Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Besz mol a szamosdobi h laad nneps gr l
[*~ alt *]

Besz mol a szamosdobi h laad nneps gr l

“Az Istennek tja t k letes; az Asrnak besz de tiszta; pajzsuk mindazoknak, a kik b znak benne.” Zsolt. 18,31
“Szemem m r nyitva van, s f lemmel figyelek az im ds gra ezen a helyen. Kiv lasztottam s megszenteltem ezt a h zat, az rt itt lesz a nevem r kk , itt lesz a szemem s a sz vem is mindenkor.” 2Kr n. 7,15-16

2017 szeptember 10.- n m lt s gteljesen kondultak meg a SZAMOSDOBI REFORM TUS EGYH ZK ZS G harangjai. Imm ron t bb esztendei jav t si munk latok ut n, v gre megpihenve, al zattal s sz v nk teljes h l j val l phett k t a fel j tott templomunk k sz b t. A szent hajl kban, Isten kegyelm b l jb l felcsend lhettek az si zsolt rok, s a SZAMOSDOBI REFORM TUS EGYH ZK ZS G h v reform tus n pe im ds gos l lekkel adhatott h l t Mennyei Ur nak, aki mindv gig k zen tartotta kicsiny ny j t s olyan utakon vezette, ahol megtapasztalhatta, Isten nem mond le kicsinyeir l sem.
A h laad istentisztelet vas rnap, 10 rakor kezd d tt. F tisztelet Cs ri Istv n p sp k r v gezte az igehirdet si szolg latot, a J nos evang liuma 7,40-44 verseib l sz lt az nnepl gy lekezethez. A Ft. p sp k r igehirdet se sor n elmondta, hogy J zus Krisztus b r kort rsainak elmondta,hogy mi rt j tt,de k rtetlen l hallgatt k t, voltak akik pr f t nak mondt k, m sok Isten egysz l tt Fi t ismert k fel benne,aki ldozat val megv ltja Izr elt s a vil got. M sok azt l tt k baj van a sz rmaz s val,azon vitatkoztak, hogy ez nem lehet a Messi s mert N z retb l val s nem Betlehemb l. Nem tudt k,hogy b r t n z retinek mondj k, mert ott lakott, de val j ban Betlehemben sz letett.
Szembes t benn nket is az ige azzal a k rd ssel, hogy kicsoda n k nk J zus Krisztus aki rtelmes emberi letet akar aj nd kozni nek nk,aki ltal Isten kijelentette az igazs g t s kegyelm t, hogyan tekint nk r ,hogy viszonyulunk hozz .! Az ige elmondja,hogy a kort rsai nagyon sz th z m don megoszlottak e k rd st illet leg. J zus a hitvall sunk szerint is pr f ta,f pap s kir ly,de Isten Fia is a testet lt tt Isten maga,nek nk nem kell m shoz fordulnunk ha e vil g titkait ,vagy dolgait szeretn nk meg rteni. Benne tapasztalhatt k meg az akkoriak a gy gy t t a keny roszt t,a megtart t,mi is felismerhetj k ltala s benne ,hogy szeret benn nket Isten. Az megismer s b l s felismer s b l van az r k let! Az ige bemutatja az emberek k l nb z csoportjait akik fel sz lva az Atya re mutatott J zusra ,mint az Fi ra akiben gy ny rk dik. Ma nek nk is ezt zeni mennyei Aty nk, hogy az Fi ra tekints nk s t k ves k. A kereszty n vil g,a kereszty n gy lekezet az l hit akt v kereszty n ember,ma is arr l tesz bizonys got,hogy rossz ton j r a vil g,de m gis lehet rem nys g nk,mert J zus Krisztus az Isten Fia az alfa s az mega, benne s ltala van holnapunk s boldog j vend nk. Menyi sz rny s ggel van tele a vil g: betegs gek, katasztr f k, er szak,sok b n s gonoszs g vesz k r l. De mi nem az rt vagyunk kereszty nek, hogy ebbe belet r dj nk, hanem Isten benn nket akar felhaszn lni, hogy felmutassunk J zusra az gy t szolg lva,egyh z rt s a meg jul s rt f radozva, munk lkodva szeretni Istent s egym st! A szamosdobiak j p ld t adva, megmutatt k az elv gzett munk latokkal, hogy k Isten szeret k s egyh z p t mai gyermekei Istennek. Ezt igazolj k a megval s t sok: 2005- t l, elkezdt tek fel j tani , s talak tani gy lekezeti h zz , a jogi ton visszakapott, felekezeti iskola p let t. L p sr l l p sre haladva el sz r ner b l, majd holland s n met testv rek seg ts g vel, akik haszn lt ruh kat, t rgyakat hoztak, azokat rt kes tve gy jt gett tek ssze a sz ks ges p nzt. 2007.- t l a par kia, bels s k ls falainak fel j t s t v gezt tek. 2014 sz n a par kia tet zet t is fel j thatt tok! H la s dics s g Istennek. 2015-ben Ravataloz t is p tettetek a falu, ortodox s reform tus lakoss ga k z sen, amiben seg tett a polg rmesteri hivatal s a K zbirtokoss g is. A 2016-2017 -ben A templom s a torony k ls fal t ,a tet munk latokat ,a f t si rendszert, vill mh r t t a g mb jav t s t, a harangok elektronikus vez rl s nek munk latait fejezte be a gy lekezet. Biztatta p sp k r a Szamosdobiakat, hogy legyenek b szk k arra, hogy Isten ilyen megval s t sokra seg tette meg ket. A feladatunk nem csup n annyi, hogy felmutassuk a fel j t s t a templomoknak, hanem, hogy a lelk let nkben is meg juljunk. K t ezer vvel ezel tt az emberek meghasonlottak, sz th z kk lettek, ne engedj nk a sz th z s er inek! El sz r a lelk nkben kell rendet teremten nk, mert a sz th z s a csal don bel l a gy lekezetekben k z ss gekben is rombol s bomlaszt,csak bajt probl m t sz l! J zus Krisztus az re t mad k k z l b ntatlanul ment tov bb, J zus lland vesz lyben volt de a mennyei Atya l thatatlan keze megmenti,mert m g nem j tt el a nagyp ntek a meg ldoztat s nak ideje. Az gyermekeinek ma is p rtj t fogja,nincs mi rt agg dnunk, a mi let nket is Isten hatalma megtudja s meg is akarja menteni. Isten azt akarja,hogy hozz im dkoz k legy nk minden helyzetben ,benne b zzunk, szav ra hallgassunk, akkor Isten meg fogja tartani let nket, k z ss geinket. A kereszty n vil g s a kereszty n ember nem kell megijedjen holmi nem kereszty n ellens gt l, mert J zus Krisztus, aki megv ltott,meg is tart benn nket! Ezzel a rem nys ggel a lelk nkben adjunk h l t e gy lekezet megval s t sai rt! s munk lkodjunk tov bbi megval s t sok rt legf k ppen a lelki meg jul s rt! J nos apostol ez ig n kereszt l Isten hatalm t s szeretet t mutatja be. Az nnepi istentisztelet cs cspontja volt amikor Ft. p sp k r meg ldotta a fel j tott templomot, a gy lekezeti h zat, a fel j tott par ki t s a t bbi elv gzett munk t.

Az igehirdet s ut n szeretettel k sz nt ttem az egyh zi s vil gi m lt s gokat, egyben kifejezve a gy lekezet r m t, hogy megh vottaink megtiszteltek jelenl t kkel. A besz mol m sor n ismertettem a k zelm lt esem nyeit. Megk sz ntem a ft. p sp k rnak az nnepi szolg lat t s a nt. Kiss J zsef f jegyz r Szatm rp lfalva lelkip sztor nak, a k sz nt , b tor t szavait, hogy seg t figyelemmel k s rt k a Szamosdobon foly munk latokat. Szeretettel tisztelettel k sz nt ttem k r nkben: Nt. Kov cs J zsefet Szatm rhegy reform tus lelkip sztor t, Nt. Bal zs Enik t Kismajt ny reform tus lelkip sztorn j t, M sz ros Mih ly Imm nuelt rszentkir ly s Kir lydar c reform tus lelkip sztor t s Ardelean Ioant a Szamosdobi ortodox lelkip sztort, s a tisztleletes asszonyokat. Szeretettel s tisztelettel k sz nt ttem k r nkben a megyei s a helybeli politikai vezet inket Erdei Dal cky Istv n k pvisel t,Magyar L r nd k pvisel t Ghetina Mihai polg rmestert Bartha J zsef alpolg rmestert, Verzes Ioan rend rfel gyel s munkat rsaikat feles geikkel illetve f rjeikkel egy tt. A Szamosdobi s a Csengerbagosi Reform tus Egyh zk zs g kur torait s presbitereit, a gy lekezetek megjelent tagjait mind a reform tus ,mind az ortodox gy lekezetb l, minden kedves kereszty n testv reinket vend geinket ,felekezeti hovatartoz st l f ggetlen l. K sz netet mondtam mindazoknak ,akik im ds gban hordozt k e munk nak megval sul s t, s azoknak akik b rmivel seg tett k e munk latot. Isten adott ldozatk sz sz v embereket, akik, mint az eszk zei k zbenj rtak abban, hogy a kicsiny reform tus ny j, egy meg jult hajl kban kulcsolhassa im ra kez t, ez rt ez ton is k sz net nket fejezz k ki: A Hollandiai Osterwoldi gy lekezetnek, Dries Dornewardnak s munkat rsainak az adom nyaik rt s k tkezi munk juk rt. A holland fiataloknak, k t zben is, , munkat bort szerveztem Szamosdobon, ahol 20 holland fiatal Dries Dorneward presbiter testv r vezet s vel: vakoltak csemp t raktak s lamin lt parkett t, ker t st festettek. Isten ldja meg rte ket! L tva a holland testv rek ldozatk szs g t, a gy lekezeti tagok is nagyobb kedvet kaptak a k zmunk ra. A munka ut n igei, biblia rai alkalmakat tartottam, ahol id sek s fiatalok k z sen voltak jelen. K z s nekesk nyvet is l trehoztunk, melyben holland nyelven s magyar nyelven is kinyomtattuk az ismertebb zsolt rokat s ifj s gi nekeket. melyek mind seg tettek abban, hogy j hangulatban sszekov csol djon a helybeli s a vend g holland fiatals g. A napi program s a k z s tkez sek lebonyol t s ban a tiszteletes asszony, s a n sz vets gi tagok szervezt k a f z s s a felszolg l s munk j t ,nagyon finom teleket f ztek s gyesen zl sesen t laltak fel naponk nt a 28-30 f s csapatnak. Az lelmez shez term szetbeni adom nyokkal a gy lekezet csal djai nk ntes m don seg tettek, h la Istennek b s ggel adakoztak, s a vend geket is elsz ll solt k az nk nt arra v llalkoz csal dok.
Hetente 2 alkalommal a hollandokkal kir ndul sokat szervezt nk ,az Avasba, Nagyk rolyba Szatm rn metibe stb. Nagyon tetszettek nekik, a kir ndul sok s az zletes telek. Mivel az elv gzend munk latokhoz sok p nz kellett ,ez rt t bbfel is p ly zatokat rtam: a helyi polg rmesteri hivatalhoz, a megyei tan cshoz, a vall s gyi llamtitk rs ghoz, a hollandiai Osterwoldi gy lekezethez,a Magyarorsz g ltal, az p tett r ks gek fel j t s ra meghirdetett p ly zatot is megp ly ztam, , mert a kicsiny l leksz m /kb.180 l lek/ k z ss g ner b l ezt nem tudta volna elv gezni. Istennek legyen h la a, f radoz somat Isten meg ldotta s t mogat st kapott a gy lekezet.
Megk sz ntem a vall s gyi llamtitk rs g fel , k pvisel ink ltal, hogy 70000 lejjel t mogatta a p ly zatunk s k sz netet mondtam a Szamosdob-i Polg rmesteri Hivatalnak, Getina Mihai polg rmesternek a renov l sra ny jtott 27000 lejes p nzbeli seg ts g r s a homok rt, K sz netet mondtam, a k zbirtokoss gnak s a h veinknek a t mogat s rt. Megk sz ntem, hogy a mesterek odaad ssal, v gezt k el a jav t st. K sz netet mondtam a Reform tus egyh zunk vezet inek: a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye, a Szamosdobi Reform tus Egyh zk zs g, munkat rsainak a seg ts g rt. Sz v nk teljes h l j t, fejezt k ki Isten ir nt, aki felkarolt, gy mol tott benn nket s nagy seg ts gben r szes tett. Isten legyen az r k dics s g, mi nk pedig a h laad s s az ld s! V g l, megk sz ntem a gy lekezetnek, hogy akkor, amikor n ha belekeseredt nk, amikor gy t nt, hogy tal n, nem lesz tov bb, mindig tudtuk b tor tani egym st, mindig k szek voltunk al zatos sz vvel Isten kez be helyezni jb l s jb l ezeket a munk latokat, s ami a legfontosabb, hogy soha nem hullott ki az im ds g a lelk nkb l, Mert tudtuk, hogy gy lekezet nk let t sokkal magasabban lev kezek ir ny tj k, mint, amit emberi sz fel tud fog, mert mindv gig Isten keze vez relt.
K v nom, hogy Isten ld sa legyen mindazok let n, akik az vek sor n, nem mulasztott k el a seg ts gny jt st, hanem mindig k szen lltak arra ,hogy Isten s ir ntunk val szeretet ket, ak r szavak szintj n, ak r a cselekedeteik ltal megmutass k. K sz nt sem v g n, azt k v ntam a szeretett gy lekezetnek, hogy ak r r mmel, ak r b nattal, ak r boldog mosollyal, ak r szomor s ggal, mindig legyenek k szek megnyitni e templom kapuj t, hogy e hajl kot, ne csak az si de fel j tott harangok szava t ltse be, hanem Anyaszentegyh zunk h v n pe is.
.A k sz nt sek sor n , a jelenl v reform tus lelk szek , s az ortodox lelk sz is sz lt az nnepl gy lekezethez, Isten ld s t k rve ,egy ig vel k sz ntve a jelenl v ket . A k sz nt seket k vet en a gy lekezet K rus nak szolg lat ra ker lt sor, mely Isten ir nti h l val nekelte : az ld s dics s g tisztelet: H la az Urnak :H l t adok Uram az let rt c m nekeket. 3 n testv r nk, verssel k sz nt tte az nnepi alkalom r sztvev it. K sz netemet nyilv n tottam azok ir ny ba is, akik ez nnepi alkalmon, jelenl t kkel tiszteltek meg minket. Z r nek l Nemzeti im nkat nekelve fejezt k be a h laad istentiszteletet. Az istentisztelet ut n a gy lekezeti h zban szeretetvend gs g v rt mindenkit. A k l n megh vott vend gek nnepi k zeb den vettek r szt a kult rotthonban, ahol Erdei Dal cky Istv n k pvisel r mondott k sz nt s b tor t besz det. Rem nnyel a sz v nkben, Isten kegyelm ben b zva, hogy az egyh zi let itten Szamosdobon m g sok ig zavartalanul m k dhet, s t felvir gozhat! (Zsid. 12,1-2) “Annak ok rt mi is, kiket a bizonys goknak ily nagy fellege vesz k r l, f lret ve minden akad lyt s a megk rny kez b nt, kitart ssal fussuk meg az el tt nk lev k zd t rt. N zv n a hitnek fejedelm re s bev gz j re J zusra, a ki az el tte lev r m helyett, megvetve a gyal zatot, keresztet szenvedett, s az Isten kir lyi sz k nek jobbj ra lt.”
Isten legyen minden rt a dics s g!
K sz nettel s Isten ir nti h l val a sz vemben!

M sz ros Mih ly,

a Szamosdobi s Csengerbagosi

Reform tus Egyh zk zs gek lelkip sztora

Szóljon hozzá