Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / P ti Edu rd: A reform ci gyermekkora
[*~ alt *]

P ti Edu rd: A reform ci gyermekkora

A XIX. sz zadban l Herbert Spencer angol filoz fus, biol gus s antropol gus a szociol gia tudom ny nak egyik megalapoz ja volt. Kis t lz ssal ll thatjuk r la, hogy munk iban gy tekint az emberi t rsadalmakra, mint l biol giai szervezetekre, s k vetkezetesen alkalmazza r juk az evol ci fogalmait: a t rsadalmak sz letnek, majd n vekednek, s e n veked s k zben folyamatosan fejl dnek, egyre bonyolultabb strukt r kat l trehozva. Ezekkel az elgondol sokkal ki rdemelte, hogy nev t felvegy k a szociol gia nagyjainak impoz ns jegyz k re.
Spencer gondolatai adt k az tletet arra, hogy Isten l Egyh z t ne csak, mint t rsadalmi strukt r t vagy emberi k z ss gek ltal l trehozott s m k dtetett int zm nyt vizsg ljam. Sokkal ink bb gy tekintek az Egyh zra, mint csod latos s bonyolult l szervezetre, mely az Asr akarat b l sz letett, s a t rt nelmi id k folyam n fokozatosan fejl d tt.
Ezt a megk zel t st alkalmazva haszn ltam el sz r “a reform tus egyh z gyermekkora” kifejez st a Szatm r k rny ki reform ci t rt net nek megk zel t leg egy vsz zados, az els erd di zsinatt l a Szatm rn meti-i zsinatig terjed szakasz ra. A gondolatot R cz Ervin erd di lelkip sztor is felkarolta, s k rt fel az tlet pontosabb kidolgoz s ra. Ennek a munk nak eredm nye e besz mol , melynek c lja a szatm ri reform ci els vsz zad nak r vid sszefoglal sa.

A kezdetek

A reform ci megjelen s nek s elterjed s nek folyamat ra a Partiumban a fentiek alapj n haszn lhatjuk a k vetkez meg llap t st: nem volt k nny sz l s. Igaz ugyan, hogy nem sokkal Luther 1517-es fell p s t k vet en az j tanok n melyike n h ny ven bel l jelentkezett a t rs gben, a vaj d s id szaka azonban gy is eltartott b k t vtizedig. A k zhiedelem valami rt gy szokta gondolni, hogy a reform ci egyik percr l a m sikra elterjedt, s az emberek t bbs ge egy csap sra hith k lvinist v v lt. E v leked ssel ellent tben azonban el kell mondanunk, hogy a folyamat messze nem volt ennyire egy rtelm , az esem nyek pedig sokkal rnyaltabbak, mint els re gondoln nk.
Ami az j tanok gyors megjelen s t illeti, alapvet en k t jelens gnek k sz nhetj k az inform ci k gyors terjed s t. Az els jellemz en gazdas gi jelleg , ugyanis j zletnek sz m tott a reform tori iratok nyomtatott kiad sa s forgalmaz sa. A m sik a peregrin ci szok sa, amely ebben az id ben kezdett el er teljesen kibontakozni. A peregrin ci fogalm t hagyom nyosan egyetemj r s-k nt szoktuk ford tani. Mivel ebben az id ben m g l nyegesen kevesebb egyetemi k zpont l tezett Eur pa ter let n, mint napjainkban, a tanulni v gy fiatals g egy r sze k nytelen volt nyak ba venni a vil got, amennyiben magasabb szint k pzetts gre, k pes t sre v gyott. Ilyen helyzetben voltak az erd lyi s partiumi tehet sebb magyar fiatalok, vagy az alacsonyabb rend ek k z l azok, akiket tanulm nyaikban a f urak t mogattak. A magyar v ndordi kok kedvelt c lpontja a XVI. sz zad elej n alap tott, teh t m g meglehet sen fiatal Wittenbergi Egyetem volt, ahonnan n h ny v m lva m r az j tanokkal “megfert zve” t rtek haza, s kezdt k azokat orvosk nt, gyv dk nt, papk nt sz kebb s t gabb k rnyezet kben terjeszteni.
Az j hit terjed se azonban sz mtalan akad lyba tk z tt. A R mai – Katolikus Egyh z rtelemszer en nem rajongott az j ir nyzat rt, ez rt k pvisel i minden eszk zt bevetettek az j tanok terjed s nek meg ll t s ra. De kezdetben a politikai kontextus sem kifejezetten kedvezett a reform ci nak.
A moh csi v szt megel z id szakban a magyar rendek vesz lyforr sk nt gondoltak az j tanokra, melyek k pesek az orsz g t rsadalmi s vall si egys g t megbontani. Ez rt ebben az id szakban sorra sz lettek a reform ci terjed s t megakad lyozni sz nd koz rendeletek. Az 1523-as budai orsz ggy l s p ld ul f – s j sz gveszt st mondott ki a lutheri tanok k vet ire s azok p rtfog ira, mivel azok eretnekek s Sz z M ria ellens gei. 1524-ben a pesti orsz ggy l s mindezek f l tt m glyahal lt szabott ki az eretneks g v tk ben tal ltak sz m ra. 1525-ben a r kosi orsz ggy l s kimondta, hogy a luther nusokat gy kerest l kell kiirtani az orsz gb l, ez rt b rhol is fogj k meg ket, gettessenek meg. Annak ellen re, hogy a f rendiek tiltakoz sa miatt ez az int zked s nem emelkedett joger re, b ven akadtak olyan ter letek az orsz gban, ahol k vetkezetesen alkalmazt k azt.
A moh csi katasztr f t k vet en azt n n mik pp megv ltozott a helyzet, hiszen a harcmez n sz mos egyh zi m lt s g is let t vesztette, ut daik pedig m r nem voltak k pesek eredm nyesen fell pni az j tanok terjed s vel szemben. Ugyanakkor sz mos nemes r is felkarolta a reform ci gy t, ami kell lend letet biztos tott a viszonylag gyors tt r snek. Egyesek meggy z d sb l, m sok anyagi rdekelts geik miatt t rtek t az j hitre – sokan volt egyh zi birtokokat foglaltak le, s gy pr b lt k elker lni a nemk v natos jogi k vetkezm nyeket.
A protest ns pr dik toroknak ahhoz, hogy sikerre vigy k a reform ci gy t, csak gy, mint napjaink misszion riusainak, a mindenkori trendeket kellett meglovagolniuk. Ilyen trend volt ekkoriban a n met protest nsok k zdelmeiben kialakult joggyakorlat, amely a “Cujus regio, ejus religio”, vagy magyarra ford tva “Aki a f ld, az a vall s is” elvek nt ker lt be a k ztudatba. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a fejedelmek szabadon eld nthett k, hogy melyik vall si ir nyzathoz tartozzanak, az alattval k pedig tartoztak ebben a fejedelmet k vetni, vagy ellenkez esetben kik lt zni az orsz gb l. Annak ellen re, hogy ezt a jogot csak az 1555- s augsburgi ( gostai) birodalmi gy l s emelte t rv nyer re, az elvet m r kor bban is ismert k, s adott esetben alkalmazt k, m g a magyar ter leteken is. A Moh csot k vet fejetlens gben az orsz g igazi uraiv a nemesek, f k nt a kiterjedt birtokokkal rendelkez f nemesek v ltak. gy az j hit terjeszt inek nem els sorban a k zembereket kellett megt r sre b rniuk. El g volt egy nagybirtokost s csal dj t meggy zni, a t bbit m r automatikusan elrendezte a cujus regio, ejus religio elve.
gy t rt nt ez Szatm r t rs g ben is, ahol a reform ci els nemesi p rtfog ja Dr gffy G sp r volt. A nagy tekint ly nemesi csal db l sz rmaz f r, aki m r fiatalkor ban a reform tus tanok hat sa al ker lt, ebben az id ben Kraszna s K z p – Szolnok v rmegy k f isp nja volt. Birtokain t bb jhit pr dik tor is mened ket nyert. gy v lhatott Szatm r s k rny ke, ahogy Kiss ron egyh zt rt n sz fogalmaz, a magyar reform ci egyik sf szk v . Dr gffy G sp r volt az, aki annak ellen re, hogy az 1545-ben megtartott tordai orsz ggy l s betiltotta a tov bbi egyh zi reformokat, m g ugyanebben az vben Erd dre zsinatot h vott ssze. Szeptember 20- ra 29 lelk sz gy lt ssze a f r v delme alatt. E 29 lelk sz az erd di hitvall s 12 pontj ban foglalta ssze n zeteit.
A bevezet ben megfogalmazott gondolathoz h en teh t: 1545. szeptember 20-a a Reform tus Egyh z sz let snapja Szatm rban. Az elk vetkez vsz zad pedig az a gyermekkor, amelynek f bb mozzanatai a hitt telek s a tan t s letisztul sa, az egyh z szervezeti s szerkezeti elemeinek megszil rdul sa, a reform tus oktat s megszervez se, a mindezekkel, illetve az ellenreform ci val j r k ls s bels harcok, s v g l az els egyh zalkotm ny megsz vegez se s elfogad sa voltak.
E dolgozat keretei term szetesen nem felelnek meg a teljes esem nysorozat r szletes t rgyal s nak. Ez rt a k vetkez kben csak k t szegmenst szeretn k kiemelni, s ezeken kereszt l megvil g tani alapk rd s nket: egyr szt a korszakban megtarott Szatm r-k rny ki zsinatokat s azok v gz seit, m sr szt a reform tus oktat s gy t a t rgyalt id szakban.

Zsinatok, zsinati v gz sek

Az rt tartottam fontosnak e r szt kiemelni, mert a Szatm r-k rny ki zsinatokon t rgyalt gyek s a zsinati v gz sek pontosan r vil g tanak a k rd ses korszak f bb probl m ira s kih v saira.
Amint fentebb is eml tettem, az els id kben nem volt k nny dolga a reform toroknak, legal bbis ami az j hit terjeszt s t illeti. Ha siker lt a protestantizmus gy nek megnyerni valamelyik f r j indulat t, az csup n az els l p se volt egy hossz s bonyolult folyamatnak, amely sor n:
– le kellett tiszt zni az j hitelveket;
– el kellett d nteni, hogy a lutheri vagy a helv t ir nyzatot fogadj k-e el;
– meg kellett szervezni az j egyh zat, pontosan meghat rozva annak m k d si kereteit, tiszts geit, a liturgia rendj t;
– meg kellett akad lyozni a tanbeli f lre rt seket s f lremagyar z sokat;
– harcolni kellett az elhajl sok, eretnek tanok s az ellenreform ci szellem ben hozott int zked sek ellen;
– az embereket gyakorlatilag t kellett nevelni, hiszen mindeddig mindannyian r mai-katolikusok voltak, s j r szt m veletlenek – teh t nem is voltak minden esetben tiszt ban a v ltoz sok fontoss g val, vagy nem rtett k meg marad ktalanul az j tan t st.
Teh t a reform ci gyors terjed se nem volt egy automatiz lt, nm k d s egy rtelm folyamat. Senki nem v lhatott egy jszaka alatt hith reform tuss , s t, az tmenet id szaka ak r t bb vig vagy vtizedig is eltarthatott. Azonban a reform torok f radts got nem ismerve munk lkodtak, s ez meg is hozta a k s bbiekben a maga gy m lcseit. Ezekbe a viszontags gos s n ha ellentmond sokkal teli id kbe ny jtanak bepillant st a reform tori zsinatok s fennmaradt jegyz k nyveik.
Mint l ttuk, az els erd di zsinat 1545. szeptember 20- n lt ssze 29 lelk sz r szv tel vel. A zsinat v dn ke Dr gffy G sp r, eln ke Kop csi Istv n erd di pr dik tor, egykori ferences rendh zf n k volt. A zsinati munk latok v g n a r sztvev k ssze ll tott k 12 pontba foglalva azt a tanminimumot, amit nmagukra n zve k telez nek ismertek el. Az els erd di zsinaton teh t nem a gyakorlati k rd seket tiszt zt k, hanem az j tanok legfontosabb elemeit. Egyh zszervez si k rd sek gyakorlatilag fel sem mer ltek, csak rint legesen n h ny pontban. Az erd di hitvall snak nevezett 12 pontot a k vetkez k ppen lehet r viden sszefoglalni:

1. A Szenth roms gr l val hit- s bizonys gt tel. Mindazok k rhoztat sa, akik nem vallj k a Szenth roms got.

2. A kett s term szettel (isteni s emberi) rendelkez Krisztus az egyed li k zbenj r Isten s a b n s emberek k z tt. Mindazok k rhoztat sa, akik a szentekre ruh zz k Krisztus k zbenj r dics s g t.

3. A megigazul s s a b n k bocs nata nem a j cselekedeteknek, b jt knek, zar ndoklatoknak s vall sos int zm nyeknek k sz nhet , hanem ingyen adatik minden Istenben h v embernek.

4. A hitet nem lehet emberi er vel megszerezni, az egyed l Isten aj nd ka. A hit nem csak t rt nelmi ismeret, hanem Istenbe vetett bizalom, s az Isten irgalm nak elfogad sa.

5. B r a j cselekedetek nem vezetnek megigazul shoz, m gis sz ks gesek, m gpedig h rom okb l: Isten parancs, gy az dics s ge is, felebar taink p l s rt, s saj t hit nk bizonys g ra.

6. K t szents g l tezik, a kereszts g s az rvacsora. Mindkett t Krisztus rendelet nek megfelel en kell minden egyh zban anyanyelven kiszolg ltatni. Mindazok k rhoztat sa, akik nem fogadj k el e szents geket, vagy t vtan t sokat terjesztenek azokr l.

7. A szenteket tisztelni kell, mert sokat tettek az egyh z fennmarad s rt, s let kben Isten dics s ge mutatkozik meg. Ez rt let k lehet k vetend p lda, azonban a bel j k vetett hit, a szentek seg ts g l h v sa k rhozatos.

8. A kereszty n szabads gnak n gy fokozata ismert: egyr szt Krisztus ltal megszabadultunk az r k hal lt l. M sr szt megtartatunk minden nyomor s gban s veszedelemben Szentl lek ltal, nehogy elhagyjuk az Evang liumot. Harmadsorban, mivel megigazultunk, szabadok vagyunk a t rv ny cselekedetei al l, ez viszont nem jelenti azt, hogy felmentett nk erk lcsi k teless geink al l is. Negyedszer minden emberi tal lm ny (mint amilyenek a p sp k k elv r sai) al l szabadok vagyunk. Egyed l az istentiszteletek megtart sa sz ks ges, az sszes t bbi hagyom ny s elv r s elvethet .

9. A b nvall snak h rom form ja elfogadott: az Isten el tti, a felebar t el tti s a f lbegy n s. F lbegy n skor nem elv r s minden b n felsorol sa, hisz az eleve lehetetlen, viszont en lk l senki sem r szes lhet az Asrvacsor ban.

10. Az egyh z feje egyed l a Krisztus, semmik pp sem a p sp k k sorrendi ut ds ga. Az llam vezet it s a polg ri t rv nyhat s got tiszteletben tartj k, am g nem cselekednek a Krisztus parancsaival ellent tesen.

11. A p sp k k sorrendi ut ds g t az rt vetik el, mert Isten maga parancsolta, hogy aki m s evang liumot tan t, az tkozott legyen. Nem lehet teh t elismerni az egyh z vezet ik nt olyan embereket, akik elt rtek Krisztus evang lium t l. 12. Minden egy b k rd sben egyet rtenek az 1530-ban kiadott gostai Hitvall ssal.

Az egyh zt rt n szek egy r sze mai napig gy gondolja, hogy a 12. cikkely pontatlan, s azt felt telezik, hogy a zsinat r sztvev i az 1540-ben kiadott m dos tott gostai Hitvall sra utaltak. Ugyanakkor, f k nt az rvacsora tan val kapcsolatban mai napig vit znak azon, hogy az els erd di zsinat luther nus vagy helv t szellemis g volt-e, esetleg tmenetet k pezett a reform ci k t nagy ga k z tt. Ebb l is l thatjuk, hogy a reform ci m g ugyancsak gyerekcip ben j rt m g 1545-ben.

Kilenc vvel k s bb ker lt sor az v ri-i zsinatra, ez ttal m r ecsedi B thori Gy rgy p rtfog sa alatt. Dr gffy G sp r ugyanis id k zben fiatalon elhal lozott, zvegye, B thori Anna pedig B thori Gy rgyh z ment feles g l. v ri ekkor a B thori Anna birtok nak sz m tott. A zsinat sszeh v s nak aprop ja az volt, hogy az 1551-ben az els erd di zsinat r sztvev i ltal szuperintendenss , azaz p sp kk v lasztott Hevesi Mih ly szatm ri lelk sz meghalt, s gy j p sp k t kellett v lasztani.

Az v ri-i zsinat 1554. m rcius ban (Vir gvas rnap el tt h rom rnappal) lt ssze, 88 r sztvev vel. Szuperintendensnek a B thori csal d udvari papj t, az v rii lelk sz Thordai Demetert v lasztott k meg, gy lett a zsinat eln ke is. Az j p sp k k lvinizmushoz val ragaszkod s t j l mutatja, hogy az v ri templomb l a szentk peket s az olt rt kih nyatta. Azonban bizonyos, hogy a zsinati r sztvev k k z tt sz p sz mmal akadtak luther nusok is, teh t Kiss ron szavaival lve “tagadhatatlanul egy tt volt m g itt is a k t testv r protest ns felekezet”.

A zsinat v gz seit olvasva szembet n , hogy az els erd di zsinattal ellent tben itt m r sokkal ink bb szervez si k rd sekr l volt sz , mint tanbeli k rd sekr l. Az rvacsoratan m g mindig nem tiszt z dott le, ez j l l tszik az els k t v gz sb l, amelyek ezt a probl m t t rgyalj k. sszess g ben azt mondhatjuk, hogy v rii zsinaton olyan rvacsoratant fogadnak el, amely sokkal ink bb a lutheri hagyom nyokat t kr zi. Tov bb azt is kik t tt k, hogy az rvacsor t kov sztalan keny rrel kell kiszolg ltatni. A harmadik pontban fenntartj k a mag n feloldoz s szok s t. A negyedik pontban az olt rok s a szentk pek elt vol t s t a templomokb l a vil gi hat s gok feladatai k z sorolj k, s az egyh z szolg inak a hat s gok enged ly nek hi ny ban szigor an megtiltj k. Az t dik pontban kijelentik, hogy a keresztel s csak keresztsz l k jelenl t ben t rt nhet. A hatodik pontban k telez v teszik az egyh zkel st, vagyis azt a szok st, hogy a gyermek gyat elhagy anya els tja a templomba vezessen, h laad s s ld s v gett. A hetedik pontban k telezik a h zass gi esk t. A nyolcadik pont rtelm ben minden egyh zi nnepet meg kell tartani, hogy a n p az Isten akarat ra tan ttass k. A kilencedik pontban pedig kijelentik, hogy az egyh zi fegyelem betart sa s az egyet rt s rdek ben p sp k ket s espereseket kell v lasztani az egyh z l re.

A zsinati hat rozatokat olvasva olyan rz s nk t madhat, mintha az v rii zsinaton visszal p s t rt nt volna a r mai-katolikus hit ir ny ba. A f lbegy n s, a mag n feloldoz s, a keresztsz l i int zm ny fenntart sa, az olt rok s szentk pek megt r se a templomokban s az sszes addigi egyh zi nnepek megtart sa legal bbis mintha ezt sugallan . Ez is azt mutatja, hogy mennyire forrong korszak volt, legal bbis hitbeli k rd sek tekintet ben, a XVI. sz zad k zepe. Mindenesetre k rd ses, hogy igaza van-e azoknak a kutat knak, akik az v rii zsinatra, mint k lvinista zsinatra tekintenek.

Alig egy vvel k s bb, 1555. febru rj ban ecsedi B thori Gy rgy v delme alatt jabb zsinatra ker lt sor, ez ttal ism t Erd d n. A m sodik erd di zsinaton m g mindig egyar nt k pviseltett k magukat a protestantizmus mindk t ir ny nak k vet i. A zsinat munk latai egyar nt kiterjedtek a hitbeli k rd sekre s az egyh zszervezet k rd sk r re. A zsinati hat rozatokat 20 pontba foglalt k ssze a r sztvev k.

Tal n a k t legfontosabb eredm nye ennek a zsinatnak, hogy egyr szt az rvacsoratanban ism t k zeledtek a k lvini ir nyzathoz, hiszen a harmadik cikkely rtelm ben az gostai Hitvall s 1540-es kiad s nak tan t s t fogadt k el. M sr szt eredm nyesen l ptek fel Stankar Ferenc tan t sa ellen, aki Krisztus isteni term szet t tagadta, s csup n emberi term szet t fogadta el. A zsinat XIX. cikkelye kimondta, hogy a hamis tudom nyok hirdet it be kell id zni, hogy sz mot adjanak tudom nyukr l. Amennyiben ezt vonakodn nak megtenni, meg kell ket fosztani minden tiszts g kt l s hivatalukt l. T ny, hogy a zsinat ut n a k nigsbergi professzornak t voznia kellett a k rny kr l.

A zsinati cikkelyek nagy r sze a lelkip sztorok let r l, h zass g r l, beiktat s r l s tiszts g r l sz l. Kit rtek a s kramentumok, a f lbegy n s s feloldoz s, az egyh zfegyelem, a h zass gok s v l sok, az istentiszteleti rend s a felebar ti szeretet k rd seire is.

sszess g ben elmondhat , hogy a v gz sek f ny ben a szatm ri magyars g m g mindig a r mai-katolikus – protest ns hit k z tti tmenetben, illetve a lutheranizmus vagy k lvinizmus melletti v gleges elk telez d s korszak ban lt. s ez gy is maradt m g b m sf l vtizedig, hiszen a k t felekezet egym st l csak az 1562-es tarcali-, az 1563-as tordai-, az 1566-os g nci-, az 1567-es debreceni- s az 1570-ben megtartott csengeri zsinatokat k vet en v lt sz t v glegesen egym st l.

Egyh zunk pedig csak ezek ut n l pett a serd l korba. Hossz id nek s rengeteg k ls s bels harcnak kellett m g lej tsz dnia ahhoz, hogy a Reform tus Egyh z feln tt v ljon, s 1646-ban, a Szatm rn meti zsinaton d nt s sz lessen az els sszetett egyh zalkotm ny meg r s r l, melyet Geleji Katona Istv n erd lyi p sp k foglalt ssze 100 cikkelyben. De ez m r egy m sik t rt net, mely jelent sen meghaladja jelen dolgozat kereteit.

A reform tus oktat s kezdetei Szatm rban

Amint az mindny junk sz m ra ismeretes, a reform ci kezdett l fogva k l n s gondot ford tott az Ige anyanyelven t rt n hirdet s re, s ennek el seg t se rdek ben az oktat s is fontos szerepet kapott a reform tori programban. Ma m r b szk n mondjuk, hogy Szatm rn meti v ros ban egy k zel tsz z ves m lttal rendelkez Reform tus Gimn zium m k dik, s az eltelt id szakban templom s iskola egys ge marad ktalanul megval sult. Azonban volt olyan id is, amikor a reform tus oktat s is gyermek volt e t jon. A szatm ri reform tus oktat s gyermek vei pedig pontosan egybeesnek az egyh z fentebb bemutatott gyermekkor nak idej vel.

A szatm ri reform tus oktat s els k t vsz zad nak t rt nete csak nagyon nehezen s csak nagy vonalakban rekonstru lhat . Ez annak k sz nhet , hogy a v rost elpuszt t 1703-as nagy t zv szben szinte minden rott forr s megsemmis lt, k ls forr sok pedig csak sz rv nyosan tud s tanak a k rd sr l. Ennek ellen re, ha sz k sen is, de rendelkez nk n mi inform ci val a k rd ses id szakkal kapcsolatosan.

Az iskola alap t s t illet en ltal nosan elfogadott az a v leked s, hogy Szatm r v ros ban a reform tus oktat s valamikor 1530 s 1540 k z tt honosodhatott meg. Ebben nagy szerepe volt a k rny k h res reform tor nak, D vai B r M ty snak s munkat rsainak, akik sz ks gesnek l tt k egy iskola fel ll t s t a v rosban. T ny, hogy Szatm r v ros ban a sz zad k zep n m r j l m k d s vir gz reform tus gimn zium m k d tt, s ezzel egyid ben a v rosban hossz id re megsz ntek az addig jelen l v katolikus iskol k.

Az iskola m sodik alap t jak nt tekint nk Milotai Nyilas Istv n szatm ri reform tus lelk szre s esperesre, aki 1607 s 1618 k z tt a szatm ri oktat s felvir gzott. Az k zbenj r s ra 1608-ban a v rosi tan cs egy nagyobb telket v s rolt, amelyre egy j, t gasabb iskol t p tettek fel, majd 1610-ben azt is siker lt kieszk z lnie, hogy a tan rok fizet s r l a v rosvezet s hat rozatban rendezze. Ekkort l v lt a szatm rn meti reform tus iskola f gimn ziumm , ahol m r a magasabb rend tudom nyokat is tan tott k, s ekkor kezd d tt az int zm ny els nagy vir gkora, amely 1754-ben rt v get.

A kezdeti id kben az iskol nak val sz n leg csak egy iskolamestere volt, aki a tanul kat sorra bevezette a latin-, a g r g- s a h ber nyelv rejtelmeibe. Ezen k v l a di kok tanultak hittant, b lcs szetet, matematik t s t rt nelmet is. Ez a tanrend ltal nosan elterjedt volt a XVI. sz zadban. Hasonl t rgyakat tanultak a k zel es debreceni s s rospataki koll giumokban is, csak feltehet leg magasabb szinten, hiszen tudjuk, hogy nem egy szatm ri di k ezekbe a koll giumokba ment tanulm nyait kieg sz teni. Szint n a kor hagyom nyainak megfelel en azt is felt telezz k, hogy az als bb oszt lyokban gyakran a fels s di kok tan tottak, f k nt az els id kben, hiszen egy iskolamester nem gy zte volna egyed l a munk t. Az iskola gyors tem fejl d s t mutatja, hogy a XVII. sz zad elej n kelt v rosi jegyz k nyvekben m r azt rt k, hogy r gt l fogva k t iskolamestere volt a gimn ziumnak.
Annak ellen re, hogy a fent nevezett t rgyakat csak 1610-et k vet en kezdt k el magasabb szinten tan tani Szatm ron, az iskola m r a XVI. sz zadban is ld sosnak bizonyult a k rny k reform tuss ga sz m ra. Korabeli feljegyz sekb l tudjuk, hogy sz mos k rny kbeli tan t s lelk sz ker lt ki az iskola sorai k z l.

Az iskola fenntart sa m r kezdetekt l fogva a v rost terhelte. Cser be a v ros fenntartotta mag nak az iskola korm nyz s nak jog t. Azonban ez meglehet sen sov ny vigasznak bizonyult, hiszen a v ros nem volt el g gazdag ahhoz, hogy a fenntart ssal s m k dtet ssel j r k lts geket marad ktalanul finansz rozni tudja. Ez rt gyakorta k zadakoz ssal a v ros polg rai is hozz j rultak az iskola m k d s hez. Viszont nmag ban m g ez sem lett volna elegend , ha a k rny k, s t, a szomsz d v rmegy k f urai k l nb z adom nyokkal s alap tv nyokkal nem seg tettek volna az int zm nyen. S t, m g Bocskai Istv n, R k czi Zsigmond, Bethlen G bor s I. R k czi Gy rgy erd lyi fejedelmek is felkarolt k a szatm ri f gimn zium gy t.

K z l k a legnagyobb hat ssal Bethlen G bor fejedelem volt az iskola let re, aki jelent s k nyvadom ny val hozz j rult az gimn zium k nyvt r nak megalap t s hoz. Szint n volt az, aki 1622-ben, amikor Szatm r v r t birtok ba vette, a v r rs g gyermekei sz m ra m g egy reform tus iskol t alap tott. Egy harmadik szatm ri reform tus iskola pedig 1642-ben j tt l tre, amikor a H st t lakosai n ll egyh zat szerveztek. E k t ut bbi iskola sajnos m g a sz zadfordul t sem rte meg, gy mindv gig a szatm ri reform tus oktat s fellegv ra a ma Szatm rn meti Reform tus Gimn zium-k nt ismert int zm ny maradt.

sszegz sk nt a fentiekhez csak annyit szeretn k hozz f zni, hogy az Asr kegyelm b l az egyh z s az iskola szerencs sen t l lte els vsz zad nak (vagy megmaradva a nyit gondolat szellem ben: gyermekkor nak) t rt nelmi viharait. Ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet j tszottak azok a reform torok, akik nem h tr ltak meg az els neh zs gek l tt n, hanem az Isten ltal r juk b zott munk t h en elv gezt k minden k r lm nyben, s azok a f urak, akik kezdett l fogva b lcsen felkarolt k s megv dt k a hit j t s gy t. Rem lem, hogy az Asr kegyelme s szeretete tov bbra is kitart rajtunk, s seinkhez hasonl an mi magunk is meg tudjuk hit nket, egyh zunkat s iskol inkat rizni s v deni a modern kor kih v saival szemben.

Szóljon hozzá