Velünk az Isten! – 2014. október 26.

„Gyógyíts meg engem Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Ők ugyan ezt mondják nekem: hol van az Úr Igéje? Teljesedjék már be.” (Jeremiás 17, 14 – 15)

Elolvasni: Jeremiás 17, 14 – 27

Egy kettősség érezhető ki ebből a fejezetből: egyfelől ott van a bűnei miatt pusztulásra ítélt választott nép, másfelől pedig a hűséges szolga, Jeremiás. A gonosz és a jó áll itt egymással szemben, és bár előbbiek többen vannak, a győzelemre mégis a kevesek számíthatnak, mert ők Isten oldalán állnak.

Az Ige ma arra hívja fel a figyelmünket, hogy a világon ma is van egy nagy választóvonal, egyik oldalon ott van a gonosz ereje, mely jelentkezik az emberi gonoszságban, és eleve mindabban, ami baj és nyomorúság; a másik oldalon pedig ott vannak a jók, azok az emberek, akiknek az életét Isten megragadta, akik számíthatnak rá, áldásaira és kegyelmére. Kérdés az, hogy te melyik oldalon állsz? Az előző fejezetekben végig arról olvashattunk, hogy a választott nép mennyi bűnt követett el, semmibe vette Isten parancsait, hűtlen lett a szövetséghez, bálványisteneket imádott, ráadásul még Jeremiást is megvetették az igaz beszéd miatt, ezért Isten megtagadta tőlük a segítséget. Ha a bálvány kell, segítsen majd rajtuk a bálvány, ám kiderül majd, hogy a saját istenek tehetetlenek. Milyen sok ember kiált fel a nyomorúság idején: miért hagyott el az Isten, hát ezt érdemlem? Ó bárcsak sok lelkiismeret megszólalna: ezt érdemled, mert eddig Istent nem engedted beleszólni az életedbe, mert eddig nem számított az Ő akarata, mert eddig semmibe vetted Őt, ne csodálkozz, hogy most Ő is semmibe vesz téged.

Egy egyesült államokbeli iskolába, a szülők aláírást gyűjtöttek a vallás tanítása ellen. Rá nem sok időre, berontott oda egy ámokfutó és több gyermeket, és tanítót lemészárolt. Kétségbeesésében az egyik édesanya nekirontott a lelkésznek: hát hol volt most a te Istened, miért nem védte meg gyermekemet az iskolában? Mire a lelkész elővette az aláírásokkal tele ívet és megmutatta: itt van az aláírásod, te kérted az Urat, hogy távozzon innen, nincs szükség vallásra. Hányszor mi is távozásra kérjük az Istent, nem igényeljük Őt, aztán csodálkozunk veszteségeinken. Kedves testvérem: nem állsz-e rossz oldalon?

Jeremiás tudta, hogy csak az Úrral győzhet, ezért menekült hozzá, betegségéből csak Isten tudja kigyógyítani, ezért kérte Tőle a gyógyulást. Nekünk is van egy betegségünk, ami halálos is lehet, ha nem fordulunk az áldott orvoshoz. Ennek a betegségnek az a neve, hogy bűn. Erre gyógyszer csak a Jézus vére lehet, semmi más. Ne felejtsd el: győztes csak a Győztes Krisztus oldalán lehetsz, ezért, ha még nem vagy az Ő seregében, ma még megteheted, hogy átállsz az Ő oldalára. Ámen.

Nagy Róbert,

Szatmár – Szigetlanka

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Tetőfelújítás Szamosdobon

Isten iránti hálával a szívünkben osztjuk meg e néhány képet! A SZAMOSDOBI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókiájának, tetőfelújítási munkálatairól.

Köszönetet mondunk a holland testvéreknek, a polgármesteri hivatalnak és minden egyháztagnak, akik imádsággal, pénzzel, és kétkezi munkával segítették a felújítási munkálatokat. Örömmel tapasztaltuk, a sok önkéntes segítő kezet és adományt, a szamosdobi gyülekezetben is. Isten áldása legyen rajtuk és az elvégzett munkálatokon!

2 Móz. 35,29

„Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indítja, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: mind önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.”

2 Kor. 9,7

„Ki ki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”

Zsolt. 37,21

„Kölcsön kér a gonosz és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó.”

 

Velünk az Isten! – 2014. október 25.

“Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekvedésem!”

Alapige: Jeremiás 17, 14

Szeretitek a statisztikát? Bevallom én igen. Számok és adatok világában böngészni, neveket olvasgatni, kimutatásokat nézegetni. A statisztikai adatok azonban sokszor szomorú dolgokat is közölnek, olyan életigazságokra, vagy éppenséggel akutális problémákra hívják fel a figyelmet,  amelyek mellett nem szabad elmennünk szó nélkül. Csak egy párat a teljesség igénye nélkül hadd említsek.

1. Évekkel ezelőtt a német igazságszolgáltatás kitiltotta a feszületeket, kereszteket a német iskolákból, s most ugyanez a hatóság kötelezi őket, hogy muszlim kislányoknak külön imatermet bocsássanak rendelkezésre.

2. Egy másik hozzánk talán közelebbi felmérés szerint, Magyarország lakossága egy év alatt 11 ezerrel csökkent.

3. A romániai csaknem négyszázezer öngyilkosnak több, mint 8%-a a Székelyföldön élt.

4. 1500 magyar állampolgárságú roma (cigány) kért politikai menedékjogot Kanadában, de a magyarországi gyilkosságok felderítésében, amelyeket romákon vagy romák követtek el, még mindig nincs haladás.

5. Egy milliárd ember éhezik földünkön, tartósan – miközben valószínűleg legalább ennyi küzd a túltáplálkozás ellen és kínozza magát lefogyási kísérletekkel – több-kevesebb eredménnyel.

Csupán ezt az öt dolgot említettem, de lehetne még nagyon sok ilyen vagy ehhez hasonló problémát, statisztikai adatot felsorolni. Beteg ez a világ, szenved és sínylődik. Jeremiás imádsága, kétségbeesett sóhaja csendül fel az igében. Megtanulhatjuk ma tőle, hogyan is ismeri fel népe, kora társadalmának fertőző, életet pusztító betegségeit és ki tudja mondani a diagnózist. Látja a betegség forrását. Népe elszakadt az Úrtól, nem akar az Úr útján járni. „Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak” Jeremiás felismeri, hogy az egyéni és a közösségi problémák megoldásában kizárólag Isten a kompetens. „Gyógyíts neg, Uram, hogy meggyógyuljak” – kéri a próféta.

Mibe betegedett bele Jeremiás? A morálisan, vallásilag és erkölcsileg is zülött társadami viszonyokba. A tehetetlenségbe, a „a csalárd és gonosz szív” (9 vers) tényébe. Pedig ő  népe javát, felemelkedését és szabadulását akarja.

Egy nép, nemzet felemelkedése, megtartatása mindig attól függ, hogy mennyire van közel az Istenhez. Milyen szoros a szeretkapcsolat Isten és ember között? Amikor ez a kapcsolat rendben van, akkor az ember szabaddá válik, lelkileg gyógyulttá lesz az ember. A Magyar Tudományos Akadémia elnökétől kérdezték egyszer, hogy milyen gyógymódot javasolna a magyar nép anyagi és szellemi – erkölcsi válságának a megoldására. Az elnök azt válaszolta, hogy az első lépés az, hogy szembe kell nézni a helyzetekkel. Szembenézi életünk árnyoldalaival, félelmeivel, kudarcaival, gyászaival, elbukásaival. S amikor ez sikerült, odaborulni a Jézus keresztje tövébe, megvallva gyengeségeinket. S hinni és tudni, hogy lehet bár egyedül térdeltünk le oda, roskadtunk össze, de soha sem önmagunk erejéből állnuk fel, hanem Jézussal együtt. Erről az Istenről tud, vall Jeremiás. Róla, aki ma is megbocsátja mindazt amit elkövettünk, és elkísér a gyógyulást útján.

Ámen!

Elek Arnold,

Szatmár-Németi

Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

A mindennapok istentiszteletének otthona – Letették az egyházkerület székházának alapkövét

Fennállásának kilencvennegyedik esztendejében úgy néz ki, hogy majd a Királyhágómelléki Református Egyházkerület is otthonra lelhet. Csűry István püspök prédikációja és több esperes áldástolmácsolása után letették az egyházkerületi székház alapkövét és elhelyezték az időkapszulát is az utókor számára.

Farkas Zsolt egyházkerületi előadó tanácsos konferálásával pénteken 13 órakor kezdődött az ünnepélyes alapkőletétel. Csűry István püspök a mintegy harmincöt évvel ezelőtt kapott életigéje alapján hirdette az Úr szavát: ,,Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidókhoz írt levél 10, 38-39) Az egykor Kolozsváron végzett teológiai évfolyam együtt választotta ezt az igei biztatást, és azóta nemhogy meghátrálni, de megtorpanni sem voltak hajlandóak. A Sulyok István nevű utca, ahol elkezdődött az építkezés, névadója, Királyhágomellék első püspöke méltán büszke lenne erre kezdeményezésre. Olyan otthon lesz ez, ahol a mindennapok istentiszteletét méltó körülmények között lehet majd végezni.

Fazakas Csaba temesvári esperes, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Esperesek Kollégiumának elnöke vette át ezután a szót, aki elmondta a Kálvin évek utolsó szakaszában nem csak befejeződik valami, hanem elkezdődik és majd Isten segítségével célba is érhet az egyházkerületi székház építése. Illő, hogy egy kilencvennégy éves „ember”-nek végre otthont találjanak, mert eddig csak albérletben végezte a munkáját az egyházkerület vezetősége.

Ezt követően az egyházkerület püspöke és főngondnoka helyezte el az utókor számára az ilyenkor szokásos időkapszulát, mely a következő egyszerű, de mégis sokatmondó szöveget foglalja magában: „A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának alapkövét letettük az Úr 2014-ik esztendejében, október 24-én, Csűry István püspöksége és Dr. Varga Attila főgondnoksága idején. Egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria.” Az alapkőletételben a jelenlévő palástos lelkipásztorok is közreműködtek, miután a kerület legidősebb és legfiatalabb esperese, Mikló Ferenc és Módi József is áldást mondott, majd a jelenlévők a nemzeti imádságot is elénekelték.

A Németh László műépítész által szimbólumokkal gazdagon tervezett helyiséget Csapó Ferenc és Titinel nevű kivitelező cége valósítja meg három éven belül. Isten áldása legyen rajta! Imádkozzunk, hogy megvalósuljon!

Koszorúzás három emléktáblánál

Forrás: Karikás Enikő, Friss Újság

Október 26–án, vasárnap a pettyéni református templomban a 11 órakor kezdődő istentiszteletet követően koncertre kerül sor. A rövid, ünnepi igehirdetés folytatásaként a nagykárolyi régizene-együttes színvonalas műsora lesz hallható. A közelgő Reformáció Emlékünnepére, mintegy lélekben ráhangolódva az eseményre, a témához kapcsolódó zsoltárok is felcsendülnek a Carmina Renascentia előadásában. Ezt követően a templomból való kivonulás után három emléktáblánál lesz koszorúzás: a gyülekezeti tagok az I. világháborúban elesett hősök emléke mellett az egyházközség patrónusainak emléke előtt róják le kegyeletüket. A harmadik megkoszorúzásra kerülő emléktábla az, amelyet ez év júniusában Genda Jánosné Makrai Anna kántortanító, lelkipásztor feleség emlékére helyeztek el a templommal szembeni Református Gyülekezeti Otthon falán. Az emléktáblát a róla elnevezett nőszövetség tagjainak kezdeményezésére helyezték el, a táblát a leánya, Genda Gyöngyi és unokája, Genda Attila leplezték le.

Refi-találkozó Szentendrén

Partium református iskoláinak (Szatmárnémeti, Nagyvárad, Zilah) vezetősége Szentendrén vett részt az elmúlt napokban, az ottani református iskolában, ahol a tanácskozások, tapasztalatcserék mellett ünnepi műsorokat is megtekinthettek, együtt emlékeztek az 1956-os szabadságharcra és forradalomra. A Szatmárnémeti Református Gimnáziumot az áldásos alkalmon Szilágyi Éva igazgatónő, Ilonczai Zsombor iskolalelkész és Székely Tünde vallástanár képviselte.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Az 56-os forradalom emlékére

A bennünk elő

a szabadságvágy,

a megért időben

külsőleg is megmutatkozik.

Ilyenkor a merészség,

a bátorság és a hit

mellénk szegődik,

az előttünk lebegő cél

mindennél többet ér,

még az életnél is drágább,

amit az ember ádáz

küzdelemben kivívni remél.

Még ha a túlerővel szemben

győzni nem lehet,

akkor sem hiába

omlik a drága embervér.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Velünk az Isten! – 2014. október 24.

“…szemmel tartom minden útjokat” (Jeremiás 16, 17)

Giccses megoldás, de vannak olyan templomok, amelyeknek mennyezetét a csillagos ég utánzata díszíti, vagy Isten szemei is ott éktelenkednek. A népi fantázia így akarta kifejezni, hogy Isten mindent lát, aki feltekint a mennyezetre, erről soha ne feledkezzék meg.

A Szentírás sokszor használ antropomorf kifejezéseket az Istennel kapcsolatban, így próbálja meg a mennyekben lakozó Urat emberközelbe hozni. Jeremiás próféta nemcsak azt mondja el Istenről, hogy Ő mindent lát, azt is kifejezésre akarja juttatni, hogy Isten tekintetével követ bennünket.
Az egyik édesanya így vallott: “Kibeszélhetetlen jóérzés töltötte be szívemet, amikor otthonról távozó gyermekeim után néztem, addig követtem őket tekintetemmel, amíg el nem tűntek az utcasarkon. Büszke vagyok arra, hogy ilyen szép gyermekeim vannak”.
Isten elől nem lehet elrejtőzni, az Urat nem lehet sem kijátszani, sem átejteni. Ő a vesékbe is belelát, minden gondolatunkat, legrejtettebb szándékunkat is ismeri. Egész életünk az ő felséges színe előtt történik. Ezért nem lehet rejtegetni valónk előtte. Ne rejtőzz bűneid mögé!
A te istened
követ tekintetével,
bűneid  kövét ne cipeld,
helyezd a szegeletkőre,
és megváltott leszel.

Ámen.

Fodor Lajos,
Halmi
Kategória: Napi Ige  Szóljon hozzá

Fodor Lajos: Sorsod

A benned felmerülő

kérdésekre

válasz nem érkezik,

hiába gyötröd

önmagad

az élet nagy kérdéseit

nem tudod megfejteni.

 

Hagyd utad,

sorsod Istenre,

majd ő szépen elrendezi.

Kategória: vers  Szóljon hozzá

Közös emlékezés az 1956-os forradalmi eseményekre

Forrás: http://www.szatmar.ro/

A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és s Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai szerda délután együtt emlékeztek az 1956-os forradalom kitörésére, majd a Szent István Kör előadásán Póti Eduárd beszélt az október 23-i események előzményeiről, illetve legfőbb mozzanatairól.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó eseménye, amely a budapesti diákoknak az egyetemekről induló, békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án. A forradalom kitörésére emlékeztek egy közös rendezvény keretében a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és s Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai illetve a Szent István Kör tagjai.

Vass Mária, a rendezvénynek otthont adó oktatási intézmény aligazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd az anyaországi testvériskola diákjainak az előadása következett. Az egyenruhás diákok énekkel és verssel elevenítették fel a forradalmi eseményeket.

Ezt a házigazda iskola nyolcadik osztályos diákjainak előadása követte. Hagyomány az iskola életében, hogy minden évben a nyolcadikosok előadásával emlékeznek október 23-ára. Higyed Gyöngyi tanítványai műsorukban feleleveníteték, hogy hogyan élték-élhették meg 1956-ban a forradalom kitörésének a hírét a szatmárnémeti diákok. A budapesti események meg is elevenedtek a Rédai Gabriella által megírt darabban.

A diákok előadását követően Thoroczkay Sándor, a Szent István Kör tiszteletbeli elnöke vezette fel Póti Eduárd történelemtanár előadását, amelyben az 1950-es évek Magyarországáról illetve a forradalom kitörésének előzményeiről beszélt, majd Faludy György gondolatait is megidézve taglalta az október végi események lefolyását is.

Kategória: Refi  Szóljon hozzá

Főszerkesztő:
Rácz Ervin-Lajos
refszatmar@freemail.hu
Tel.: 0740-483-375

Szerkesztő:
Kovács Mátyás Péter
matyi_p@yahoo.com
Tel.: 0740-140-380

Esperes:
Kovács Sándor
kovacs_is@yahoo.com
Tel.: 0769-668-719

Hivatal:
Szatmárnémeti, Kálvin tér 2. szám
Tel.: 0261-711-816

Szeretettel várunk adományokat a
következő folyószámlára:

RO 86 OTPV 280000383726 RO 01
OTP Bank, Satu Mare