Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 3. nap – Jobb Domokos

Imaheti gondolatok – 3. nap – Jobb Domokos

„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” 

Jézus Krisztus származása. Mt.1,1-17.

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.

Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;

Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;

Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;

Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;

Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;

Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;

Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;

Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;

Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;

Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.

A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;

Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;

Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;

Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;

Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik.

Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

Kell egy adag elszántság ahhoz, hogy az igeolvasó, aki a bibliát lapozgatja végig olvassa a fenti 17 verset, amiben nem kevesebb mint 48 név szerepel, és 39 szer utal a szentíró a nemzésre. Ha valaki igehirdető ként alapigének választja ki a hallott sorokat, az meg már valamiféle, fanatizmus, legalább is elsőre ezt gondoltam. Aztán most már sokadjára találkozunk össze, én és ez az Ige.

A mai imaheti alapgondolat: Isten kegyelmes, irgalmas, türelme hosszú, szeretete nagy.

Ezt próbálom meg most meglátni, és megláttatni.

Hogyan derül ki, hogy Isten türelme hosszú, hogy kegyelmes ebből a nemzetség táblázatból? – kérdezhetnénk.

Először is a felsorolt 40 generáció elég sok időt jelent. Szinte 2000 esztendő telik el, ami jó hosszú idő Ábrahámtól-Jézusig. Az, hogy Isten megengedte, hogy ennyi generáció kövesse egymást bűnei ellenére az mindenképp a türelem és a kegyelem jele. Mert Isten megtartotta őket, gondviselését nem vonta meg tőlük a legnagyobb haragja idején sem, a maradék mindig túlélt. Nem csoda hiszen Isten megígérte ezt, „de irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal akik engem szeretnek,… olvassuk a tízparancsolatban.

Másodszor: Az élet maga Isten nagy szeretetének jele. Az hogy Isten Szerető Úr, látszik abból, hogy a generációk nem meddők, nem pusztulnak ki utód nélkül az egyed s a kiválasztottak köre folyamatosan bővül. Ábrahám személyében egy embert választ ki a Teremtő, mikor Jákóbot Izraelnek nevezi el, már egy egész népet szólít meg, és Jézusban a teremtett világ számára nyújt az Örökkévaló megoldást, nem csak a bűnbocsánatot de az örök életet is adja azoknak akik elfogadják Jézust életük megváltójául.

Harmadsorban: A történetben szereplő 48 név igazából 48 élet s megannyi csoda, szépség, csalódás, szenvedés, lüktető bánat és öröm. Igazából voltak már problémák a legelején de mindig kialakult valahogyan:

Ábrahám 100 éves mikor végre fia születik Sárától, aki túl van a kilencven éven. Aztán mikor megszületik Izsák,  a Mória hegyén szinte áldozatként végzi az Úr előtt. Izsák Isten kegyelméből születik és irgalomból meg szeretetből menekedik meg. De minek is? hisz alig talál párt magának s utána 40 évig várják a gyermek áldást feleségével  mindhiába. Aztán 40 év próbálkozás után ikreket szül Izsáknak Rebeka. De sok öröm nem lesz a gyermekekben, mert Ézsau az elsőszülött szívesen megölné Jákóbot, amikor az átveri őt és elorozza az atyai áldást. Jákób is elég sok zűrön ment keresztül de őt most hagyjuk. Nála izgalmasabb Júda története: aki miután két fiát eltemette, mellesleg mindkettő Támár férje volt, úgy gondolja szabadulna kell a veszélyesnek tűnő nőszemélytől s így is tesz, aztán kicsivel később Támár, a menye, akitől megszabadul ikreket szül neki.

És ott van Ruth a moabita asszonyka, aki korán megözvegyül de támasz nélkül maradt anyósát nem hagyja magára, s így talál rá a szerelem másodjára Boáz személyében akinek esze ágában sem volt a nősülés. Persze ebbe az is belejátszhatott, hogy Boáz annak a Ráhábnak a fia, aki Jerikóban nyilvános házat vezetett, míg nem tévedtek be hozzá Józsué kémei. Aztán életüket megmenti s ezek Jerikó ostromakor meghálálják.

Az unatkozó Dávid meg, a szomszédja feleségére Betsabéra vetett szemet s miután teherbe ejti, a férjét Uriást megöleti.

Hát mit mondjak még, szép családi históriák, jó kis szaftos sztorik ezek… S képzeljük el ilyen vérvonalba születik meg Jézus. Mi ez ha nem kegyelem, mi ez ha nem szeretet, rájuk nézve is, és ránk nézve is. Ma is hány pikáns, vagy szégyenletes dolog történik, a mi életünkben is. Megtörténhet, hogy te aki olvasod, hallgatod ezeket nem éppen valami bajban vagy. Ha élsz nem élsz hiába, Istennek terve van veled az életeddel a dolgaiddal. Sőt megkockáztatom, Isten Téged is szeret… tudd meg Krisztusban neked is van lehetőséged az örökéletre. Benne mind kiválasztatunk.

Persze mondhatná valaki, hogy Jézussal kihalt az a bizonyos vérvonal, és ha ez igaz is lenne fizikailag, mégis csak nagy dolog, hogy ebben a folyton változó kesze-kusza világban,  ahol volt háború meg dögvész bőven, ahol volt és van üldöztetés mi a keresztyének, akik Krisztusról neveztetünk az Úr kereszthalála óta már közel 2000 éve élünk és gyarapodnak, s követi egyik generáció a másikat s persze mi azt is tudjuk, hogy ő, az Úr Jézus ma is él, és nem utódra van szüksége hanem menyasszonyra. Az Úr menyasszony a keresztyén egyház, ezek vagyunk mi.

Végül: Az hogy Jézus emberré lett Isten mérhetetlen irgalma, kegyelme és nagy-nagy szeretete, s az, hogy mi akik hitványak és bűnösök vagyunk de még nem nyílt meg a föld alattunk, s nem szakadt ránk az ég, azt jelenti Isten türelme még mindig kitart. Ne szalasszuk el irgalmát míg tart a kegyelmi idő. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá