Kezdőlap / jegyzet / ISTENHEZ VONZ KERESZTY N TEMPLOMCSOD K A 21. SZ ZADBAN (1.)
[*~ alt *]

ISTENHEZ VONZ KERESZTY N TEMPLOMCSOD K A 21. SZ ZADBAN (1.)

A kereszty n templom p t szet, a szakr lis architekt ra k zel k tezer ves. Hatalmas korszakai voltak, a purit n rom n kori st lust l az gbe sz kken g tik n t a pomp zatos katedr lisokig. M g azt n a 20. sz zadban egyre ink bb a funkci , nem a pompa vagy a l tv ny, hanem a l ttat s ker lt el t rbe. s a 21. sz zadra az elk peszt formagazdags g, megh kkent vonalvezet s, bels terek f nyj t ka sem nmag rt sz l, hanem Isten rt – Istenr l. S t: Istenhez sz l t, h v. A modern p t szettechnol giai lehet s gek seg ts g vel a tervez k fantasztikus templomk ltem nyeket produk lnak. Leny g z en foglalj k le a szabad t rb l a szakr lis teret az p tm nyek v ltozatos form ival. Majdhogy nem ah ny templom, annyi modern ir nyzat. Az rt e gazdags g, mert nem lakik k zzel csin lt templomokban? S minden templom egy jabb emberi megh v s akar lenni? Hogy j jj, Uram, Istenem, j rj itt, rezd otthon magadat e hajl kban? S benn nk, akik e szent terekben m g jobban megny lunk el tte? gy is lehet szeml lni a fant ziad s formagazdags got. Sorozatunkban a 21. sz zadi templomcsod k bemutat s val t bb c lunk is van. Els sorban jelezni azt, hogy a kereszty n p t szeti kult ra, a szakr lis p t szet sz rnyal tov bb. Bemutatjuk, hogy a k l nb z kontinenseken milyen m don. Azt n azt is rz keltetni szeretn nk, hogy milyen folytonoss g van a kereszty n p t szetben. s menet k zben, csod lkoz sr l-csod lkoz sra gy ny rk dni az emberi fant zi ban megcsillan isteni fant zi ban, s mes lni m g sok-sok mindenr l – s mindenek m g tt r la. A form k s terek teol gi j r l, eszt tik j r l, jelent startalm r l. Igaz, gy ny r t rt neteket.

Templomj r sorozatszerz : Dr. B kefy Lajos

Form k s terek teol gi ja, eszt tik ja – a h romdimenzi s t r “Isten-f szkei”

A templomok Istenhez h vnak, de sokat el rulnak azokr l is, akik k z tt ezt a n ma misszi t v gzik. A n pr l, mely p tette, p ti ket, az alkot r l, aki megtervezte ezeket az anyagba k v lt csod kat. K l n fejezete a 20. sz zadi teol giat rt netnek a n lunk alig eml tett templom p t szet elm lete, teol gi ja, spiritualit sa s eszt tik ja. A l t s s a l tv ny gy ny r s g nek misszi i t lt se. Mert nem csak a pr dik torok misszion lnak, t r tenek Istenhez, ford tj k figyelm nket az anyagon t li, szellemi s lelki vil gra, hanem eredeti rtelm k szerint a templomok is. A harangok is rt nk sz lnak, a mi lelk nk rt. A templomcsod k saj tos pr dik torai Istennek. k a kifogyhatatlan fant zi j Teremt nek, a Szenved Embernek s az j istentiszteleti form kat az p t szetben, k pz m v szetben, irodalomban megval s t Szentl leknek a “seg dlelk szei”. A vall si vagy spiritu lis architekt ra igazi “nyersanyaga” els sorban nem az, amit p t, s amivel p t, hanem amib l vagy Akib l p tkezik: a h romdimenzi s t r az igazi “anyag”. A templomok egy adott kor rz ki, szenzu lis nyelvezet t k pviselik, korszakok kifejez eszk zei – abban a j nosi rtelemben, ahogyan a testben megjelent J zusr l rt az evang lista: “Amit hallottunk (akusztikus lm ny), amit szem nkkel l ttunk (vizu lis lm ny), amit megfigyelt nk (obszervat riumi lm ny), amit kez nkkel is megtapintottunk (szenzu lis lm ny), azt hirdetj k az let Ig j r l” (1J nos 1,1). A “r sz szerintis g” (a parcialit s) vil g ban a teljess g (perfectum) v gy ban (1Kor 13) kiteljesed istentapasztal s kompoz ci i a templomok. Mert a spiritu lis ihletetts g , inspir lt architekt ra ezt k pezi le: az let Ig j t rz kelteti, rz kszerveinken kereszt l misszion l, vezet oda Isten k zel be. Ah ny templom, annyi sz tlan, de l that igehirdet s! Nem csak az, ami benn k sz l, hanem l tez s k rtelme ez maga: t lmutatni a maguk eszt tikai, fantasztikus sz rnyal s val nmagukon Istenre. Nem b lv nym zeumok, s maguk sem akarnak b lv nyok lenni. Keresztel J nos a legnagyobb p ld juk: csak r mutatni Arra, Akihez nem m lt k minden emberileg nagynak t n p tm ny voltuk ellen re sem. Isten saruin tal n odak t sz jacsk k. Nem t bbek. Ez minden templom bels s v gs m rt kegys ge, m lt s ga s rt ke: Istenhez, J zushoz, a szents ghez odaf z sz jacsk v lenni.

L t s-tudom ny – templom p t szeti tudom ny – t r, vonalak, f ny, csend t nem nye

K l n tudom nny fejl d tt vtizedek alatt a vall si/spiritu lis/szakr lis templom p t szet teol gi ja, eszt tik ja s lelkis ge. Oroszorsz gban ugyan gy foglalkoznak vele ortodox hangszerel sben, mint Angli ban, ahol doktori rtekez sek sora jelzi ennek a l t s-tudom nynak a vir gz s t. Angli ban John Alfred Thomas nev t eml thetj k sokak k z tt, aki 1994-ben a sheffieldi egyetemen kezdte meg az ilyen tartalm t mafeldolgoz st. rtekez s nek ez volt a c me: “A templom p t szet elm lete, rtelmez sm djai, tapasztalatai”. rtekez s nek – mint az ltala vizsg lt fantasztikus templomcsod knak a funkci ja is – az a c lja, hogy felt rk pezze: a j v , a 21. sz zad p t szete hogyan s mennyire tudja gy m lcs z en seg teni az istentiszteletet, a lelki elm ly l st, s l ttatni, megjelen teni vonz m don a holnap vil g ban a kereszty n jelenl tet. Abszol t funkcion lis rtelmez s. Szolg l funkci ja van a templom p t szetnek. Visszaj n a k z pkori szeml let: a templom p t szet ancilla theologiae? A teol gia szolg l le nya? L m, mennyire gyakorlati s gyakorlatias ez az j, k l n s p t szettudom ny! Vagy ahogyan az orosz ortodox kutat n , Irina Vinnitszkaja fogalmaz “A hagyom ny kontra modernit s a templomdiz jnban, formavil gban” c men megjelent r s ban: t r, vonalak, f ny, csend a l nyegi komponensei, sszetev i a modern templom p t szetnek Vatik nt l Zagorszkig, a Riversidet l a messzi szaki, f k nt finn protest ns templomalkot m v szetig. Meg a t vol-keleti csodaalkot sokig, Szingap r, K na, D l-Korea, Indon zia l gies, szinte felr ppen templomform iig. Hogy Latin-Amerik r l, Ausztr li r l most ne is tegy nk eml t st.

Indul s messzi szakra – f nyszeg ny k rnyezetben dr ga minden f nynyal b – Koukkala csod ja – protest ns f ld n katolikus puritanizmus

Tudatosan ezt a “nagyobb testv r”, a finn katolikusok protest nsba hajl zl svil g t megtestes t templomot v lasztottam els k nt. Majd lesz b ven protest ns bemutatni val a k s bbiekben. Gy ny r en, finoman megmunk lt fa s nagy becsben ll f ny, vil goss g a k t legfontosabb alkot eleme a finn Jyvaskyla k rzet Kuokkala pl b nia templom nak. Fantasztikus alkot s. F k nt finoman megmunk lt f b l s becserk szett, a t rbe csalt f nyb l ll ssze a bels hat s. Kifejezetten az volt a k r se a gy lekezetnek, hogy gy n zzen ki a templomuk, mint egy templom, azaz a modern s hagyom nyos saj toss gok l that ak, rz kelhet ek legyenek a p tm nyen m r els r tekint skor. s gy is l n. A forma legyen modern, de rizzen valamit a klasszikus templomk pb l is. gy azt n 2010-ben el is k sz lt ez a templomcsoda. A kelet-nyugati fekv s , a v roska f ter t szinte megemel alkot s Anssi Lissala tervez m rn k s Teemu Hirvilammi bels p t sz kompoz ci ja. Val ban kompoz ci , ami minden r szlet ben val s ggal megsz lal, muzsik l, gig r egyh zi nekek hangfoszl nyai, vsz zadok zsolozsmat red kei rz kelhet ek minden tt. A fa s r szben a k v ltogatja egym st a kivitelez sben, s e hangtalan hangkelt sben, de legink bb a fa. Amib l Finnorsz gban annyi van, mint m sutt a tenger f veny b l. Ide k z p-finnorsz gi lucfeny b l csiszolt, form lt vil gos faanyag ker lt. Meg a f ny – amire vad szni kell, mint a f k kra. Hatalmas gr nit s t l fel let ker ti k r l a templomot, a k l n ll harangtorony magasan emelkedik a templom el tt, s h zza fel tekintet nket a cs cskereszt fel . F ldszinten az egyh zi irod k tal lhat k, az els emeleten a templomt r, s a gyermekek templomt rb l lev lasztott foglalkoztat ja. A gal ri n van az orgona s a k ntor, s az orgonist k irod i.

L lek-csend – Isten-csend

Bel pve a templomt rbe, egyszerre rezz k a leny g z st s a felemel st. Leny g z a term szetes anyag, az Isten ltal teremtett fafel letek dominanci ja, melegs ge, s a f ny l lekemel nyal b raml sa a t rben. S amint a kett f ldi- gi energi ja a lelk nkben Istenhez, Teremt nkh z s a hegyen f nyl ruh ban ll Asrhoz r ptet. Megtisztul sra inspir l, meg jul sra h v. Hangtalan, pr dik ci el tti misszi ez – az anyag, mely Istenr l besz l, megsz l tja az embert. Mert Isten val s gosan van jelen a teremtett vil gban. s egyben el rhetetlen l t voli is egyben. Csak a l lek s az ima f nysebess ggel megk zel thet mennyei val s ga , de egy szempillant s, egy f nysuhan snyi id alatt ott lehet a lelk nk N la. K l n s templomcsoda ez, gi-f ldi f nyutakon sz guld s ind t pontja. s ekkor m g nem hallottuk az Ig t, a pr dik ci t, csak t rezt k a fens gess get, amit s ahogyan egy p t szeti csoda besz l Istenr l. Majdhogynem testetlen lebeg sbe ragad a l tv ny – m gis az anyagi vil gban tart. K l n s k nnyeds g, emelkedetts g, fens g, ragyog s, amit a templom k n l minden bet r nek. Ezt k zvet ti a templomt r. S m g valamit, amit egy magyar p t sz szaki t jakon v ndorolva, szrevett s sz pen fogalmazva lejegyzett em gyen: “Finoman remeg a ny rf k puha lombozata, b logatnak az erdei feny k. M g tt k meg-megcsillan a v z, ahogy a foly hull mai a k ves parthoz morzsol dnak. Tompa, sz rt f ny s csend. V gtelen csend.” (Nagy Elem r). Nos, ez a csend honol ott a templomt rben, nem halotti csend, hanem letcsend. F nykoszor zottan, fafel letek melenget k zel ben. Isten-csend. L lek-csend. nmagunkhoz t r t , Istenhez t r t csend. Olyan f ny s csend, amelyben feledj k, hogy katolikus templomban vagyunk. Csak Krisztus lebeg se, jelenl te sziv rog be a lelk nkbe. s ez mindenn l t bb. S boldog t an el g- (Folytat s)

Szóljon hozzá