Kezdőlap / Napi Ige (oldal 3)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2021. május 11.

“Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában lévő testvérek, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, ezt mondva neki: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Ekkor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 10.

“… minden népben kedves előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik.” (ApCsel 10,35) Péter beszükült látásmódját Isten új perspektívára helyezi. Kornéliusz és a pogányok felé irányítja tekintetét és rájön, nemhogy csak ők is emberek, de kedvesek Isten előtt, mert Őt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 9.

    „Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé a férfiak, kiket Kornéliusz küldött, odaérkezének a kapuhoz, és bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson. És amíg Péter a látás felől gondolkodék, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 7.

„A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük volt; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vigasztalásában, sokasodtak.” (ApCsel 9,31) két dolgot szeretnék megláttatni a fenti igéből… Vannak áldott időszakok, amikor lehet élni békességben s amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 5.

„Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az Úr látásban: Anániás! Ő pedig azt mondta: Íme, itt vagyok, Uram! Az Úr pedig azt mondta neki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 4.

“Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 1.

„Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszórattak, elmentek, és hirdették az igét.”  (Ap Csel 8,3-4) Olvasandó:Ap.Csel. 8,1-8 A Bibliában az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 8. részének a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 30.

„… a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondva: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! És ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 29.

“De ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik…” (Ap.csel. 7: 48) Valaki azzal dicsekedett, hogy az utolsó szó jogán alaposan beolvasott a hivatalosoknak, szíve vágya szerint szólott. István diakónus ott áll a zsidóság hivatalos vezetői előtt, nem áll szándékában bántó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 27.

“A főpap megkérdezte: Valóban így van ez? Ő erre így szólt: Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 26.

„A nagytanácsban ülők pedig mindnyájan rátekintettek, és arcát olyannak látták, mint egy angyalét.” (ApCsel 6,15) Jézus és tanítványai annyira elütöttek attól a világtól, amelyikben mozogtak, hogy ez magában gyűlölködést keltett. Valamelyik magyarországi kisvárosban, pár évtizede, élt egy kedves fiatal tanár. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 25.

  „Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.” (Ap.Csel. 6,1) Probléma az első keresztyén gyülekezetben. De mennyire kellemes probléma ez! ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 24.

„Mostanra nézve is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok szabadon őket, mert ha emberektől van ez az elgondolás vagy ez a dolog, semmivé lesz.” (ApCsel 5,38)             A mai kijelölt igerészünk Gamáliel tanácsáról szól. Mit is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 23.

          „A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 22.

,,Az apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt, és mindnyájan egy akarattal a Salamon csarnokában voltak. Az Úrban hívők száma férfiak és nők sokaságával egyre növekedett.” (ApCsel 5, 12.14) A mai igénk sok irigylésre méltó dolgot tartalmaz. Csodatörténések, ...

Olvassa tovább »