Kezdőlap / Presbitériumok / Isten munkatársai vagyunk

Isten munkatársai vagyunk

Forrás: Harangszó

A Királyhágómelléki és az Erdélyi Református Egyházkerület közös szervezésű presbiterkonferenciájának adott otthont a nagybányai Óvárosi református templom, augusztus utolsó hétvégéjén. 

A pénteki nyitó áhítaton Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos szolgált, a Lukács 10,38-42 alapján. Ha bele merek nézni és megkérdezni saját magamtól, én ki vagyok és hol az én helyem, akkor lesz ez az Ige valóságos – mondta a nagyvárad-csillagvárosi lelkipásztor.
A köszöntések során elsőnek László Kálmán, a KREKPSZ elnöke üdvözölte a közel 150 résztvevőt, a két egyházkerület küldötteit, az anyaországi, felvidéki, kárpátaljai vendégeket.
Ezt követően együttműködési nyilatkozatot írtak alá a partiumi és a kárpátaljai református egyházkerületek presbiterszövetségei, valamint a határ menti Szatmári, Nagybányai és Máramaros-ugocsai egyházmegyék képviselői.
A Nagykárolyi Egyházmegye PSZ-elnökének bejelentése a jövő évi kerületi presbiterkonferencia helyszínére vonatkozott. 2012-ben Hadad szeretné vendégül látni a rendezvényt.
Konfliktuskezelés az egyházban – e címet viselte az első előadás, melyet Dr. Kiss Jenő, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára tartott. „A konfliktus olyan negatív emberi tulajdonság, melyet ki kell küszöbölni és fel kell cserélni az értelemmel. Éppen ezért általánosnak mondható nézet, miszerint a gyülekezet békés együttélése érdekében a konfliktust fel kell számolni, és egyoldalúan a jósággal kell helyettesíteni.” – mutatott rá az előadó. „Amikor gyülekezeti vagy a hittestvéreinkkel összefüggő összeütközésekről van szó, akkor az általános világi értelmezéseken túl néhány alapvető kérdést tisztáznunk kell ahhoz, hogy konfliktusfelfogásunk és -kezelésünk ne emberek, hanem Isten bölcsességén alapuljon” – hangsúlyozta Kiss Jenő.
Rövid szünetet követően Tőkés László, volt püspök, EP-alelnök tartotta a nap következő előadását Erkölcsi és társadalmi megújulás az egyházban címmel.
A volt püspök nagyívű előadása során kitért a 89 decemberében született, meghatározó jelentőséggel bíró szilágycsehi felhívásra, rámutatva, hogy az akkori önszerveződésnek az egyház volt a lelke. Az elmúlt két évtized kapcsán kiemelte, hogy addig nem lesz megújulás, amíg fel nem számoljuk a múlt bűneit, amelyektől szabadulnunk kell, hiszen nem lehet egyszerre Krisztusnak és Pilátusnak is szolgálni.
A nap végén áhítattal szolgált Bak László, a vendéglátó Nagybánya-óvárosi gyülekezet egyik lelkésze, valamint fellépett a két nagybányai – óvárosi és újvárosi – gyülekezet  egyesített kórusa.

Tóth Zsigmond
Tálentumok szolgálatba állítása 

A konferencia második napjának reggelén Tasnádi András, Nagybánya-újvárosi lelkipásztor hirdette az igét a Mk 6,7 alapján. A presbiterek, lelkipásztorok együtt hivatottak cselekedni, gondoskodni a szenvedőkről, úgy ahogy azt Jézus tette – hangsúlyozta az igehirdető.
Ezt követően a felvidéki egyház gondnoka, Fekete Vince köszöntötte az egybegyűlteket, ugyanakkor tájékoztatta a résztvevőket a saját egyházkerületéről, megjegyezvén azt, hogy folyamatban van az országos presbiteri szövetségük hivatalossá tétele.
Érdekes és aktuális témáról tartott előadást Kelemen Attila, kolozsvári teológiai tanár: A presbiterválasztás: gyülekezetépítő vagy romboló? címmel. Előadásában három fontos dologra világított rá: Miért, mi célból van szükség választásra?; kiket választunk?; hogyan választunk?
A presbiterválasztás célja a gyülekezet épülése. A Kánon 28. paragrafusa megjelöli, hogy a presbiter feladata a közösség lelki, szellemi, anyagi ügyeinek intézése. Jézus Krisztus általunk, presbiterek által gyűjt, oltalmaz és megtart.
Mi, presbiterek, Isten munkatársai vagyunk, aki maga keres és választ munkatársakat, ugyanakkor egymásnak is munkatársai vagyunk. Az Úristen maga mellé tálentumokat keres, akik segítik a lelkipásztort minden egyházépítő és egyházvédő munkájában. Fontos megkeresni a gyülekezetben ezeket a tálentumokat, szolgálatba állítani, mert azok a gyülekezet természetes növekedéséhez vezetnek.
Mindig elvszerűen és célirányosan válasszunk! A választás teokratikusnak, nem pedig demokratikusnak kell lennie, aminek megvalósításában egyik hatékony és nélkülözhetetlen eszköz az imádság, ami nélkül nem lehet jól választani. A választáskor mindig Isten ügye iránti szeretet motiváljon, nem öncélú ambíció, hanem szolgálat legyen, nem azért, hogy „valaki legyen, hanem,hogy valamit tegyen”.
Választáskor egészséges kampányra van szükség. A szószék központi helyet és szerepet kell kapjon. Igehirdetési sorozatokkal szükséges a presbiteri tisztség különböző vetületeit a Biblia fényében látni és láttatni. Fontos a jelöltállítás, a jelöltek minősítése. A közgyűlés titkos szavazással választja meg a presbitereket.
Ezt követően Fodor Csaba, a Kálvin Kiadó terjesztési igazgatója beszélt a kiadó munkájáról, terjesztési módozatairól, néhány fontosabb kiadványt is bemutatva.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 90. évfordulója címmel tartott előadást Dr. Pálfi József, Nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára. Előadásában felsorakoztatta a 90 év fontosabb állomásait, a megalakulás körülményeit, vitáit, nézeteltéréseit, akadályait, akadályoztatóit, kiemelkedő személyiségeit.
Délután a konferencia résztvevői Koltóra látogattak, ahol Varga Károly, nagybányai esperes bemutatta a templomot és azok szolgáit, valamint a közösség összetételét. Téglás Lajos, a község alpolgármestere végigkalauzolt a Teleki kastélyban, ismertetve Teleki Sándor gróf életét. Petőfi Sándor, aki a „vad” gróf barátja volt, 1847 őszén ifjú feleségével, Szendrey Júliával itt töltötte életük legszebb hat hetét.
Misztótfaluba is ellátogattunk, ahol Ecsedi Árpád helybeli lelkipásztor mutatta be azt a múzeumot, amelyet 20 esztendővel ezelőtt Molnár József müncheni Kis Miklós-kutató és tisztelő, Molnár József Károly lelkipásztorral, és a falu reformátusainak támogatásával létrehozott. A múzeum a híres betűmetsző, nyomdász, bibliafordító Kis Miklósnak állít emléket.
A lelkipásztor tartotta az esti áhítatot, a Zsolt 134,1-3. alapján. Kiemelte, hogy feladatunk az egyházban Isten ügyét, az anyaszentegyházat építeni, áldásként szolgálni a világban, építőmunkát végezve.
Vasárnap Ötvös József, az Erdélyi Egyházkerület generális direktora hirdette Isten igéjét a Zsid 10,39 alapján. Ha hit útján járunk, győztesek leszünk, ha nem, akkor a meghátrálás embereivé válunk, mert addig vagyunk, míg velünk az Isten – szögezte le az igehirdető. A konferencia Úrvacsoraosztással ért véget.
A résztvevők sok új ismerettel, élménnyel gazdagodva, és hittel, munkára és cselekedetre készen távozhattak a festők városából, a 200 éves templom falai közül, ahol tiszteletükre egyszerre szólalt meg a megjavított régi és az újonnan öntött harang.
Köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek, lelkipásztoroknak, előadóknak. A gyülekezet lelkipásztorainak, gondnokának, kórusának és mindenkinek, aki a konferencián részt vett. Isten áldása kísérje tovább munkájukat!
Lakatos Nella presbiter, Nagybánya-Óváros

 

Szóljon hozzá