Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Egym s terh t hordozz tok! – Egyh zmegyei k zgy l s
[*~ alt *]

Egym s terh t hordozz tok! – Egyh zmegyei k zgy l s

Hetven lelkip sztor s gondnok, illetve presbiter tekintett vissza az elm lt esztend re a L ncos templomban, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye ves k zgy l s n. A h laad s mellett t bb aktu lis k rd st is siker lt megt rgyalni.

Cs t rt k n d lel tt 10 r t l Kiss J zsef egyh zmegyei f jegyz hirdetett Ig t: “hogy hitetek ne emberek b lcsess g n, hanem Isten erej n nyugodj k.” (2Kor 2,5) Ha csak az emberi gondolatok alapj n t l nk, ne csod lkozzunk azon, hogy ha sz th z s, p rtoskod s van a k z ss gekben. – figyelmeztetett. Ezut n Isten hatalmas erej re ford totta a figyelmet az igehirdet , amire fel kell p ts k hit nket, Anyaszentegyh zunkat, let nket. gy k pesek lesz nk a b ntalmaikat homokba rni, hadd vigye a sz l s felebar tunk j tetteit pedig belekarcolni a sz veinkbe, hogy az maradjon meg benn nk.

Ezt k vet en Boga Ferenc presbiteri f jegyz vette sz mba a jelenlev ket, majd Dr. Pusk s Csaba egyh zmegyei f gondnok az zvegyasszony k t fill r r l sz l bibliai t rt net alapj n elmondta: J zus azt az indulatot n zi, ami a sz vben van. Neki kedves a kicsi egyh zk zs g is s a nagy is. a keveset is meg tudja ldani. – sz lt a biztat s.

Kir ly Lajos esperes S muel M sodik K nyve 6. r sz nek 11. vers vel kezdte besz mol j t: “Az AsR l d ja h rom h napig volt a g ti b d-Ed m h z n l, s meg ldotta az AsR b d-Ed mot s eg sz h zn p t.” Isten az, aki ld st adott az esperesi ciklus els h rom h napj ban is. A P ldabesz dek b lcselete besz l az brenl t s a munka, a szorgalom s a lustas g k vetkezm nyeir l. Az nk nyes t lbuzg s g hi baval . Figyelmeztet az Asr Isten arra, hogy ne s llyedjen az ember a hangya szintje al lustas gban, de ne akarjon Isten hely be sem l pni n m t s ban.

20358 volt az egyh zmegye l leksz ma az elm lt esztend ben. A k zel nyolcvan oldalas jelent s, amit K rti Tam s lev lt ros ll tott ssze, sokf le adatot tartalmaz m g, ezt a gy l s el tt megkaphatt k az egyh zk zs gek k pvisel i, ezt nem k v nta k l n elemezni az esperes, de sz lt arr l, hogy csal dl togat st kezdem nyezett: a lelkip sztorcsal dokat l togatja meg id nk nt a f gondnokkal egy tt, ugyan gy a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium tan rait is meghallgatja, de siker lt beind tani a presbiteri-, diak niai k pz st s a Reform tusok Bar ti K r t. A diak niai munka gyermekcip ben ugyan, de elindult. Az ifj s g sz m ra klubot hoztak l tre. T bb sikeres p ly zaton is t l vannak a h rom h nap alatt, err l majd a megfelel id ben r szletesen is sz esik. Esperes besz lt m g az elm lt vi szem lyi v ltoz sokr l is. K sz netet mondott mindenkinek, akik t rsak voltak a szolg latban.

K l n kiemelte m g a m jus 20-i nagyv radi egys gnapot, a szeptember 2-i szatm rn meti reform ci s eml k vi nnepr l, s arr l, hogy december 8- n pedig a L ncos templomban lesz a kihelyezett egyh zker leti k zgy l s.

Ezt k vet en a k zgy l s tagjai elfogadt k a k l nb z misszi i ter leteken szolg l k jelent seit, majd egy ttgondolkodtak abban, hogy mik nt lehetne az “egym s terh t hordozz tok” bibliai elvet hathat sabb tenni az egyh zmegy ben. Ebben a tekintetben is volt el rel p s. M s aktu lis t m k megt rgyal sa ut n szeretetvend gs ggel z rult az alkalom a K lvin h zban.

Szóljon hozzá