Kezdőlap / interjú / gyek ment n – Besz lget s Cs ry Istv n p sp kkel
[*~ alt *]

gyek ment n – Besz lget s Cs ry Istv n p sp kkel

Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f p sztora, ha teheti, ott van minden gy lekezeti nnep lyen, ahova megh vj k, egy tt r lv n az r l kkel. No, de hogyan telnek a h tk znapok? Err l s a k zelg f jegyz v laszt sr l besz lgett nk.

A lelkip sztor sem csak vas rnap dolgozik, hanem a h tk znapokon is h rulnak r feladatok, ugyan gy a p sp k rnak is vannak h tk znapi gyei. Ebbe szeretn nk egy kicsit bel t st nyerni.

Igyekszem ott lenni a gy lekezetben, l tni az nnepi r szeket. Elm lt vas rnapon a L ncos templomb l Miszt tfaluba indultam. Sok kilom ter van m r az aut mban. A p sp ks get ltal ban gy szokt k elgondolni, mint egy nnepi hivatalt, ahova nyakkend vel, feh r inggel be l az ember. Ez egy ltal n nem gy van, engem is meg lehet tal lni nneptelen l, mert itt neh z k rd seket kell megoldanunk. De gy is van ez j l! Az int zm ny nk olyan feladatokat v llal, ami a mindennapi kih v soknak is meg akar felelni. Ide rkeznek meg azok a k rd sek, amelyek a gy lekezetek bels probl m i, visszaszolg ltatand ingatlanok gyei 293 anyaegyh zk zs g nkt l, sszesen k zel n gysz z k z ss gt l. Ezeknek a probl m i n lunk gy r znek be. El fordul az is, hogy ha egy gy lekezet nem tudja megoldani a felmer l probl m kat, a p sp ks get tal lja b nbaknak, nevezetesen a p sp k t is. Valamikor siker l elmagyar zni, hogy valahol a mi lehet s g nk is korl toz dik. gy l nk mi Nagyv radon a p sp ki hivatalban, r ad sul m g alb rletben. Rem lem, hogy amikor az j sz kh zat elfoglaljuk, – v v g n, vagy j v v elej n, – sokkal sszeszedettebben, harmonikusabban tudnak majd az gyoszt lyok egym ssal kommunik lni.

Nyugalom nincs, de b kess g van. M g mindig a b kess g k tel k ben szolg l? Lehets ges ez a h tk znapok bosszankod saiban? Hogyan lehet gy hat rozottnak s kem nynek lenni, hogy k zben a szeretet s a b kess g is l tsz dj k?

Vannak olyan helyzetek, amikor gymond v n aluli t seket kapok. A b kess g nemcsak a fegyverek f lre t tel t jelenti, hanem azt, hogy az ember a konfliktus ellen re is ember maradjon a m sik mellett. rezze a m sik az egy tt rz st, az emp ti t akkor is, ha nemet kell mondjak! K t dolog nagyon fontos, hogy a b kess g meglegyen: az els az evang liumi, a m sik a t rv nyes el r s. Az igazi j t kos a szab lyokat maxim lisan betartja. Az egyh zi let egy olyan “j t ka” az letnek, amelyben a szab lyok m g k ny rtelenebbek, mint m shol, mert itt amellett, hogy emberek, gy lekezetek s r lhetnek, a legnagyobb s rt s az Isten ir ny ba t rt nik. A templomok meg r l se ilyen j t kszab lyok th g s b l fakadhat.

A legut bbi orsz gos lelk sz rtekezlet egyh zunk j v k p r l sz lt. n gy l tom, hogy egy kicsit hasonl tunk egyfajta gy szmenethez. Egyre kevesebben vagyunk. n, hogyan l tja a j vend t?

n a Himnuszra hivatkozva a j kedvben l tom ezt a bizonyos j v k pet: “Isten ldd meg a magyart, j kedvvel, b s ggel!” S, ha b s g ugyan nincs, de a j kedv nem kellene, t vol maradjon t l nk. Az evang lium j h r, r mh r. Ezt nem lehet gy szol arccal, bemerevedett fizikummal s lelkis ggel hirdetni. A hallgat s g abban a pillanatban szreveszi, hogy ott valami gond van, mert k l nbs g van a mondott s a mond k z tt. s gy elveszti a hitel t, tekint ly t, s ez egyh zunk egyik legnagyobb probl m ja. A hiteless g elveszt s re, az erk lcsi roml sokra a v lasz az, hogy elker lik a templomot, vagy a v leked seiket meg is rj k k l nb z internetes kommenteken; el lehet olvasni. Az n j v k pem az, hogy b r soha sem fogunk tudni v tektelen t rsas got sszehozni, sem a lelkip sztorok, sem a presbiterek nem lesznek b ntelenek, de meg kell, pr b lj k az letet gy rendbe hozni, hogy ott legyen a t redelem, a megb n s, a talpra ll s, amely az ember bels vil g t helyre teszi. A tekint ly ott v sz el, ahol az ember ezt az utat nem tudja felv llalni. B nb nat, talpra ll s, szinte r m, amit Krisztus aj nd koz. – ez az n j v k pem.

B nb nat s boldogs g teh t nem ellent tei egym snak. Hogyan m k dik egy ilyen csapat p ld ul a p sp ks gen?

Ezt az rt is rdemes az olvas kkal tudatos tani, mert m sk ppen zajlanak a dolgok, mint p ld ul egy r mai katolikus p sp ks gen. Ott m s lehet s gek vannak. A Reform tus Egyh zban a test letek lete, munk ja, d nt se ker l el t rbe. Lehet, hogy ezt a t rt nelem k l nb z id szakaiban m sk ppen lt k meg, m r l k annak, hogy egy olyan vil gban lehetek p sp k, ahol a test letek m k dnek s a szem lyi d nt sek h tt rbe szorulnak.

A p sp ks g megpr b l gyekre n zni. A Krisztus- gy szeretete akkor lesz nyilv nval , amikor a Krisztus test ben l v egyh zir nyit k z ss gek is gyszeret k lesznek. Mindegyik gyoszt lynak megvan a maga feladata gy, hogy ezek r meljenek egym ssal. Ekkor fog tudni egy tt m k dni ez a csapat: p sp k, f gondnok s m s v lasztott tiszts gek. Nagyon fontos a f jegyz , vagy p sp k-helyettes, illetve a gener lis direktor, aki sszefogja a misszi t s a diak ni t. A k rh z gye sz momra is nagyon fontos. A gazdas gi gyoszt ly munk ja felel ss gteljes s naprak sz. A szem lyzeti oszt ly egyik szerte gaz feladata pedig a p ly zatok koordin l sa belf ld, Magyarorsz g s k lf ld fel l. r l k a sajt misszi lehet s geinek, nem titkolt, hogy n is az egyh zi sajt fel l j v k. A kommunik ci , amellett, hogy sz cs ve az evang liumnak, benne van a sz ban, k z ss get hoz l tre. Sok p szm n mozog az egyh zker let vezet s g nek az lete. Az itt munk t v gz k tulajdonk ppen k t csoportra oszthat ak: v lasztott tiszts gek visel i s tisztvisel k, aki alkalmazottai az egyh zker letnek.

ppen egy ilyen tiszts g megv laszt s ra ker l sor hamarosan, hiszen Luk cs J zsef egyh zker leti f jegyz , nagyfalui lelkip sztor nyugd jba vonul.

Luk cs J zsef hossz id n kereszt l esperese volt a szil gysomly i egyh zmegy nek. Tipikus szil gys gi ember, aki a templomot a “sz ve k zep n hordja” mindig. A gy lekezet is neh z sz vvel v lik meg t le. Nagyon sok m s terhet is f lv llalt. A k rh z gy nek els szakasz ban nagy feladatai voltak. A zsinatnak tagja volt. Az egyh z p t s nek k l nb z szegmenseiben nagy szerepet v llalt. De h t mi a t rv nyeket betartjuk. Amikor valaki ki ll a sorb l, mert elj tt a nyugd jaz s ideje, azt p tolni kell.

Lesz teh t egy id k zi v laszt s. Nagyon ler vid tve, hogy zajlik ez majd le?

A gy lekezetek jel lnek, azt sszes tik s az els h rom legt bb jel l st kap ember felker l a v laszt si vre. A h rom jel ltb l pedig az egyh zker leti k zgy l s megnevezi azt, akit f jegyz nek, p sp k-helyettesnek akar l tni.

Ez egy csapat, melynek van egy csapatkapit nya, akinek bizony ra van elk pzel se arra, hogy kit l tna sz vesen maga mellett. Mer szelem feltenni a k rd st: kivel dolgozna egy tt a p sp k r?

Nem lehet mindenki lelk szi f jegyz . Megvannak ennek az egyh zi k non ltal el irt k vetelm nyei, de j lenne, ha a modern egyh zi k vetelm nyeknek is megfelelne az illet . Pl. sz m t g p kezel se, vil gnyelvek, vagy rom n nyelv rt se- de ugyanakkor meg kell azt is n zni, hogy milyen c lkit z sek vannak. A sz sz ki igehirdet s mellett annak le gaz saira is figyelni kell! Lelkigondoz s, rokkantakra-, betegekre val odafigyel s. Meggy z d sem, hogy az egyh z a betegeket tudja gy gy tani. Minden j igehirdet s, gy gy t s. Ebb l az er b l vegy k a b tors got, hogy igenis odafordulunk a legkiszolg ltatottabbak, a betegek fel . A f jegyz v laszt son a p sp knek is egy szavazata van. n egy olyan emberben l tom a j vend t, aki a fenti k rd sekben tapasztalatot szerzett, aki felk sz lts ge r v n l tja ezekben a k rd sekben az sszef gg seket, s aki elk telezett ebben az ir nyban. Nos, n k rvonalaztam ezeket a dolgokat, jelenleg ebben az ir nyban a p sp ks gen, a korh z el k sz t s nek a munk j ban Forr L szl hegyk zkov csi lelk sz tette le a leger teljesebb, a legnagyobb hangs lyt. A k rh z gy Forr L szl gye is, ppen ez rt n t t mogatom a f jegyz v laszt son.

V gezet l, mivel l tom, hogy a f jegyz v laszt s is ehhez a t m hoz s tervhez kapcsol dik: Hogyan ll a k rh z gye?

Nemcsak az igehirdet s hat a gy gyul sra, hanem elj n majd az a pont is, amikor a gy gyul s fog hatni az igehirdet seinkre. Jelenleg m g mindig vannak, akik megk rd jelezik a Reform tus Egyh z k rh z gyi sz nd k t. Nemcsak a szakszer en m k d budapesti Bethesda k rh z, vagy az irgalmasrendiek munk j t akarom felhozni tmutat sk nt, hanem azt mondom, hogy a j vend ben meg fogjuk l tni, mit jelent az, amikor a saj t k rh zi l ncunkban meggy gyult betegek kinn is tal lkozni akarnak majd az Istennel. Ebben a rem nys gben pr b ljuk m g az embereket gy jteni, azaz a ker let nemcsak a f jegyz s p sp k szem ly ben l tja ennek az tnak a lehet s g t, hanem a szakembereket is t m r t csapat tov bbra is b v lni fog. Vannak hozz rt szakembereink, akik ismerik Eur pa vil g t s a rom niai helyzetet is.

n nagyon optimista ember vagyok a j v nket n zve. Hiszem azt, hogy eljutottunk egy olyan ponthoz, ahonnan m r csak f lfele lehet emelkedni. Igenis megny lik sz munkra egy olyan t, ahol egyre nyilv nval bban r j nnek arra, hogy Isten n lk l nem lehet. Isten n lk l nem is szabad. Benne b zva rem nys g nk megvan arra, hogy minden lmunk beteljes lj n, nem m r l holnapra, de a fejl d snek a nyilv nval , biztos tj n.

R.E.

Szóljon hozzá