Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Beszámoló a szamosdobi hálaadó ünnepségről

Beszámoló a szamosdobi hálaadó ünnepségről

„Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne.” Zsolt. 18,31
„Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor.” 2Krón. 7,15-16

2017 szeptember 10.-én méltóságteljesen kondultak meg a SZAMOSDOBI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG harangjai. Immáron több esztendei javítási munkálatok után, végre megpihenve, alázattal és szívünk teljes hálájával léphettük át a felújított templomunk küszöbét. A szent hajlékban, Isten kegyelméből újból felcsendülhettek az ősi zsoltárok, és a SZAMOSDOBI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG hívő református népe imádságos lélekkel adhatott hálát Mennyei Urának, aki mindvégig kézen tartotta kicsiny nyáját és olyan utakon vezette, ahol megtapasztalhatta, Isten nem mond le kicsinyeiről sem.
A hálaadó istentisztelet vasárnap, 10 órakor kezdődött. Főtiszteletű Csűri István püspök úr végezte az igehirdetési szolgálatot, a János evangéliuma 7,40-44 verseiből szólt az ünneplő gyülekezethez. A Ft. püspök úr igehirdetése során elmondta, hogy Jézus Krisztus bár kortársainak elmondta,hogy miért jött,de ők értetlenül hallgatták Őt, voltak akik prófétának mondták, mások Isten egyszülött Fiát ismerték fel benne,aki áldozatával megváltja Izráelt s a világot. Mások azt látták baj van a származásával,azon vitatkoztak, hogy ez nem lehet a Messiás mert Názáretből való és nem Betlehemből. Nem tudták,hogy bár Őt názáretinek mondják, mert ott lakott, de valójában Ő Betlehemben született.
Szembesít bennünket is az ige azzal a kérdéssel, hogy kicsoda nékünk Jézus Krisztus aki értelmes emberi életet akar ajándékozni nekünk,aki által Isten kijelentette az igazságát és kegyelmét, hogyan tekintünk rá ,hogy viszonyulunk hozzá.! Az ige elmondja,hogy a kortársai nagyon széthúzó módon megoszlottak e kérdést illetőleg. Jézus a hitvallásunk szerint is próféta,főpap és király,de Ő Isten Fia is a testet öltött Isten maga,nekünk nem kell máshoz fordulnunk ha e világ titkait ,vagy dolgait szeretnénk megérteni. Benne tapasztalhatták meg az akkoriak a gyógyítót a kenyérosztót,a megtartót,mi is felismerhetjük általa és benne ,hogy szeret bennünket Isten. Az Ő megismeréséből és felismeréséből van az örök élet! Az ige bemutatja az emberek különböző csoportjait akik felé szólva az Atya reámutatott Jézusra ,mint az Ő Fiára akiben Ő gyönyörködik. Ma nekünk is ezt üzeni mennyei Atyánk, hogy az Ő Fiára tekintsünk és Őt kövesük. A keresztyén világ,a keresztyén gyülekezet az élőhitű aktív keresztyén ember,ma is arról tesz bizonyságot,hogy rossz úton jár a világ,de mégis lehet reménységünk,mert Jézus Krisztus az Isten Fia az alfa és az ómega, benne és általa van holnapunk és boldog jövendőnk. Menyi szörnyűséggel van tele a világ: betegségek, katasztrófák, erőszak,sok bűn és gonoszság vesz körül. De mi nem azért vagyunk keresztyének, hogy ebbe beletörődjünk, hanem Isten bennünket akar felhasználni, hogy felmutassunk Jézusra az Ő ügyét szolgálva,egyházáért és a megújulásért fáradozva, munkálkodva szeretni Istent és egymást! A szamosdobiak jó példát adva, megmutatták az elvégzett munkálatokkal, hogy ők Isten szeretők és egyházépítő mai gyermekei Istennek. Ezt igazolják a megvalósítások: 2005- től, elkezdtétek felújítani ,és átalakítani gyülekezeti házzá, a jogi úton visszakapott, felekezeti iskola épületét. Lépésről lépésre haladva először önerőből, majd holland és német testvérek segítségével, akik használt ruhákat, tárgyakat hoztak, azokat értékesítve gyűjtögettétek össze a szükséges pénzt. 2007.- től a parókia, belső és külső falainak felújítását végeztétek. 2014 őszén a parókia tetőzetét is felújíthattátok! Hála és dicsőség Istennek. 2015-ben Ravatalozót is építettetek a falu, ortodox és református lakossága közösen, amiben segített a polgármesteri hivatal és a Közbirtokosság is. A 2016-2017 –ben A templom és a torony külső falát ,a tető munkálatokat ,a fűtési rendszert, villámhárítót a gömb javítását, a harangok elektronikus vezérlésének munkálatait fejezte be a gyülekezet. Biztatta püspök úr a Szamosdobiakat, hogy legyenek büszkék arra, hogy Isten ilyen megvalósításokra segítette meg őket. A feladatunk nem csupán annyi, hogy felmutassuk a felújítását a templomoknak, hanem, hogy a lelkületünkben is megújuljunk. Két ezer évvel ezelőtt az emberek meghasonlottak, széthúzókká lettek, ne engedjünk a széthúzás erőinek! Először a lelkünkben kell rendet teremtenünk, mert a széthúzás a családon belől a gyülekezetekben közösségekben is rombol és bomlaszt,csak bajt problémát szül! Jézus Krisztus az őreá támadók közül bántatlanul ment tovább, Jézus állandó veszélyben volt de a mennyei Atya láthatatlan keze megmenti,mert még nem jött el a nagypéntek a megáldoztatásának ideje. Az ő gyermekeinek Ő ma is pártját fogja,nincs miért aggódnunk, a mi életünket is Isten hatalma megtudja és meg is akarja menteni. Isten azt akarja,hogy hozzá imádkozók legyünk minden helyzetben ,benne bízzunk, szavára hallgassunk, akkor Isten meg fogja tartani életünket, közösségeinket. A keresztyén világ és a keresztyén ember nem kell megijedjen holmi nem keresztyén ellenségtől, mert Jézus Krisztus, aki megváltott,meg is tart bennünket! Ezzel a reménységgel a lelkünkben adjunk hálát e gyülekezet megvalósításaiért! És munkálkodjunk további megvalósításokért legfőképpen a lelki megújulásért! János apostol ez igén keresztül Isten hatalmát és szeretetét mutatja be. Az ünnepi istentisztelet csúcspontja volt amikor Ft. püspök úr megáldotta a felújított templomot, a gyülekezeti házat, a felújított parókiát és a többi elvégzett munkát.

Az igehirdetés után szeretettel köszöntöttem az egyházi és világi méltóságokat, egyben kifejezve a gyülekezet örömét, hogy meghívottaink megtiszteltek jelenlétükkel. A beszámolóm során ismertettem a közelmúlt eseményeit. Megköszöntem a ft. püspök úrnak az ünnepi szolgálatát és a nt. Kiss József főjegyző úr Szatmárpálfalva lelkipásztorának, a köszöntő , bátorító szavait, hogy segítő figyelemmel kísérték a Szamosdobon folyó munkálatokat. Szeretettel tisztelettel köszöntöttem körünkben: Nt. Kovács Józsefet Szatmárhegy református lelkipásztorát, Nt. Balázs Enikőt Kismajtény református lelkipásztornőjét, Mészáros Mihály Immánuelt Érszentkirály és Királydaróc református lelkipásztorát és Ardelean Ioant a Szamosdobi ortodox lelkipásztort,és a tisztleletes asszonyokat. Szeretettel és tisztelettel köszöntöttem körünkben a megyei és a helybeli politikai vezetőinket Erdei Dalócky István képviselőt,Magyar Lóránd képviselőt Ghetina Mihai polgármestert Bartha József alpolgármestert, Verzes Ioan rendőrfelügyelő és munkatársaikat feleségeikkel illetve férjeikkel együtt. A Szamosdobi és a Csengerbagosi Református Egyházközség kurátorait és presbitereit, a gyülekezetek megjelent tagjait mind a református ,mind az ortodox gyülekezetből, minden kedves keresztyén testvéreinket vendégeinket ,felekezeti hovatartozástól függetlenül. Köszönetet mondtam mindazoknak ,akik imádságban hordozták e munkának megvalósulását, és azoknak akik bármivel segítették e munkálatot. Isten adott áldozatkész szívű embereket, akik, mint az Ő eszközei közbenjártak abban, hogy a kicsiny református nyáj, egy megújult hajlékban kulcsolhassa imára kezét, ezért ezúton is köszönetünket fejezzük ki: A Hollandiai Osterwoldi gyülekezetnek, Dries Dornewardnak és munkatársainak az adományaikért és kétkezi munkájukért. A holland fiataloknak, két ízben is, , munkatábort szerveztem Szamosdobon, ahol 20 holland fiatal Dries Dorneward presbiter testvér vezetésével: vakoltak csempét raktak és laminált parkettát, kerítést festettek. Isten áldja meg érte őket! Látva a holland testvérek áldozatkészségét, a gyülekezeti tagok is nagyobb kedvet kaptak a közmunkára. A munka után igei, bibliaórai alkalmakat tartottam, ahol idősek és fiatalok közösen voltak jelen. Közös énekeskönyvet is létrehoztunk, melyben holland nyelven és magyar nyelven is kinyomtattuk az ismertebb zsoltárokat és ifjúsági énekeket. melyek mind segítettek abban, hogy jó hangulatban összekovácsolódjon a helybeli és a vendég holland fiatalság. A napi program és a közös étkezések lebonyolításában a tiszteletes asszony, és a nőszövetségi tagok szervezték a főzés és a felszolgálás munkáját ,nagyon finom ételeket főztek és ügyesen ízlésesen tálaltak fel naponként a 28-30 fős csapatnak. Az élelmezéshez természetbeni adományokkal a gyülekezet családjai önkéntes módon segítettek, hála Istennek bőséggel adakoztak, és a vendégeket is elszállásolták az önként arra vállalkozó családok.
Hetente 2 alkalommal a hollandokkal kirándulásokat szerveztünk ,az Avasba, Nagykárolyba Szatmárnémetibe stb. Nagyon tetszettek nekik, a kirándulások és az ízletes ételek. Mivel az elvégzendő munkálatokhoz sok pénz kellett ,ezért többfelé is pályázatokat írtam: a helyi polgármesteri hivatalhoz, a megyei tanácshoz, a vallásügyi államtitkársághoz, a hollandiai Osterwoldi gyülekezethez,a Magyarország által, az épített örökségek felújítására meghirdetett pályázatot is megpályáztam, , mert a kicsiny lélekszámú /kb.180 lélek/ közösség önerőből ezt nem tudta volna elvégezni. Istennek legyen hála a, fáradozásomat Isten megáldotta és támogatást kapott a gyülekezet.
Megköszöntem a vallásügyi államtitkárság felé , képviselőink által, hogy 70000 lejjel támogatta a pályázatunk és köszönetet mondtam a Szamosdob-i Polgármesteri Hivatalnak, Getina Mihai polgármesternek a renoválásra nyújtott 27000 lejes pénzbeli segítségér és a homokért, Köszönetet mondtam, a közbirtokosságnak és a híveinknek a támogatásáért. Megköszöntem, hogy a mesterek odaadással, végezték el a javítást. Köszönetet mondtam a Református egyházunk vezetőinek: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Szatmári Református Egyházmegye, a Szamosdobi Református Egyházközség, munkatársainak a segítségéért. Szívünk teljes háláját, fejeztük ki Isten iránt, aki felkarolt, gyámolított bennünket és nagy segítségben részesített. Istené legyen az örök dicsőség, miénk pedig a hálaadás és az áldás! Végül, megköszöntem a gyülekezetnek, hogy akkor, amikor néha belekeseredtünk, amikor úgy tűnt, hogy talán, nem lesz tovább, mindig tudtuk bátorítani egymást, mindig készek voltunk alázatos szívvel Isten kezébe helyezni újból és újból ezeket a munkálatokat, és ami a legfontosabb, hogy soha nem hullott ki az imádság a lelkünkből, Mert tudtuk, hogy gyülekezetünk életét sokkal magasabban levő kezek irányítják, mint, amit emberi ész fel tud fog, mert mindvégig Isten keze vezérelt.
Kívánom, hogy Isten áldása legyen mindazok életén, akik az évek során, nem mulasztották el a segítségnyújtást, hanem mindig készen álltak arra ,hogy Isten és irántunk való szeretetüket, akár szavak szintjén, akár a cselekedeteik által megmutassák. Köszöntésem végén, azt kívántam a szeretett gyülekezetnek, hogy akár örömmel, akár bánattal, akár boldog mosollyal, akár szomorúsággal, mindig legyenek készek megnyitni e templom kapuját, hogy e hajlékot, ne csak az ősi de felújított harangok szava töltse be, hanem Anyaszentegyházunk hívő népe is.
.A köszöntések során , a jelenlévő református lelkészek , és az ortodox lelkész is szólt az ünneplő gyülekezethez, Isten áldását kérve ,egy igével köszöntve a jelenlévőket . A köszöntéseket követően a gyülekezet Kórusának szolgálatára került sor, mely Isten iránti hálával énekelte : az Áldás dicsőség tisztelet:Ó Hála az Urnak :Hálát adok Uram az életért című énekeket. 3 nő testvérünk, verssel köszöntötte az ünnepi alkalom résztvevőit. Köszönetemet nyilvánítottam azok irányába is, akik ez ünnepi alkalmon, jelenlétükkel tiszteltek meg minket. Záróénekül Nemzeti imánkat énekelve fejeztük be a hálaadó istentiszteletet. Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégség várt mindenkit. A külön meghívott vendégek ünnepi közebéden vettek részt a kultúrotthonban, ahol Erdei Dalócky István képviselő úr mondott köszöntő és bátorító beszédet. Reménnyel a szívünkben, Isten kegyelmében bízva, hogy az egyházi élet itten Szamosdobon még sokáig zavartalanul működhet, sőt felvirágozhat! (Zsid. 12,1-2) „Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.”
Istené legyen mindenért a dicsőség!
Köszönettel és Isten iránti hálával a szívemben!

Mészáros Mihály,

a Szamosdobi és Csengerbagosi

Református Egyházközségek lelkipásztora

Szóljon hozzá