Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A Szentháromságról – az erdődi közzsinat hitvallása alapján

A Szentháromságról – az erdődi közzsinat hitvallása alapján

“Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr.”(Ézs.61,1)
“Jézus is azonnal észrevette,hogy erő áradt ki belőle…” (Mk.5,30)

 Kedves Testvéreim!

   1545 szeptember 20. napján az erdődi első közzsinaton 12 pontból álló Keresztyén Hitvallást állítottak össze Kopácsi István reformátor lelkipásztor vezetésével. Ennek a hitvallásnak első cikkelye A szentáromság címét viseli, és a következő a szövege: “Ezért valljuk mindenek előtt az egy Istent a háromságban és a háromságot az egységben, az igazhitű atyák nézete szerint, és kárhoztatjuk mindazokat, akik másat hisznek, kiváltképpen azokat, akik azt mondják, hogy mi az egy Istenből három Istent költünk, és az ilyeneket meggátolni kívánjuk, hogy a Szentháromság dicsősége oltalmaztassék és maradjon meg.”

  A reformáció 500. évfordulójának előestéjén elismeréssel adózunk az erdődi közzsinat hitvallásának világos tételeiért, melyek a Szentírás kijelentésén, a dogmatikai tudomány letisztuló elvein és a reformátori megújulást hozó törekvés eredményén fogalmazódtak meg. Amikor a cikkelyek első pargrafusát megvizsgáljuk azonnal adódik a kérdés, hogy milyen szándék vezérelhette a zsinati atyákat, amikor éppen a szentháromságról szóló tanítást az első helyre emelték. Meggyőződésem, hogy a tudós prédikátorok éppen ezáltal üzenték meg a kortársaknak és az elgondolkodó utókornak, hogy az ember Istennel való érintkezésének megválaszolt és további feleletet kutató kérdéseit ezen a téren kell megkeresni. Az Atya-Fiú-Szentlélek hármas egysége, illetve egységük hármasságának tudása és hite tárja elénk Isten valóságát és az Ő titkainak széles dimenzióit.

  Istenről sokféleképpen beszélünk, és mégis marad a kételkedő gondolat, -de ha senki sem látta! Krisztusról annyi ócska és modern kutatásnak hazudott pletyka terjeng, hogy nem is csodálkozhatunk, hogy a hiszékenyeket rendre megtévesztik. A Szentlélek hatalmát sarlatánok, kuruzslók és szemfényvesztők igyekeznek elnyomni. A 16. században már, a 21. században még mindig el kell mondanunk, le kell írnunk, hogy kicsoda Isten. Ebben a vállalkozásban valóban a Szentháromságról szóló tanítás lehet a legeredményesebb. A nem látható Istent, Krisztusban ismerjük fel, hogy a Szentlélek munkájában megtapasztaljuk az értünk végzett szolgálatot. Az egyetlen hatalmas Isten valóban három féle módon mutatkozik, hogy e hármas együttesében felfedezzük az egyetlen oszthatatlan Urat, Aki teremtő is, szabadító is, és pártfogó is. A Szentháromságról nem beszél a Biblia, de amikor Istenről és az ember által megismerhető valóságáról, akkor éppen a Szentháromság kötelékéből vett ismeretközlő adatokat hasznosítja. Ézsaiás próféta az eljövendő Messiáson keresztül utal az Atyára, Aki a láthatatatlan küldő, akinek a Lélek birtokában van, de ezt is megosztja, azaz felkeni ezzel az Ő szolgáját, Aki az övéi közé jön és ezzel a lélekkel Isten tetteit végrehajtja. A sorrend nem véletlen: Messiás-Atya-Szentlélek. Pál apostol, amikor zárja a Korinthusiakhoz címzett második levelet, akkor is ezzel a sorrenddel nyomatékosítja a megismerhető Istent. “Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szertete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!”(2Kor.13,13) Ugyancsak ebben a levélben olvasunk Isten Ígéjével történő sáfárkodásról, amikor a tiszta szívű bizonyságtételről ezt olvassuk:”…Istenből szólunk, Isten előtt Krisztus által.”(2Kor.2,17b)

  Az ember istenkereső útja is előbb a látottakra tekint. Márk evangéliumának gyógyulni vágyó asszonya kiábrándul a kor orvosaiból és orvosságaiból. Krisztusban Istent fedezte fel, és nagyon örül, amikor éppen arra jár. Istent annyira tiszteli, hogy nehezen közelíti meg, de Krisztus ruháját már van bátorsága megérinteni. A csoda megtörténik, mert az áldott orvoson Isten Lelke áramlik a beteg felé, aki azonnal meggyógyul.(Mk.5,30) Az egészséges asszony békességgel mehet tovább, az élete egyensúlyba került, mert kiegészült és egész-ségét annak köszönhette, hogy a láthatatlan Isten, érinthető közelségbe vitte a Szabadítót, Aki közvetítette a szükséges Lelket. Megkeseredett emberek, rövid hitű személyek és nagyon sok félrevezetett teremtmény körülöttünk egyedül abban remélheti jobb sorsát, ha megtanulja velünk együtt felfedezni ezt a hármas egységet, amely körülölel és békességet teremt bennünk és körülöttünk.
Erdődön az első közzsinat Hitvallásának első cikkelye ezért lett és maradt mindmáig Istennek ajándéka, amit Krisztustól nyerünk el naponta a Szentlélek munkájából a Szentháromság egy örök igaz Isten szeretetében. Ámen!

Nagyvárad, 2016. október 27.

A békesség kötelékében!
Csűry István

Szóljon hozzá