Velünk az Isten – 2023. november 5.

,,A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiábavalóság – ezt mondja a prédikátor -, felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! Mi haszna van az embernek minden munkájában, amelyet végez a nap alatt?” – (Préd 1,1-3) Ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor azt gondolom, hogy szóról szóra igazat kell adnunk Salamonnak. Valóban, mi értelme van az […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 4.

„Ne kerüljön el egyik törzsből a másik törzsbe az örökség. Izrael fiainak törzséből mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez.” – (4Móz 36,9) Köves Slomó rabbi azt mondja, hogy a hit és a vallás olyan, mint a szerelem. Az ember életének minden pillanatát átitatja, minden gondolatában, szavában és cselekedetében benne rejlik. Ezen gondolatok mentén ugyanez jut eszembe […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 3.

,,És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére: Válasszatok ki magatoknak városokat, amelyek menedékvárosaitok legyenek…” (4Móz 35,9-34) Mózes folyamatosan az Úrtól kap utasításokat, s ő ezeket adja tovább, mondatja el Áronnal, vagy írja le. Mire a Jordán mellé érnek Áron már rég […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 2.

,,Mind a városok, amelyeket adnotok kell a lévitáknak, negyvennyolc város, azoknak legelőivel egyben” – (4Móz 35,7) A léviták, a papok után megbecsült tagjai voltak a társadalomnak, Kánaán földjén negyvennyolc várossal és a városokhoz tartozó legelőkkel rendelkezhettek a birtokbavétel után. Az utódok tudták, mivel tartoznak Lévi fiainak. Egyházaink is gazdagok voltak. A fejedelmek és a királyok birtokokat és épületeket hagytak őseinkre, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. november 1.

“Azután ezt a parancsot adta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel sorsvetéssel, amint megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek.” – (4Móz.34,13) Olvasandó: 4Móz 34 Istenünk mindent szép rendben és tökéletességben teremtett , amikor megalkotta világát és rábízta a Földet teremtésének koronájára, az emberre. Már a teremtéskor megjelölte életünk […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. október 29.

„Íme, ők voltak, akik Izrael fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen Peór dolgában, és lőn csapás az Úr gyülekezetén.” – (4Móz 31,16) Egy újabb igevers, mely Isten népének hűtlenségét rója fel. Itt éppen Bálám tanácsából történik a kísértés, és sikerrel is jár. Azt tanácsolja népe asszonyainak, hogy bírják hűtlenségre Izrael férfiait a Baál […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. október 28.

„Azután Mózes követeket küldött Kádésból Edóm királyához, akik így szóltak: Ezt mondja testvéred, Izráel: „Te tudsz mindarról a nyomorúságról, amely mirajtunk esett. Áron elődeihez takaríttatik. Nem megy be arra a földre, amelyet Izráel fiainak adtam, mivel ellenszegültetek parancsaimnak Meríbá vizeinél.” – (4Móz 20:14,24) Keresztyén testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A mára kijelölt egy igeszakasz egyik […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. október 27.

,,A hetedik hónap tizenötödik napján tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem ünnepeljetek hét napig ünnepet az Úrnak” – (4Móz 29,12) Olvasandó: 4Móz 29,12-39; Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy az igevers kezdete július hónap 15. napjára értendő, fontos letisztázni: a zsidó hónapok nem egyeznek meg azzal, amit mi manapság használunk. A […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. október 26.

,,A hetedik hónapban, a hónap első napján szent összegyülekezésetek legyen. Semmi hétköznapi munkát ne végezzetek. A kürtzengés napja ez nektek.” – (4Móz 29,1) Vannak napok, amelyek könnyen telnek és vannak, amelyek nehezebben. Vannak napok, amelyekben a munka dominál és vannak olyanok is, amelyekben felfrissülünk. Vannak ünnepnapok, amelyekben megállhatunk, találkozhatunk Istennel és egymással. Az ünnep erre […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. október 25.

,,Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján van az Úr páskája, és ennek a hónapnak a tizenötödik napján van az ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni. Az első napon tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát!” – (4Móz 28,16-18) Ha figyelmesen végigolvassuk Mózes könyveit, azt láthatjuk, hogy az első páska elrendelése alkalmával […]

Bővebben