Kezdőlap / Ökumené / Z r k zlem ny – nnepi el terjeszt s a vall sszabads g t rv nye kihirdet s nek 450. vfordul j n
[*~ alt *]

Z r k zlem ny – nnepi el terjeszt s a vall sszabads g t rv nye kihirdet s nek 450. vfordul j n

M lt s gosan s magasztos keretek k z tt nnepelte 2018. janu r 13- n k zel 1600 jelenlev a vall sszabads got a vil gon el sz r kihirdet Tordai Orsz ggy l s 450-ik vfordul j n. A megeml kez sre az 1568-as orsz ggy l s helysz n n, Tord n, a r mai katolikus, az unit rius s a reform tus templomokban egyidej leg ker lt sor. K pviseltett k magukat a K rp t-medencei magyar egyh zak, az amerikai egyes lt llamokbeli s angliai unit rius egyh zi szervezetek, a rom n ortodox s g r g katolikus egyh z, Magyarorsz g Orsz ggy l se s korm nyzata, Rom nia korm ny nak egyh z gyi llamtitk rs ga, erd lyi s magyarorsz gi k z leti-politikai el lj r k. Jelen volt K v r L szl , Magyarorsz g Orsz ggy l s nek eln ke, Balog Zolt n, az emberi er forr sok minisztere, Fazekas S ndor f ldm vel s gyi miniszter, N meth Zsolt, az Orsz ggy l s k l gyi bizotts g nak eln ke, Kelemen Hunor RMDSZ-eln k, Victor Opaschi rom niai egyh z gyi llamtitk r s sok m s szem lyis g. Az erd lyi magyar t rt nelmi egyh zak f p sztorai jelenl t kkel, valamint az ltaluk elmondott nnepi besz dekkel tisztelt k meg az nneps get. Az nnepi besz dek sor t K v r L szl h zeln k z rta.

A Magyar Unit rius Egyh z ltal meghirdetett Vall sszabads g ve szellemis g ben zajlott rendezv nyen B lint Bencz di Ferenc, a Magyar Unit rius Egyh z p sp ke elmondta: “A ma nnepelt 450 ves tordai vall s gyi hat rozat nem csak az rt rt kes, egyedi s ragyog , mert meghaladja kor t, hanem els sorban az rt, mert a gondvisel s jelenl t re mutat. Meggy z d sem szerint mi most els sorban nem a t rt nelmi m ltra eml kez nk, hanem a j v nek tesz nk g retet, hogy az 1568. vi hat rozatban felvillan nemes sz nd kot, amely J zus tan t s ban is oly tiszt n megnyilv nul, megval s tsuk.” A p sp k felsz l totta az nnepl k z ss get, hogy hirdess k tov bb a vall sszabads g eszmeis g t.

Farkas Em d, a Magyar Unit rius Egyh z f gondnokak nt arra buzd totta a jelenl v ket, hogy legyenek szel dek s t relmesek, de ugyanakkor legyenek okosak is, hogy biztos talajon llhassanak, annak rdek ben, hogy azt a t relmet, amit r k ltek, amelyet ma nnepelnek, legyen, akinek tov bb r k teni.

Az nnepi esem ny keret n bel l Kov cs Istv n, a Magyar Unit rius Egyh z k z gyigazgat ja ismertette az erd lyi magyar s sz sz protest ns egyh zak azon el terjeszt s t, amely ltal felk rik Magyarorsz g s Rom nia orsz ggy l s t, valamint az Eur pai Parlamentet, hogy m ltass k a tordai ediktum korszakalkot jelent s g t s janu r 13- t nyilv n ts k a vall sszabads g napj v .

Az nneps g a vall sszabads g eml km v nek felavat s val z rult. Liviu Mocan kolozsv ri szobr szm v sz alkot s t s a vall sszabads g eszmeis g t Gyer D vid egyh zi f jegyz , avat si besz d keret ben ismertette. A leleplez s el tt nnepi besz det tartott Balog Zolt n miniszter s N meth Zsolt orsz ggy l si bizotts gi eln k is.

Ez ton is szeretn nk k sz net nket kifejezni mindazoknak, akik a p nteki, kolozsv ri koncert, valamint a janu r 13-i nnepi h laad sunk megszervez s ben s kivitelez s ben seg tettek. K l n kifejezz k h l nkat az erd lyi s magyarorsz gi sajt k pvisel inek, akik hozz j rultak ahhoz, hogy nneps geink h re s zenete min l t bb szem lyhez eljusson.

A Magyar Unit rius Egyh z Sajt szolg lata

nnepi el terjeszt s a vall sszabads g t rv nye kihirdet s nek 450. vfordul j n

“A hit teh t hall sb l van, a hall s pedig Krisztus besz de ltal.” (R m 10,17)

Az 1568. vi tordai orsz ggy l s vall s gyi hat rozata: Urunk fels ge mik ppen ennek el -e val gy l sibe orsz g val k z ns ggel az religio dolg r l v gez -, azonk ppen mostan s ez jelen val gy l s be azont er s ti, tudniillik, hogy mid n hely k n a pr dik torok az evang liumot pr dik lj k, hirdess k, kiki az rtelme szerint, s az k zs g ha venni akarja, j , ha nem penig senki k nyszer t ssel ne k nyszer tse az lelke azon meg nem nyugodv n, de oly pr dik tort tarthasson, az kinek tan t sa n ki tetszik. Ez rt penig senki az superintendens k k z l, se egyebek az pr dik torokat meg ne b nthassa, ne szidalmaztass k senki az religi rt senkit l, az el bbi constituti k szer nt, s nem engedtetik ezt senkinek, hogy senki fogs ggal, avagy hely b l val priv l ssal feny gess n az tan t s rt, mert a hit Istennek aj nd ka, ez hall sb l l sz n, mely hall s Istennek ig je ltal vagyon.”

Isten ir nti h l val eml kez nk az Erd lyi Orsz ggy l s 1568. janu r 6-13. k z tti l sszak n hozott vall s gyi hat rozat ra, amely a vil gon el sz r, addig sehol nem ismert m rt kben foglalta t rv nybe a lelkiismereti s vall sszabads ghoz val jogot, Tord n. Tisztelettel hajtunk fejet eleink t rt nelmi jelent s g v vm nya el tt, mely hirdette: a hit Isten aj nd ka, ez a Szent r s olvas sa s magyar z sa r v n bred az emberben, ez rt Isten akarat val megegyez az, hogy a gy lekezetek saj t hitfelfog suk s szabad d nt s k alapj n v lasszanak maguknak pr dik tort. A par zs hitvit kt l hangos Eur p ban az Erd lyi Orsz ggy l s b lcs bel t s n m lt, hogy a kiz r lagoss gra val er szakos t rekv s, a karhatalommal biztos tott vall si egynem s g helyett, a hitelvi soksz n s g mellett k telezte el mag t. A reform ci eszmeis g b l fakad t rv ny szavatolta a protestantizmus meger s d s t, ugyanakkor elfogadta m s felekezetek l t t is. Ennek k sz nhet en, a megl v r mai katolikus egyh z mellett, int zm nyi form t lthetett a m sik h rom bevett felekezet: a luther nus, a reform tus s az unit rius. A tordai ediktum szellemis g b l fakad k s bbi vall s gyi t rv nyek alapj n a k vetkez vtizedekben az ortodox vall sk z ss g is megt rt felekezetnek min s lt a sz pozit v rtelm ben.

Mindezek ltal Erd ly a vall sszabads g s a felekezeti t relem f ldj v v lt, mened ket ny jtva a m s orsz gokb l el ld z tteknek is.

Az erd lyi t rv nyhoz test let d nt se egyed l ll a korabeli Eur p ban, vsz zadokkal megel zve a hasonl tartalm hat rozatokat. M g az reg kontinens m s orsz gaiban a helyi uralkod k vagy a domin ns felekezetek kiz r lagoss gra t rekedtek, mik zben a t bbs gt l elt r en gondolkod kat b rt nbe z rt k vagy kiv gezt k, ik zben a cuius regio, eius religio elve alapj n – ak r t megm sz rl s r n is – vall si egysz n s gre t rekedtek, az erd lyi rendek d nt se a megenged st, a szabad vall sgyakorl st s a hitben val n veked st biztos totta. Ennek eredm nyek nt az erd lyi bevett felekezetek s a megt rt vall sk z ss gek viszonylag vesz lytelen l lhettek, mik zben az eur pai orsz gok vall si t rk pe, a 16. sz zadi hitelvi soksz n s g ut n, gyorsan egynem v v lt. A k z ss g vall si nrendelkez se, amelyet mind a vil gi, mind az egyh zi vezet knek tiszteletben kellett tartaniuk, a modern demokr cia egyik el zm nyek nt foghat fel, ami a t rt nelmi fejl d s sor n, a nyugati civiliz ci ban ltal nos elismer st nyert. A fentiek rtelm ben, a tordai hat rozat ltal szavatolt szabad vall sgyakorl s jog t m lt n tekinthetj k a kereszt ny Eur pa egyik alap rt k nek. A vall sszabads g t rv nye – felekezeti s nemzeti hovatartoz st l f ggetlen l – mindny junkat b szkes ggel t lthet el, egyben felel ss g nkre is r breszt. A n gy s f l vsz zaddal ezel tt elfogadott hat rozat bibliai ihletetts g b lcsess ge, bel t sa s b k re val t rekv se ragyog p lda mindny junk sz m ra, m egyben arra is szt n z, hogy a jelen kih v sai k zepe-e k rj k a t rt nelem Ur t, aj nd kozzon meg minket is eleink b lcsess g vel.

A t relemre s b k re val t rekv s szelleme ihlessen minket is, hogy mennyei Aty nk aj nd k t, a hitet, b r k l nb z felekezeti s nemzeti keretek k z tt, de az Isten- s emberszolg latban egy ttm k d , kereszt ny testv ri csal dban lhess k meg.
Egyed l Isten a dics s g!

[Aj nl s Magyarorsz g Orsz ggy l s nek:] Mindezeket el rebocs tva, mi, az erd lyi sz sz, illetve magyar evang likus-luther nus, reform tus s unit rius egyh zak el lj r i kezdem nyezz k, hogy Magyarorsz g Orsz ggy l se foglalja nnepi hat rozatba jogel dj nek, az Erd lyi Orsz ggy l s 1568. vi tordai ediktum nak korszakalkot jelent s g t. Mivel a 450 ves t rv ny ltal kifejezett felekezetk zi b kess gre val t rekv s, valamint a hit- s lelkiismereti szabads gv gy a magyars g szellemi arculat nak meghat roz jellemz j v v lt, tisztelettel kezdem nyezz k, hogy Magyarorsz g Orsz ggy l se nyilv n tsa a tordai ediktumot kiemelt jelent s g nemzeti rt knek. Asgyszint n kezdem nyezz k, hogy Magyarorsz g Orsz ggy l se a magyar t rt nelem eme jelent s esem ny nek meg r k t sek nt janu r 13- t nyilv n tsa a vall sszabads g eml knapj v .

[Aj nl s Rom nia Parlamentj nek:] Mindezeket el rebocs tva, mi, az erd lyi sz sz, illetve magyar evang likus- luther nus, reform tus s unit rius egyh zak el lj r i tisztelettel kezdem nyezz k, hogy Rom nia Parlamentje foglalja nnepi hat rozatba az Erd lyi Orsz ggy l s 1568. vi tordai ediktum nak korszakalkot jelent s g t. Mivel a 450 ves t rv ny ltal kifejezett felekezetk zi b kess gre val t rekv s, valamint az erd lyi t rsnemzetek t bb vsz zados egy tt l se jelent s t rt nelmi val s g, tisztelettel kezdem nyezz k, hogy Rom nia Parlamentje nyilv n tsa a tordai ediktumot kiemelt fontoss g eszmei s t rsadalmi rt knek, s janu r 13- t a vall sszabads g eml knapj v .

[Aj nl s az Eur pai Parlamentnek:] Mindezeket el rebocs tva, mi, az erd lyi sz sz, illetve magyar evang likus- luther nus, reform tus s unit rius egyh zak el lj r i tisztelettel kezdem nyezz k, hogy az Eur pai Parlament foglalja nnepi hat rozatba az Erd lyi Orsz ggy l s 1568. vi tordai ediktum nak korszakalkot jelent s g t, s janu r 13- t nyilv n tsa a vall sszabads g eml knapj v . Mivel a 450 ves t rv ny ltal kifejezett szellemis g a kereszt ny Eur pa eszmerendszer nek meghat roz jellemz je, ugyanakkor a vall s- s lelkiismereti szabads g jog nak a biztos t sa a modern demokr cia egyik alapja, tisztelettel kezdem nyezz k, hogy az Eur pai Parlament nyilv n tsa a tordai ediktumot kiemelt jelent s g eur pai rt knek.

Torda, 2018. janu r 13.

Magyar Unit rius Egyh z:
B lint Bencz di Ferenc Farkas Em d
p sp k f gondnok
Erd lyi Reform tus Egyh zker let
Kat B la Fekete P. P. J nos
p sp k f gondnok
Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let
Cs ry Istv n Bara Lajos Istv n
p sp k f gondnok
Rom niai gostai Hitvall s Evang likus Egyh z
Reinhart Guib Friedrich Philippi
p sp k f gondnok
Rom niai Evang likus-Luther nus Egyh z
Adorj ni Dezs Zolt n Riedl Rudolf
p sp k egyh zker leti fel gyel

 

Szóljon hozzá