Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kr zselyi Erzs bet szellemis g ben
[*~ alt *]

Kr zselyi Erzs bet szellemis g ben

Forr s: frissujsag.ro

A Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs g szombaton t dik alkalommal szervezte meg a Kr zselyi Erzs bet Egyh zmegyei Szaval versenyt t z telep l s fiataljainak r szv tel vel.

A szatm rhegyiek b szk k azokra a neves szem lyis gekre, akik valamilyen m don k t dnek a telep l shez, s munk ss guk kiemelked eredm nyeivel ismertt tett k Szatm rhegy nev t. Asgy gondolj k, hogy ezeknek a szem lyis geknek a kultusz t els sorban helyben kell polni. Ezek k z a szem lyis gek k z tartozik Kr zselyi Erzs bet is, akinek eml k re szobrot ll tottak, s m r t dik ve szaval versenyt szerveznek, amelyen kiz r lag csak az verseit szavalj k.

Kov cs J zsef lelkip sztor ismertette, hogy nem a verseny a l nyeg, hanem az, hogy a gyermekek kapcsolatba ker ljenek a Mindenhat val az irodalmon kereszt l, egy-egy szem lyes lett rt net seg ts g vel. Azok, akik rendszeresen elj rnak erre a versenyre, mindig meghallgatj k Kr zselyi Erzs bet szomor lett rt net t, amely meghat rozta r sainak a hangulat t. Verseiben az istenkeres s s az Istenre tal l s bontakozik ki, lland an kijut a hull mv lgyek sorozat b l, v g l megtal lja a magyar zatot, hogy Istenben m giscsak rt kes, s Isten el tt minden let kedves.

Kov cs Ferenc nyugalmazott lelkip sztor foh sz ban P l apostolt mint a legeredm nyesebb hitt r t t mutatta be. A damaszkuszi tt l elindulva bej rta a vil g sz mtalan r sz t, s hirdette Isten szav t. Kr zselyi Erzs bet is neh z utat tett meg, verseivel s pr zai r saival hirdette Isten ig j t. A hit adott neki er t, hogy megharcolja az let t. nmaga vigasztal s t keresve m sokat is vigasztalt s vigasztal ma is verseivel.

A verseny h rom kateg ri ban zajlott: I-IV., V-VIII. oszt lyosok s k z piskol sok k z tt. T z telep l sr l rkeztek versenyz k, k zt k a magyarorsz gi testv regyh zk zs gb l, Bodroghalomr l. A zs riben tev kenykedett dr. Visky S ndor B la eln k, a Kolozsv ri Protest ns Teol giai Int zet Rendszeres Teol giai Tansz k el ad tan ra, a BabeAY-Bolyai Tudom nyegyetem Reform tus Tan rk pz Szak nak tan ra, egyetemi adjunktusa, Nichita Sulyok J lia, az Aurel Pop Zene- s K pz m v szeti L ceum aligazgat ja, tan t n , T th Imola magyar szakos tan rn (Marosv s rhely), Mari n va k nyvt rosn (Szatm rhegy) s Tarsoly Eszter lelkip sztor (Bodroghalom).

Visky B la a szaval k teljes tm nyeit rt kelte. Az el ad knak siker lt visszaadni a versekben l v j s got s sz ps get. A szavak, a versek csod lkoz sra k sztetik a hallgat kat. A gondolkod ember csod lkoz ember – mondt k az kori filoz fusok -, addig nyitott valaki a vil gra, am g tud csod lkozni.

D jazottak:

I-IV. oszt ly: I. hely: Magyar Panka (Mikola), II. hely: Medgyesi Hanna (Szatm rhegy), III. hely: Szab Patr cia (Mikola). K l nd j: Ferenczi Adrienn (Szatm rhegy).

V-VIII. oszt ly: I. hely: Ianuczas Vikt ria ( v ri), II. hely: Ungv ri bel (Mikola), III. hely: Feh r N ra Am lia (Szatm rhegy). K l nd j: Demeter Gabriella (Bodroghalom) s Medgyesi Kinga (Hirip).

IX-XII. oszt ly: Tasn di Tamara (Mikola).

A LiterArt Egyes let k l nd j t Tasn di Tamara (Mikola) kapta. A d jat tadta az egyes let k pviselet ben G l Gy ngyi magyar szakos szaktanfel gyel

Felk sz t k: Higyed Istv n (Mikola), Varga Szil rd Csaba (J zsefh za), Kov cs J zsef (Szatm rhegy), Vass Edit ( v ri), Tarsoly Eszter (Bodroghalom) s Kereszt ri S ndor (Hirip).

A r sztvev k ismerkedtek a Kr zselyi-eml khelyekkel, amelyeket a Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs g pol. Mindenki gazdagabban t rt haza, hiszen m lyebben belel ttak annak a szem lynek az let be s k lt szet be, akit m g mindig sokan megk rd jeleznek, de egyre t bben vannak azok, akik elismerik k lt szet t.

Elek Gy rgy

Szóljon hozzá