Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségi Elnökségének

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségi Elnökségének

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban
A koronavírus járvány miatt új helyzet állt elő, ezért a március 28-án Zilahra tervezett Nőszövetségi Elnökségi találkozó elmarad. Remélem, mindannyian jó egészségben vagytok és a lehetőségekhez mérten a szeretetszolgálat által segítségére tudtok lenni a különösen megpróbált, nehéz helyzetben lévő testvéreinknek.
Áldjon meg az Úr és őrizzen meg titeket szeretteitekkel, gyülekezetetekkel együtt.
Áldott, békés, boldog húsvéti ünnepet kívánok. Az Úr Jézus szava legyen biztatás, bátorítás mindannyiunk számára: „Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” (Jn 16,33).
Itt küldöm a húsvéti csendes nap anyagát, amelyet Szilágyiné Kupás Éva lelkipásztornő készített el.

Szeretettel,
Bogya-Kis Mária
nőszövetségi elnök

Nagycsütörtök

Mt.26,47-57
Sok minden történt azon az estén. Egy idegen beengedte Jézust és tanítványait, hogy elfogyasszák az utolsó vacsorát. A kenyérrel és a borral megmutatta, hogy mi fog vele történni. Megjövendölte, hogy egy közülük el fogja árulni. “Talán csak nem én vagyok az?”- kérdezték. E kérdésben benne van az, hogy ismerik gyengeségüket és nem tarják kizártnak, hogy adódhat olyan helyzet, amikor előfordulhat a tagadás. Péter azonban megemberelte magát és elhamarkodottan mondta:”Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha…”
A Gecsemáné kertben Jézus imádkozott, a tanítványok elaludtalak. Miután felébresztette őket, ismét szólt.(45-46vers). Ezeket a szavakat mondta utoljára, szabadon.
Mennyi csodálatos szava volt. “Bízzatok, én vagyok, ne féljetek.”;”Bízzál, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid!”, “Akarsz-e meggyógyulni?”;”Legyen neked a te hited szerint.” 2000 éve élünk az erőt adó, csendet, békességet, bocsánatot, reménységet sugárzó szavakból. De a világnak nem kellett a beszéd. A vádolónak, a szétdobálónak a szava kellett.
Egy a tizenkettő közül árulta el. Nagyobb súlya van annak, ha egy tanítvány árulja el. Mindenki odafigyel, mert a tanítványt figyelik. Hegyen épített város. Az ilyen példa ragadósabb. A szeretetnek a legszebb jelével árulta el, csókkal. Talán dicsekszik is: íme, én ilyen közel tudok kerülni hozzá!
Jézus szelíd szava arra nyit ajtót, hogy Júdás itt szálljon magába, és itt mondja el a bűnbánat szavát, amit később rossz helyen és későn mond el (a főpapoknak). “Barátom, miért jöttél?” Nagyon jól tudja, hogy miért. Szeretetteljes szava vissza akarja téríteni. “Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti az én barátaim vagytok…”
Péter cselekedete, hogy levágja a főpap szolgájának a fülét, nevetséges cselekedet. Nevetséges, kevés, amit érte tehetünk amellett a nagy tett mellett, amit Ő tett és tesz értünk. Hálánk kifejezéseképpen mégis tegyük meg azt, amit megtehetünk.

Kérdések
Elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy valaha eláruld Jézust?
Ha olyan helyzetbe kerültél volna, mint például amilyenbe a kommunizmus idejében kerültek emberek, hogy börtön várt rájuk a hitükért, a családjukat, gyermekeiket fenyegették, kitartottál volna?
Számodra melyik Jézus legcsodálatosabb szava? Melyik az az Igevers, amelyik sokszor szólt hozzád?

Nagypéntek
Luk.23,33-46
Jézust megfeszítették a Golgota hegyén hosszú és nehéz, testi-lelki kínzások után. Két gonosztevő között imádkozott ellenségeiért. Szenvedése közepette, nem a saját fájdalmával foglalkozva odafordult az utolsó pillanatában megtérő gonosztevőhöz és elmondta azt a mondatot, amit minden haldokló szívesen hallana: “Bizony mondom néked: ma velem leszel a paradicsomban.
Jézus utolsó szava itt a földön ez: “Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet.” Egy imádság. Imádkozva adja át lelkét az Atyának. Az imádság végigkísérte az életét és az utolsó pillanatban is tudta, hogy kihez kell fordulnia.
Testvéreim, nagy dolog az, ha valaki úgy tud élni, hogy élete minden pillanatában zavartalan, szoros kapcsolatban van az Atyával,és ez a kapcsolat az utolsó lélegzetvételig megmarad. Az is nagy dolog, hogy valaki ebben a helyzetben is Atyának tudja szólítani az Örökkévaló Istent. Tudja, hogy nem az ítélő bíró számara a Mindenható,hanem Atya.
Van olyan ember, aki az utolsó pillanatban sem imádkozik (lásd az egyik latort). A lelke annyira kötődik ehhez a világhoz, hogy nem tud ezektől elszakadni. Van olyan ember, aki megijed ilyenkor, ha Isten nevét emlegetik, mivel nincs rendezve a vele való kapcsolat. Van, akinek félelemmel van tele a szíve.
Van, aki ilyenkor megpróbál imádkozni. Ha máskor nem, legalább ott. De lehet, hogy ilyenkor már csak szavakat mond. Mert az úgy van, hogy az utolsó pillanatban nem biztos, hogy meg tanulhatunk imádkozni. Nem biztos, hogy imádkozni tudunk, ha előtte nem gyakoroltuk.
Isten kezében tudni az életet és oda visszahelyezni az út végén. Ez az élet titka.
Úgy látszott egy darabig, mintha a főpapok, írástudók Pilátus, Kajafás, gonosz emberek kezében lett volna ez az élete. De nem. Isten szorosan a kezében tartja az övéit, a világot és az eseményeket. A mi életünk is az ő kezében van.

Kérdések
Neked marad-e időd, erőd, míg a magad keresztjét viseled odafordulni a melletted szenvedő felé?
Fel vagy-e készülve az utolsó imádságra? A nagy találkozásra?
Tudod-e, hogy kinek a kezében van az életed?

Húsvét
Jn.21,1-17
Az, hogy hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, keresztyén hitünk alapja. Ha hisszük, hogy ő él, akkor van értelme tanítványnak lenni, követni, hitvallást tenni róla. Ha ő él, akkor biztonságban van az életem, nem kell félnem, nem kell aggodalmaskodnom, soha nem vagyok egyedül, közösségem van vele és ez boldoggá tesz. Jézus nem azért jött el a földre, nem azért tette amit tett és mondta amit mondott, cselekedte azt, amit cselekedett, nem azért halt meg és támadt fel, nem azért küldte el a Szentlelkét, hogy legalább három alkalommal legyen alkalmam fesztivált rendezni az ünnepek kapcsán. Nem azért tette azokat a nagy dolgokat, hogy egy kicsit elérzékenyüljek e szép dolgokra gondolva. Jézus azért jött a mennyei dicsőségből, hogy megváltson, maga mellé állítson, rendezze a kapcsolatomat Istennel és minden pillanatban tudjam, hogy nekem nem egy vallásom van, hanem egy élő Krisztusom.
Feltámadása után azért jelent meg a tíz tanítványnak (Júdás és Tamás hiányzott); Tamásnak; a tizenegy tanítványnak (Tamás is ott volt); a Genezáret partján; az emmausi tanítványoknak; sok-sok atyafinak, hogy erősödjenek meg abban, hogy ő él. Csak az történt vele, amit előre megmondott többször is, amit az Atya előre eltervezett.
Jézus ez alatt a negyven nap alatt sok mindent rendezett tanítványainak az életében. Sok mindent helyre tett, megbocsátott, megerősített, erővel, Szentlélekkel ruházta fel őket és megerősítette bennük elhívásuk és küldetésük tudatát. Új életre támasztotta őket. Egy új korszak kezdődött számukra. Az a korszak, aminek mi is tagjai vagyunk. Feltámadása által mi is új életre támadhatunk fel.
Kérjük a mi feltámadott urunkat, hogy töltse meg a mi szívünket is ismét iránta való szeretettel, mert így a mi tanítványságunk is, elhívatásunk és küldetésünk is boldog, gyümölcstermő emberekké tesznek bennünket.

Kérdések
Van-e az életednek olyan területe, hitednek olyan foltja, amit Jézusnak rendbe kellene most tennie?
Mikor volt ilyen négyszemközti beszélgetésed az Úrral, mint Péternek?
Hogy állsz a négyszemközti beszélgetésekkel, azokkal az emberekkel, akik melletted élnek?

Szilágyiné Kupás Éva lkp.

Szóljon hozzá