Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Asj esztendei eligaz t s
[*~ alt *]

Asj esztendei eligaz t s

“Ha teh t van vigasztal s Krisztusban, ha van szeretetb l fakad figyelmeztet s, ha van k z ss g a L lekben, ha van irgalom s k ny r let, akkor tegy tek teljess r m met azzal, hogy ugyanazt akarj tok; ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra t rekedjetek. Semmit ne tegyetek nz sb l, se hi dics s gv gyb l, hanem al zattal k l nbnek tarts tok egym st magatokn l, s senki se a maga haszn t n zze, hanem mindenki a m sok t is.” (Fil.2,1-4)

Kedves Testv reim!
A filippi gy lekezet k ls szorongattat s idej n nehezen rz keli, hogy gyeng l ellen ll sa a bels fesz lts g er s d s vel ar nyos. A mai kereszty n vil g hal lf lelemmel k zd. Agg dik nmag rt. It let alatt l v kisebbs gnek tekinti nmag t. Az nfelad s r mk pei k z tt gy l tja helyzet t, mint elhagyott csatateret, ldozatokkal teli v rmez t, ahol a gy ztesek diadalmenettel, cs fol d k roml ssal foglalj k el az utols ll sokat, rombolj k le a templomokat s mindent, ami tjukban van. A tegnapok h rei, a holnapok progn zisa egyel re elkeser t en k ts gbeejt . rtatlanok halnak meg ak r nnepl sokadalomban, szt nl nyek mocskos kezet emelnek lehet vigy zatlan emeberekre, agresszorok taposs k le a gy m lcs s kerteket, de t rnek-z znak b rmit, ami sz mukra m s, mint a saj tjuk.

A jajvesz kel kereszty n Eur pa ellen ll sa megb nult, pedig a k ls er k nem emberfelettiek. Csak annyi kellene, hogy Filippiben akkor, Eur p ban most sszeszedn mag t a k z ss g. Legyen az EU, vagy kumene, lehet az volt szocialista, avagy r gen kapitalista orsz g. Ugyan gy t rt nelmi felekezetek s jabbak, ak rmilyen nyelven sz ljanak, de sz ljanak s szolg ljanak az evang lium parancsa szerint.
Az evang lumr l tudnunk kell, hogy megold st k n l, de azt is, hogy ennek nek nk kell hangot adnunk, s ha kell, teleki ltanunk a vil got, hogy Isten nem hagyta el az v it, s nem engedi az im dkoz h veit pog nyok martal k ul. Nek nk Isten megold s t ismern nk kell, s a v grehajt s t k veteln nk azokt l, akik erre hatalmat kaptak. Kir lyok, kancell rok, eln k k, cs sz rok valamennyien meg t ltetnek, ha elmulasztj k a vezet sre, a gy gy t sra, a gy mol t sra kapott kegyelmi aj nd kok hasznos t s t.
P l apostol k zdelemr l sz l, s gy zelemre tan t, amelynek c lja az dv ss g. Filippiben sz mba kell venni Krisztus gy lekezetet meger s t pill reit. K zel k tezer ve a feladat v ltozatlan.

1, Ha van vigasztal s Krisztusban, azaz ha a Vigasztal t -a parakl toszt- szava szerint k veti a gy lekezet, ha a k z ss g Isten tan cs ra nem a hal lf lelem szakad k ba sz d l, hanem Isten Lelk t k veti s mindenben Vele van.
2, Ha van szeretetb l val figyelmeztet s, azaz lelkigondoz i b tor t s, mely a szeretetb l t pl lkoz int s s visszaseg t s a k zd testv rek k z ss g be. Ez ltal led s mag ra tal l az egy n, s az egym sra tal l sban er s dik Krisztus f ldi teste.
3, Ha van k z ss g a L lekben, azaz Isten s ember egy ttl t nek l that s l thatatlan szoros sszefon d sa. A test tagjainak hi nytalan s harm nikus sszekapcsol d sa a Szentl lekkel az igazi eg szs g.
4, Ha van irgalom s k ny r let, azaz a sebeit l s betegs geit l megszabadult eg szs ges ember s a testv rek eg szs ges sokas ga p ldaad letre lesznek k pesek. Ilyenkor megtisztulnak a k zhelly alacsony tott fogalmak, a tettek leleplezik az lc zott semmittev st, az im ds g megtelik tartalommal.
Az er s gy lekezet pill rein az apostol r me kiteljesed ben van. Az igehirdet P l k z lte Isten megold sra vezet ism rveit. A helyes sv nyt k vetni sz nd koz knak nincs m s feladatuk, mint hidat p teni, s ezen a h don k zlekedni s k zeledni. Nincs m s, mint hitvall ssal s tudatos hittel az dv ss g ir ny ba k zdeni, de a mindennapok gy zelm re is ig nyt tartani.
A tudatosan s hitelesen t rekv ek naponta ellen rizhetik, s ellen rizni k is kell a k zdelem m dj nak min s g t. A hozz nk is sz l lev l h rom ellen rz pontot emel ki r k rv nnyel.

1, Ugyanazt akarj tok, hogy a c l, a c ltudat s a c lra t rekv s egys ge a k z ss g egys g t hozza l tre, majd tartsa halad s emelked p ly n. kumenikus mozgalmunknak egyik legnagyobb k rd se, hogy a ny lv nval akarat mennyire von egys gbe benn nket, s mennyire eredm nyes, vagy eredm nytelen.
2, Ugyanaz a szeretet, hogy semmilyen rzelmi t velyg s ne cser lhesse fel a Krisztus szeretet t. Az fel nk hozott szeretet ben nincs semmilyen v logat s, sem szem lyi, sem nemzeti. Mennyire m rlegre ll tja ez a mi szeretet nket, amikor szem lyv logat sban, vagy n pek k z tti k l nbs gt telben lj k meg a magunk szeretetnek nevezett rzelm t.
3, Ugyanarra t rekedjetek, hogy rokonlelkek maradhassatok. Ahol rokons gban vannak a szem lyek s a c lok megval sul a lelki rokons g. Kedves m s felekezet s m s nyelven besz l testv rek, itt az ideje, hogy ne csak a sz nkkal besz lj nk a kereszty nek csal dj ban l v rokons gr l, hanem lj k is meg ezt a rokons got. A bar tainkat megv logathatjuk, de a rokonokat nem, mert azokat Isten rendeli mell nk.
Minden igeh rdet snek a leg rz kenyebb k rd se az, ami a hallgat s gban is feltev dik, hogyan cselekedj nk az Isten ig j nek megfelel en. P l v lasz b l egy nehezebben elfogadhat tan csot emelek ki: “al zattal k l nbnek tars tok egym st magatokn l!” Nem rtj k, vagy csak nehezen ezt a vil got sark b l j ir nyba kiford t gondolatot, mert benn nk az al -f l rendel s s rendel d s tka k t meg, vagy a megal ztat s annyi keser tapasztalata. Pr b ljuk rtelmezni az egym s rt kel s nek s a m sok ltal rtekelt saj t let nk mennyei titk t. A m sik ember, aki az n szememben te vagy, s a te szemedben n, mindig Isten teremtm nye. Az eg szs ges l lek mindig feltekint a Teremt re s teremtm ny re. K l nb a m sik, mert hasonl hozz m s m gis m s, de mind a ketten a felett nk m g magasabban l v nek a tulajdonai vagyunk. A m sik b ne, vagy az n b n m, nem semmis thet meg, legfennebb tisztul sra ind that. A m sik rdeme, vagy az n rdemem nem okozhat kiv lts got, legfennebb elismer st. Egym sban Isten arc t l thatjuk, s ami azon t l van az az emberi, ami lehet j is, vagy rossz, de mindig megt r sre ind t .

Egyik tragikus sors k lt nk ezt a gondolatot gy k zvet tette a hitetlenek fel is:
“Hi ba f r szt d nmagadban,
Csak m sban moshatod meg arcodat.” (J zsef Attila: Nem n ki ltok)

Folytathatjuk: Csak a m sik emberben ismerj k meg k zvetlen l s teljesebben az let megannyi k rd s t, csak a m sikban rz kelj k rajtunk k v li sk l n a Teremt t, csak a m sik ltal javulhatunk, a m sikban jav thatunk. V g l, a m sik emberen t l tal ljuk, aki arcunkat mindenkor f r szt tte irgalmas szeretet vel, amikor mi azt megmosni is k ptelenek voltunk.

Nagyv rad, 2018 Asj v

A b kess g k tel k ben!
Cs ry Istv n

Szóljon hozzá