Kezdőlap / Gondolatok / N H NY K L NBS G LUTHER S K LVIN K Z TT A PROTEST NS HIT K T “BAJNOKA” EVANG LIUMI KERESZTY N OLVASATBAN
[*~ alt *]

N H NY K L NBS G LUTHER S K LVIN K Z TT A PROTEST NS HIT K T “BAJNOKA” EVANG LIUMI KERESZTY N OLVASATBAN

Az Eur pai Evang liumi Aliansz, az EEA, egy ttm k dve az Evang liumi Vil galianszszal s a spanyol Protestante Digital.com-mal, elektronikus weblapjukon, az Evangelical Focusban sok rdekes cikk k z tt tal lhatja az rdekl d azt, ami 10 k l nbs get szed ujjhegyre, ami a k t nagy reform ci s ir ny, Wittenberg s Genf, valamint reform toraik, Luther s K lvin gondolkod s ban j l rz kelhet en rajzol dik ki. Szeml nkben a legfontosabb s legjellegzetesebb differenci kat soroljuk fel. (Forr s: evangelicalfocus.com)

Szemle r : Dr. B kefy Lajos

Protest ns profil – megtiszt tott egyh z sz s sz v meg jul s val, ment lisan s bels norm kkal, az adok-veszek kalm rteol gia ellen

Luther nem tudatosan ind totta el a reform ci t, annak kezdete m s dimenzi ban gy kerezik. Nyilv n fels bb f rumhoz megy vissza, a solus Christushoz, egyed l Krisztushoz, meg a sola gratia mennyei Atyj hoz. Luther a szerzetesi cellacsendben, meg a viharos th ringiai erd rengeteg vill mszabdalta s t tj ben nem is gondolhatott m sra, mint arra, hogyan jut k ny r l , megment Istenhez. Hogyan lehet r szese a kegyelemnek, s annak a megtisztult egyh znak, ahol nem s llyed le s el semmi sem a biznisz, a korrupci szintj re, a lelki adok-veszek kalm rteol gi j ra, a b cs c dul k, sem egy b erk lcsi s hatalmi fert m ly szakad k ba. Nem v letlen, hogy 95 t tel nek els pontja a megtisztult egyh z s emberi-k z ss gi let fel mutat, amikor h res t telsor t ezzel kezdi: Urunk s Mester nk azt akarta, hogy a h vek eg sz lete b nb natra t r s legyen. Nyilv n nem lland ngy tr s, flagell ns, nkorb csol , sivatagba vonul vil gt l elfordul s form j ban, hanem a b nb nat- megt r s-meg jul s-gy m lcsterm let folyamat ban l s, iskol z s, feljebbjut s ltal. Bizonyos, hogy P l apostolnak Tituszhoz rt level b l az sz v t is megfoghatta ez az Ige: “Minden tiszta a tiszt nak, de a tiszt talanoknak s a hitetleneknek semmi sem tiszta, s t szennyes mind az elm j k, mind a lelkiismeret k” (Tit 1,15). Mi lenne m s ez az Ige, mint a reform ci gondolkod sban s rzelmekben, szben s sz vben, ment lisan s bels , evang liumi normarendszerben meg j t , azaz a teljes embert megtisztul shoz juttat visszaalak t sa a krisztusi mint ra? Nem l gb l kapottan j tt mindez Luther gondolatvil g ba, hanem Isten fantasztikusan, el rel t an, b lcsen el k sz t munk ja gy m lcsek nt. Hiszen adta, k ldte Eur pa t rk p re, tjaira, n pei k z az el reform torokat, s a kort rsakat, k zt k a horv t Matthius Flacius Illyricust, a feln met Urbanus Rhegiust, a sv b Johannes Brenzt, a porosz Martin Chemnitzet. Luther mell je adta a Gondvisel Philip Melanchthont, N metorsz g iskolamester t, professzor t. Luther les szem nismerettel rta: “Nyers, f ktelen, indulatos, hadakoz term szet ember vagyok. Arra sz lettem, hogy harcoljak a sz mtalan sz rnnyel s rd g kkel, melyek k r lvesznek. Szikl kat s k veket kell elmozd tanom, bog ncsot kell gyoml lnom, t vist szaggatnom, vad rengeteget tisztogatnom. Philip mester szel den s gyeng den jelenik meg, r mmel locsolva azokat az aj nd kokat, melyeket Isten pl nt l ltala”. ” Luther teh t s a reform tort rsak egy nagy t bor vezet i voltak, amihez azt n becsatlakoztak olyanok, mint Martin Bucer Elsz szb l, Huldrych Zwingli Z richb l, Heinrich Bullinger szint n Sv jcb l, Theodore Beza Genfb l. s term szetesen, s mindenek el tt K lvin J nos, akir l tan tv nya, majd a sk tok reform tora, John Knox ezt rta: “Krisztus legt k letesebb iskol ja, ami a f ld n egy ltal n l tezhet az apostolok kora ut n, Genfben tal lhat “.

K l nbs gek, melyek m gis sszek tnek – a reform ci els s m sodik gener ci ja

A sok, reform tori profilt ad lelki, teol giai saj toss g k z tt akadtak jellegzetes k l nbs gek is -h la Istennek. Tal n alapvet en abban rejlik a k l nbs g Luther s K lvin k z tt emberi, biogr fiai tekintetben, hogy Luther 26 vvel, egy eg sz gener ci nyi id vel volt id sebb K lvinn l. A kis Jean m g csak nyolc ve volt, amikor Luther m r beverte a sz geket a V rtemplom ajtaj ba. A reform ci els gener ci j nak volt Luther a tagja, a m sodik gener ci toronymagas zsenije pedig K lvin volt. Luther k nnyeinek, szav nak s munk ss g nak volt k sz nhet K lvin reform tori m sodgener ci s retts ge. No meg a francia s a n met mentalit s, kult ra, hagyom nyok rnyalatbeli k l nbs geinek.

A pr f ta, meg a rendszerez elme

Mindketten a kereszty ns g nagy tan t i voltak. Luther m gis ink bb egy j mozgalom nagy pr f t ja volt, utat k sz tett a reform ci k vetkez nemzed keinek. Keresztel J noshoz foghat tk sz t volt. Nem v letlen l hasonl tott k t a t zh z, s ellen llhatatlan elm hez. K lvin kifinomult francia-latinos jog szi elm vel, szellemi eleganci val rkezett a k zd t rre, s kiv teles elme llel tette reflexi t rgy v a reform ci jellegzetess geit. Rendszeresen s m dszeresen fejtette ki a meg j tott kereszty n vall s rendszer t Institutio-j ban.

Extrovert lt s introvert lt lelki alkatok

Luther szinte felt n en kifele fordul szem lyis g volt. Mindig vend gekkel volt tele a h za Wittenbergben, szeretett viccel dni, nagyokat nevetni bar ti k rben. K lvin alig vett r szt ilyen form ban a nyilv noss gban. Szinte lland an papi tal rj ban jelent meg minden tt a v ros utc in s a magisztr tusban, az nkorm nyzatn l, meg a templomban. Nem annyira a p sztori munk t akarta ezzel megbecs ltetni, hanem azt az rt ket, amit Isten re b zott. William Farel, atyai bar tja lejegyzi: “Isten felhaszn lja tanults godat, m velts gedet arra, hogy helyesen korm nyozd az egyh z t”. A kapit ny nem j rhat matr zruh ban!

Luther a p sztor, K lvin a professzor

Ugyancsak szem lyis g kben rejlett annak az oka s magyar zata is, amivel az emberek k z tt s el tt kit ntek. Luther nagyform tum f rfi volt, alkatilag is, de lelk letileg is. Ma azt mondan nk, karizmatikus, dinamikus szem ly volt. T megek t pl lkoztak, t ltekeztek fel leterej b l. K lvint a k vet i ink bb intellektusa miatt szerett k, mint testi felt n se miatt. Embereket vonzott oda csendesen Isten dics s g nek a sug rk r be, lland koncentr lts ggal Isten jelenl t re. Ami ink bb a levett sarukat k vetelte meg t le, semmint a s r skancs vagy a borospoh r m l vigadalm t. K lvin pr dik ci i sokkal gazdagabban sz l tj k meg az emberek intellektus t, rtelm t, gondolatait, mint Luther . Wittenberg p sztora a sz v h rjait jobban pengette, mint Genf penge les intellektus , vitatkoz , rvel teol giai professzora.

Megigaz t s vagy Isten dics s ge? – szenved lyes bibliakutat k

Mindk t reform tor szenved lyes bibliakutat volt. Az a prizma, amin kereszt l rtelmezt k az evang liumot, nem volt ugyanaz. Luther igen er sen koncentr lt a h v ember megigaz t s nak nagyszer tan t s ra. Szoteriol giai, megv lt ssal, dv ss ggel kapcsolatos n zeteit tj rta az dv z t hit szem lyes sz ks glete s ig nye, s Krisztus vigasztal s nak des r me. K lvin is hitte ezt, semmi k ts g efel l, de er sen hitte s azt is tan totta, hogy a megigaz t s ellenp lus n ott kell llnia Isten dics s ge felismer s nek, elismer s nek s szolg lat nak – m gpedig az let minden ter let n. Amik nt azt legkarakteresebben a 20. sz zad elej n a holland reform tus minisztereln k, Abraham Kuyper kifejtette, tan totta, lte. Mindenben (politika, gazdas g, kult ra, m v szetek, p nzvil g, egyh z) Isten dics s g nek a felt tlen szolg lata! K lvin gondolkod s ban igazi csodak nt nem az jelent meg, hogy a b n s ember megbocs t st tal lhat hit ltal, kegyelemb l Istenn l, hanem az, hogy az dv ss g k vetkezt ben a b n s ember dics theti Istent s szolg lhatja az dics s g t. Luther sz m ra a hitnek volt hangs lyos szerepe, K lvin sz m ra a kegyelem bizonyoss g nak.

Az rvacsora rtelmez se?

A reform ci kezdetekor a kulcst m k egyike volt az rvacsora. 1529-ben Luther s Zwingli n zeteiben mutatkozott meg a k l nbs g. Luther az rvacsor ban Krisztus csod latos jelenl t t l tta, az elemek “f l tt, alatt, benn k”. A z richi Zwingli ezzel szemben azt vallotta, hogy az rvacsora nem m s, mint jel, s szimb lum, ami a szentek eml keztet s re adatott. Semmi m don nem lehet jelen Krisztus fizikailag az rvacsor ban. Eml kvacsora ez, nem t bb, de nem is kevesebb. K lvin pedig mindkett j kkel s egyik kkel sem rtett egyet. Krisztus K lvin szerint spiritu lisan van jelen a rvacsor ban. Amit Luther fizikailag rtelmezett, azt K lvin teljesen spiritu lisan tekintetett, azaz a h v k sz v ben van jelen Krisztus.

llam s egyh z kapcsolat r l

Jelent s elt r s mutatkozik K lvin s Luther k z tt az llam s az egyh z viszony t illet en. Ez tal n sszef gghet kettej k k l nb z szocio-kultur lis k rnyezet nek az elt r seivel is. Luther abban a m g k z pkori N metorsz gban lt, ahol fejedelmi hatalommal vezett k az adott ter letet, v rost, r gi t. Luther megengedte a korm nyz hatalomnak az egyh z fel gyelet t. K lvin, a m sfajta sv jci kanton lis rendszerrel sszef gg sben, semmif le belesz l st nem engedett az llamnak az egyh z gyeibe. Az egyh z egyed l s nmaga k teles ir nytani bels s k ls gyeit. Mindkett nek, az egyh znak s az llamnak is teljesen auton mnak kell maradnia a m sikkal szemben. Ebb l k vetkezik, hogy K lvin sokkal nyitottabb volt arra a gondolatra, hogy a h v k alak ts k, form lj k, v ltoztass k meg a t rsadalmat azokkal az rt kekkel, amiket a Szent r s tartalmaz. Luther sokkal ink bb foglalkozott a vall sos, spiritu lis elh v ssal, mint a t rsadalom alak t s val.

Kereszts g

Mindketten a gyermekkereszts get tartott k fontosnak. De mi rt? Hat s t illet en m r elt rt a v lem ny k. Luther s kramentum rtelmez s ben a kereszts gnek dv ss ghez tartoz szerepet tulajdon tott, mindegy, hogy gyermek vagy feln tt r szes l abban. A kereszts gben a Szentl lek adatik a megkeresztelteknek, aminek r v n eljutnak a J zus Krisztusba vetett igaz hitre. A b n k bocs natot kapnak, a hal l s az rd g m r legy zetett, az r k let pedig adom nyk nt java a h v nek – amint Luther a Kis K t ban kifejtette. K lvin szerint a kereszts g k ls jel, amivel a megkeresztelt beiktat st nyer a l that egyh zba. Isten n pe ldott k z ss g be l p nk be ezzel, de nincs a kereszts gnek dv ss gre seg t ereje.

T rv ny s evang lium

Mindk t reform tor hitt a t rv ny erk lcsi, pedag gia s normat v haszn lat nak a fontoss g ban. De Luther K lvinnal ellent tben ink bb negat v jelent s get tulajdon tott a t rv nynek. K lvin sokszor hangs lyozta a t rv ny pozit v aspektus t a h v k megszentel d se szempontj b l. Isten ld akarat nak a t k letes kifejez d s t l tta K lvin a t rv nyben, ez rt a szentek, a gy lekezeti tagok igaz b l gy ny rk dhetnek az Asr t rv ny ben.

*

A felsorolt elt r sek sokkal ink bb a L lek gazdag t j volt t mutatj k, mint azt, hogy mi minden v lasztja el a k t protest ns felekezetet. A vil g 80-82 milli evang likusa, s k zel 90-92 milli nyi reform tuss ga egy tt a kisebb protest ns felekezetekkel a reform ci 500-ban h laad ssal k sz ni meg az Egyh z Ur nak, hogy testv rk nt s j sz vvel vihetik tov bb a szeml leti hangs lyk l nbs geket. Nagyszer teremt i fant zia jele, hogy Isten nem robotokat, nem kl nozott hominid kat, emberszab s l nyeket, hanem egym st l s az angyalokt l csod latosan megk l nb ztetett, istenk p teremtm nyeket, egyedi lelkeket, szem lyeket alkotott. Olyan emberfi t, akire gondja van, s kev ssel tette t kisebb Istenn l! (Zsolt 8). Akik annyi csod latos megk l nb ztet s ellen re ment lisan s lelkiismeret kben m gis egyek lehetnek, mert “minden tiszta a tiszt knak”!

Szóljon hozzá