Orb n Viktor is r szt vett a kolozsv ri Reform ci 500 rendezv nyen

Forr s: szatmar.ro

A kolozsv ri protest ns teol gia udvar n nnepelt k az erd lyi reform ci v vm nyait.

Szombat d lel tt kezd d tt a kolozsv ri Farkas utcai reform tus templomban a reform ci 500. vfordul j hoz kapcsol d jubileumi v legnagyobb erd lyi rendezv nye, amelyen a K rp t-medence valamennyi reform tus p sp ke s Orb n Viktor, Magyarorsz g minisztereln ke is r szt vett.

Az egykor M ty s kir ly rendelete alapj n meg p tett templom nnepi istentisztelet re nemcsak a reform tus egyh zker letek k pvisel it, hanem az unit rius egyh z s a rom niai magyar evang likus egyh z k pvisel it is megh vt k. Amint azt Kat B la erd lyi reform tus p sp k egy minapi t v interj ban elmondta: 500 pal stba lt z tt lelk sz jelenl t vel szerett k volna szimboliz lni a reform ci ta eltelt f l vezredet, de t bb mint 600 lelk sz jelentkezett be a rendezv nyre. Az nnepi istentisztelet liturgikus r sz t Kat B la p sp k tartotta, a pr dik ci t Kozma Zsolt nyugalmazott kolozsv riteol giaprofesszor mondta. Kijelentette: ha nem is tudjuk, mi lesz ezut n, hogy megtelik-e 500 v m lva is a kolozsv ri Farkas utcai templom, de “hinni kell, hogy Isten vel nk van, s ha vel nk, kicsoda ellen nk”. Az rt k ny rg tt, hogy az ige h d t tj ba se k ls ellens g, se a saj t b n nk ne lljon.

Sz t kapott Balog Zolt n, a magyarorsz gi az emberi er forr sok minisztere is, aki Arany J nos Walesi b rdok ballad j t id zve jelentette ki: a Reform tus Teol giai Int zetbe tvonul lelk szek s vil giak nem l ngs rba mennek dalolva, hanem arra k sz lnek, hogy egy tt munk lj k a lelki szellemi meg jul st. “Ha magunknak, magunk rt viseln tek a pal stot, fogadn nk el a h vek, a v laszt k bizalm t, akkor m ltatlanok lenn nk mind a kett re” – fogalmazta meg. Hozz tette: tisztess g s felel ss g m sok rt tenni, s ehhez nem el g a szakma kitanul sa, sz ks g van Isten kegyelm re, az elh v s ra.

Az nneps g a Reform tus Teol giai Int zet udvar n folytat dott, ahol nnepi besz det mondott Orb n Viktor Magyarorsz g minisztereln ke, Kelemen Hunor, a Rom niai Magyar Demokrata Sz vets g eln ke, Kat B la reform tus p sp k s Jakubinyi Gy rgy erd lyi r mai katolikus rsek is. Az oktat si int zm ny udvar n leleplezt k Sz sz Domokos erd lyi reform tus p sp knek a szobr t, aki a 19. sz zad utols k t vtized ben vezette az Erd lyi Reform tus Egyh zker letet. Az nev hez k t dik a kor bban Nagyenyeden m k d reform tus lelk szk pz Kolozsv rra k lt ztet se.

Kelemen Hunor besz d ben gy v lte: Luther M rton tanai ” s a nyomukban keletkez kreat v k osz” jelent sen hozz j rult az erd lyis g, a transzilv n-szellemis g sz let s hez. A protest nsok ugyanis jra rtelmezt k magukat, saj t hely ket az akkori vil gban, jra rtelmezt k viszonyukat a kereszt ny hithez, a m sik emberhez, s jragondolt k c ljaikat s k ldet s ket e vil gon. “Az erd lyi szj r s a reform ci kor ban krist lyosodott ki, v lt egyediv , a maga kor ban egyenesen k l nlegess . Amikor a tordai orsz ggy l s 1568-ban kimondta a vall sgyakorl s szabads g t, az akkor m velt Nyugaton m g nagyban folyt a vall s ld z s” – id zte fel a politikus.

A nemzeti b szkes g kora k vetkezik az eg sz K rp t-medenc ben – jelentette ki Orb n Viktor minisztereln k Kolozsv ron, a reform ci 500. vfordul j ra szervezett jubileumi v legnagyobb erd lyi rendezv ny n, ahol a legszorosabb rtelemben vett lelkip sztori szolg latot fogalmazott meg elv r sk nt a teol gus ifj s g sz m ra. A korm nyf besz d ben gy fogalmazott: a j v t magyar nyelven rj k. Nemzeti misszi s parancs megkeresni s megtartani a magyar k z ss geket, “a mi k ldet s nk, hogy kiharcoljuk, hogy sz l f ldj k n boldoguljanak, magyarul tanulhassanak, magyark nt lhessenek” – emelte ki. “Ha 500 v t rt nelm nek s lya alatt is meg lltunk egyenesen, ak r a t lgy, akkor meg fogunk llni a k vetkez 500 vben is” – hangoztatta Orb n Viktor.Az nneps g keret ben nyitj k meg az Erd lyi Reform tus M zeumot, amelyben els sorban a sz rv nyvid kr l sszegy jt tt, haszn laton k v li rvacsorai kelyhek s templomi text li k tekinthet k meg. A m zeumot egy az egyh z ltal visszaperelt, 2014-ben birtokba vett f ldszintj n rendezt k be. A fel j tott p let emelet re k lt ztett k az egyh zker let lev lt r t, a be p tett tet t rben pedig Berde M ria r s testv re Berde Am l fest m v sz let tj t bemutat ki ll t st rendeztek be. Az egyh zi lev lt r ki ll t term ben mutatj k be a t bbi k z tt azt a levelet, amellyel Bethlen G bor erd lyi fejedelem nemesi rangot adott a reform tus lelk szeknek s csal djaiknak.

Vélemény, hozzászólás?