A reform ci sasf szk ben fejezte be zar ndok tj t a Refi-karav n

Felemel esem ny r szese volt az Erd d reform tus gy lekezete. Utols llom s hoz rkezett a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium di kjainak imaheti zar ndok tja, a reform ci s b lcs je volt az utols c lpontja a remek csapatnak.

Vas rnap d lel tt 11 r t l az erd di reform tus templomban R cz Ervin h zigazda lelkip sztor hirdette Isten szav t: “Mi pedig az im dkoz s s az igehirdet s szolg lat t v gezz k.” (ApCsel 6,4) Az Apostolok Cselekedeteir l sz l k nyv az egyh zt rt nelemmel s vel nk, mai kereszty nekkel folytat dik. Ha a Szentl lek vezet s re b zzuk magunkat Isten ltalunk is tud nagy dolgokat tenni. M r az els kereszty nek alapvet megnyilv nul sa a diak nia, a szeretetszolg lat volt, j lenne, ha mi is fel tudn nk ismerni: Isten nem mindent nek nk adott, csak n lunk tette le. Ezt a szolg latot, az im ds g s az igehirdet s gyakorlati megnyilv nul s t Isten eszk zek nt tudjuk a leghitelesebben v gezni. – mondta a lelkip sztor.

A Szatm rn meti Reform tus Gimn zium gy ker ben kapcsol dik Erd dh z, ugyanis Dr gffy G sp r f rnak s Kop csi Istv n reform tornak, iskolaalap t nak k sz nhet en a B kk aljai telep l sen m g lelk szk pz st is tartanak, voltak ppen a k rny kbeli reform tus oktat s Erd d n kezd d tt.

P ti Edu rd a Reform tus Gimn zium t rt nelemtan ra tartott el ad st az erd di zsinatokr l. Aki a f ld, az a vall s elv n Kraszna– s K z p-Szolnok v rmegye f isp nja meggy z d sb l vette t az j hitet s adta t az alattval inak. Az els erd di zsinatot (1545) m r nem li meg, de feles g nek B thori Ann nak k sz nhet en m gis megtartj k azt. Kop csi Istv n akkori erd di lelkip sztor eln klet vel 29 lelkip sztor llap totta meg tizenk t pontban a reform lt hitet, szent r si alapokra helyezve. A m sodik erd di zsinat (1555) m r ink bb egyh zszervezeti dolgokkal foglalkozik. Erd d nemcsak b lcs je, hanem sasf szke is a reform ci nak, hiszen a zsinatok ut n t bb egyh zi vezet is innen indul, – mondta P ti Edu rd, aki nemcsak t rt nelmi el ad st, hanem mai zenetekkel telet zdelt, mondhatni igehirdet st is tartott a gy lekezetnek.

Ezt k vet en M ty s Erika zenetan rn ir ny t s val rt kes, csod latos, sz nvonalas, l lekemel verses-zen s ssze ll t st adott el a Refi csapata. Az letillat el ad sra tal n a legmegfelel bb v laszk nt egy pici gyermeket kereszteltek meg, Sulyok D vid sz lei, keresztsz lei s nagysz lei r m ben osztozott a gy lekezet.

Egy bk nt a refis di kok az elm lt f l vben megl togatt k Szam r megye t bbi reform ci s eml khelyeit: Szatm rn meti-N meti, Batiz, Sz razberek, v ri, Nagyk roly. A program annyira vonz volt, hogy csatlakozott a megnevezettekhez Milota, Pusztadar c s S ndorhomok is, s t a Refi Iskola M sk nt programj t is ez a m sor nyitotta. Vas rnap z rult a karav n Erd d n. Az Emberi Er forr sok Miniszt riuma a Reform ci Eml kbizotts gon kereszt l t mogatta a programot, melynek hozad ka a lelkiek s szellemiek mellett, a gimn zium zenekabinetj nek a felszerel se is.

Vélemény, hozzászólás?