Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Teleki Blank ra eml keztek Szatm rp lfalv n
[*~ alt *]

Teleki Blank ra eml keztek Szatm rp lfalv n

Szatm rp lfalv n, az istentiszteletet k vet en megeml kez st tartott a reform tus egyh zk zs g, Teleki Blank ra nemzeti nagyasszonyunkra eml kezett, sz let s nek 210-ik vfordul ja alkalm b l. Teleki Blanka let r l el ad st hallgathatott meg a gy lekezet majd az ifjak nnepi m sora k vetkezett. Ezut n az el t rben tal lhat eml km vek el vonult a gy lekezet, ahol a Szatm rp lfalvai Reform tus Egyh zk zs g, a Teleki Blanka N sz vets g s a helybeli RMDSZ helyezte el a tisztelet koszor it, megeml kezve gy az 1956 – os szabads gharc 60-ik vfordul j ra is.

Teleki Blanka lete

Erd lyi arisztokrata csal d sarja, Nagyb nya k zel ben sz letett, K v rhossz faluban 1806-ban. Fiatal kor ban M nchenben s P rizsban fest szetet tanult, Bud n pedig Ferenczy Istv n szobr sz n vend ke volt. Hivat st m gis nagyn nje, Brunszvik Ter z hat s ra v lasztott, aki az els magyar vod kat alap totta.

A reformkorban er s d tt meg a korszer n nevel s mozgalma. Ennek jelent s l p se volt, hogy Teleki Blanka l trehozta a le nynevel int zetet, amely az els magyar k z pfok le nyiskola volt.

telekiAz els l p sek nem voltak egyszer ek. A cenz ra megakad lyozta a nevel si program sz les k r terjeszt s t, Teleki Blanka felh v sa csak a kis p ld nysz m , alig olvasott Honder ben jelenhetett meg, a k zv lem nyt ir ny t Pesti H rlapb l, az letk pekb l, ebb l a jelent s irodalmi js gb l s a n pszer Divatlapb l a cenzor kih zta, s a k zl st ism telt folyamod s ellen re sem enged lyezte. De Kossuth s De k meg g rte t mogat s t. Sz chenyi viszont tart zkod volt, tal n gyanakodott a P rizsb l hazaj tt gr fn radik lis n zeteire, egyes elm letek szerint pedig a probl m t az okozta, hogy egy angol n t aj nlott pedag gusk nt, s val sz n leg zokon vette, hogy Teleki Blanka kijelentette: int zet ben a nevel st magyarokra b zza.

Cs. Szab L szl k s bb, 1938-ban a Nyugat has bjain gy r az iskol r l: “Az n id mben t nt el a Szabads g t r sark r l a v rtanu Teleki Blanka l nyint zete, amelyben egy bolond t n sz p fiatalember tan totta a t rt nelmet. Azt n honv druh t lt tt, szerelmes l nys hajok felh ztek ut na, sz rny h si hal l t a gyalui havasokban J kely Zolt n versben s pr z ban meg nekelte. Vasv ri P lnak h vt k.” Vasv ri P l mellett, aki a magyar nyelvet s irodalmat, valamint a t rt nelmet oktatta, a test let tagja volt nevel n k nt L vei Kl ra, a term szettudom nyokba pedig Han k J nos avatta be az ifj honle nyokat. A taner Kossuth h vei k z l ker lt ki, a szabads gharc alatt az int zet tan rainak nagy r sze honv dk nt harcolt.

1848 v g n azonban Teleki Blanka k nytelen volt bez rni az int zm nyt, s Debrecenbe, majd Szegedre menek lt. A sebes lt honv deket p nzzel, lelemmel seg tette, amikor kellett, rejtegette. T bb forradalmi nyomtatv ny megjelen s t t mogatta s k lf ldi forradalmi k r kkel tartott kapcsolatot. Levelez s r l a b csi rend rs g tudom st szerzett, 1851-ben Szatm rp lfalv n letart ztatt k, a hadit rv nysz k szerint az rt, mert otthona “b v hely, politikai laborat rium s vesz lyes mesterked sek” sz nhelye volt.

A v dirat kiemelte Teleki Blanka “ritka szellemi k pess geit, rendk v li b tors g t, er s akarat t, de ezen tulajdons gok hi v , elbizakodott tett k…” A v dpontok k zt szerepel a l nynevel int zetnek a Honder ben k zz tett programja, valamint egy pap rra vetett gondolat: “Mindenki saj t sors nak kov csa… akinek nincs hozz ereje, hogy a m ltatlan b kly kat ler zza, az csak fetrengjen rabszolga m dj ra a porban.”

K t ven kereszt l volt vizsg lati fogs gban Pesten az Asj p letben – ppen szemben az egykori iskol j val! 1853-ban t z vi v rfogs gra t lt k, Br nnben, Olm tzben s Kufsteinben raboskodott.

Nagyn nje, Brunszvik Ter z mindent latba vetett a kiszabad t s rt. Leveleket rt a k lf ldi uralkod knak, kik valaha olyan kedvesek voltak hozz , k rte, l pjenek k zbe a f ld hatalmasai, hogy unokah ga, a h slelk Teleki Blanka ne szenvedjen az osztr k b rt nben. Hiszen nincs egy b b ne, mint hogy nagyon szereti szeg ny haz j t, Magyarorsz got.

Sok ig kellett k zdenie, Teleki Blanka csak 1857-ben szabadult amneszti val, ekkor m r 51 ves volt. Testileg megt rten s kimer lten, de szellemileg frissen h g hoz k lt z tt P rizsba. Ma ott is nyugszik, a montparnasse-i temet ben.

Teleki Blanka a n i egyenjog s g tt r je volt Magyarorsz gon, s ez p rosult a forradalmi hev lettel, hazaszeretettel. 1848 prilis ban a m rciusi 12 pont mint j ra tan tv nyaival kihirdett k az int zm ny ki ltv ny t a n k egyenjog s ga gy ben.

Szóljon hozzá