Kezdőlap / Prédikációk / Te retted ldott meg engem az Asr!
[*~ alt *]

Te retted ldott meg engem az Asr!

(D lel tti igehirdet s mely elhangzott 2015. j nius 21- n a Szatm rn meti – N meti templomban)

Lekci : 1M z 30, 25-43

Textus: 1M z 30,27

” s monda n ki L b n: Vajha kedvet tal ltam volna szemeid el tt! Asgy sejtem, hogy te retted ldott meg engem az Asr.”


Bevezet s

Kedves testv reim. Bibliaolvas vez rfonalunk szerint m r egy j ideje az sz vets gi bibliaolvas s rendj n az saty k t rt net t sszefoglal esem nyeket, lett rt neteket olvassuk. Ezek a nagyon sz p s emberi lett rt netek a M zes els k nyv nek m sodik nagy gondolati egys g ben foglalnak helyet.

Kik is k, akiknek a neve, lete megelevenedik el tt nk? Bibliai h s k, Isten v lasztott szolg i, emberek, akiknek az lete, hite, vagy ppens ggel kudarca ma is sokra tan t benn nket. Mir l sz lnak ezek a t rt netek? brah mn k, Izs knak, J k bnak, J zsefnek az Istenhez val viszonyul s r l. Besz lnek tov bb ezek az esem nyek emberi rz sekr l. Kirajzol dnak el tt nk emberi nyomor s gok, r m k, b nat, gy sz, k zdelmek. De tan i lehet nk az im ds gos lelk letnek, az al zatnak, a felt tlen engedelmess gnek, szem lyes kudarcoknak, f lelmeknek, felemelked snek s elbuk snak, de ld soknak s haza rkez snek.

Olyan ez, mintha egy folytat sos telereg ny k psorai elevenedn nek meg el tt nk. Sokan eml keznek a Magyar Televzi “Szomsz dok” c m sorozat ra. Ki el tt ne derengene fel V g si Feri, Magenheim doktor, G bor G bor, Lenke n ni, vagy ppen a j s gos arc kedves kis reg taxis Taki b csi alakja. Mi rt eml kez nk ma is r juk, vagy mi rt szerett k ket? Az rt mert olyan h tk znapi probl m kkal k zk dtek, amelyek sok esetben megegyeztek a mi nyomor s gainkkal. Azonosulni tudtunk vel k.

Nos alapig nkb l k t igen furfangos szerepl alakja rajzol dik ki. J k b s L b n. Ha nem is teljesen, de r szben azt hiszem mindenk pp azonosulni tudunk vel k. Figyelj nk most re juk, s vegy k szre azt, hogy b r J k b is esend emberi eszk z kkel oper l lete sor n t bbsz r is, ugyanakkor L b n, az ap sa sem a becs letess g mintaszobra, m gis az r kk val Isten az alakjuk ltal, lett r tnet k ltal minket ma sokra akar tan tani. L ssuk hogyan teszi ezt az Asr!

I.

ISTEN a h tk znapokban

A sorok m g tt olvas kereszty n ember sz m ra kibontakozik egy csod latos felismer s, hogy az esem nyek h tter ben, a kulissz k m g tt ott van az r kk val Isten. Jelen van a nagy/ let nket meghat roz d nt sek m g tt is. Kedves testv reim az let nkben bizony vannak olyan d nt sek, amelyekkel lehet f jdalmat okozunk m snak. Vannak olyan d nt sek, amelyeket meg kell hoznunk, csal dunk, s nmagunk j v je rdek ben. Nagy elv l sok, ahogy ma mondj k “nagy szak t sok” voltak m g az sz vets gben. Hadd eml tsem csak brah m s L t eset t. Mindkett sz m ra az letetet s a megmarad st az jelentette, ha k l n folytatj k. J k b s L b n t rt nete egy nagyon b tor k r ssel kezd dik.

“Bocs ss el engem” – k ri J k b L b nt l. Semmik ppen nem akarom feloldani az a fesz lts get ami ott izzik ebben a t rt netben illetve J k b s L b n kapcsolat ban. Kiemelni vagy elmarasztalni sem akarom egyim szerepl t sem. A t nyekre figyelj nk!

J k b s Mezopot mi ban szerzett n pes csal dja meg rett a k l nv l sra. J k bot igazolja az a kijelent s amit L b nnak mond. “Te tudod mi m don szolg ltalak t ged” Itt az ideje annak, hogy J k b kil pjen egy addig megszokott llapotb l. Egy olyan terhes id szakb l amely nem j sem neki, sem pedig csal dj nak. D nt s oda ll d nt s vel ap sa el . Lelke m ly n rzi, az Asr g retet tett neki, s ebbe kapaszkodva elindulhat haz ja fel . Mert J k b haza akar menni. Bocs ss el, hogy elmenjek az n haz mba, mondja L b nnak. J k b haza akar menni. Haza a K na n f ldj re. Oda ahol rti testv reinek nyelv t, ahol ismeri a f ld minden zeg- zug t. Nemde nem ez az ig ny l ktet ott minden ember sz v ben. rezni a friss keny r illat t, a mez vir gainak csod latos sz ps g ben gy ny rk dni, otthon lenni azon a f ld n, mely pol s eltakar.

J k b sz m ra elkezd dik egy nagyon neh z id szak. Elv lik ap s t l L b nt l, el kell sz molnia a m lt b neivel Isten s ember el tt is. Egszer en rendbe kell tegye az let t. Bizony sok ember van ma is hasonl helyzetben. Rendbe kellene hozni a kapcsolataimat, a dolgaimat. Rendezni k ne az Istennel val kapcsolatomat is. J k b megtan t ben nket d nteni, s szemben zni nmagunkkal, s szembe n zni az r kk val Istennel is. J k bnak addig nem lesz boldogs ga, c lba rkez se, am g nem lesz b ke a lelk ben. Ehhez pedig elengedhetetlen az elindul s.

Kedves testv reim, h rom fontos dolgot tanulhatunk meg J k bt l:

  1. D nts nk mindig hat rozottan
  2. Legy nk er sek
  3. Tudjunk tov bb l pni

II.

Isten ld shordoz ja

Kidomborodik el tt nk a besz lget t rs, az ap s L b n alakja. Megsz lal s ezt mondja: “Asgy sejtem, hogy te retted ldott meg engem az Asr!” L b nnak ezt a kijelent s t megel zi valami, amit az Asj ford t su Biblia gy fejez ki: “B rcsak j indulattal n zn l r m!” Figyelemfelkelt s tanuls gos mindaz amit L b n mond. Tal n az rt van ma olyan sok ki resed l lek, szomor ember, b kess get n lk l z , mert nem tudj k/tudjuk mit jelent j indulattal lenni egym s ir nt. Mert j indulattal a sz v nkben k nnyebb besz lgetni. Hamarabb tal lunk megold sokat, hamarabb tal lunk v gasztal st.

Ig nkben azt olvassuk:“Asgy sejtem…” A n met ford t s s az Asj ford t s Biblia ezt mondja: “megtudtam a jelekb l” L b n l tja azokat a jeleket, amelyek eddig v gigk s rt k J k b let t. A jelek l tszanak az let nkben. Az is l tszik, hogy Istennel j runk – e? S az is ny lv nval , ha nem. Az ld shordoz k, az evang liumot hordoz k, az angyalok ma is ott vannak a vil gban. Mi is lehet nk angyalok testv reim. Isten J k b rt meg ldja Mezopot mi t. Nem az rt mert J k b meg rdemeln , hanem az rt mert k pess teszi majd t az g retek hordoz s ra. Isten J k b rt jelenl t vel szenteli meg azt az letteret, ahol v lasztottja van.

Kedves Testv reim n azt hiszem ezekben a bibliai versekben a hangs ly nem J k b vagyonszerz s n, vagy az si p sztortr kk n van, hanem azon hogy J k b b nei, csal sai, minden f ldi nyomor s ga s alkalmatlans ga ellen re, ld shordoz v lesz. Mit zen ez ma mindny junknak? Azt testv rei, hogy Istennek terve van vel nk! Terve van a te leteddel, szereteteddel, s mogat soddal, desapai s desanyai k ldet seddel. Kedves testv reim M zes els k nyv nek m sodik f r sze, az saty k t rt netei arr l sz lnak, hogy Isten nagy n pp teszi ket, meg ldja ket, s meg g ri f ldj k lesz, otthonuk lesz. A k zdelmek ut n saj t f ldj k n lhetnek, s t rhetnek vissza teremt Isten kh z. Ez a v gy, hogy otthora s haz ra lelj nk ott dobogott rp d s a honfogalal magyarok sz v ben, s Szent Istv n n p t f lt szeretet ben, nagy magyarjaink lelk ben. Am g Isten g reteibe kapaszkodunk addig van megtartat s, van v delem, van haza rkez s.

Befejez s:

Kedves testv reim! Mi a tanuls g a hallott alapige verseib l?

J ma sz v nkbe s a lelk nkbe z rni, hogy Isten dv z t terv t s akarat t az emberi hazugs g s csal rds g nem hi s thatja meg. Mert ott ahol az ember m r mindent elj tszott, ott ahol a m lt s a jelen b nei s csal sai megm rgeznek ben nket ott Isten utol r ben nket, t rdre k nyszer t, az rt, hogy megtan tson fel llni, let nket letenni az kez be, s benne s ltala meger s dve b zni az g reteiben, s hordozni az ld sait. Legyetek ld shordoz k!

men!

Elek Arnold Zolt n

Szatm rn meti – N meti

Szóljon hozzá