Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Igehirdet s az egyh zmegyei k zgy l sen – A legcsod latosabb tr nterem s istentisztelet – avagy a kegyelem-ir ny t k zpont
[*~ alt *]

Igehirdet s az egyh zmegyei k zgy l sen – A legcsod latosabb tr nterem s istentisztelet – avagy a kegyelem-ir ny t k zpont

” s ezek ut n l ttam, me, egy nyitott ajt volt a mennyben, s az el bbi hang, amelyet mint egy velem besz l trombit nak szav t hallottam, ezt mondta: J jj fel ide, s megmutatom neked, amiknek meg kell t rt nni k. Azonnal elragadtattam l lekben, s me, egy tr n llt a mennyben, s a tr non lt valaki. Az ott l tekintete hasonl volt a j spishoz s a karneolhoz, s a tr n k r l sziv rv ny volt, l tszatra olyan, mint a smaragdM lt vagy, Urunk s Isten nk, hogy ti d legyen a dics s g, a tisztess g s er , mert te teremtett l mindent, s minden a te akaratod ltal lett s teremtetett. (Jelen sek 4, 1-3. 11)

_MG_4647Nt. Egyh zmegyei K zgy l s!

A NATO ( szak-atlanti Szerz d s Szervezete) ir ny t k zpont sz khelye Br sszelben tal lhat , ahol 28 llam vezet i gy lnek ssze id k z nk nt egy csod latos tan csterembe, hogy a “vil g” sors r l tan cskozzanak. Nagyon fontos, az emberis g j v j t is meghat roz hat rozatok l ttak m r itt napvil got a m ltban. A felolvasott Ige szint n egy tan csterembe vezet be benn nket, ahol nem tan cskoz s, hanem istentisztelet zajlik.

A h t gy lekezethez c mzett levelekr l olvashattunk az elm lt napokban. Olyan k z ss gek voltak ezek, melyek a mai T r korsz g ter let n lt k mindennapjaikat. Ezek a levelek val j ban minden kereszty n gy lekezethez, teh t nemcsak a m lt s a j v egyh z nak, hanem a jelen nek, nek nk is sz lnak. A negyedik fejezetben azonban a helysz n megv ltozik: a f ldi perspekt v b l a mennyeibe tekinthet nk be.

  1. Az esem nyek ir ny t ja. Miel tt az esem nyek bemutat s ra sor ker lne (6. fejezett l), J nos apostol a legnagyobb “esem nyre” ir ny tja tekintet nket: a tr non l t mutatja be. Azt szeretn , hogy az esem nyek el tti s m g tti Istenre ir ny tan nk mi is a tekintet nket, ha Arra figyeln nk, aki az esem nyek k zpontj ban ll, Aki ir ny tja s fel gyeli let nk esem nyeit. Sz momra ri si er t ad, hogy csal dunk a h tk znapok reggel in a bibliaolvas kalauz s Ige k r gy lve, m r a napi esem nyek el tt l lekben a mennyei tr n el j rulunk s a napi esem nyek el tt Isten kez be helyezz k let nk ir ny t s t. A reggeli kapkod s helyett s az “esem nyek” el tt sokkal jobb kezdet Isten tr nj hoz menni s legf bb ir ny t kez be helyezni let nket. Ez m r j kezdet-

Nem az 1994-ben megjelent Zor n-dal miatt hissz k, hogy “Kell” legyen “ott fenn egy orsz g”, hanem az Ige ltal nyerhet nk bepillant s a mennyei tr nterembe, a legf bb ir ny t k zpontba. A f ldi hatalmaknak s vezet si f rumoknak k zponti ir ny t hely k van (pl. WHO, NASA), ahol k l nb z strat gi kat t rgyalnak. Bizony ra eml keznek a Ryan k zleg ny megment se c m filmre, melyet 1998-barn mutattak be. Az alkot s arr l sz l, hogyan mentenek meg egy katon t a frontr l, let ket is fel ldozva. A mennyei tr nteremben a mi megment s nkr l sz lt a d nt s, ahol a legf bb “hadvez r” maga Isten. Az els adventi g ret beteljesed sek nt pedig J zus, mint Megment s Megv lt rkezett k z nk, hogy a b n “frontj r l” mentsen meg benn nket, a biztos pusztul sb l. J zus rt nk harcolt, let t fel ldozva.

A Jelen sek k nyv nek h t levele rintik a szem lyes let nket is, ugyanis a h v gy lekezet harc r l s a gy zelemr l sz l. Figyelmeztet, hogy a h v k mindenkor t mad s alatt vannak, s b r lesznek pr b k, ne f lj nk, mert Krisztus vel nk van. A 4-22 fejezetek ezt a gy zedelmesked Krisztust mutatja be.

Nt. Egyh zmegyei K zgy l s! Kedves bar taink! J zus Krisztus nemcsak vel nk, de sok esetben helyett nk harcol a gy lekezetekben, s az emberi lelkek m ly n. Legyen ez rt v a dics s g s tisztess g.

  1. sszek ttet s a mennyei tr nnal. Sz momra nagy k rd s, hogy vajon Isten mi rt ratta le J nossal ezt a mennyei helyszint? Mi rt volt sz ks ges az, hogy bepillant st nyerj nk mi is a mennyei “tr nterembe”? A t voli fronton harcol katona a s rt l s v rt l tocsog l v sz rokban gyakran rzi azt, hogy egyed l van. Teli van f lelemmel, s azt gondolja a vezet kr l, hogy j nekik, hiszen biztons gos helyen vannak, s tal n nem is t r dnek vel k. Isten bel t a “bunkerekbe” s “l v sz rkokba” s ezzel a mennyei k ppel szeml lteti, hogy van sszek ttet s a f ld s menny k z tt. Egysz l tt Fi t ppen az rt k ldte, hogy ezt a kapcsolatot er s tse s val s goss tegye. Rajtunk is m lik, mennyire tapasztaljuk meg k z ss g t Istennel, a mennyei tr nteremmel, hogy kapcsolatban vagyunk-e a Vezet vel. nyitott erre, s b rmikor meghallgat minket. Hat v leforg sa alatt r m volt l tni, hogy a gy lekezet lelkip sztorai, gondnokai s presbit riuma mindent megtettek lehet s g kh z m rten annak rdek ben, hogy seg ts k h veinket az Istennel val l kapcsolatban. Isten gy a mennyben, mint a f ld n vel nk van. Ezzel kapcsolatos a k vetkez t rt net. Az ateista utas mondja a h v kisfi nak a vonaton: – Kisfiam kapsz egy narancsot, ha megmondod nekem, hogy hol van az Isten. – n meg adok nnek k t narancsot, ha megmondja, hol nincs.
  2. A le rhatatlan Isten. J nos J zus h v s ra bel p az mennyek ajtaj n, s a legfontosabbra ir ny tja figyelm nket: Isten Ig j re, a Tr nra, mag ra Istenre. Tudjuk, hogy a tr n a hatalom, az uralkod s, de ugyanakkor az t let jelk pe is. A 99. Zsolt r besz l arr l, hogy “az Asr uralkodik-k rubokon tr nol – s magasan f l tte van minden n pnek“. J nos, noha l tja a tr non l t, m gsem r “jellemvon st r la”. (Egyes ford t sok nem eml tik a tekintet sz t, teh t nem azt rja, hogy: az ott l tekintete hasonl volt-, hanem azt, hogy “az ott l hasonl volt-“). Mi bizony ra k v ncsiak lenn nk a pontos le r sra, de helyette h rom dr gak tulajdons g val rja k r l Istent: j spis (k kesz ld, sz nj tsz ttetsz k ), karneol (barn sv r ses, pirosas) s smaragd (z ld). Bizony ra ezzel azt akarja kifejezni a szerz , hogy Isten nem test, hanem L lek. A Heidelbergi K t is arra tan t, hogy Istent b n ki br zolni. Ugyanakkor a Biblia sz mos helyen besz l arr l, hogy Istennek van f le, szeme, keze, stb. (antropomorf) az rt, hogy ne “megfoghatatlan s elk pzelhetetlen” Isten- Szellemet im djunk. A dr gak vek pedig Isten szents g t s k l nleges volt t jelk pezik.

Mi ezzel ellent tben igyeksz nk mindent megfogalmazni, le rni, oszt lyozni, beskatuly zni, jellemezni s m rlegelni. Ezzel is azt akarjuk v gs soron el rni, hogy m r seinkkel a teljes tm nyt tudjuk objekt v vagy szubjekt v m don akcept lni. De Isten nem a teljes tm ny-Istene. Frielingsdorf r a minket is fenyeget teljes tm ny-d monr l, aki olyan helytelen Isten-k p az ember let ben, aki azt sugallja: “Csak annyit rek, amennyi teljes tm nyt s sikert tudok felmutatni.”. Ez az istenk p t lz sokra cs bit, arra szt nzi az embert, hogy ne vegye szre lehet s geit s hat rait, arra k r, hogy “valamit mutass fel el bb, csak ut na sz m thatsz valaminek”, s azt a hamis ideol gi t fogalmazza meg, hogy “a teljes tm ny s siker adja meg az rt k t az embernek.” Az olyan emberek, akik a teljes tm ny s siker ilyen p ld j t l tt k gyermekkorukban, vagy bel j k sulykolt k, dr ga rat fizettek sz leikt l kicsikart elismer s rt s odafordul s rt: letszorong sok, agg lyoskod sok, perfekcionizmus s k nyszerek. A gond az, hogy teljes tm nyorient lt vil gunkban az ilyen t pus emberekt l egyre nagyobb teljes tm nyt k vetelnek, s soha nem lesz el gedett nmag val. Vall si aktivizmus egyik v ltozata lehet ez, melyben az egyh zi szolga ki g, resnek rzi mag t, mert lland an t bbet akar teljes teni. Ezzel szemben a Szent r s eg sze arra tan t, hogy r lj nk ugyan a teljes tm nyeknek s sikereknek, de ne v ljunk azok f ggv ny v .

J zus tal lkoz sa M ri val s M rt val (Lk 10,38-), a sz l munk sokr l (Mt 20,1-), a t kozl fi r l s a k ny r letes aty r l (Lk 15,11-), a farizeusr l s v mosr l (Lk 18,9-) sz l p ldabesz dek arra figyelmeztetnek, hogy J zus nem a teljes tm nyt n zi el sz r, s odafordul sa nem ennek f ggv nye.

Term szetesen ez nem azt jelenti, hogy karba tett k zzel kell lj k napjainkat. Az egyens lyt tal n a k vetkez , 1705-ben megfogalmazott verssorok adj k meg: “A cselekv s els szab lya / Asgy b zz l Istenben / Mintha a dolgok teljes / Sikere t led f ggene, / Nem pedig Istent l; / De h r ts r minden neh zs get / Asgy mintha te semmit / Isten azonban mindent elv gezne” (Gabriel Hevenesi S. J.). A teljes tm nnyel ellent tben a term kenys g Istene foglaljon helyet let nkben, ahol a n veked s nem mindig l tv nyos s rejtve val sul meg, ak r titokban. A term kenys g Isten t elfogadni azt jelenti, hogy t relemmel id t adok a n veked sre, tov bb azt, hogy a n veked s s term ny meg rlel se Isten kez ben van. A teljes tm ny-t rsadalom ugyanis csak azt jutalmazza, akinek sikere van, aki karriert csin l s irgalmatlan azokkal szemben, akik gyeng k, betegek, meg regszenek vagy m s letc lokat k vetnek, mint a teljes tm ny hajszol sa.

Nt. Egyh zmegyei K zgy l s!

Soli Deo Gloria! Egyed l Isten a dics s g, ezt fogalmazza meg a fejezet utols verse is. Ez a l nyege annak a mennyei istentiszteletnek, melybe a mai napon betekinthett nk.

Andrea Schwarz, k lt n szerint: “Nem kell / Hogy a lehetetlent / Lehets gess tedd / Nem kell / K pess geidet fel lm l an / lned / Nem kell / Agg dnod / Nem kell / Mindent megtenned / Nem kell / Csod kat v gbevinned / Nem kell sz gyenkezned / Nem kell megfelelned / Nem kell szerepet j tszanod / Nem kell mindig / Er t l duzzadni / s nem kell / Egyed l j rnod”

Befejez s

A mennyben istentisztelet zajlik, amely egy r k folyamat. Ebbe kapcsol dunk be mi is id nk nt istentisztelet nkkel. L tjuk-e ezt az Istent? Amikor nekel nk s im dkozunk, amikor bel p nk ebbe a templomba, tudjuk-e, hogy ki mellett s ki el tt llunk meg? Mondjunk mi is dics retet a szent Istennek, mindaz rt, AKI s amit TESZ.

men!

Kir ly Lajos,

egyh zmegyei k zgy l s

Szóljon hozzá