Kezdőlap / Napi Ige (oldal 3)

Napi Ige

Velünk az Isten – 2018. január 6.

„hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van.” (Máté 5,37) A Máté evangéliumának 5-7 terjedő részeit a Hegyi Beszédnek hívjuk. Szebbnél szebb gondolatokat tartalmaz. Jézus nagy Mesterünk tanítja a sokaságot és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 5.

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 4.

“Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2018. január 1.

„Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket!” (Mt.4,19) Olvasandó: Mt 4,12-25 Ézsaiás messiási próféciájának beteljesüléséről olvashatunk Máté evangéliumának 4-ik részében, mikor Jézus Krisztus megkezdi tanitói hivatalát Zebulonnak és Naftalinak földjén, hogy beteljesítse isteni küldetését. Nem véletlen, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 29.

“…kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. …látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek…  Én … vízzel keresztellek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 28.

“…imé, az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban” (Máté 2:19-b). Az Atya végigkíséri gyermekének útját születésétől kezdve egészen a mennybemeneteléig. Ő mindig a kellő időben üzen. Amikor Fia még gyermek, azoknak szól, akik gondját viselik, a szent családnak, közelebbről Józsefnek, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 26.

“Alighogy elmentek, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek, és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig mondom, mert Heródes máris halálra keresi a gyermeket. Ő erre felkelt, vette a gyermeket és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 25.

“Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki.” Máté 2:1-2 Feltűnő a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 24.

“Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve…Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.” (Máté 1, 1 és 17)         Az Újszövetség Jézus Krisztus nemzetségtáblázatával kezdődik. Mit kezdjünk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 23.

       „Körös-körül tizennyolcezer könyök. A város neve pedig attól a naptól fogva ez lesz: Ott az ÚR!” (Ezékiel 48, 35) Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Elérkeztünk Ezékiel próféta könyvének utolsó fejezetéhez. „Az országnak a törzsek közötti felosztásából már csak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 22.

“… osszátok el azt (a földet) magatok közt és a jövevények közt, akik közöttetek lakoznak, akik közöttetek fiakat nemzettek, és úgy tartsátok őket, mint aki ott született az Izráel fiai között: veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségük Izráel nemzetségei között.” (Ezékiel 47.22) ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 21.

“És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel…mert vizük onnét a szenthelyből foly ki, és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.” (Ezékiel 47: 12) A víz maga az élet, a földet kétharmad rész borítja, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 20

„A nép birtokából azonban nem vehet el a fejedelem, nehogy kitaszítsa őket tulajdonukból.” (Ez 46,18) Ne kívánd, ami a másé. Erről szól az igében lévő rendelkezés. Még akkor sem helyes ez, ha maga a fejedelem szeretné kitulajdonítani egy alattvalója birtokát. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2017. december 17.

„Azután azt mondta nekem: Az északi és a déli kamrák, amelyek az elkülönített hely előtt vannak, azok a szent kamrák. Azokban fogyaszthatják el a papok, akik az Úrhoz közelednek, az igen szentséges áldozatokat. Ott rakják le az igen szentséges áldozatokat: ...

Olvassa tovább »