Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / BARA CSABA: A REFORM CI KEZDETE, KIALAKUL SA, MEGER S D SE A SZATM RI EGYH ZMEGY BEN
[*~ alt *]

BARA CSABA: A REFORM CI KEZDETE, KIALAKUL SA, MEGER S D SE A SZATM RI EGYH ZMEGY BEN

A Reform ci 500. ve j alkalom arra, hogy feleleven ts k a kiv lt okokat, ismertetve a t nyeket, hogy l thassuk mindazt ami el seg tette a reform ci nem csak gyors elterjed s t,hanem meger s d s t is.
Jelen dolgozat els sorban a Reform ci kialakul s nak s megszil rdul s nak a szatm ri egyh zmegye t rt neti s ter leti h tter vel foglalkozik. Szatm rt gy tartjuk nyilv n, mint a magyar reform ci egyik sf szk t.
A mai egyh zmegye gy lekezetei sz z vvel ezel tt h rom egyh zmegye r szei voltak.A n vad egyh zmegy b l akkor megmaradt a k t nagy v rosi gy lekezet (Szatm r, valamint N meti) s nyolc anyaegyh z (Atya, Darah, Csengerbagos, v ri, Pete, Pusztadar c, Szamosdob, Vet s). A t bbi a magyarorsz gi szatm ri egyh zmegye r sze lett. Az alaphoz csatol dott hat anyaegyh z a m ramaros-ugocsai egyh zmegy b l, illetve huszon t gy lekezet a nagyb nyai egyh zmegy b l. Ebb l tizenkilencet az 1821-es koordin ci kor csatoltak el t l nk, hat kor bban is ott szerepelt. Csak rdekess gk nt jegyzem meg, t z gy lekezet az akkori nagyb nyai r szr l ma a magyarorsz gi szatm ri egyh zmegye r sze, a t bbi 58 eredeti szatm ri gy lekezetr l nem is besz lve.
A mai egyh zmegye ter let n Moh csig k t f esperess g m k dik. A Szamost l d lre es k zs gek s Szatm r v rosa is a szatm ri f esperess g, m g az szakra lev k, N meti v rossal el bb a s sv ri majd 1300-t l a jogut d ugocsai f esperess g r szei voltak. Mindk t f esperess g a Magyar kir lys g megalakul sa ta az erd lyi p sp ks g fennhat s ga al tartozott. Annak volt a “hegyent li” vagy m s n ven “meszesent li” r sze, melyet p sp ki helyn k, vik rius ir nyjtott. Bonyol totta a helyzetet, hogy az ugocsai r sz II.Endre alatt tker l az egri p sp ks ghez eg szen 1288-ig, mikor IV.L szl vissza ll tja az eredeti llapotot.E ter leten a tat rj r st k vet en az egri p sp ks g tizenegy telep l st hoz l tre Udvari s Fels b nya k z tt, amely z rv nyk nt k s bb is az egri p sp ks g r sze maradt.
A szatm ri reform tus t rt net r k vid k nk reform ci j t az 1535- s v k r li id re teszik. Nagyon rdekes az az adat, amit Timon S muel jezsuita t rtenet r mond. Szerinte mindez 1527- ben t rt nik. Derecskei Demeter, mi t n Szil gys got megreform lja,a helyi pappal Batizi Andr ssal el bb a f uri csal dot, majd Erd d v ros t s k rny k t a megtisztitott evang liumra viszik. Eszerint t z v sem telik el Luther fell p s t l, s a meg jult hit itt van az seink k z tt.
Szatm r gyors, z kken mentes reform l s ban k zrej tszott m g egy kor bbi, a reform ci t megel z esem ny is.
A k t v rost Szatm rt s N metit II. Endre kir ly egyh zp rtol si joggal ruh zza fel, szabadon hozhattak b rhonnan papot, ak r a p sp k akarata ellen re is. S t II. Pius p pa tov bb n velte jogaikat, megkapt k mindazt ami Sz kesfeh rv rt is megillette, b r form lisan az erd lyi p sp k alatt maradtak, k zvetlen l az esztergomi rseknek ad ztak.
1501-ben, Ger b L szl erd lyi p sp k, miut n a jogtalanul k vetelt d zsm t a v rosok nem hajland ak kifizetni, ez rt Szatm rt s N metit “interdictum”al helyezi. Az egyh zi tok azt jelentette, hogy a k t v rosban a papok semmilyen egyh zi szolg latat nem v gezhettek. Nem mis zhettek, nem gy ntathattak, nem temethettek. H napokig a bedeszk zott templomok k r l a cinteremben temetetlen l hevertek a halottak. A nagy felh borod s v g l kir lyi k zbel p st ig nyelt. II.Ul szl kir ly megdorg lja Ger b p sp k t, elrendeli a templomok kinyit s t, az egyh zi szolg latok elv gz s t. Az elj r s sok ig m lt n eml kezetes marad. Eml keznek r egy ember lt id eltelte ut n is.
Ilyen el zm nyek nagyban el seg thett k a reform ci gyors befogad s t. Nem tudunk arr l, hogy b rkit is k nyszer tettek volna r gi hitform ja elhagy s ra, hiszen N metiben m g 1554-ben is ott lnek h bor tatlanul a Domonkos szerzeten lev bar tok.
A k t v ros p ld j t hamar a k rnyez telep l sek is k vetik. Itt nagyon sokat seg tett bizonyos f urak p rtfog sa is.
Moh csot k vet en lett k t kir lyunk, kik a meg resedett p sp ks geket nem t lt t k be, hogy azok j vedelmeit az orsz g v delm re ford thass k. Kir lyaink k l nben is egym ssal voltak elfoglalva, gy nemigen avatkoztak be h veik vall si meggy z d s be, gy nem hoztak
t rv nyt egyik orsz gr szben sem a reform torok s h veik ellen.
Az egyh zmegye ter let n is m k d h resebb reform torok: Batizi Andr s, Kop csi Istv n, Tordai Demeter, Hevesi Mih ly, Boldi Sebesty n s m g sokan m sok is. Vid k nk n a reform ci f bb p rtfog i:Dr gfi G sp r, feles ge, Somlyai B thori Anna, valamint ennek m sodik f rje Ecsedi B thori Gy rgy.
1540-ben I.( Z polya) J nos hal l t k vet en mindk t orsz gr szen a f papok minden alkalmat megragadnak, hogy a reform ci terjed s t meg ll ts k, m k d s t akad lyozz k.Az 1545- s tordai orsz ggy l sen a fontos gyek k z tt ott szerepelt a vall s k rd se is. Erre lett v laszk nt az erd di, s bent Erd lyben a medgyesi zsinat. Ne felejts k a szatm ri vid k m g form lisan b r, de az erd lyi p sp ks g r sze.
Az 1545 szeptember 20.- n megtartott els erd di k zzsinatot egybeh vta Dr gfi G sp r, eln ke Kop csi Istv n reform tor, iskola p t volt. Jelen vannak mindk t protest ns ir nyzat k pvisel i. Az elfogadott hitvall s 12 cikkb l ll, a lutheri s k lvini k z tt a melanchtoni ll spontot k pviseli. Al rta 29 reform tor.
Az, hogy val s volt a vesz ly mutatja, hogy m g ebben az vben a kiskor J nos Zsigmond egyik gy mja Martinuzzi Fr ter Gy rgy , bihari p sp k, miut n panaszolja hogy terjed a reform ci , megbiz st szeretett volna kapni a luter nizmust p rtol nemesek birtok nak lefoglal s ra , akkor m r zvegy Dr gfi G sp rn t szemelte ki, aki ellen valami bizotts got is hajtott kik ldeni.
Asj helyzet lett mid n 1550- ben a k t orsz gr sz egy uralkod jogara alatt egyes lt. A protest nsok hit k v delm ben p sp k ket v lasztanak, jabb zsinatokat tartanak.
Az els vid k nk n m k d p sp k, akinek a nev t ismerj k, Hevesi Mih ly, aki a szatm ri egyh z lelk sze, majd p sp k 1551- ben. R la, nev n k v l semmit nem tudunk. Neve is csak az rt maradt meg mert 1629-ben az akkor megv lasztott tisz nt li p sp k (Keresszegi H rm n Istv n), le rja p sp k el dei n vsor t s azt Hevesi Mih llyal kezdi.
v riban az 1554- ben tartott zsinat v dn ke Ecsedi B thori Gy rgy. Mivel Hevesi m r meghalt, gy p sp knek v lasztott k Thordai Demeter v ri lelk szt, ki az els erd di zsinaton is jelen volt. az, ki templom b l m r kor bban az olt rt s a k peket elt vol totta. A zsinat hat rozatai m g a lutheri n zeteket vallj k, m g itt is egy tt van a k t protest ns ir nyzat. K l n kiemelik a p sp k-superintendens s esperes-senior v laszt s fontoss g t. A 34.pont szerint pedig a k pek s az olt r elt vol t s t a t rv nyhat s g dolg v teszik. Jelen volt 88 lelk sz s t bb vil gi szem ly is.
Erd d n 1555 febru r 24.- n imm r a m sodik zsinatot tartj k, szint n Ecsedi B thori Gy rgy v delme alatt. M g mindig egy test letben vannak a Luther s K lvin n zeteit k vet k.
Thordai Demeter hamar meghal, az j p sp k 1556-t l Boldi Sebesty n b lteki s erd di lelk sz. A kolozsv ri zsinaton ez vben m r k pviseli vid k nket.
1556-ban lez rul egy korszak. Visszat r Izabella kir lyn Erd lybe kiskor fi val, J nos Zsigmonddal. Az erd lyi katolikus p sp k, Bormenissza P l sz m zet s vel, a p sp ki javak szekulariz s val az erd lyi katolikus p sp ks gt l vid k nk v gleg elszakad. Kor bban a zsinati hat rozatok, a megv lasztott p sp k k jogk re val sz n leg nem terjedt t l az erd lyi p sp ks g hegyen t li r szein. Egyh zunk innen sz molva biztosan a tisz nt l r sz v lett. Tal n ez lehet a magyar zata, hogy kor bban a megy nkben tartott zsinatokon s az 1552- ben Beregsz szon tartott zsinaton nem tal lunk k z s r sztvev t, pedig a t vols g Szatm r s Beregsz sz k z tt nem t bb mint Szatm r s Nagyb nya k zt.
Ez az az id mikor a k t protest ns felekezet k l nv lik. Vid k nk tiszt n reform tus lesz.Mig a kor bban emlitett Boldi Sebesty n p sp k t a t rt n szek m g az evang likusok k z tt emlitik, az 1559-ben megv lasztott Bog tsi Demetert m r a tisz nt li reform tus p sp ki n vsorban szerepeltetik . Az 1567-es debreceni zsinaton a Helv t Hitvall st elfogad k s al r k k z tt ott van a szatm ri, nagyb nyai, ugocsai is a t bbi 17 egyh zmegye mellett. Am g az eml tett kor bbi zsinatok, a k t erd di s az v ri, tulajdonk ppen a katolikusokt l val elt volod st hat rozz k meg, addig az 1570-ben egyh zmegy nkben, Csengerben tartott zsinaton, M liusz Juh sz P ter eln klete alatt m r reform tusk nt l p nk fel az unit riusokkal szemben.
1562-ben eg sz Szatm r-v rmegye ter let n m r csak h rom pl b nia m k dik. 1629-ben csak egy marad meg a mai Magyarorsz g ter let n, Ecseden. M g 1687- ben is csak Ecseden s a szatm ri v rban lev idegen katon knak tartanak fenn egy- egy pl b nost.
Szatm r s vid k nek szerepe a k vetkez sz zadban is jelent s marad. Nyolc tisz nt li Szatm r v rmegyei p sp k k z tt van t szatm ri lelk sz is. Kiemelkedik k z l k az a Milotai Nyilas Istv n, aki alatt a m r f l vsz zada m k d szatm ri reform tus iskola 1610-ben biztosan koll giumm alakul t. Megveszik azt a telket amin ma is az iskola ll, s meg pitik r az els p letet. Ez iskol t t mogatja t bb erd lyi fejedelem. Bethlen G bor, kinek adom ny b l rakj k le a k s bbi h res k nyvt ruk alapj t, gr f Rh dei Ferenc, ki szatm rmegyei falv t, Berencz t adom nyozta az iskol nak, amit k s bb a jezsuit k er szakkal elvesznek.
K l nben adataink vannak, hogy m r Milotai el tt is t bb szatm ri di k iratkozik be nyugati egyetemre, gy Wittembergbe 1548-ban Johannes Satmarius, 1560-ban Franciscus Zakmarius, Padov ba 1575-ben Stefanus Szakm ri Fabricius s m g m sok.
De m k dik koll gium N metiben is. B r kisebb l tsz mmal, de majd azonos szinten. Itt meg kell eml teni azt a furcsa helyzetet, hogy a XVIII.sz zad els fel ben, a k t v ros egyes l s t k vet en, 1715-1750 k z tt l tezik Magyarorsz gon egy olyan v ros, ahol k t reform tus koll gium m k dik.
Val szin , hogy Erd d n is vir gz iskola m k dik Kop csi Istv n t voz sa ut n is. Tudjuk, hogy ottl te alatt keleti nyelveket oktatott s lelk szeket k pzett.
Legf bb reform toraink tank nyvszerz k is lettek. Eml thetj k D vay ABC-j t, vagy Batizi Andr s katekizmus t, de ismert lett Milotai szertart sk nyve is.
M g fontos megeml teni az 1646 j nius 10.- n tartott szatm r-n meti nemzeti zsinatot. I. R k czi Gy rgy fejedelem v delme alatt tartott gy l sen nem csak a purit nokkal foglalkoznak, hanem elhaz rozz k nemzeti iskol k l trehoz s t, s a l nyok oktat s t is. Hi ba ford tjuk le a zsolt rokat, szerz nk t bb sz z dics retet, ez mit sem r, ha a gy lekezet nem tudja haszn lni az nekesk nyvet(ha nem tanul meg olvasni). A reform tus k z ss gekben ez rt m g a jobb gy le nyk k is megtanulnak olvasni. Ez persze k s bb seg ti ket a k t tanul skor, s olvashatj k a Bibli t is.
Mire az ellenreform ci kor ban az jra meger s d tt katolicizmus t mad sba lend l, m r szervezett keretek k zt l , h v k z ss gek g tj ba tk zik. Csak betelep t sekkel tudja ki p teni jra alakul gy lekezeteit.
Ha j rnak Szatm rn metiben felt tlen l n zz k meg a reform tus gimn zium tan ri szob j t, egykor az egyh z tan cskoz term t. Az ott l that egyh zt rt neti falfestm nyek k z tt nem egy elvezet benn nket a reform ci els sz zad ba is.
Hissz k, hogy az isteni kegyelem fel nk is rad, nem csak a m ltban hanem napjainkban is, s hit ltal mi is megtartatunk. Er s v runk n k nk az Isten!

K nyv szet:

– T th Ferenc: Magyar- s Erd lyorsz gi protest ns ekkl si k hist ri ja-
– Kom rom 1808;
-T th Ferenc: T l a tiszai superintendentzi ban lt reform tus p sp k k
lete -Gy r 1812;
– xxx Szatm r – N meti nemzeti zsinat v gz sei
Geleji Katona Istv n : Egyh zi k nonai – Kecskem t 1875;
-Kiss K lm n: A szatm ri reform tus egyh zmegye t rt nete-
– Kecskem t 1878;
-Zsininszky Mih ly: A magyar orsz ggy l sek vall s gyi t rgyal sai a
reform ci t l kezdve I k tet – Budapest 1880;
-Kiss ron: A XVI sz zadban tartott magyar reform tus zsinatok v gz sei-
– Budapest 1881;
-Zsilinszki Jen A reform ci Magyarorsz gon 1565 ig
– Budapest. v n lk l;
-N meth P ter: Szatm r v rmegye egyh zai a 14. sz zad els fel ben
K z pkori egyh zi pit szet Erd lyben – Szatm rn meti 1999;
-Sz les Andr s: A Szathm ri tiszt. tractus ekklesiainak hist ri ja 1810-
– Nagyv rad 2006.

Szóljon hozzá