Szatmári HarangSzó Rádió – 141. adás

Harangszó Rádió141. adás

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Velünk az Isten! – 2014. július 20.

„Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. (…) Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.”  2Korintus 12, 7 és 9

(Elolvasni: 2Korintus 12, 1 – 10)

Távol áll a mai embertől az a fajta életfelfogás, amellyel Pál apostol itt az élet árnyoldaláról beszél, azaz a szenvedésről. Ma mindenki igyekszik odafigyelni az egészségére, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a legkisebb fájdalom, legyen az testi vagy lelki, elkerülje az embert. Pál azonban megtanulta Krisztustól, hogy számolni kell a tövisekkel, az erőtlenségekkel, hisz Jézusnak nemcsak boldogmondásai voltak, hanem szenvedésmondásai is. Aki Őt követi nem vonogathatja cinikusan a vállát: majd csak lesz valahogy, nem menekül a halálba, hogy ne kelljen szenvednie, hanem elfogadja a szenvedést, beépíti életébe és fel is használja, úgy, ahogyan a sas az orkán erejét, mely fölrepíti a viharzóna fölé.

Pál apostol, a tövisét és erőtlenségét az Úr elé vitte, s miután azt a választ kapta, hogy minden marad a régiben, azaz hordoznia kell azokat, Istenre figyelve, átalakította őket pozitív erőkké. Ezt teszi a kagyló is, amelyik a két héja közé beékelődött piszkot addig izzadja és szenvedi körül, míg fájdalmai középpontjában igazgyöngy lesz. A bölcső és koporsó kettős héja közé bekerült tövisekkel és erőtlenségekkel, erre akar megtanítani bennünket a mai Ige. Honnan tanulta Pál ennek a csodálatos átalakításnak a technikáját? Jézus Krisztustól, aki nemcsak prédikált róla, de életével be is mutatta.

Kísértése bizonyságtétellé válik, amikor a piszokba akarják letaszítani, arról beszél, hogy a mennyei Atya, hogyan emeli ki a piszokból az elveszetteket. Egy írástudó nevetségessé akarja tenni, s ebben az embertelen helyzetben születik meg a legragyogóbb példázat az emberségről: az irgalmas szamaritánus története. Még Júdás árulása sem töri össze, s bemutatja, hogy a szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik attól sem, hogy a másik megváltozott: ezért nevezi barátjának. A kereszten nemcsak szenvedett, használta azt, a legutolsó szilánkjáig, szögéig: legnagyobb fájdalmában is a bűnösökért könyörgött és az elveszettnek életet kínált. Így alakult át a véres kereszt trónná, a vég kezdetté. Látván Pál apostol életútját, úgy érzem Mesteréhez hasonlóan alakította át ő is tövisét és minden nyomorúságát szeretetteljes szolgálattá, a benne élő Krisztus erejéről való bizonyságtétellé.

Kedves testvérem! Szenvedések ostromolnak? Tövisek kínoznak? Fogadd el, építsd be életedbe, használd föl, alakítsd át, s míg átalakítod, magad is átalakulsz új emberré, mert csak így juthatsz Isten országába. Ámen!

Nagy Róbert,

Apa

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Imádkozó asszonyok a magyar nyelvű Biblia fővárosában

Kincsünk a magyar nyelvű Biblia mottóval július 19-én, szombaton a nagykárolyi református templomban tartotta a Királyhágómelléki Református Nőszövetség a XV. konferenciáját. Három püspök (Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök, Ft. Csomós József tiszáninneni főpásztor és Ft. Csűry István királyhágómelléki elöljáró) jelenlétében több mint másfélezer asszony gyülekezett a templomba és köré, hogy áldja és dicsérje mindenható Urát Királyhágómellék legnagyobb református tömegét megmozgató eseményén. De nem csak tömeg volt ott, hanem egy gyülekezet, egy közösség.

A rendezvény zászlós felvonulással kezdődött, 125 egyházközség nőszövetsége vitte magával zászlaját. A látványos bevonulás után Csűry István püspök szemlélve a népes asszonysereg egy részét elmondta, hogy ebben a világban feladatunk, hogy sugározzuk az isteni áldást környezetünkben. Isten őrizze életünket, világosítsa ránk arcát, könyörüljön rajtunk és adjon békességet! Ezt az áldást osszuk meg másokkal is! – hangzott a biztatás.  Ezt követően Bogya-Kis Mária, az egyházkerület nőszövetségi elnöke elmondta boldogok lehetnek, mert áldást kaptak már az indulásnál, ami ki fog hatni egész életükre, és újra és újra meg fog erősíteni. Ft. Csomós Józsefné Pál apostol Rómabeliekhez irt levele 12. részének 3. versétől olvasott igaszakasz alapján igehirdetésében négy fontos dolgot tolmácsolt: beszélt az ajándékokról, összetartásról, szolgálatról és önzetlen segítségről.

A prédikációt követően Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese a 78. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Egy ilyen jellegű összejövetel óriási erővel tölti el az ide zarándokolókat. Majd arra kérte a nőszövetségeket, hogy továbbra is alázattal őrizzék a Krisztus által reájuk bízott kincseket, hiszen a háttérmunkában mindig az asszonyok állnak helyt. A köszöntések között kellemes dallamok, szép énekek szólaltak meg a Carmina Renascentia és az érkeserűi énekkar tagjai által, ugyanakkor megható szavalatok is színesítettek. Kovács Jenő helyi polgármester és főgondnok is méltatta a nőszövetséget és jó értelemben vett büszkeségét fejezte ki, hogy házigazdája lehet egy ilyen nagy református rendezvénynek.

Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök humorral és érdekességgel telitett előadása következett ezután, aki a magyar bibliafordítások történetéről értekezett. A Biblia erősít, bátorít, belőle megtudhatom, hogy Jézus nekem is adatott, értem is meghalt és feltámadt.

A határon inneni és túli nőszövetségek vezetői mondták el üdvözlő szavaikat és jókívánságaikat. Mielőtt pedig mindenki városnézőbe indult volna, meghallgathatták Tukacs József házigazda lelkipásztor előadását az nagykárolyi egyházközség történetéről és elhelyezhették koszorúikat a Károli Gáspár szobránál.

A délutáni órákban került sor a hat új nőszövetségi zászló megáldására. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Balogh Enikő prédikációját és Kurta-Tőtös Beáta ágendás beszédét hallgathatták meg a jelenlevők, majd az úrasztalánál és a templom bejáratainál részesedhettek a hívek az úrvacsora szent jegyeiben.

Mindenki jelenlevő számára felejthetetlen volt ez az alkalom, mely találkozás volt Istennel és rengeteg testvérrel Károly Gáspár szülővárosában, Nagykárolyban, a magyar nyelvű Biblia fővárosában.

Gyermek-evangelizáció Mikolában

Mielőtt Nagytarnán vasárnap az ifjúsági tábor beindulna Mikolában a délelőtti Istentisztleten még részt vesznek ifjaink az evangélizációs programot záró ünnepi eseményen. A naponta 60-65 fős csapat közösen hallgatta Isten Igéjét, mélyült el egy-egy bibliai történet eseményében és vonta le a hasznos tanulságokat. A közös éneklés, a kézimunkák elkészítése, az együttes uzsonnázás és az önfeledt játszás hamar pergették az órákat és a napokat. Idén is, amint az már tizenöt éve Mikolában történik, közös fölkészülés és munka eredményeként lehettek együtt a gyermekek és ifjak. Kállai Karola vallásoktató odaadó munkája, Gerő Anikó kántor, Zsiga Mónika egyházgondozó és Higyed István lelkipásztor együttes feladatvállalása szerzett örömet mindazoknak akik felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül részt vettek a programban. Az ikések  különböző rávezető, néhol humorral is fűszerezett jelenetei nagy tetszésnek örvendtek a kicsik között, akiket a nagyobbak mint jó testvérek segítettek, irányítottak. A szülők meggyőződhettek arról, hogy gyermekeik e napokban  is a „jó útat” válsztották Krisztust követve, aki Út, Igazság és Élet.

Fodor Lajos: A gondolat magaslatán

Engedd magad

vezettetni a gondolattól

hogy a gondolat uraljon,

a szépség és a nemesség,

mi maga a végtelenség.

 

Szárnyalj könnyedén,

mint a sas,

ne avasodj szokásaidban,

melyek gúzsban tartanak,

s mindennapivá formálnak.

 

A gondolat magaslatán ,

új világok tárulnak eléd,

int feléd egy újabb világ,

mely ott van Isten gondolatában.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Bibliahét gyerekeknek Egriben – 2014 (képek)

Velünk az Isten! – 2014. július 18.

„… hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.”

2 Kor. 11,14

Ezerarcú, mindenki ismeri, nélküle nincsen…” SÖTÉTSÉG!!! – Nem.  Nem „a” Gálvölgyiről van szó, a Sátánról, aki el szeretné hitetni, hogy ő valójában nem is létezik, pedig a földre vettetik „És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. Jel. 12,9.

Pál óvja a korintusiakat, hogy óvakodjanak a tévtanítóktól, mert a Sátánt szolgálják, aki ha akarja, világosság angyalának is kiadhatja önmagát, sőt nem ritkán teszi ezt. De vigyázat ez méreg, mint a piros búza, amit az egereknek dobnak: búzának, eledelnek, életnek látszik – de méreg, HALÁL.

Pál részéről az óvás célja a féltés, ami szeretetből fakad. A veszély ma is és mindenkor míg tart a kegyelmi idő, valós , ma is. Nem akarom falra festeni az …-t, de sokszor közel jön majd hozzád, fel kell ismerned és el kell kergetned.

Mert a Sátán célja ma is az, mint az Éden kertben: „emberölő volt kezdettől fogva,” Igen és csak világosságnak tűnik de nam az: „ és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” Ján. 8,44. Álarcot visel, settenkedik, rémítget de ne félj, mert ha Jézus közelében élsz, fölötted nincs hatalma: „Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok …, és … megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde” Eféz. 6,11-17

Ámen!

Jobb Domokos,

Ombod

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Vasárnap kezdődik a várva várt ifitábor Nagytarnán

Mintegy kétszáz ifjú számolja a napokat, hogy elkezdődhessen a Szatmári Református Egyházmegye ifjúsági tábora. A vadonatúj táborhely Nagytarnán, az Ecosunhome, azaz a Természet és a Szeretet otthona készen áll, hogy fogadhassa a fiatalokat.

Vasárnaptól szombatig fiatalos, hitmélyítő programokban gazdag lehetőséget nyújtanak az ifjúsági munkáért felelőséggel gondoskodó lelki vezetők. Az ifitábor témájában a következő igei mottókhoz igazodik: „És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.” (1Móz 2,15) „A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentléke által.” (2Tim 1,14) A bibliaórákon olyan bibliai növényekről és igei üzeneteiről tanulhatnak, mint az egres (felelősség), fügefa (kegyelmi idő), olajfa (új lehetőség), tök (kegyelem és változás), szőlőtő (kiválasztás). Az istentiszteleteken a teológusok ugyanebből az elgondolásból a bibliai állatok mondanivalóját adják tovább: kotló és csibék, varjak, galamb, kígyó valamint bárány. Mindenesetre nem „fűt-fát, tücsköt- bogarat” fognak hallani táborlakók.

Az előző években nagysikerű Láthatatlan színház is várja delikvenseit, amely ezúttal is elgondolkodtató lesz, ami után lelkigondozókkal lehet majd beszélgetni. Ugyanakkor vetélkedők, játékok, koncertek, fokozzák a jóhangulatot, és teszik még emlékezetesebbé az alkalmakat. Hétfőn fellép a Straight Up, szerdán a szászrégeni Sófár keresztyén együttes, pénteken pedig a tábortűz előtt az érmelléki Élő kövek nevű alakulat. Szerdán gyalogtúra a hajdani úttörőtáborba, ahol többek között szalonnasütés és íjászbemutató is lesz. Délelőttönként énektanulás és előadás, esténként flashmob és néptánc színesit. Az előadásokat Békésy Erzsébet, Kurta Tőtős Beáta, Vass Zoltán és Póti Eduárd tartja.

A szervezők a következő eszközöket ajánlják a leendő táborlakók figyelmébe: Biblia, énekeskönyv, lelkészi ajánlólevél, háziorvosi igazolás, keresztlevél vagy személyi igazolvány, füzet, íróeszköz, sátor, matrac, hálózsák, pokróc, zseblámpa, bögre, gitár, (lehetőség szerint) vízhatlan ruha, tisztálkodási eszközök, papucs. Részvételi díj 120 lej. Természetesen a mosoly és a jókedv sem maradhat otthon!

Kategória: ifitábor  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Egyoldalúság

Istentől elvárod

a segítséget,

hogy meghallgassa

kérésedet

és Ő válaszol.

 

Az Úr azt kéri tőled,

az ő gyermeke maradj,

mellette vallj,

soha meg ne tagadd,

el ne ragadtasd magad,

Őt dicsérd és magasztald.

 

Magadba roskadva

ismered el:

nem akarsz

eleget tenni

az Ő kérésének.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Kincsünk a magyar nyelvű Biblia – Nőszövetségi konferencia lesz Nagykárolyban

Nagykárolyban is sokan fognak élni az úrvacsora lehetőségével a konferencián

Tavaly a Láncos templom adott otthont a népes imádkozó asszonyseregnek, idén Nagykárolyban tartják a rengeteg embert megmozgató konferenciát.

Szeretettettel hívják a nőszövetségeket, az egyházkerület asszonyait és leányait a Királyhágómelléki Református Nőszövetség XV. Konferenciájára, amelyet 2014. július 19-én a Nagykároly-belvárosi református templomban tartanak (Carei, Rákóczi Ferenc utca 17).

A konferencia témája: Kincsünk a magyar nyelvű Biblia. 10 órától zászlós bevonulással indul a konferencia: Ft. Csűry István püspök megnyitója után igét hirdet: Ft. Csomós Józsefné gönci lelkésznő, tiszáninneni főtiszteletű asszony. Ezután köszöntések következnek: Bogya-Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerületi Nőszövetség elnöke, Nagy Sándor esperes. Előadást tart Ft. Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök (Dunántúli Református Egyházkerület.) Pillanatképek a magyar bibliafordítások történetéről címmel.

Az érkeserűi nőszövetség énekszolgálatát követően a vendégek, nőszövetségi vezetők köszöntő szava, majd gyülekezetbemutatás és koszorúzás következik Tukacs József házigazda lelkész irányitásával. Ebédszünet, csoportos beszélgetések, ismerkedés, kastélylátogatás, majd az új nőszövetségi zászlók felavatása után a záró istentiszteleten úrvacsorai közösségben szolgál Balogh Enikő kismajtényi lelkésznő, ágendázik Kurta- Tőtös Beáta a Nagykárolyi Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke.


Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare