Kezdőlap / Gondolatok / A ZSID S A PROTEST NS NEVEL S/OKTAT S CSAsCSTELJES TM NYEINEK M DSZERTANI H TTER R L
[*~ alt *]

A ZSID S A PROTEST NS NEVEL S/OKTAT S CSAsCSTELJES TM NYEINEK M DSZERTANI H TTER R L

Ebben a cikkben azt vizsg ljuk, mi rt ppen a zsid s g s a kereszty ns g adta a t rt nelem sor n a legt bb m velt emberf t, illetve sz les n pr tegekre mi rt k terjesztett k ki az oktat s/nevel s folyamat t a leghosszabb id re? (Forr s: pewforum.org; textlog.de; wbg-darmstadt.de; heartlanguage.org)

Szemle r : Dr. B kefy Lajos

Vall s s nevel s szerves t rt nelmi kapcsolata

Vall s s nevel s az emberis gnek k t leg sibb projektje, melyek kezdett l fogva szervesen sszekapcsol dtak, k lcs n sen er s tett k egym st. Roppant sokr t , sz mos sszehasonl t kutat s alapj n bizony t st nyert az addig is v lelmezett kapcsolat, ami vall s s nevel s/oktat s k z tt l nyeg kn l fogva fenn ll. Nem k ts ges az sem, hogy els renden nem a nevel s volt hat ssal a vall sokra, a vall sos emberekre, hanem ford tva. A vall sok hatottak a nevel s eredm nyess g re, jelleg re, rt krendj re. Term szetesen t ves lenne az a v leked s, hogy egyed l s kiz r lag a vall snak volt, van szerepe a nevel sben, hiszen ebben fontos egy tthat k m g a gazdas gi, f ldrajzi, kultur lis befoly sok is, egy adott t rs g politikai felt teleivel egy tt.

Bevezet sk nt id zz k fel el z cikk nkb l ezt a 151 orsz gb l vett adatok alapj n k sz tett sszehasonl t br t, ami azt mutatja, hogy a legt bb id t tanul ssal vil gszerte a zsid k t ltenek, tlagban 13,4 vet. Ut nuk a kereszty nek k vetkeznek 9,3 vvel, majd a vall stalanok 8,8 vvel, azt n a buddhist k 7,9 vvel. A sort a muszlimok s a hinduk z rj k, mindk t csoport feln vekv tagjai tlagosan 5,6 vet t ltenek tanul ssal. Erre viccesen nem lehet azt mondani, hogy ez a k t ut bbi csoport az rt ilyen keveset, mert k z tt k szinte mind zseni, m glen az els k t kateg ri ba tartoz k neh z felfog s ak lenn nek, ez rt tart olyan hosszan az iskol z suk. Az adatok – komolyra ford tva a sz t – ppen az ellenkez j t mutatj k: a tud shoz tud st ragasztani, m g magasabb fok ismeretre (oktat sra) s differenci ltabb kultur lts gra, lelki pall rozotts gra szert tenni (nevel s) az alapja annak, hogy a legt bb kreativit s, alkot er , ami kiemelked tal lm nyokat produk lt mennyis gben s min s gben, a zsid s gn l s a kereszty ns gn l tapasztalhat .

Pillant s a m ltba

A mai iskol z s er sen f gg egy adott orsz g vagy t rs g nevel si szerkezet t l, fel p t s t l, az ell totts g s az anyagiak m rt k t l. Legt bb esetben a nevel si infrastrukt ra l trej tte er sen f gg a vall si vezet kt l, illetve szervezetekt l is, akik, amelyek az iskol z ssal is a hit megismertet s t, tov bbad s t s terjeszt s t seg tett k, seg tik. Indi ban p ld ul a legm veltebb f rfiak, kisebb sz mban n k sszef gg sbe hozhat k azzal, hogy valamilyen m don a buddhista s a hindu k z ss gek bennlak i voltak. K zel-Keleten s Eur p ban kereszty n szerzetesek k nyvt rakat p tettek, s miel tt m g a nyomtat sbeli kult ra elterjedt, k m r igen rt kes si r sokat mentettek meg latin, g r g s arab nyelven az eny szett l, a feled s el l. Sok szerzetesi k z ss g egyetemet is tartott fenn. Eur p ban s Amerik ban sok egyetemet kereszty nek alap tottak, hogy laikusaikat s papjaikat magas m velts ggel ruh zz k fel. F k nt ezeknek a felekezeti egyetemeknek k sz nhet , hogy a n pess gnek java r sze magas oktat sban r szes lhetett az USA-ban s Eur p ban. Most a vall st rt net id sebb teremt ny vel foglalkozunk el sz r, a zsid s ggal. Majd a kereszty ns g, s a protestantizmus tekintet ben vizsg ljuk meg sz lesk r , egykori s mai nevel si, oktat si tev kenys g k hat konys g nak az okait.

Zsid s g – 2400 ves oktat s-, s iskolat rt net, folyamatos tanul s s tan t s

A zsid nevel si v vm ny magas sz nvonal nak gy kere m lyen a m ltba ny lik le vagy vissza. A vall si norm khoz, melyek kezdet n az r s, a T ra Ig i llnak: “Ism telgesd azokat fiaid el tt, s besz lj azokr l, ak r a h zadban vagy, ak r ton j rsz, ak r lefekszel, ak r f lkelsz” (5M z 6,7). Ez azt jelenti, hogy a nevel s, az emberk pz s, ahogyan k s bb a reform tus Pestalozzi rta, lland feladat, az oktat s, az ismeretszerz s id szakos tev kenys g. Mit kell ism telgetni? Az Ig ket, a parancsolatokat. A zsid letm d s a t rv ny tov bbad sa a zsid nevel s c lja. A nevel s/oktat s id ben is nagyon messzire megy vissza Izrael t rt net ben. Eg szen Ezsdr sig, azaz a Kr. el tti 400-as vek k zep ig. Meg llap thatjuk: mintegy 2400 ves szervezett oktat s-, s iskolat rt net ll a zsid s g hatalmas szellemi s anyagi teljes tm nyei m g tt. Rabbinusi hagyom ny szerint rendelte el a babil niai fogs g ut n, hogy a bibliaolvas s int zm nye h tf s cs t rt k reggel k telez en m k dj n az eg sz n p let ben. A n p mor lis nevel se azt is el seg tette, hogy a pr f tai kritika is feler s d tt, ezzel egy tt az uralmi viszonyok, valamint a vall si s szoci lis torzul sok b r lata is. Hell nista befoly snak tudhat , hogy a k pz s, oktat s, nevel s m g kiterjedtebb lett. Kr. el tt 175-ben Jeruzs lemben gimn ziumot hoznak l tre s fi iskol t. Ben Sira r egyfajta B t Midr sr l, a “tanul s h z r l“, azaz kor ban, Kr. el tt 190-175 k z tt m r iskolah l zat alakul ki. A tud s rabbi, Simon ben Setah, a Kr. el tti sz zadban rendelte el els k nt, hogy minden ifj nak, azaz fi nak iskol ba kell j rnia. Ehhez az int zm nyi keretet a korabeli f pap, Josua ben Gamla (+ Kr.e. 69) hozta l tre. Minden k rzetben, minden v rosban tan t kat kellett alkalmazni, s 6-7 ves kort l minden gyermeknek k telez volt iskol ba j rnia. K zel 2100 ves iskolak telezetts gi rendelkez s ez! A Misna, a Biblia ut ni zsid sz jhagyom ny gy jtem nye m r arr l r, hogy 4 korcsoportja van az iskol ba j r knak: 5 vesen indul a T ra tanulm nyoz sa, 10 vesen a Misn , 13 vesen a Micv t, a parancsolatok tanulm nyoz sa, 15 vesen a Gemar , azaz a Talmud , k l n s tekintettel az Asjsz vets gre. Voltak id szakok, amelyekben a T ra tanulm nyoz sa a zsinag g kba szorult. Mindez a zsid s gnak olyan alapvet szellemi transzform ci j hoz vezetett, aminek eredm nye lett az iskol zotts gnak, a m velts gnek az a magas foga, aminek kulcsa s magyar zata a k zel 2400 ves folyamatos s kollekt v, s egy ni tanul s, tan t s. Err l meggy z en r tanulm nyaiban Maristella Botticini gazdas gt rt n sz s Zvi Eckstein, a Herzlija Interdiszciplin ris K zpont kutat ja. A n met s amerikai, valamint nyugat-eur pai iskolai vall soktat sban magas szint inform ci k zvet t s t rt nik ebben a tekintetben is.

Zsid egyetemek – elt r rendszer Eur pa s a muszlim t rs g zsid s g ban

Mintegy 1000-1200 ven t a Jesiv t vagy Metivata volt az akad miai, egyetemi szint oktat s int zm nyi kerete. A zsid iskol zotts g megbecs l s t fejezi ki az arab-muszlim vil g azon kifejez se, ami a zsid kat gy is nevezi: ahl al-kitab = a K nyv emberei. A zsid iskol z s rdekes fejl d si jelens ge, hogy a k z pkorban, de m g az jkor elej n is Eur p ban a k pz s tengelye a zsid Biblia, a Misna s a Talmud volt, Keleten viszont, azaz a muszlim t rs gben k l nf le ismeretek is hozz j ttek a szakr lis tanulm nyokhoz. Az arab is k telez t rgy lett. s a term szettudom nyok.

Moses Mendelssohn (1729-1786) volt az, aki a Haskalah, azaz a felvil gosod s bel ptet je volt a n met zsid nevel si rendszerbe. A Biblia mellett a modern tudom nyok is helyet kaptak a nevel sben. 1801-ben Israel Jacobson (1768-1828) a Harz-hegys gben vezette be az n. szimult n iskol t, amelyben a vall si nevel snek d lut n, illetve vas rnap lett helye a zsid iskol kban.

Mindezek ismeret ben ki csod lkozik azon, hogy az itt feljebb k z lt t rk pen azt l tjuk, hol tal lhat k a legmagasabb k pzetts g zsid k a vil gon. Vannak meglep adatok. Az eddigiek ismeret ben nem meglep az az adat, hogy a zsid s g legnagyobb t bbs ge k zel 15 vet t lt k pz sben, oktat sban, vall si nevel sben s tudom nyos ismeretgy jt sben. A legmeglep bb az, hogy vall si kisebbs gk nt a zsid s g az eg sz vil gon a legmagasabb, k pz sben t lt tt id vel sztorsz gban rendelkezik, azaz 14,9 v. Ez ut n Asj-Z land zsid s ga k vetkezik, 14,8 vvel, majd Litv nia zsid i 14,7 vvel, azt n az USA-beliek 14,7 vvel, majd Kanada zsid s ga 14,3 vvel.

A protestantizmus m vel d si, iskol zotts gi vez rhaj

J n h ny szakember gy l tja, hogy a 16. sz zadi reform ci lett az eur pai k zoktat s vez rhaj ja. Az a t ny, hogy a Biblia nemzeti nyelv olvas sa eur pai k zkincs lett, aminek olvas s t, ismeret t a templom-iskola egys g re b zt k, hatalmas l k st adott az iskolai k pz snek is. A h v k egyetemes paps g nak az elve felszabad t er vel hatott az oktat sra, a kutat sra egyar nt. A reform ci kezdeteit l fogva k t hajt ereje volt az iskol z s egyre magasabb szintj nek: a Biblia s a k t k. Ezt Luther m r kor n felismerte, s 1529-ben k zz is tette. A lutheranizmusban a Kis K t , a reform tus vil gban a Heidelbergi K t lett ilyen szellemi “er m v “. Luther m r 1524-ben k rte a n met birodalom valamennyi v rosi el lj r j t, hogy tegy k k telez v az ltal nos iskol z st. N metorsz g nagy tan t ja, Luther wittenbergi kort rsa, Philipp Melanchthon szerint gy kell a gyerekeknek iskol ba j rniuk, mintha templomba menn nek. Az iskola teh t a vall si nevel st s a szakk pz st egyar nt seg tette a reform ci kezdeteit l fogva.

A “m sodik reform ci ” a vez rhaj j motorja – Bild – Bildung

Vannak, akik a n met “m sodik reform ci t”, a pietista mozgalmat jel lik meg a leger sebb oktat si-nevel si modellk pz t nyez nek. Richard L. Gawthrop s Gerald Strauss amerikai t rt n szek kutat sai szerint a szem lyes bibliaolvas s, a szem lyes kegyess g, hit, illetve az ltal nos iskol kban a Biblia megismer s nek a bevezet se a pietizmus kor ban ri si impulzust adott a nevel snek s az oktat snak. A pietizmus ehhez hozz tette a “sz vk pz st“, a szem lyes hit s a lelkiismeretess g fontoss g t. K l n sen is a hallei A. H. Francke hat sa rz d tt ebben az oktat si szeml letben. Egyre ink bb el t rbe ker lt az a szempont, hogy az oktat snak egyszerre kell az emberi t k letesed st, valamint a t rsadalom jav t, ennek emelked s t szolg lnia. Ezt m r a n met felvil gosod s reformpedag gusai tan tott k. Wilhelm von Humboldt pedig visszautalva az ember bibliai istenk p s g re, a legmagasabb ide lok megval s t s t v rta a nevel st l s az oktat sb l. T bb helyen is fejtegette el ad saiban, k nyveiben a 1M zes 1,27 zenet t: “Megteremtette Isten az embert a maga k pm s ra, Isten k pm s ra teremtette-“. Ebben a versben az Isten k p re kifejez s re a Bild (Gottes) sz szerepel, amib l j n a n met nyelvben a Bildung, a k pz s, valaminek, ismeretnek, tud snak a lek pez se, elsaj t t sa. Nagyszer bizony t kak nt annak az alapvet t telnek, hogy a vall s s a nevel s/oktat s m lyen s gy keresen sszetartoz ter letei az emberi val s gnak. A k pz sben fedezheti fel az ember rendeltet s t is. Ez rt a modern k pz sfogalomban egyszerre van jelen a modernit s s a hagyom ny. Friedrich Schleiermacher berlini reform tus teol gus a vall sr l rt nagy rtekez s ben (1799) a k pzetts g krit riumak nt ll tja el t rbe a hitet s a vall st, a vall sos rz letet. s ez m ig rv nyes annyiban, hogy nem el g, ha a t rsadalom csak tud salap , legal bb ennyire kell hitalap is legyen. Nem el g oktatni, nevelni is kell. Ez a hum n teljess g, a k pz s s oktat s egys ge lehet igaz b l az emberinek, az embers gesnek a m rt ke, s forr sa, amit a leg jabb nevel selm letek felismerik s szorgalmazz k.

rdemes p r pillanatig elid zn nk a kereszty ns g iskol z si mutat in l is. A mell kelt t rk pen a legt bb id t oktat sban t lt , kisebbs gi helyzetben l kereszty neket szint n sztorsz gban tal lhatjuk, k pz si mutat juk 13,1 v. Ut na D l-Korea k vetkezik, a vil g egyik legnagyobb kisebbs gi helyzet reform tus n pess ge, k zel 20 milli nyi a sz muk. Ott a k pz sben t lt tt id 12,5 v, Szingap rban 12,1 v. Majd Csehorsz g k vetkezik, azt n a lakoss g tlag hoz k pest a kereszty nek iskol zotts ga a k pz sben t lt tt vek szerint Mong li ban kiemelked , itt 10,6 v. A kereszty n t bbs g orsz gok k z l llovas N metorsz g. Itt t ltik a kereszty nek a vil gon a legt bb id t a k pz sben/nevel sben, 13,6 vet. Nem v letlen, hogy a n met tudom ny, gazdas g, ipar, szellemi let vil gels k k z tt teljes t, ennek jelent s indoka a magas k pzetts gi sz nvonal. Ut na Asj-Z land k vetkezik, rdekes m don ott a zsid s g is kiemelked iskol zotts got mutat. Majd Litv nia 13 vvel, s Gr zia 12,9 vvel, alig lemaradva t le Kanada 12,7 vvel.

Protest ns misszion riusok szerepe

a kultur lis vil gsz nvonal s a demokr cia l trehoz s ban

Iskolai oktat sban s nevel sben sok ezren vettek r szt eur pai s amerikai misszion riusok, akik m g a koloniz ci , a gyarmatos t s k njait, vissza l seit is pr b lt k enyh teni az slakosok milli iban.

Legfrissebb tud s-, illetve ismeretszociol giai kutat sok szerint p ld ul Robert D. Woodberry kiemeli annak fontoss g t, hogy a protest ns misszion riusok Afrik ban, zsi ban “p ratlan szerepet j tszottak egyfajta k znevel s, t megoktat s” elterjeszt s ben. Ennek alapja az volt, hogy az embereket a k l nb z nyelvekre ford tott Biblia seg ts g vel tan tott k bet vet sre s az r sbeli kult ra megismer s re. A szociol gus egyenesen od ig jut k vetkeztet seiben, hogy a szabad demokr ci k misszi i gy kereir l rtekezik 2012-ben megjelent nagy munk j ban. A hit terjeszt s vel a protest ns misszion riusok a vall sszabads g gondolat t is elterjesztett k, fejlesztett k a nyomtat st, a civil t rsadalom kialakul s ra is jelent sen hatottak. (A mell kelt afrikai t rk pen a m lyebb sz n k r kkel a protest ns misszion riusok ltal el rt ter leteket jel lt k meg, milli s ar nyokban: a legnagyobb k r k 50 milli afrikait jelentenek, a k zepes, halv nyabb k r k 10 milli t, a kis k r k 1 milli t).

Nathan Nunn, a Harvard gazdas gt rt n sze szerint a nevel s volt az az eszk z, amivel p ld ul Afrik ban a misszion riusok a kereszty ns g fel tudtak terelni t zmilli kat. A templom s az iskola egys g nek nevel si modellje roppant hat sosan m k d tt a fekete kontinensen is. Azt is kimutatt k, hogy a katolikus, illetve a protest ns misszion riusok elt r eredm nyeket produk ltak. A katolikusok az afrikai elit nevel s ben s k pz s ben rtek el ink bb eredm nyeket, a protest nsok viszont a t megek nevel s ben s oktat s ban mutattak fel “rekordokat”. Protest nsok voltak azok, akik a n k oktat s ban s nevel s ben is kiemelked eredm nyeket rtek el.

*

A Pew Research Center tanulm nya igen fontos abb l a szempontb l is, hogy ppen a reform ci 500. vfordul j nak a k sz b n nyitja ki el tt nk a t rt nelmi perspekt v t a visszatekint sben pp gy, mint az el ren z sben. A protestantizmus olyan eredm nyeket mutathat fel Isten ir nti h l val Eur pa, Amerika, zsia, s Afrika n peinek nevel se/oktat sa tekintet ben, aminek jra gondol sa biztos alapot k pezhet az elj vend id k emberk pz s re, a vall s s az oktat s term keny s szerves k lcs nhat s ra, mindenek el tt pedig a j v gener ci k teljes rt k , eredm nyes k pz s re. Az 500 v r ks ge, s a 2400 ves bibliai, zsid oktat s-nevel s k zvetett impulzusai, megalapozott rem nyekre jogos tanak fel az elk vetkez id ket tekintve is. Vannak p t kock ink, p t anyagunk, koncepci ink, t rt nelmileg kipr b ltak, letekkel igazoltak. Csak legyenek p t mesterek hozz , elk telezett, hitben s tud sban, nevel sben s oktat sban hat kony, felk sz lt, er s, elfogulatlan pedag gusaink is-

Rem nyik S ndor

Templom s iskola

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tan tok re .
De nincsen, aki k ztetek
E szent harcot ne llan .
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot d:
Ne hagyj tok a templomot,
A templomot s az iskol t!

Ti megbecs lt k minden rendet,
Melyen a b ke alapul.
De ne hallj tok soha t bb
Isten ig j t magyarul?!
S gyermeketek az iskol ban
Ne hallja sz l j szav t?!
Ne hagyj tok a templomot,
A templomot s az iskol t!

E templom s iskola k z tt
Futkostam n is egykoron,
S h t ttem a templom fal n
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Az ta h nyszor ltem t ott
Lelkem zsenge tavasz-kor t!
Ne hagyj tok a templomot,
A templomot s az iskol t!

A koldusnak, a p ri nak,
A j ttmentnek is van joga
Isten hez ap i m dj n
s nyelv n foh szkodnia.
Csak nektek aj nlgatj k templomul
Az tsz l t s az gbolt s tor t?
Ne hagyj tok a templomot,
A templomot s az iskol t!

Kicsi feh r templomotokba
Most minden er k t m r lnek.
Kicsi feh r templom-padokba
A holtak is mell tek lnek.
A nagyap ink, nagyany ink,
Szem kbe biztat s vagy v d:
Ne hagyj tok a templomot,
A templomot s az iskol t!

1925, Kolozsv r

Szóljon hozzá