Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Szeresd ki a pokolból a jövendőt – Lélekben együtt a nőszövetség

Szeresd ki a pokolból a jövendőt – Lélekben együtt a nőszövetség

„Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek.” (1Kor 7,14)

Kedves Nőszövetségi tagok!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségeinek nyári konferenciái a maga látványosságaival mindenkit lenyűgöznek. Ezt a szívet, lelket gyönyörködtető élményt éppen most értékelhetjük a legjobban, amikor körülményeink kényszerűségében elmaradt ez csodálatos alkalom. A hiányérzet feletti búslakodást azzal enyhíthetjük, amennyiben sokkal céltudatosabban összegezzük tapasztalatainkat és megtervezzük küldetésünk részünkre félretett feladatait.
Az anyaszentegyház belmissziója, melynek része a nőszövetségek szolgálata, a 21. században is igazolja létjogát. A romboló szenvedélyek és a szenvedélyesen rombolók világában, ahol lassan minden bűn elnyeri az elismerést, és minden embert gyarapító érték kiszorítható lesz, az egyház jelenlétére egyre erősödőn szükség lesz. Lassan az utolsók között vagyunk, akik még kimondjuk, hogy nem lehet a törvénytelent követendőnek mondani, nem lehet a szabálytalant viselkedési formává tenni, és nem lehet a joghamisítókat véleményalakítóknak tetszelegtetni. Lassan nemcsak a bűn és bűnözők világát nem engedik hamis emberjogi elvek alapján megnevezni, hanem azokat állítják ítélőszék elé, akik fenntartják a jog és igazság soha sem változó elveit. Ma már a bűncselekmény elkövetője több védelmet kap, mint az áldozata. A bántalmazott bizonyítékok és tanúk sokaságával sem éri el kárpótlását, de az agresszornak szabadon lehet maradni, rosszabb esetben szállodai minőségű cellában letölteni az amúgy enyhe büntetés egy kisebb részét. Megszokottá lett, hogy államférfiak és nők követnek el alvilági tetteket, követnek ördögi elméleteken tévelygőket emberhez méltatlan mélységekben. Pokollá lett ez az egykor értelmes ember által lakott bolygó!
Nem elég megállapítani, hogy pokollá lett az általunk lakott világ, holott bizonyítékok ezreit sorolhatnánk még, hanem éppen az egyház missziói szolgálata révén fel kell mutatnunk a mélységből kivezető utat és erőt. A nőszövetségeink felvonulása önmagában is üzenethordozó. Gyülekezeteink kétharmada képviseli magát a felsereglésen. Közös részvétellel az örömben együtt lenni, jelenti azt is, hogy együtt a munkában és a bánatban is. Zászlóerdő telepedik a templomokba az összejövelekkor, mintegy jelezve, hogy otthon is a zászlók árnyékában és a zászlók sokaságával Jézus zászlaja alatt. Asszonyaink között sokan presbiterek is és sokan lelkipásztorok, ami a férfiakkal való közös zászlóbontást és hordozást jelent. Az egészséges férfi-nő kapcsolat megóvta régiónkat a nyugati feminizmus közösségaprító jelenségétől. Ebben van a mi nőszövetégeink hitele a közösségvédelem szolgálatában, ugyanakkor a közösségek sérüléseinek, sebeinek gyógyításában.
Pál apostol szavait kell nekünk tovább vinnünk és üzenetét megértve, másokkal is megértetnünk. A jelenkori pokoli világot az egyház belmissziója Krisztusra tekintve segítheti ki a mélységből. Hittel és engedelmességgel! A hit ajándék a mennyből, az engedelmesség válasz kegyelemből. Gyülekezeteink minden tagja kitárt szívvel kell esedezzen a hit ajándékáért. Nem mindenkinek lesz birtoka az, de aki tulajdonolja, másoknak is szolgál vele. Az ajándékba kapott hitemmel támogatom a családom tagjait, a gyülekezetemben élő testvéreimet és bárkit akit közelembe küld a hit forrása, azaz Krisztus Jézus. Pál azért beszél a hívőről, legyen az férfi vagy nő, férj vagy feleség, mert az ajándékba kapott hit működése a döntő. Benne, -a hitben, tiszta lesz a tisztátalan. Krisztusban, mint vőlegény, tiszta lesz a menyasszony, azaz az egyház. A tisztátalan tiszta lesz, és általa is tisztítja a világot a kegyelem Ura. Az állandóan cselekvő Isten munkatársai az engedelmes hívők a maguk helyén tisztító feledatot látnak el. Jó elgondolni, hogy ilyen formán sok boldog házasság jön létre, örvendező család és egészséges gyermekek születnek. Fájdalmas viszont ennek ellenkezőjét tapasztalni közelebbről vagy messzebbről. Amikor a pokolivá lett világról hallunk és kapjuk az elrettentő bizonyítékokat, bizony keresnünk kell az okokat és fáradhatatlanul a megoldást.
Ha a genetika nyelvén beszélnénk a tisztátalan és tiszta élet kialakulásáról, akkor igen elszomorodhatnánk. A tisztátalan jelenléte semmivé teszi az esélyt. Isten akarata ezzel szemben az, hogy a tiszta, a hívő megszentelje a tisztátalant, a hitetlent. Nincsen emberi képzelet, mely felfoghatná ezt a szeretetet. Isten a hívőt azzal jutalmazza, hogy megszenteli azt a házasságot, amelyben a társ hitetlen. Az ilyen házasság megszentelt közösséggé válik és a megszületett gyermekek szentek, azaz Istennek kiválasztott gyermekek. Az emberi számítás csekély esélyéből, a kevés boldog házasságban születhető néhány egészséges gyermek realitása kegyelemből hihetetlenül hatványozódik. A kevés kenyér és hal, ötezer embernek elég. Néhány hívő, megszentelt házasságából sok gyermek születhet, akik már nem a tisztátalanok seregét szaporítják, hanem a szentekét.
Ezzel a minden képzeletet felülmúló isteni matematikával nekünk is gondunk támad. Őszintén el kell ismernünk, hogy bennünk is meggyengült annak hite, hogy ez még mindig valóra váltható üzenet lenne. Látva gyermekeink elkeserítően versengő környezetét, Istent elkerülő kortársak sorsát, a hitetlenség törzskönyvezését a mai társadalomban és egy sor életrontó jelenség elfogadását, nem is csodálkozhatunk. Viszont, a csodálkozás helyett az engedelmességnek következnie kell! A hitből származó engedelmesség felismeri Isten ígéretét, amely akaratán fakad, és szeretetén érkezik célhoz. Fel kell ismernünk megszentelt családjaink gyermekeit, akik bár ennek a kornak szülöttei, és elválaszthatatlanok a mindenkori kísértésektől, mégis Isten országába tartanak és nem ragadhatja el őket a világ vonzása és a pokol mélysége.
Az apostol felismeri ezt a megszentelő titkot és felfedi ennek rejtelmét. Nem lehetünk elég hálásak azért, hogy örökül hagyta ezt az ismeretet, amit mi alkalmazhatunk. Mindenek előtt előbb tudatosodnunk és tudatosítanunk kell, hogy ez ma is mindenütt működő kegyelmi jövőépítés. A ma rendbehozott családok holnapra felnövő gyermekei, akik többen lesznek, és tisztábban szentebbé teszik a most pokollá tett, de holnapra élhetővé tehető földet.
Számomra az ünneplő ruhákban, népviseletben és mosolygós arccal felvonuló nőszövetségi tagok ezt a gondolatsort, ezt a reményt hozzák és ezt a hitet gerjesztik. Tudom, hogy ilyen testvérekkel kiszeretjük a világot a pokol felemésztő lángjai közül.

Nagyvárad, 2020. július 20.
A békesség kötelekében!
Csűry István

Szóljon hozzá