Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Az elmúlt hét év nőszövetségi konferenciáiról

Az elmúlt hét év nőszövetségi konferenciáiról

Van mire emlékezni, van miért hálát adni. A járványügyi helyzet miatt nagyobb tömegrendezvényeket még mindig nem lehet megszervezni. Konferenciák, találkozók, táborok, egyházi rendezvények, koncertek maradnak el az előírások miatt. Kétségbeesés helyett hisszük, ez is van valamiért. Talán azért, mert annyire siettünk, hogy be kell várjuk a lelkünket. Programok rendezvények érték egymást az egyházban is, és talán elfejtettünk hálát adni érte, pörgött az élet, s talán nem értékeltük eléggé. Adjunk hálát a nyári nőszövetségi konferenciákért is!

“Két évtizeden át, évről évre találkoztak nőtestvéreink nyaranta mindig más egyházmegyében. Két évtizednyi szolgálatért Isten szeretetének missziójában való örömteli együttlét volt az a jubileumi találkozó. Idén, 2020 július 18-án Zilahon találkoztunk volna egy újabb jubileumi eseményért való hálaadás alkalmával: hiszen 30 éve alakult újjá a Romániai Református Nőszövetség a kommunista diktatúra bukása után.  Egy újabb kiemelkedő esemény résztvevői lehettünk volna! A pandémia miatt sajnos nem találkozhattunk Zilahon, de lélekben együtt vagyunk! Fogadjátok szeretettel Nt. Bogya Kis Mária elnök asszony és a nőszövetségi elnökség köszöntését, valamint nőszövetségi összefoglalónkat ebből az alkalomból, amelyet Rácz Ervin lelkész, sajtóreferens készített.” – emlékezik hálával a szívében Nagy Erika egyházkerületi nőszövetségi alelnök.

Tekintsünk tehát vissza hálával 2013-ig, emlékezve és hálát adva, hogy addig, és mindeddig is megsegített minket az Úr.

2013 – Szatmár-Láncos

Hitvalló asszonysereg a Láncos templomban

Több mint 1500 nő imádkozott együtt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület XIV. nőszövetségi konferenciáján a szatmárnémeti Láncos templomban július 20-án. A hitvalló asszonyok a csordultig telt hajlékban a hitvallásról, hitvalló életről, valamint a Heidelbergi Kátéról hallhattak előadásokat és igehirdetéseket, a tisztújítás után pedig úrvacsorai közösségben élhették meg a csodát.

Köszöntött Csűry István püspök, Kovács Sándor esperes, Korda Zoltán házigazda lelkipásztor. A Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa és a Láncos templom kórusa bizonyságtételei között az igehirdetés szolgálatát Lakatos Enikő lelkipásztor, a Budapest-Dunamelléki Református Nőszövetség titkára végezte. uhász Tamás, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora „A Heidelbergi Káté a református gyülekezet és a református ember életében” címmel tartott érdekfeszítő és kellő humorral megáldott előadást. Ezután Takács Tamásné hajdúszoboszlói lelkipásztornak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége elnökhelyettesének „A Krisztus-követés akadályai” című előadását hallhatták, majd ennek folytatását lánya Kovácsné Takács Emese hajdúszoboszlói beosztott lelkipásztor által „Az akadályok elhárítása” címmel.

A tisztújítás, vagyis az egyházkerületi vezetőség megválasztása is rendben zajlott. Több mint 20 év hűséges nőszövetségi szolgálat után (már 10 éve kerületi elnökként) visszaválasztották Bogya Kis Mária tiszteletesasszonyt a kerületi nőszövetség elnökévé, valamint Nagy Erikát megbízták az egyik alelnöki tisztségre.

2014 – Nagykároly

Imádkozó asszonyok a magyar nyelvű Biblia fővárosában

Kincsünk a magyar nyelvű Biblia mottóval július 19-én, szombaton a nagykárolyi református templomban tartotta a Királyhágómelléki Református Nőszövetség a XV. konferenciáját.

Három püspök (Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök, Ft. Csomós József tiszáninneni főpásztor és Ft. Csűry István királyhágómelléki elöljáró) jelenlétében több mint másfélezer asszony gyülekezett a templomba és köré, hogy áldja és dicsérje mindenható Urát Királyhágómellék legnagyobb református tömegét megmozgató eseményén. De nem csak tömeg volt ott, hanem egy gyülekezet, egy közösség.

Ft. Csomós Józsefné Pál apostol Rómabeliekhez irt levele 12. részének 3. versétől olvasott igaszakasz alapján igehirdetésében négy fontos dolgot tolmácsolt: beszélt az ajándékokról, összetartásról, szolgálatról és önzetlen segítségről. A prédikációt követően Nagy Sándor a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese a 78. zsoltár szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Egy ilyen jellegű összejövetel óriási erővel tölti el az ide zarándokolókat. Majd arra kérte a nőszövetségeket, hogy továbbra is alázattal őrizzék a Krisztus által reájuk bízott kincseket, hiszen a háttérmunkában mindig az asszonyok állnak helyt. A köszöntések között kellemes dallamok, szép énekek szólaltak meg a Carmina Renascentia és az érkeserűi énekkar tagjai által, ugyanakkor megható szavalatok is színesítettek. Kovács Jenő helyi polgármester és főgondnok is méltatta a nőszövetséget és jó értelemben vett büszkeségét fejezte ki, hogy házigazdája lehet egy ilyen nagy református rendezvénynek. Dr. Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök humorral és érdekességgel telitett előadása következett ezután, aki a magyar bibliafordítások történetéről értekezett. Tukacs József házigazda lelkipásztor előadást tartott a nagykárolyi egyházközség történetéről.

2015 – Kraszna

Nőszövetségi konferencia Krasznán

Július 18-án, szombaton került sor Krasznán a 16-ik Egyházkerületi Nőszövetségi Konferencia megtartására.

A kezdő istentisztelet prédikátora Dénes István Lukács generális direktor volt.  Szőnyi Levente szilágysomlyói espeperes, Kovács István és Bogdán Szabolcs házigazda lelkipásztorok köszöntötték a mintegy 1800 résztevőt. Előadás tartott P. Tóthné Szakács Zita lelkipásztor, a Magyarországi Országos Nőszövetség. elnöke – SZERESD AZ URAT! címmel és Dr. Béres Klára, a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatója, a Béres Alapítvány elnöke:  Az Úr a te gyógyítód címmel. Ezt követte az egyházmegyék nőszövetségi elnökségének ünnepi műsora: „Szeretlek Uram, én erősségem, kősziklám.”

2016 – Kőröskisjenő

Kétezer éber református asszony konferenciája Köröskisjenőn

Fenyegetett vihar, ijesztett szél, de a tombol tenger Ura, a Mindenható kézen hordozta a mintegy kétezer asszony őszinte imádságát a tizenhetedik alkalommal megtartott Nyári Nőszövetségi Konferencián a Köröskisjenői Kings Land Rendezvényközpontban.

Július 9-én Csűry István püspök és Bogya Kis Mária nőszövetség elnök igei köszöntése után Dr. Pálfi József a Partiumi Keresztény Egyetem rektorának egyháztörténeti előadása következett. Köszöntötte az egybegyűlteket Vinczéné Pálfi Judit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa, majd szívhez szóló, aktuális énekeket énekelt a szatmári Immanuel Zenekar. Szólt a gyülekezethez Nagy Erika szatmári egyházmegyei nőszövetségi elnök és Földesy Márta bihari egyházmegyei nőszövetségi elnök is, majd Jézus küldetésében a magas Himalája hegyei között címmel olyan misszionárius házaspár előadását hallhatta szájtátva a népes sereg, akik valóban életüket kockáztatták azért, hogy az evangéliumot terjesszék.

2017 – REFO 500

A reformáció 500. évfordulóján három nagy nőszövetségi konferenciát is tartottak: kettőt Nagyváradon és egyet Szatmárnémetiben.

Őrizd a várat!

2017. május 20-án, Nagyváradon tartották a református egység napját, ahol az egységes Magyar Református Egyház megalakulásának nyolcadik évfordulójára emlékeztek.

A nap folyamán több konferenciát is tartottak különböző, a reformációt érintő témákban, a várudvaron pedig kiteljesedett a fesztiválhangulat: a színpadon zenei előadók léptek fel, a standokon pedig a református egyházmegyék képviselői kézműves termékeket kínáltak eladásra. Egy külön ponton nőszövetségi konferenciát is tartottak.

Nagyvárad

Hívő, református asszonyok együttimádkozása Nagyváradon.

Tizennyolcadik alkalommal tartották meg nőszövetségi konferenciájukat Királyhágómellék református asszonyai Nagyváradon, s habár idén már volt egy nagyszabású találkozó az ottani várban, ismét oly sokan gyűltek össze, hogy a szépen felújított Nagyvárad-újvárosi templomot sikerült csordultig megtölteni.

Július 16-án, délelőtt 10 órakor, megszokott módon, zászlóval a kezükben vonultak be a templomba, majd a konferencia megnyitásaként Csűry István püspök szólt a gyülekezethez. Ezt követően Bogya-Kis Mária a kerületi nőszövetségi elnök hirdette az Igét. A prédikáció után köszöntések következtek. Szólt Vinczéné Pálfy Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos; Földesy Márta a bihari egyházmegye nőszövetségi elnöke; valamint Dénes István Lukács generális direktor, bihari esperes. Dr. Baráth Béla debreceni teológiai professzor kezdte az előadások sorozatát. Partium meghatározó zsinatait is említve beszélt a Tiszántúl reformációjáról az 1567. évi zsinatig. Dr. Puskás Csaba a Szatmári Református Egyházmegye főgondnoka elmondta az okkult dolgok lelkünk egészségét és az Istenhez való tartozásunkat gyengítik. Arany János versösszeállítás meghallgatása után négy gyülekezet is felavathatta nőszövetségi zászlaját.

Szatmárnémeti

Együtt az egyházmegye

A Szatmári Református Egyházmegye a reformáció 500. évében szeptember elsején és másodikán Együtt az egyházmegye címmel szervezett ünnepséget.

Szeptember 2-án, szombaton 10 órától párhuzamos rendezvények voltak: a Németi-templomban SZIKE-istentisztelet, a Láncos-templomban nőszövetségi konferencia, a Kálvin János Református Imaházban presbiteri konferencia, a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban pedig gyermekprogramok voltak.

„Hogy lássák a ti világosságotokat” jelszó alatt a résztvevők zászlók mögé felsorakozva vonultak az új központig, ismert református énekeket énekelve. Elöl népviseletbe öltözött fiúk, lányok haladtak a Károli Bibliával. Az új főtéren felállított színpadon beszédek hangzottak el egyházi és világi személyiségek ajkáról. Közel háromezer ember vett részt az istentiszteleten, amelyen Csűry István püspök hirdetett igét több lelkipásztor közreműködésével. A püspök a megújulás fontosságát hirdette.

2018 – Kispereg

A családról a kisperegi nőszövetségi konferencián

Július 15-án páratlan, korszerű, a legrészletesebb elemekre is kiterjedő szervezés és gazdag program várta azt a közel másfélezer résztvevőt, akik elérkeztek Kisperegre a XIX. Nyári Királyhágómelléki Nőszövetségi Konferenciára. “Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15) – Református családok Krisztus szolgálatában – ez volt az igei mottója a konferenciának.

Az Igét Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, a konferencia fővédnöke hirdette. Orosz Otília egyházkerületi zenei előadó tanácsos vezetett az éneklésben. A nagyváradi Continuo együttes gyönyörködtető, értékadó koncertjét Bogya-Kis Mária Szatmárnémeti-Szamos-negyedi lelkésznő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntője követte.

Módi József az Aradi Református Egyházmegye esperese, Vinczéné Pálfi Judit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói előadó tanácsosa, Dénes Erzsébet az Aradi Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke (ő férjével együtt verseket és énekeket is előadtak) után házigazdaként ifj. Tóbiás Tibor és Emőke lelkipásztorok köszöntötték az egybegyűlteket. Elhangzott, hogy négy éve a felújítási munkálatok miatt az ég volt a templom teteje, és azóta, így szombatra is azonban a konferencia méltó helyszínének bizonyult. Előadások gazdagítottak a konferencia további részében: Dr. Buzogányné Kovács Emese a Kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetségének alelnöke: Református családok Krisztus szolgálatban-, Dr. Svébisné Juhász Márta a Dunamelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke: Öröm, hogy családommal az Úrnak szolgálhatunk címmel tartott előadást. Művészi előadást Écsi Gyöngyi lelkésznő, előadóművész hozott, aki a felvidéki Hetényről érkezett.

2019 – Avasújváros

Menjetek be kapuin hálaadással! – Avasújvárosban tartották a huszadik nőszövetségi konferenciát

Július 20-án huszadik alkalommal tartottak nyári nőszövetségi konferenciát, mely évek óta a legnépesebb rendezvény a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Idén a Nagybányai Református Egyházmegye, pontosabban Avasújváros gyülekezete adott otthont az eseménynek.

Közel kétezer asszony töltötte meg az avasújvárosi templomdombot szombaton délelőtt, ahol a házigazdák, gyülekezeti-, nőszövetségi tagok, presbiterek, önkéntes tűzoltók, ügyes zöldpólós ifjak igyekeztek a vendégek felé szolgálni Isten ügyét. A megye egyik legnagyobb befogadóképességű templomába sem fértek be a hívek, de a templom mellett kivettetőn is lehetett követni az istentiszteletet, ahol Csűry István királyhágómelléki püspök hirdetett Igét a napi bibliaolvasó kalauz szerint Ige, azaz Péter pünkösdi prédikációrészlete alapján.

Az igehirdetést követően Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöke a 100. zsoltár 4. és 5. versével köszöntött: „Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.”

Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos örömmel köszöntötte a református „zarándokokat”, majd Tamásán Éva a Nagybányai Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke és házigazdaként Gellén Sándor a Nagybányai Református Egyházmegye esperese, avasúújvárosi lelkipásztor is köszöntött. , Az Immánuel Zenekar szolgálata a köszöntések és előadások között áldott volt, örömmel énekelt velük a gyülekezet. Előadást tartott Krisztus jó illatáról, mely a nőszövetség legjobb „parfümje”, P. Tóthné Szakács Zita a Magyarországi Országos Nőszövetség elnöke, majd Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, aki a hálaadásra hívta fel a figyelmet gyakorlatias, életízű szolgálatával. Számunkra fontos, hogy hálaadással menjünk be kapuin. A választói közgyűlésen kiderült: Bogya Kis Mária maradt az egyházmegyei nőszövetségi elnök.

Szóljon hozzá