Kezdőlap / Napi Ige (oldal 4)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2019. május 19.

         “Mindig azon az úton járjatok, amelyet az ÚR, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek” (5 Mózes 5, 33)            Ha nem is hangzik el ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 17.

 „Semmit se tegyetek az igéhez, … se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait… Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő” (5Móz 4,2 és 24) Isten igéje kell legyen a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 16.

“Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istentek hadakozik ti érettetek” ( 5 Mózes 3,22) Isten nem akar senkit hiú ábrándokba kergetni, csak annyit ígér mindenkinek, amennyit be is teljesít. Ezért kell hinnünk azoknak az ígéreteknek, amelyeket elmond akár ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 10.

“Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.” (Gal 6,1) Pál a bűnösben is embert lát, gyermeket, férjet, feleséget, szülőt, rokont, barátot, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 9.

“Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal. 5,23) “Mindent szabad nékem, de nem minden használ”-vallja Pál apostol. A törvénytől, hiába akarjuk, nem tudunk és nem is lehet megszabadulni. A mindennapokban is vannak életszabályok, amelyek irányítanak. A jól és célszerűen beosztott idő ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 8.

 „Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Galata 5, 14) Törvényekre szükség van minden közösségben. Ezek gátolják meg a tagokat az olyan tettektől, amelyek úgy a közösségre, mint az egyénre rossz hatással vannak. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 7.

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.” (Galata 5,1-2) Mi a szabadság? Sok válasszal tudna előjönni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 6.

“Azért, testvéreim, nem a szolgáló, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.” (Gal 4,31) „A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad” – fogalmazza meg egyik énekünk, a kérdés ma is az: rabok legyünk vagy szabadok. Amig a másoknak való megfelelés ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 5.

                  “Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor…” (Gal 4, 18a) Azt hiszem, a keresztyén élet lényege nyer megfogalmazást ebben a rövid Igében. Mi más tehetné értelmessé, teljessé és boldoggá az ember életét, ha nem ez? Károli a buzgólkodni helyett ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. május 3.

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 30.

„De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: „Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?” (Galata 2.14) Őszinteség ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 26.

“Péter pedig megfordulván, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeret,…  Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, vele mi lesz? Felele  Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!”  (Jn.21,20-22) Jézus követésre szólítja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 25.

“Monda néki : Legeltesd az én bárányaimat! Őrízd az én juhaimat!” (János 21:15, 16-b). Anyaszentegyház azért létezik, mert hirdettetik az evangélium. Az egyház nem kft, nem is gittegylet, a feltámadott Jézus teste, valóságos része az Isten Fiának, az Életnek. A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 23.

„Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” János 20:30-31 A ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2019. április 22.

“Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20,29) Boldogmondás ez: Isten nemcsak Tamást, hanem minket is a teljes boldogság felé akar vezetni. Jó-e az embernek kételkedni? Tegyük fel őszintén a kérdést! Nem ...

Olvassa tovább »