Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Besz lget s a m dia s az egyh z viszony r l
[*~ alt *]

Besz lget s a m dia s az egyh z viszony r l

Forr s: frissujsag.ro

A Reform tusok Bar ti K r leg jabb tal lkoz j n, aminek a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatala adott helyet a m dia s az egyh z viszony r l besz lgettek a r sztvev k s kerest k az egy ttm k d s lehet s g t.

Kir ly Lajos esperes Luk cs evang lium nak a m sodik r sz b l olvasott fel r szletet, mely gy sz l:” s monda az angyal n kik: Ne f ljetek, mert m hirdetek n ktek nagy r met, mely az eg sz n pnek r me l szen: Ez pedig n ktek a jele: tal ltok egy kis gyermeket bep ly lva fek dni a j szolban”.

Ha a mai t ma m dia s egyh z, akkor az angyal sz – h rn k – illik ide, hiszen a m di nak is az a feladata, hogy h r l adjon esem nyeket, t rt n seket – hangs lyozta Kir ly Lajos. Ugyanakkor az is lehet a feladata a m di nak, hogy magyar zza, komment lja a h reket, mint ahogy az angyal is magyar zza a megv lt sz let s nek t rt net t.

A m dia s az egyh z viszony r l Elek Gy rgy osztotta meg gondolatait. Hangs lyozta, hogy a m di nak az egyh zzal ugyanolyan kapcsolata van, mint a tan ggyel, az eg szs g ggyel, politikai p rtokkal vagy b rmilyen int zm nnyel, k z ss ggel. A m dia nem emelkedik f l semmilyen int zm nynek s k z ss gnek, gy az egyh znak sem, sokkal ink bb az egy ttm k d sre t rekszik: esem nyekr l ad h rt, esem nyekr l tud s t, igyekszik hiteles t j koztat st adni, nem pedig szem lyek, vezet k, csoportok rdekeit szolg lja ki. A m dia nem engedheti meg mag nak, hogy egyik vagy m sik egyh zfelekezetet k l nleges b n sm dban r szes tse. Att l mert az js g r p ld ul reform tus, ugyan gy kell t j koztassa olvas it a katolikus vagy m s felekezetek esem nyeir l. Az js g nem k teles r szt venni minden egyh zi esem nyen, ha ott van, nem v rhatja el az egyh z az js g r t l, hogy az akkor is pozit v oldalr l k zel tse meg a t m t, ha az nem volt igaz n pozit v. K nnyen vita t rgy t k pezheti, hogy sikeres vagy sikertelen egy rendezv ny, ki az, aki ezt eld nti. Ma m r a legt bb egyh znak, int zm nynek, politikai p rtnak van rott vagy internetes sajt org numa. Ezek ar nylag kev s emberhez jutnak t bbnyire k s n s nem tudnak teljes k pet adni azokr l a k z ss gekr l, amelyek ezeket a sajt org numokat saj tjuknak tekintik. Rom ni ban a Kereszt ny Sz , Kolozsv ron megjelen hetilap volt az els magyar nyelv egyh zi lap az 1989-es v ltoz sok ut n. A kiad nak siker lt olyan egyh zt rt neti ismeretekkel s szerkeszt i r l t ssal rendelkez f szerkeszt t tal lni, mint Jakabffy Tam s. A lapnak nem csak katolikus, hanem m s felekezet s vil gi olvas i is voltak mindaddig, am g nem ker ltek t bbs gbe a megjelent anyagok k z tt a papok s egyh zi szem lyek ltal jegyzett cikkek. A mai egyh zi kiadv nyok egyik nagy hib ja az, hogy lelkip sztorok rj k, sok esetben pr dik ci szinten. Sem a k zm dia, sem a kereskedelmi m dia, sem a szaklapok nem engedhetik meg maguknak, hogy szem lyek vagy csoportok v lem ny t vagy ll spontj t pr b lj k meg elfogadtatni m sokkal. Minden m diaorg numra rv nyes kell legyen:”a h r szent, a v lem ny szabad” szlogen, de jogosan mer l fel a k rd s: hogyan lesz egy sajt org num v lem nyform l . Az sem v rhat el egy napilapt l, hogy centim terrel kim rt azonos ter letet biztos tson az egyh zfelekezeteknek s az egyh zi iskol knak. Egy egyh zi lap mindenk ppen az egyh z tan t sait kell n pszer s tse, a hitet kell er s tse az olvas kban. Ez csak akkor lehets ges, ha hiteles szerz k, hiteles v lem nyt fogalmaznak meg a lapban. Tal n pp emiatt v lik megk rd jelezhet v a hiteless ge annak a r mai katolikus papnak, aki gyereknevel sr l besz l, de ugyan gy annak a reform tus vagy m s protest ns elv lt lelkip sztornak vagy lelkip sztor n nek, aki a csal d sz ps g r l s az r k h s gr l sz l.

Az egyh z sok mindent sz mon k rhet a m di t l, a m dia dics rheti vagy b r lhatja az egyh zat, de sem az egyik, sem a m sik nem hoz megold st. Itt ker l el t rbe az egym srautalts g sz ks gess ge. Egy egyh zi lap nem tudja tfogni az egyh zmegye vagy az egyh zker let valamennyi egyh zk zs g t, hogy mindegyikr l ar nyosan rjon. Olyan r sokra van sz ks g egy ilyen kiadv nyban, ami mindenkinek sz l. Az esem nyeket t kell adni a napilapoknak egy meg llapod s szerint, hogy minden lelkip sztor rtes ti a napilapot minden esem ny r l s a napilap lehet leg minden esem nyr l besz mol. A napilap pedig seg ti az egyh zi kiadv nyokat, hogy azok olvasm nyosabbak legyenek.

Szil gyi Gy rgy szerint l nyeges, hogy a m dia mit r az egyh zr l. Franciaorsz gban egy shonos franci t l hallotta, hogy Franciaorsz g lakoss g nak a kilencven sz zal ka katolikus (ez a migr ci kezdete el tt t rt nt), annak a t z sz zal ka j r templomba. Hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, azt nem tudjuk, ugyanis a m di ban nem egyforma adatok jelennek meg. Lehet, hogy kilencven sz zal k h v nek sz letett, de ebb l t z sz zal k az, aki val j ban az. Az js g r k eld ntik magukban, mi az, amit k fontos h rnek tartanak, az rt hogy a lapjuk t bb -kev sb eladhat legyen. Minden tt megvan az, hogy jobboldali sajt , baloldali sajt . Szil gyi nem olvassa a baloldalit, a jobboldalin l viszont el re sejti, hogy mir l fognak rni. Az js got az id sebbek olvass k, mint ahogy a templomba is id sebbek j rnak, a fiatalok kev sb , nagyon sokan akik nem rnak, nem olvasnak. Mert azt, hogy valaki egy mobiltelefont nyomkod, nem lehet se r snak, se olvas snak nevezni.

P ti Edu rd hozz f zte, nem egy olyan vil g fel tartunk, melyben a m g magunk m dj n szocializ l dott feln tt t rsadalom meg tud rteni s ez ltal rt kelni is tud. Az igazi szakad k tal n ott van a k t gener ci k z tt, hogy k lcs n sen nem rtik meg egym st. P ti szerint a fiataloknak is sz ks g k van t maszra s keresik is a t maszt. Gyakorl pedag gusk nt ppen azt l tja, hogy keresik a t maszt, csak az id sebbek nem tudj k megadni azt a t maszt, amit a fiatalok keresnek. Ez az egyh z sz m ra is nagy kih v s. Ugyanez l tszik az r ssal kapcsolatban is. Ha manaps g egy nagyon j l m k d sajt org numot szeretne ind tani, amit biztos, hogy megv s rolnak, annak egy b dolga sincs mint internetes r vid t sekkel, a fiatalok k r ben elterjedt trendekkel telenyomni. P ti azt a k rd st tette fel Elek Gy rgynek, hogy l tezik-e f ggetlen sajt , amit egyes sajt org numok magukra aggasztanak? Erre az rt k v ncsi, mert a t rt nelem is egy olyan tudom ny, amely a p rtatlans got, a f ggetlens get v rn el a t rt n szekt l s az objekt v t rt net r st, de mindenki tudja, hogy ez igaz b l lehetetlen. Ugyanez sz mos olyan magyar z s rt kel tudom nyra igaz. A f ggetlens gre s a p rtatlans gra val t rekv s mint c l, jelentkezik-e a sajt org numok eset ben?

Elek Gy rgy egyet rtett azzal, hogy a f ggetlens gre s p rtatlans gra val t rekv s l tezik, de nem mindig siker l f ggetlennek s p rtatlannak lenni. F ggetlen sajt csak akkor m k dhetne, ha meglenn nek a lap m k dtet s hez sz ks ges forr sok an lk l, hogy annak biztos t s rt nem v rna el senki, semmit, nem kellene rekl mig nyeket kiel g teni, v laszt si kamp nyok idej n nem kellene p rtrekl mokat k z lni s lenne megfelel sz m k pzett js g r , akik semmilyen politikai, ideol giai, nemzetis gi, vall si, rzelmi, stb. szempontokat nem venn nek figyelembe. A f ggetlens ghez az is hozz tartozik, hogy minden nap annyi fel let lenne biztos tva, amennyi a h rek s esem nyek k zl s hez s t j koztat s hoz sz ks gesek. Elek Gy rgy nincs meggy z dve arr l, hogy lenne olvas i ig ny egy ilyen lapra.

Kir ly Lajos gy tudja ezer vvel ezel tt is az id sebbek j rtak t bben templomba, t maszra viszont a fiatalnak is sz ks g k van. Az, hogy ezt a t maszt nem kapja meg az egyh zban, a mi felel ss g nk. Kir ly Lajos azt k rdezte Elek Gy rgyt l, hogy a pszichol gi ban van most egy paradigma v lt s, ami arr l sz l, napjainkban nem arr l besz lnek nagyobb hangs llyal, mit l beteg valaki, vagy hogyan keletkezett a benne lev betegs g, hanem ink bb arr l, mi gy gy t meg, milyen energiaforr sok vannak ehhez. Az js g r sban lehet-e egy olyan paradigmav lt s, amely hozz j rulna a t rsadalom gy gyul s hoz oly m don, amely ink bb arra tenn a hangs lyt, hogy mi a mi er forr sunk? Hogy az js g ne a szenz ci kr l sz ljon, hanem mint kat, rt keket mutasson fel, neveljen s oktasson.

Elek Gy rgy v lasz ban kifejtette, hogy amennyiben erre lenne olvas i ig ny, szakemberek bevon s val mindenk ppen elmehetne az js g ebbe az ir nyba, de a Szatm ri Friss Asjs gnak p ld ul most is egy bizonyos m rt kben vannak ilyen has bjai, oldalai. Egy ilyen jelleg js g el ll t sa nagyon megn veln a kiad sokat, lehet, hogy hossz t von lenne r ig ny, mert b r lhatjuk a mai t rsadalmat, de azt nem mondhatjuk el, hogy nincsenek j rz s emberek, f k nt olyanok, akik hajlanak a j ir nyba t rt n v ltoz sra, akiknek sz ks g k van seg ts gre. Nem igaz n tudunk p ld kat felsorolni arra vonatkoz an, hogy egy j t v m sor, egy min s gi sajt org num vagy b rmi, ami ppen az rt lett n pszer , mert nevel hat sa volt.

Szil gyi va azt gondolja, addig, am g nem j n l tre t bb js g vagy foly irat, addig nem jutunk konszenzusra. Annyira sz les s sz nes az a k zeg, aminek a magyar sajt sz l, hogy lehetetlen kiel g teni minden ig nyt. Az, hogy mir l sz ljon a lap, gy gy tson vagy ne gy gy tson, els sorban nem a napilapnak a feladata. Valamik ppen minden ember elk telezett vil gn zetileg. Abban a pillanatban, amikor valamit le r, m r nem f ggetlen. A teljes f ggetlens get nem v rhatjuk el, mert ha valamit le runk vagy kimondunk, ll st foglalunk, azzal valamik ppen kifejezz k a vil gn zet nket. Ha egy magyar napilap van a megy ben s az megpr b l egyens lyt tartani, az term szetes s j dolog. rdekes volt Elek Gy rgynek az a megjegyz se, hogy meg kell m rni s ki kell centizni, hogy kinek, mennyi hely jut a lapban. A szerkeszt k figyelembe veszik, hogy mennyit rnak az egyh zfelekezetekr l vagy az egyh zi iskol kr l? Figyelembe veszik az ar nyokat vagy rv nyes l az js g r vil gn zeti elk telezetts ge? Egy m sik k rd s: mi a szerepe a napilapnak? Ha a t j koztat s, abban mennyire van jelen a j s a rossz?

T bb olvas i r teg van, akik m s s m s dolgokat keresnek az js gban – kezdte v lasz t Elek Gy rgy. Nem lenne j , ha ki lenne centizve, hogy melyik egyh zfelekezet, melyik iskola, mennyi helyet kap az js gban. Ha megmaradunk ann l, hogy az js g h reket s tud s t sokat k z l esem nyekr l, akkor arr l lehet rni, ami t rt nik vagy megt rt nt. Csak az rt nem lehet rni egy egyh zfelekezetr l vagy egy iskol r l, hogy nem maradjon ki a sajt b l. A j s a rossz ar ny nak a jelenl te akkor m rhet fel, ha megfogalmazzuk, mi a j s mi a rossz? Ha t bb olvas t megk rdezn nk, nem biztos, hogy mindenki egyform n k l n ten el a j t s a rosszat.

Szil gyi va szerint annak, hogy mi rt az id sebbek j rnak t bbet templomba, az az oka, meg kell rni ahhoz, hogy meghat rozza nmag hoz, a k z ss ghez s Istenhez val viszony t. Nagyon fontos az ember let ben a k z ss gkeres s, hogy tartozzon valahova.

Kir ly Lajos szerint rdekes, hogy m s kult r kban mind a gondolkod snak, mind az rzelemnek helye van. M g az sz vets gben is a teljes ember, azaz a szellem, a l lek s a test im dja az Istent. A g r g filoz fiai gondolkod s, azonban a korai kereszty ns gre is r nyomta b lyeg t, ahol a szenvtelen, az rz sek, a v gyak s indulatok n lk li letm d elsaj t t sa fontos szerepet kapott s len zte az ember test t s rz seit. Kir ly hiszi, hogy van gy gyul s, kell legyen k ldet studat. Nem r g egy telev zi m sorban azt vitatt k, hogy az egyik js gban, mi rt t bb a rossz h r, mint a j ? Mi rt a sok negat v zenet? Az egyik biol gus azt mondta: az rt, mert az ember a vesz lyre felkapja a fej t, a j h rre nem.

P ti Edu rd gy l tja, trendeket is k vet nk. A m di nak az rott sajt csak egy r sze. Az rott sajt nak nem a telev zi a versenyt rsa, hanem az internetes tartalmak. Ma m r f m sorid ben nincsenek komoly m sorok. Ma a sajt nak is trendeket kell k vetnie. M g akkor is, ha az a min s g rov s ra megy.

Keresk nyi S ndor kritikusan s b r l an sz lt hozz az elhangzottakhoz. Elmondta, hogy egy olyan vil gban l nk, amely a velej ig hazug. A hirk zl s degrad l dik, manipul ci s eszk zz sil nyul. A mindennapos, id szakos, hossz lej rat s eg szen nagy ideol giai hazugs gok birodalm nak vagyunk egyr szt m k dtet i, m sr szt sok szempontb l elszenved alanyai. A gondot az jelenti ebben a vil gban, hogy a m dia s az egyh z viszonya mindig is fesz lts gteljes volt. A felvil gosod st l kezdve a sajt abb l lt, hogy megpr b lt az egyh z h za t j n botr nyt m kat keresg lni s ott r gott bele, ahol csak tudott. A tizenkilencedik sz zadi – polg ri – angol s francia sajt az ateista s az egyh zelleness g ment n helyezkedett el. Ennek k t oka volt: az egyik, hogy az ideol giai f vonal szinte k vetelte, k v nta ezt, a m sik pedig az, hogy sajnos az egyh zr l sok rosszat is lehetett rni. Magyarorsz gon a tizenkilencedik sz zadban a sajt nagyhatalomm , nemzeti sszetart er v v lt. A sz zadfordul ra viszont kialakult egy nagyon paprik s hangulat. El g, ha csak arra gondolunk, hogy az indulatos Ady vagy a vagdalkoz Szab Dezs vagy az angyali Kaffka Margit is mennyire egyh zellenes volt. Sajnos, az, amit az egyh zr l mondani kell a huszadik sz zadban, az, hogy nem tudott megakad lyozni alapvet en negat v s kereszt nyellenes t rsadalmi folyamatokat. A pravoszl v egyh z nem tudta ellens lyozni a bolsevizmust, a katolikus s a protest ns egyh zak nem tudtak szembesz llni a fasizmussal, nem tudtak egy t k pes hivatalos ll spontot kialak tani. Az llamszocializmus idej n nem volt szabad besz lni a felekezetis gr l. Keresk nyi azt v rta volna, hogy 1990 ut n valamilyen komoly v ltoz s fog be llni a helyzetben. Az napi sajt (itt valamennyi magyar napilapra kell gondolni) egy gynevezett hivatalos ll spontot k pvisel egyh zi k rd sekben. Asgy k zli a h reket, hogy ne sz ljon bele az egyh z dolg ba. Az egyh zi sajt lassan visszaesett. 1989 el tt voltak olyan egyh zi kiadv nyok, amelyek el k sz tett k a t rsadalmi talakul sokat, szerepet v llaltak az sszmagyar egys g kidolgoz s ban. Ezek az egyh zi kiadv nyok a forradalom ut n gyeng lnek. M r nem annyira k zv lem ny form l k, nem nevel k, nem t rekednek tudatos t szerepre. F leg pedig nem vagy ritk n elemeznek. Sokszor olyan emberek kezdt k rni ezeket a kiadv nyokat, akik egykor a p rt let rovatot szerkesztett k. Az j legitimit s j form it hivatott biztos tani ez a sajt . Hogyan reag l erre az egyh z s a h v ember? – tette fel a k rd st Keresk nyi.

Nagy dolog, hogy Elek Gy rgy megmutatott egy modellt – a Jakabffy-modellt -, ami megbukott, de az rt, mert megbukott, nem jelenti azt, hogy nincs l tjogosults ga, hogy nem kell visszahozni, ak r a reform tus sajt ban is. Tiszt zni kellene, mit jelent ma reform tusnak lenni, mit jelent az, hogy valaki a hit t gyakorolja? Meg kellene tal lni a m dj t annak, hogy meg juljon a kereszty n magyar lelki let. Mi az, ami nek nk ehhez er t ad? Van er nk? Keresk nyi ezen a t ren az igazs g kimond s t szorgalmazza. Az igazs g er . Nem lehet az, hogy ppen a sajt , az egyh zi sajt , az egyh z, a kereszty n rtelmis gi ne mondja ki az igazs got.

A tov bbiakban t bb szemsz gb l is t rgyalt k a m dia s az egyh z viszony t, v gk vetkeztet sk nt pedig azt vont k le a r sztvev k, hogy kell keresni az egy ttm k d s lehet s g t, de sem elhallgatni dolgokat, se mesters gesen felf jni azokat nem rdemes.

Szóljon hozzá