Kezdőlap / Prédikációk / Kir ly Lajos f jegyz igehirdet se az egyh zmegyei k zgy l sen
[*~ alt *]

Kir ly Lajos f jegyz igehirdet se az egyh zmegyei k zgy l sen

Ezek ut n ism t megjelentette mag t J zus a tan tv nyoknak a Tib ri s tenger n l; megjelentette pedig ekk pen: Egy tt val nak Simon P ter, s Tam s, a kit Kett snek h vtak, s N t n el, a galileai K n b l val , s a Zebedeus fiai, s m s kett is az tan tv nyai k z l. Monda n kik Simon P ter: Elmegyek hal szni. Mond nak n ki: Elmegy nk mi is te veled. Elmen nek s azonnal a haj ba sz ll nak; s azon az jszak n nem fogtak semmit. Mikor pedig imm r reggeled k, meg lla J zus a parton; a tan tv nyok azonban nem ismer k meg, hogy J zus van ott. Monda az rt n kik J zus: Fiaim! Van- valami ennival tok? Felel nek n ki: Nincsen! pedig mond n kik: Vess tek a h l t a haj nak jobb oldala fel l, s tal ltok. Oda vet k az rt, s kivonni m r nem b rt k azt a halaknak sokas ga miatt. Sz la az rt az a tan tv ny, a kit J zus szeret vala, P ternek: Az Asr van ott! Simon P ter az rt, a mikor hallja vala, hogy ott van az Asr, mag ra vev az ing t (mert mez telen vala), s bevet mag t a tengerbe.A t bbi tan tv nyok pedig a haj n men nek (mert nem messze val nak a partt l, hanem mintegy k tsz z singnyire), s vonszsz k vala a h l t a halakkal. Mikor az rt a partra sz ll nak, l tj k, hogy par zs van ott, s azon fel l hal s keny r. Monda n kik J zus: Hozzatok a halakb l, a melyeket most fogtatok. Felsz lla Simon P ter, s kivon a h l t a partra, a mely tele volt nagy halakkal, sz z tvenh rommal; s noha ennyi vala, nem szakadozik vala a h l . Monda n kik J zus: Jertek, eb deljetek. A tan tv nyok k z l pedig senki sem meri vala t le megk rdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudj k vala, hogy az Asr . Oda m ne az rt J zus, s vev a kenyeret s ad n kik, s hasonl k pen a halat is. Ezzel m r harmadszor jelent meg J zus az tan tv nyainak, minekut na felt madt a hal lb l. (J n 21,1-14)

Nt. Egyh zmegyei K zgy l s!

Egy jszaka a domb alj ban megh z d kicsiny kunyh ban, egyed l l embernek f ny radat k s ret ben megjelent az Isten. Elvezette egy k zeli szikl hoz, s az Asr azt a feladatot adta, hogy a hatalmas k vet nap, mint nap teljes erej b l tolnia kell. T bb ven t reggelt l estig k szk d tt a k vel, nekifesz lt a h t val, a v ll val, s teljes erej b l megpr b lta elmozd tani. Est nk nt kimer lve s f j tagokkal t rt vissza kicsiny kunyh j ba. Asgy rezte, hogy eg sz napja hi baval k szk d s volt. Elbizonytalanod s ban a S t n s egy gondolatot ltetett el benne: “Hossz ideje napr l napra k nl dsz azzal a szikl val, m gsem mozdul meg. Felesleges annyi id t r sz nnod, ink bb hagyd abba, vagy csak egy kicsit toljad, az is el g lesz“. Miel tt azonban feladta volna a harcot, Teremt j hez im dkozott s elpanaszolta kudarc t, azt hogy pr b lkoz sai ellen re egy millim tert sem mozdult meg a szikla. Az Asr nem k sett a v lasszal, s a k vetkez t mondta: “Kedves bar tom, arra k rtelek, hogy szolg lj engem, azt a feladatot kaptad, hogy toljad a szikl t. Nem azt mondtam neked, hogy el kell mozd tanod, csak annyit, hogy naponta toljad azt. Panaszkodsz, hogy feleslegesen k zdt l, hogy elvesztegetted az id det s er det? Val ban gy lenne? N zz magadra: a karod er s s izmos, a h tad kigy rt s barna, a l bad massz v s kem ny lett. Az ellen ll s meger s tett s most sokkal t bbre vagy k pes, mint eddig. Az volt a feladatot, hogy engedelmeskedj, s told azt er b l, hogy gyakorold a hited s b zz a b lcsess gemben. Ezt meg is tetted. Most akkor, kedves bar tom, elmozd tom a k vet“.

Nt. Egyh zmegyei K zgy l s! A felolvasott Ige a tan tv nyok s egyben a mindenkori egyh z k zdelm t, annak neh zs geit, l tsz lagos eredm nytelens g t, kudarcait s Krisztus ltal val “semmi- llapotok s lethelyzetek” kimozd t s t s v ltoz s t mutatja be.

A Krisztus idej ben Isten szem nek is nevezett, h rfa alak Genez ret tav n hal sznak a tan tv nyok, J zus felt mad sa ut n. A hetes sz m, – a Jel 1,11-ben a h t gy lekezethez hasonl an -, arra utal, hogy az eg sz egyh z rt felel sek.

Kedves testv reim! Az eg sz Szatm ri Reform tus Egyh zmegy t k pvisel kk nt sokan hasonl rz sekkel s gondolatokkal v gezz k mindennapi feladatainkat: n ha elcs gged nk, hiszen munk nknak nincs l tsz lagos eredm nye. De Krisztus az, aki az jrakezd si lehet s get adja.

1. P ter p ldaad szem lye. P tert a hit apostol nak is nevezz k, akinek kor bban J zus azt mondta, hogy a k szikla (Mt 16,18). A felolvasott Ig ben P ter szem ly nek mozg s t szerepe van, azt mondja a 3. versben: “Elmegyek hal szni“. Tudja, ha nincs hal, akkor nincs p nz, nincs tel, a csal d egzisztenci ja ker lhet vesz lybe. P ter dolgozni akar s ebben k vetend p ldak nt ll a tan tv nyt rsai el tt. Napjaink bizonytalan gazdas gi let ben degrad l dik a munkaerk lcs. P ld nak ok rt Als cs kfalv n az rt rulja a 2 lejes ssz rt k palacsint t az rus 10 lej rt, gyors hasznot rem lve, mert holnap tal n m r nem tud kinyitni. Teh t hamar meg kell meggazdagodni, nincs lehet s g s t relem a kiv r sra. Ugyanakkor n ha olyan rz se van az embernek, hogy annak megy j l dolga, aki lop, csal s hazudik.

P ter nem azt mondja, hogy menjetek el hal szni, hanem p ld t ad azzal, hogy el l megy. Hogyan tekintenek r nk gy lekezet nk s csal dunk tagjai? Ahol a gy lekezet lelkip sztora, gondnoka s presbitere ilyen p lda tud lenni, ott val sz n s ggel lesz ld s.

1961-ben v gezt k el hat ves gyerekekkel a k vetkez k s rletet az egyik vod ban: a gyermekek egyik csoportj val a nevel t bb napon t hossz id t t lt tt. A k z s j t k s egy ttl t sor n pozit v emocion lis kapcsolat alakult ki a gyerekek s a nevel k z tt, m g a m sik csoporttal a nevel nem foglalkozott. K t h t eltelt vel a k t csoport gyermekei egy egyszer feladatot kaptak: meg kellett tal lniuk az asztalon l v k t doboz egyik ben elhelyezett bab t. Miel tt a feladatot v grehajtott k volna, v gig kellett n zni k, hogy a nevel hogyan keresi meg a bab t. fel llt, k rbej rta a szob t, k zben egy dalt dudor szott, – azaz mell kes cselekedeteket hajtott v gre -, s csak ut na ment a dobozhoz s kereste meg az elrejtett j t kot. Az els csoportb l szinte valamennyi gyermek ut nozta nevel je viselked s t, annak ellen re, hogy nem tartozott a feladathoz, m g a m sodik csoport j val ritk bban ut nozta a nevel mell kes cselekv seit. Nagyon fontos k rd s, hogy a gyermek milyen p ld kat s modelleket l t maga k r l, de ugyanakkor fontos, hogy te s n milyen p ld k vagyunk azok el tt, akiket Isten re nk b zott, hiszen identifik l dnak, azonosulnak sokszor tetteinkkel.

P ter annak ellen re, hogy dolgozni akar, hogy mozg s t , p ldaad s modell rt k szem lyis g, m gsem fognak semmit. Sz molunk-e azzal, hogy p lyafut sunk sor n, minden mozg s t s s p ldaad s ellen re vannak n. “semmi lethelyzetek“, a munka ellen re az res “h l “, nincs gyarapod s s n veked s.

2. J zus, az jrakezd s lehet s g nek z loga. Krisztus figyeli a tan tv nyokat s l tja k zdelmeiket, annak ellen re, hogy nem veszik szre. Az 5. versben megk rdezi: “Fiaim (eredeti sz vegben: gyermekeim), van-e valami ennival tok“? A tan tv nyok szint n felelnek: nincsen. A nincs-r l nem sz vesen besz l az ember. Ady Endre nem rejti v ka al ezt az rz st, s “A nincs himnusza” c vers ben szint n s b tran r a mar rz sr l. ltal ban titkolni szoktuk kudarcainkat, megpr b ljuk elrejteni s senkivel sem megosztani, mert az a hamis lelki magatart s h z dik meg m g tte, hogy ha esetleg elpanaszolom, hogy gondom van, gyeng nek l tnak az emberek. Ez rt vannak olyan egyh zi szolg k s gy lekezeti tagok, akiket ha megk rdezel, hogyan vannak, el re gy rtott v laszokkal felelnek: “Mindig j l“. Azonban ez nem hiteles let, ugyanis vannak m lyv lgyek szolg latainkban s let nkben. Isten azonban senkit sem teremtett mag nyos harcosnak. Ilyen nincs- lethelyzetekben a legszerencs tlenebb magatart s, ha “b nbakot” keres nk s valakire/valamire, vagy valakikre r vet tj k nmagunk kudarcainak ok t, ha hosszan elkezdj k magyar zni bizony tv nyunkat. A tan tv nyok nem ezt teszik.

Az apostolok nem titkolj k, hanem megvallj k kudarcukat. J , ha valakinek, de mindenk pp Krisztusnak ilyen lethelyzetekben elmondjuk gondjainkat, besz lni kell arr l, hogy ilyen lethelyzetek is lehetnek. Krisztus azonban nem k ri sz mon ket, hanem jrakezd si lehet s get aj nl fel a tan tv nyoknak. Ezt k n lja sz munkra is naponk nt, de erre engedelmes s t relmes lettel kell feleln nk. A tan tv nyok nem okoskodnak, hanem cselekszenek s engedelmeskednek, ahol ugyanis engedelmess g van, ott van halfog s, ott van term s.

A teli h l hoz odamennek a tan tv nyok, hogy az ld st, a sok halat a h l ban tarts k. Az egyik tan tv ny azonban a partot figyeli s szreveszi az ld st ad t. Egyre gyakrabban lehet l tni, hogy vas rnap elindulnak a szekerek a mez re, a csal dtagok a bev s rl k zpontokba vagy p tkez sre. Bizony ra k is csak az ld st l tj k s csak az rt dolgoznak. Sz ntelen l hirdetn nk kell, hogy ld s az rt van, mert az Asr adta, hiszen ahol ld s van, a h tt rben, a parton ott van Krisztus is.

3. P ter az Asrhoz megy. P ter, aki vall st tett J zusr l, de aki kor bban meg is tagadta, v zbe ugrik s J zushoz megy. A t bbi tan tv ny azonban a halakkal van elfoglalva, elb jnak az ld sok m g . Egy bizonyos id re el lehet b jni ld sok m g : lak sokba, sikerek, eredm nyek, panaszok s larcok m g , mint ahogyan kor bban d m s va elb jt Isten el l az denkert f i k z tt (1M z 3,8), J n s pedig egy bokor al . De J zus valamennyi nket megsz l t s sz mon k r: Mit fogtatok? Mit tudtok letenni Isten asztal ra? Hogyan llunk meg Isten sz ne el tt most s hal lunk ut n?

Hasonl csod s halfog snak vagyunk a tan i Luk cs evang lium ban is, melynek el felt tele P ter engedelmess ge volt (Luk 5,1-11). Napjainkban azonban egyre t bben megmosolyogj k a Biblia csod it. Ezt tapasztalta az a kereszty n is, aki nagy lelkesed ssel olvasta el sz r a Bibli t, m g a buszra v rt. Folyton felki ltott, hogy “Hallelujah- men-“. Egy ateista ember hallotta ezt, odament hozz s megk rdezte t le, mit olvas. – ppen azt, hogy Isten hogyan v lasztotta kett a V r s-tengert, s hogyan vitte kereszt l Izrael n p t. Ez egy csoda! – mondata a kereszty n. Az ateista elkezdte magyar zni, hogy ne higgyen el mindent, amit a Biblia mond. – Az igazs g az, – mondta -, hogy a v z csak kb. 30 cm m ly volt, gy ez nem is csoda. A fiatal kereszty n csal dottan b lintott, majd folytatta az olvas st, mik zben az ateista b szk n tov bbs t lt, azt gondolva, hogy most megmondta a tutit. Hirtelen a kereszty n ism t felki ltott: “Halleluja!” Visszament hozz az ateista s megk rdezte, hogy minek r l. A kereszty n izgatottan v laszolt: – Ez val ban egy csoda, Isten belefullasztotta az eg sz egyiptomi sereget a 30 cm-es v zbe.

Kedves bar taink!

Mi hisz nk J zus csodatev erej ben s azokra k pess geinkkel v laszolunk is. A tan tv nyok k zt ker l egy, aki gyors a felfog sban (J nos), s egy m sik, aki a cselekv sben (P ter). Tal n ez a k t magatart sforma kell t rsuljon mindennapi im ds gunkhoz s hit nkh z, hogy munk nk egyh zk zs geinkben gy m lcshoz legyen. Mi hisz nk az jrakezd s lehet s g ben, a kudarcok s buk sok ut ni csod kban. Hadd id zhessem B jte Csaba szolgat rsunk idevonatkoz sorait: “Akkor vagy igaz n szabad, ha azt, amit v llalt l, meg tudod tenni, s a kudarcok, s relmek ut n sem a gy l let, a harag uralkodik sz vedben, hanem az jrakezd s lelk lete, a szeretet s a j s g

A tal lkoz s cs cspontja a k z s tkez s, amelyre a Felt madott h vja meg v ti, s ez folytat dik a keny r megt r s nek vas rnaponk nti nnep ben, mint ahogyan arr l ApCsel 20,7 is besz mol. J zus asztalt ter t tan tv nyainknak s valamennyi nknek, gy jelezve, hogy eg sz let nkben gondoskodik r lunk.

Befejez s

Nt. Egyh zmegyei K zgy l s!

Arra a k rd sre, hogy mennyire lesznek halak, azaz ld sok, gy m lcs k s l that eredm nyek let nkben az annak f ggv nye, hogy mennyire tudunk engedelmeskedni J zusnak.

men!

Szóljon hozzá