Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Programom az Ige hirdet se – Besz lget s Kir ly Lajossal, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye j esperes vel
[*~ alt *]

Programom az Ige hirdet se – Besz lget s Kir ly Lajossal, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye j esperes vel

72016 sz t l fiatal esperese van a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy nek. P nteken ker l sor a beiktat s ra. 1979. m jus 30- n sz letett, a Szatm r megyei Sz razberken n tt fel, Tanulm nyait Szatm rn metiben s Kolozsv ron v gezte, tizenn gy ve szolg l Batizon: Kir ly Lajos. let t s szolg lat t Istenre akarat ra b zza, csal dcentrikus, emp tiak szs ge rz kelhet , ugyanakkor fontosnak tarja azt, hogy lland an k pezze mag t. Ismerj k meg t!

V gjunk a k zep be! Mit gondolsz, a mintegy tven lelk sz k z l mi rt pont te lett l az esperes?

Asgy gondolom, hogy az rt, mert ez volt Isten akarata. Jeremi snak azt mondja az Isten: “Miel tt megform ltalak az anyam hben, m r ismertelek, miel tt kij tt l az anyam hb l, megszenteltelek, s pr f t ul rendeltelek a n pek k z .” (Jer 1,5) Teh t els sorban ez Isten h v sa, de a lelk szeknek s gondnokoknak is k sz n m, akik r m gondoltak, s megv lasztottak.

2Amikor valami trag dia t rt nik, azt mondod, hogy az is az Isten akarata?

n a gyermekkoromban k tszer is meg reztem Isten szabad t kegyelm t. Akkor ak r trag di nak is rezhettem volna ezeket. Az els az, amikor Sz razberken berm ncs vel szembel ttek, s nem vesz tettem el a szemem vil g t. F l szemmel nem biztos, hogy megv lasztottak volna esperesnek ( J ) A m sodik ilyen alkalom, amikor Sz razberken egy kis foly ba gy ugrottam fejest, hogy nem tettem el re a kezem. Recsegett a nyakam, de megmentett az Asr Isten. Volt m g egy p r hasonl eset. Nagyon neh z eld nteni, hogy az, ami t rt nik az emberrel, az ppen rossz vagy j . Abban a pillanatban tal n rossznak v li, de id vel r j het arra, hogy ebben is benne volt Isten akarata. A bibliai Nabukodonozor t rt nete, amir l ppen nem olyan r g pr dik ltam, arr l sz l, hogy neki a m lys gben kellett megismerni, hogy az Asr az Isten, mert addig nem volt ezt hajland l tni. De ott megl tta, s jav ra volt.

Akik az Istent szeretik, azoknak minden, m g a rossz is a javukra van, – mondja P l apostol. No, de nem vagy te t l fiatal, tapasztalatlan ahhoz, hogy egy egyh zmegy t vezess?

Relat v, hogy ki fiatal s ki id s. Ha sz tn z nk, l thatjuk, hogy nagy, sikeres, j l m k d c geknek a vez rigazgat i ltal ban kb. negyven esztend sek. Sok helye az rt tesznek bankon, c gek, v rosok l re fiatal embereket, mert nyitottak, rugalmasak, k szek az jra, tletgazdagok. Bizony ra, akik id sebben, tapasztaltak, de nem egy pr f ta volt, akit fiatal korba h vott el az Asr, az sz vets gben pedig m r harminc ves kort l lehetett valaki l vita.

3S t, ha Kir ly n vn l vagyunk, a Bibli ban tudunk tizenk t ves kir lyr l is. Eml tett l c geket. Lehet az egyh zat c ghez hasonl tani?

Eszembe jut egy Ige: “Megismertette vel nk akarat nak titk t az j kedve szerint, amelyet el re elhat rozott mag ban, az id k teljess g nek rendj re n zve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind, amelyek a mennyben, mind, amelyek a f ld n vannak.” (Ef 1,9-10) Ennek az egyh znak az p t mestere J zus. Ha ak r egy p tkez si c ghez akarjuk hasonl tani az egyh zat, akkor azt mondhatjuk: a fundamentum Krisztus, s r lehet p tkezni. Egy c gn l c l az, hogy fejl dj n, juljon, innov ci t rt njen, s t a munkat rsak is j l rezz k magukat. Nek nk is lehetnek ilyen c ljaink, az Isten dics s g re.

Hogy nem mondott cs d t m r ez a “c g”? Mi a siker nek titka? Hogy lehet az, hogy Isten sokszor m g a szolg i ellen re is megtartotta az egyh zat?

Ki a sikeres ember? Koronk nt v ltozik. Ezt nek nk a min s ggel is ssze kell kapcsolni. A mi feladatunk az Ige hirdet se. Nagyon neh z lem rni, hogy minden esetben sikert rt netr l van-e sz .

1

Eddig c gk nt besz lt nk az egyh zr l. Most menj nk egy m sik t madhat ter letre. Egyh z s politika?

Mindig aktu lis k rd s. Az emberek pedig v laszt v rnak: igent vagy nemet. Hogy bibliai p ld kkal ljek, s nek nk ez az ir nyad , akkor egy – s egy jsz vets gi p ld t is eml thetek. N t n pr f ta is belesz l a kir ly mag n let be, de sokszor a pr f t k politikai gyekben is tan csot adnak, azaz politiz ltak azzal, hogy Isten akarat t elmondt k. A k z ss gnek, a polisnak az rdek t k pviselt k azzal, hogy Isten akarat t k z lt k. J zus pedig azt mondja az Asjsz vets gben: adj tok a cs sz rnak, ami a cs sz r , Istennek, ami az Isten . Addig, am g az egyh z a k z ss g rdek t k pviseli, ilyen rtelemben politiz lhat. A politikummal egym st v llvetve kell a k z s, j c lokat el rni. l kapcsolatot kell tartani, nemcsak akkor, amikor rdekek f znek hozz . Tervem az, hogy legal bb havonta lj nk le besz lgetni, ne csak akkor, amikor gondunk van. Ekkor lesz hitele annak, amit egym snak mondunk.

Milyen tekint lye van ma egy lelkip sztornak? Ak r esperesnek? Fontos egy ltal n a tekint ly?

Olyan vil got l nk, ahol sokat panaszkodnak a tisztelet hi ny r l. n gy gondolom, hogy a tekint lyt meg is kell rdemelni. Aszerint kell lni, amit hirdet nk. Vannak elv r sok, de a kritik kat is kell tudni kezelni. n a szolg latomat nem az rt v gzem, hogy tekint lyem legyen, hanem az rt, hogy Istennek legyen m g nagyobb tekint lye, dics s ge. Mi nem kell, sir nkozzunk, mert minden eszk z nk megvan arra, hogy kell k ppen szolg ljunk. Tal n soha nem volt ennyi lehet s g nk a t rt nelem folyam n, mint most. Nem volt ez mindig egy rtelm , de minden nap olvashatunk Bibli t, s ugyanakkor k pezhetj k is magunkat.

6Nem k rem, hogy felv zold a programodat, de azt igen, hogy minek a ment n k pzeled el?

Az esperesnek, gy, mint egy lelk sznek a programja az Ige. Amit Batizon siker lt megval s tani egyh zk zs gi szinten, azt szeretn m egyh zmegyei szinten is elv gezni. A lelk szkolleg k tal n gy ismertek meg engem, mint aki k v ncsi a m sik ember v lem ny re, aki nyitott. Egy tt hozhatunk ki p t jelleg dolgokat.

Mondj h rom sz t, amivel jellemzed magad, ami (aki) meghat roz t ged! s magyar zd is meg!

  1. Csal d – Csal dk zpont vagyok. Pl. a gyermekeimmel napok ta k z sen, kartonb l ragasztunk egy hokip ly t, s am g egy tt dolgozunk, egy tt vagyunk s besz lget nk. Feles gemnek k zel h t vet udvaroltam, s ma is igyekszem min l t bb min s gi id t t lteni vele.
  2. Krisztus – Fontoss gi sorrendben az els . R p tem a szolg latomat s a csal domat is r b zom. A csal dommal a napunk gy indult el, hogy valamelyik gyerekem elolvassa a Bibli b l a Napi Ig t. Meghat rozza ez a napunk hangulat t.
  3. Tanul s – Holtig tanul a pap. Az lland k pz s arr l is sz l, hogy amiben a tegnap hitt l, az lerombol dhat. Nem a szent r si igazs gokr l besz lek. Pr b lok gy t j koz dni ebben a vil gban, hogy megl tom p ld ul azt, hogy ma lm nykult r ban lnek az emberek. Ehhez viszonyulva a tartalmat a l nyeget megtartom s tadom.

Err l nem szoktak besz lni: Milyen gyenges geid vannak? Milyen tulajdons gok hi nyoznak bel led?

H nyat mondjak? ( 🙂 ) Tal n ppen az, hogy sok embernek kik rem a v lem ny t s ez nem mindig j , mert sszezavar. n olyan csal dban n ttem fel, ahol megbesz lt k egym ssal a dolgokat. Lehet, hogy ezen kell v ltoztassak. Mindenkinek nem lehet megfelelni, de nem is akarok. A m sik, amit eml thetn k, az a maximalizmus, f leg a tudom ny ter n. Sokat b bel d k.

Ismerlek, ez rt k rdezem: Az rz kenys ged nem tartozik ezek k z ? Esperesk nt, vezet k nt konfliktushelyzetekben ez nem h tr ny?

A konfliktushelyzetek j k is lehetnek. J zus is s rt, dehogy t l rz keny vagyok-e, nem tudom.

_mg_4662Mi az letig d, vez rgondolatod?

“Minden gondotokat re vess tek, mert n ki gondja van r tok.” (1Pt 5,7) Ehhez kell az al zat is. Akik a sz v kbe fogadt k Istent, tudniuk kell, hogyha gondok, neh zs gek, rz kenys geik vannak, akkor ezeket az Istenre lehet b zni, s a seg ts g nkre lesz.

Reform ci 500. Fontos vfordul ja lesz a reform ci nak j v re. Asgy n z ki, hogy te esperes leszel ekkor. Mit jelent reform tusnak lenni? Mi a reform tus identit s?

Ha r viden akarok fogalmazni: a reform ci az Ige hirdet se. A reform tus ember nazonoss g t el deink megfogalmazt k: egyed l Krisztus, egyed l hit ltal, kegyelemb l dv z l nk, Isten egyed l a Szent r sb l sz l hozz nk. Az Ig t kell nek nk hirdetni, ezt hallani kell. Ezt a csal dban s a munkahelyen is meg kell lni s azt az isteni szeretetet kell meg lni, amit kor bban hallott. Nincs k tfajta reform tuss g, egy a templomban, m sik kinn. Az Ig t meg kell lni.

Nem unalmas ez? Vagy k rdezem m sk pp: rdekes az Ige?

Van-e olyan megmozdul s, amit k tezer ve olyan intenzit ssal gy l ssze, mint a kereszty ns g? T bb ezer ve k v ncsiak erre, s t m s f ldr szeken dinamikusan n vekszik.

img_1531Meghat roz lesz az esperesi mand tumod? Valaki azt mondta nekem, hogy ak r egy vsz zadra hat ssal lehet.

Az Isten tjai kif rk szhetetlenek. Emberileg n zve azt mondom, hogy nem, mert kicsi vagyok n ehhez, de azt hogy Isten mik nt gondolja, az hat v m lva, vagy ak r sz z v m lva kider l.

F lsz? Van benned drukk a felel ss g miatt?

Szoktam mondani, hogy egyed l a pszichopata nem f l. Az emberben k tfajta f lelem van: az egyik f lelem lni seg t, a m sik pedig nem hagy lni. Minden emberben van egy eg szs ges f lelem: vajon oda tudok-e figyelni mindenre, akaratomon k v l megb ntok-e valakit, k pes leszek-e a feladat elv gz s re? M zes se akart az g csipkebokort l elindulni, s nagyon sok pr f ta volt, aki gy gondolta nem m lt a feladatra, nem k pes r . Emberi szemmel azt mondom n is, hogy vannak f lelmeim, de b zom Isten kegyelm ben, erej ben, hogy azt a munk t, amit r m b zott, elv gzem.

R cz Ervin

Szóljon hozzá