Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Állapotfelmérés a Szatmári Református Egyházmegye közgyűlésén

Állapotfelmérés a Szatmári Református Egyházmegye közgyűlésén

Kicsit a közeledő ünnepre is gondolva, visszatekintve az elmúlt esztendőre hálaadással, megtartotta éves közgyűlését a Szatmári Református Egyházmegye. Mindent összevetve növekedés és fejlődés tapasztalható az egyházmegyében az előző évhez képest. 

Pénteken 10 órától a Láncos templomban Kiss József egyházmegyei főjegyző hirdette Isten Igéjét a Királyok második könyve 4. részének első 7 verse alapján. Elizeus próféta csodatörténete alapján az igehirdető elmondta, hogy az elmúlt évért való hálaadás mellet állapotfelmérésre van szükségünk. A történetbeli asszony állapota, helyzete nehézségbe akadt, de felfelé tekintett. Nekünk is ezt kell tenni. Legyen bennünk hit, hogy Isten a mi életünkben is elvégzi a csodáját! – biztatott a főjegyző.

Az igehirdetést követően Boga Ferenc egyházmegyei presbiteri főjegyző számba vette a jelenlevő közgyűlési tagokat, lelkészeket, gondnokokat, presbitereket, majd Puskás Csaba a napi Ige alapján biztatott az egységre. Jézus imádkozik az egységért főpapi imájában, nekünk mint a sónak és a víznek kell eggyé váljunk a szeretetben! – mondta a szatmári egyházmegye főgondnoka.

Király Lajos esperes jelentésében elmondta: Azt tapasztaljuk, hogy manapság elsősorban nem a dogmatikai, hanem az etikai kérdések foglalkoztatják gyülekezetünk tagjait. Azaz a keresztyén közösség és benne az egyén, legyen bármilyen felekezethez tartozó, nem csak addig kell keresztyén legyen, és etikusan viselkedjen, amíg a templomban van, hanem miután véget ér az istentisztelet. Nem csak vasárnap lehet megbocsátani és szeretni a másikat, amikor a templomban vagyunk, hanem utána is. Ugyanakkor azt is jó látnunk, hogy az egyház tagjai egyszerre Igehirdetők és Igehallgatók. Kálvin szerint: ,,a hit megújítása következményekkel jár az együttélés rendjére”. Tehát itt arról van szó, hogy elsősorban nem a hagyományaink újítanak meg, hanem az Istenbe vetett élő hit. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, ha nincs hagyomány, akkor gond lehet az életünkben, de ha csak hagyományok vannak, akkor meddő formalizmus lesz az élet. – mondta az esperes.

Ezt követően köszönetet mondott a lelkipásztoroknak, a főgondnokoknak, a gondokoknak, a presbitereknek, a szakelőadóknak, a pályázatíróknak, a Református Gimnázium igazgatóinak és tanárainak, a diákságnak, a Láncos Egyházközség lelkipásztorainak, akik a gyűlés és a szeretetvendégség helyszínét biztosították. Köszönet hangzott, hogy a templomban és azon kívül is hirdettetett az Ige a gyermekek, az ifjak, a Református Gimnázium, az idősek, az utcán lévőknek, a kórházban, a börtönben, 45 anya- és 11 leány-, és egy missziós egyházközségben, a honlapon, a televízióban, a rádióban, az internetes videómegosztókon. Köszönet továbbá a diakóniai munkásoknak, kántoroknak, egyházi szolgálatban lévőknek, ifjaknak és ifjúsági munkásoknak, az iskolalelkésznek és lelkészértekezleti lelkésznek. A szakelőadói jelentésekből kiderül, hogy kik azok, akik a börtön, a kórházmisszió, a diakóniai, a nőszövetségi munka, a misszió, a jog, a műszaki előadóság, presbiteri munka, a lelkipásztorkórus talaján munkálkodtak.

Ezt követően a közgyűlés elfogadta a szakelőadók jelentését: számvevői, missziói, diakóniai , katekétikai, ifjúsági, nőszövetségi, presbiteri szövetségi, kórházmissziói, börtönmisszió, sajtóreferensi, zenei, lelkészértekezleti, iskolai vallásoktatási jelentések mellet a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatójának visszatekintését is kézben tarthatták a megjelentek Kürti Tamás levéltáros összefoglaló munkája nyomán.

Az esperesi jelentésből az is kiderült, hogy 20606 lelkes az egyházmegye, ami azt jelenti, hogy 242-vel nőtt az előző évhez képest. Ez azonban nem a természetes szaporulat, hanem inkább a megtalált hívek száma. 278 keresztelésre 526 temetés jutott, 220 esküvő volt. 10926 családból 4398 egyező vallású, 4101 vegyes, 1709 özvegy, 900 egyedülálló.

A jelentést részletesebben az alábbi linken elolvashatják: http://refszatmar.eu/esperesi-jelentes-a-2018-as-esztendorol/

Szóljon hozzá