Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Feltámadott!” (Lukács 24,34) Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! A Generális Konvent Elnöksége szeretettel szólítja a Kárpát-medencei gyülekezetek és a szórványban élő közösségek minden tagját a húsvéti örömre és hálaadásra. A vereség-tudatból győzelmi örömre ébredő tanítványok, boldog bizonyságtevők sorához csatlakozhatunk mi is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 15.

„Amikor már esteledett, és mivel az a nap a szombat előtti előkészület napja volt, előállt arimátiai József, egy tiszteletben álló tanácstag, aki maga is várta az Isten országát, és bement bátran Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Pilátus pedig csodálkozott, hogy ...

Olvassa tovább »

Feltámadást hirdető fehérlovas – A Krisztus-trilógiájáról Szamos-negyeden

Szemmel is látható volt nagypénteki eseménysorozat a Bethlen Gábor téri református templomban. D. Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora tartott igehirdetési szolgálatot, valamint Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájáról szóló, vetítéssel egybekötött tudományos előadást. A Szatmár-Szamos-negyed református templomában a nagypéntek ...

Olvassa tovább »

Nagypénteki fohász

Nagypénteknek délutánján a Golgotára visz utam, A kersztnek árnyékában hozzád esdek jó Uram! Látom szelíd tekinteted mit szenvedésed torzít el, Tudom hogy a keresztre én szögezlek bűnömmel. Drága véred porba hullva életforrás lesz nekem, Add Uram hogy azzal élve megváltozzon ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 14.

„Lássuk csak, eljön-é Illés, hogy levegye.” (Mk.15.36) A Nagypéntek a naptárban piros betüs ünnep, bár igazából vastag fekete betüs kéne hogy legyen, hisz sokan gyászba öltöznek, néhol meg fekete szószék takaró is van külön Nagypéntekre… Csak tudnám minek is gyászolnak, ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 13.

„Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgálóleánya. Meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett, és így szólt: Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta, és ezt mondta: Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. ...

Olvassa tovább »

A Gecsemáné kertjében

Ahogy a nappalt lassan felváltja az éj, Kis csapat halad a Getsemáné kertje felé. Elől szelíd tekintetű szép termetű férfi megy, Őt követi lassan csendben még tizenegy. Távolról hallgatom ahogy azt mondja az első, „Imádkozzatok barátaim, ameddig nem késő”, Majd ...

Olvassa tovább »

Angol pászmák – Csűry István püspök Angliában

Angliai protestáns egyházak körében tett látogatást Csűry István püspök 2017. április 8-12-én. Jószolgálati körútjára Antal János előadótanácsos kísérte el egyházkerületünk püspökét.             A látogatás rendjén Csűry István püspök több előadást tartott egyházunk szolgálatáról, és királyhágómelléki testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépítésére ösztönözte a ...

Olvassa tovább »

Konfirmációi emléklapok

Egyházkerületünk iratterjesztésénél megvásárolható konfirmációi emléklapok (darabja 1 lej, 4 oldal) a reformáció 500. évfordulójára. Rendelés a press@krek.ro email-címen.

Olvassa tovább »

Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ

Forrás: kiralyhagomellek.ro A Reformáció Emlékévében, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lesz a házigazdája a Református Egységnapnak. Az egybeesés alkalmat ad arra, hogy nagyszabású ünnepi rendezvénnyel tudjuk felmutatni református hitünket és erőnket. 2017. május 20-án, a Nagyváradi Várban, a náhumi – „Őrizd a ...

Olvassa tovább »

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS EGYSÉG FESZTIVÁL NŐSZÖVETSÉGI PROGRAMJA

Kárpát-medencei Református Egység-fesztivál a Nagyváradi Várban, 2017. május 2o.  A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének programja „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” (Zsoltár 46,2) 13.30 Kórusművek: A Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Ének-szakának   diákjai előadásában 14.00  –  Nőszövetségi konferencia megnyitója:     ...

Olvassa tovább »

Ünnepre hangoló SZIKE-áhítat a Kölcseyben

Maroknyi tanítványi közösség élt az ifjúsági istentisztelet lehetőségével a Kölcsey Ferenc Főgimnázium dísztermében. Nagyszerdán délután 17 órától Rácz Ervin ifjúsági előadó hirdette az Igét:„Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. április 12.

„Pilátus pedig ismét megkérdezte tőle: Semmit se felelsz? Látod, mennyi vádat hoznak fel ellened? Jézus azonban többé semmit sem válaszolt, s ezen Pilátus fölöttébb csodálkozott.” (Márk 15, 4-5) Napi ige: Márk 15,1-19 Jézus hallgatása nagyon is beszédes. Földi munkássága során ...

Olvassa tovább »