magunk elképzelései szerint, inkább igyekezzünk mindenkor Jézusra hallgatni és neki engedelmeskedni. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Debreceni nőszövetségi konferencián

„Minden nép  között kedves Előtte, aki féli Őt és igazságot cselekszik” (ApCsel 10,35) – Ez volt a mottója a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége XXIII. Konferenciájának, június 24-én pénteken.

Bogya Kis Mária KREK nőszövetségi elnök, Nagy Erika és Balázsné Kis Csilla alelnökök képviselték a Királyhágómelléki Nőszövetség vezetőségét. Elkísérte őket harminc nőtestvérünk Szatmárnémeti öt református gyülekezetéből.

A találkozó igehirdetői Ft. Fazekas László SZRKE püspöke Komáromból és Ft. Dr.Fekete Károly TTREK püspöke, valamint annak felesége voltak.

Előadást tartottak Dr. Bodó Sára egyetemi docens és Györky Szilvia lkp. nőszövetségi elnök Szlovákiából. Az együttlét úrvacsoraosztással zárult.

Július 9-én a TREK elnöke és titkárhelyettese tartanak majd előadást, illetve hirdetnek Igét konferenciánkon. Szeretettel viszonozzuk szíves vendéglátásukat!

Szeretettel várjuk nőtestvéreinket, mindenkit Kings Landbe, július 9-én!

Szatmári HarangSzó Rádió – 241. adás

Harangszó Rádió241. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare