Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret vala, monda az ő anyjának: Asszony, ímhol a te fiad! Azután monda a tanítványnak: Ímhol a te anyád! És ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány.”  (Jn 19, 26-27)

I.

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban.

Az édesanyák napjáról mindenhol megemlékeznek a világon. Május első, vagy második vasárnapján hálásszívű gyermekek köszöntik az édesanyákat, akik gondoskodó szeretettel nevelték övéiket. Köszönjük Istennek, hogy nekünk adta őket. Isten áldása legyen életükön, vagy ha már nincsenek itt velünk: emlékezetük legyen áldott.

Mária, a Jézus édesanyja a legkiváltságosabb minden asszony között, s most élete legborzalmasabb óráit éli át. Különösen megindító ez a jelenet! Miközben Jézus rettenetes kínokat él át a kereszten, észreveszi anyját a kereszt alatt állani. Mária most érti meg, amit egykor az idős Simeon prófétált neki:” Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek” (Lk 2, 34-35). Most itt van a szenvedések órája, Jézusnak a keserű poharat ki kell innia. Mária maga is nagy fájdalmat él át fia szenvedései láttán. Ott marad mindvégig mellette, hiszen ő az, akit a világon a legjobban szeretett, s aki most a világ legnagyobb szenvedéseit éli át, a bűnösök büntetését magán hordozva.

Fájó szívvel tapasztaljuk a világban tomboló keresztyén ellenes támadásokat. A gyermekeiket sirató anyák hangja nem hatja meg a támadókat. A tehetetlenség és félelem érzése tölti el a keresztyéneket a terror és a szüntelen fenyegetettség láttán. Mit tehetnénk a gyűlölet és a fanatizmus ellen? Csak azt, hogy összefogunk és egymásért imádkozunk. Krisztus Urunk szeretetére bízzuk magunkat és gyermekeinket, kérve, hogy fékezze meg a gonosz erejét.

Mária ott áll asszonytársaival, Jézus nőtanítványaival és Jánossal a kereszt alatt. Istennek ez a kis szolgálója a kezdetekkor nem gondolta, hogy az anyasághoz ilyen nagy szenvedés is hozzátartozik. Jézus észreveszi édesanyját és halálos kínjai között gondoskodik róla: „Asszony, ímhol a te fiad!”, majd János felé, a szeretett tanítvány felé fordulva mondja:”Ímhol a te anyád!” (Jn 19, 26-27). Az az asszony és az a tanítvány, akik a földön a legtöbbet tettek érte, mostantól a legjobban fogják egymást érteni és támogatni. Jézus egymásra bízza őket. Testamentum ez a javából. A haldokló Messiás tanítványára bízza édesanyját, akiről ő, mint legidősebb fia már nem tudott gondoskodni. János magához is vette Máriát, s haláláig gondját viselte, mintegy 12 éven át. Az efézusi gyülekezet püspökeként oda is magával vitte Jézus édesanyját, ott is temették el.

A feltámadott és örökké élő Jézus ma is azt akarja, hogy az Ő gyülekezetének tagjai felismerjék egymásban a testvért és befogadják egymást. Akik ma szomorú Nagypénteket élnek át, azoknak örömteli lesz a Húsvétjuk, és a feltámadott Úr Jézus kegyelméből, boldog bizonyságtévő életük lesz. Mária a fájdalom könnyein át látja meg Fiában a Megváltóját. Ez a szomorú Nagypéntek döbbenti rá arra, hogy ő is Jézus által nyerhet üdvösséget. Próbáink és keresztjeink által mindig új perspektívákat nyit számunkra, és mindig többre hív el a mi Urunk: „Íme, a te fiad!  Íme, a te anyád!” Nekünk olyan Messiásunk van, aki a kereszten is gondoskodik rólunk.

Isten népe, a gyülekezet közössége a te nagy családod. Fia áldozata árán váltotta meg őket és tette egy nagy közösséggé. Lásd meg, hogy kinek kell fiává, lányává, anyjává, apjává, igaz testvérévé lenned, akik szolgálatodra, szeretetedre számítanak. Küldetésed van: támogasd azokat, akiket rád bízott az Úr! Viseld gondját a szenvedőknek, özvegyeknek, elárvult életeknek. Jézus azt mondja: „E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot!” (Jn 16,33), és azt is mondja: Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20).

Boldog anyák napját kívánok minden Nőszövetségnek, Gyülekezetnek, Lelkipásztor Testvéreimnek és Családjuknak.

Szeretettel,

Bogya-Kis Mária, nőszövetségi elnök

II.

Kedves Testvéreim

  1. A) Ha Isten megtartja életünket, az idei nyári nőszövetségi konferenciát július 20-án a Nagybányai Egyházmegyében, Avasújvároson tartjuk, ahova szeretettel meghívjuk a nőszövetségek tagjait és minden érdeklődőt. A konferencia előzetes programja: Igét hirdet Ft. Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Előadást tart Nt. P.Tótné Szakács Zita a Magyarországi Országos Nőszövetség elnöke és Ft. Zán Fábián Sándor Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. Nőszövetségi beszámolót tart Bogya Kis Mária elnök. Tisztújítás. Délután köszöntések, kulturális műsor, úrvacsorás istentisztelet.
  2. B) Szeretettel felkérjük a lelkipásztorokat és a nőszövetségek vezetőségét, hogy május 31-ig tartsanak nőszövetségi tisztújítást egyházközségi szinten. Egyházmegyei tisztújítást pedig június 30-ig kell megtartani. Ennek keretében jelöljünk egyházkerületi tisztségekre: elnököt, négy alelnököt, jegyzőt, pénztárost. (A titkárt a megválasztott elnök fogja kijelölni). Az egyházkerületi tisztségre a jelöltek névsorát  július 10-ig küldjék be egyházkerületünk címére Nt. Vincze Judit missziói előadótanácsosnak és Nt. Dénes István Lukács generális direktornak. Az egyházmegyék jelöljék meg küldötteiket is – egyházmegyénként 5 (azaz öt) személyt –, akik az avasújvárosi közgyűlésen megejtik majd a választást.
  3. C) Szeretettel kérünk beszámolókat, írásokat, fényképeket az idei konferencia füzetünk számára, melyeket május 31-g kell elküldeni az alábbi E-mail címre:bogyakissmaria@gmail.comvagy bogyakis@gmail.com

Isten áldása legyen mindannyiunk életén és szolgálatán.

Szeretettel, Bogya Kis Mária

Szóljon hozzá