Kezdőlap / interjú / PRO ECCLESIA-d jas B k ssy Erzs bet
[*~ alt *]

PRO ECCLESIA-d jas B k ssy Erzs bet

Forr s: http://www.frissujsag.ro/

A nagytarnai kot bor kialak t s ban v llalt szerep rt kit ntette a reform tus egyh z B k ssy Erzs betet, a Szatm r Megyei K rnyezetv delmi gyn ks g igazgat j t. Tavalyi eredm nyeir l s a j v re vonatkoz terveir l is k rdezt k a d jazottat.

B k ssy Erzs bet

– Tett-e id n j vi fogadalmat?

– Legt bben gy l pik t az j v kapuj t, hogy fogadalmukhoz h ven, mindent m sk nt szeretn nek csin lni, m s sz val j letet akarnak kezdeni. A k rnyezetv delem egy folyamatos, kitart tev kenys get ig nyel, gy h t nekem nincs sz nd komban sem j letet kezdeni, sem pedig mindent m sk nt csin lni, hanem c ltudatosan folytatni azt, amit elkezdtem, s term szetesen fejleszteni tud somat, hogy az j kih v soknak is eleget tudjak tenni. A hivat s sz momra nem csak eszk z a mindennapi betev falat biztos t s ra, hanem azt a szenved lyt is jelenti, amir l lmodtam, s v gytam, hogy zhessem. Szeretem a hivat somat, sz vvel-l lekkel csin lom, s gy sem az eredm nyek, sem a szakmai el gt tel nem marad el. Szeretem az embereket, nem csak a munkat rsaimat, hanem minden lelket, amely a munk m sor n k r lvesz, s arra szt nz k mindenkit, hogy fogjunk ssze, mert csak egy tt, csapatszellemben munk lkodva rhet nk el igazi eredm nyeket.

– Melyek azok a 2014-es megval s t sok, amikre b szk n tekint vissza?

– A 2014-es v sikerei m g tt kem ny, kitart munka ll. B r akad lyokb l nem volt hi ny, buzg n igyekezt nk haladni el re, s ha kis l p sekkel is, de a k z s c l fel t rekedt nk, ami egy tiszt bb, eg szs gesebb let biztos t sa a j v nemzed k sz m ra. Maroknyi, mind ssze 37 szakemberb l ll csapatunkkal igyekezt nk mozg s tani a megye lakosait. Ez, term szetesen, folyamatos kommunik ci t ig nyelt, ami egyike alapvet tev kenys geinknek. Szerintem mindig, mindenhol k zel ker lni azokhoz, akik sz m ra mondanival d van, ahhoz hogy ne csak meghallgassanak, de akt v r szesei is v ljanak a k z s kezdem nyez seknek. Szeretn m kiemelni a 2014-es fa ltet si akci t, melynek sor n k z s er vel, 23 k zs gben, 21 hekt rnyi ter leten (a volt falusi szem ttelepeken) t bb mint 209 000 csemet t ltett nk el. Nem volt egyszer ennek a nagyszab s akci nak a megszervez se s lebonyol t sa, de siker lt. Hogy mi rt? Mert a kicsikt l a nagyokig, az egyszer embert l a magas funkci ban l v kig, mindenki sz m ra nyilv nval v v lt az erd k telep t s nek fontoss ga, s meg rtett k, hogy ehhez minden talpalatnyi f ldet rdemes felhaszn lni. Term szetesen itt nem llunk meg, ez vben is folytatjuk ezt az – ltalunk sikeresnek v lt – akci t. Azt szeretn nk, ha minden telep l sen l trej nne egy kicsi z ld o zis, ahol majd az unok ink kedv kre r lhetnek a term szet sz ps geinek . Az id n is az erd k hav ban (azaz m rcius 15. s prilis 15. k z tt) legal bb 200 000 csemete ltet s vel szeretn nk hozz j rulni az o zisok kialak t s hoz. Szinte mindennapi t m v v lt a hullad kgazd lkod s probl m ja. Sajnos ezen a t ren, b r tudatos t si s mozg s t si akci ink igen nagy sz mban voltak, m gis gy rzem, egy helyben topogunk.

Kiemeln m viszont az ifj s g sz m ra meghirdetett k t k rnyezetv delmi vet lked t.

Egyik a ,,J tszva jrahasznos tunk”, melyet 2008 ta folyamatosan meghirdet nk az vod sok sz m ra. Ennek sor n a 2013-2014-es tan vben 43 voda gyerk cei s azoknak sz lei s nagysz lei szorgalmasan gy jt tt k az elhaszn lt elemeket egy eg sz tan v alatt, sokszor m g a j elemeket is kiszedt k a t vir ny t kb l, hogy min l nagyobb mennyis g gy lj n ssze. K r lbel l 5000 kisgyermek, valamint sz leik s nagysz leik bevon s val siker lt k zel egy tonna haszn lt elemet begy jteni. Azonban nem a mennyis g a m rvad , hanem a szelekt v hullad kgy jt s fontoss g nak meg rtet se, ami rem nyeink szerint siker lt.

 

A m sik vet lked nk az ,, letet a k rnyezetnek – letet az embernek”, melyet 2005 ta minden vben meghirdett nk. Ez volt egy bk nt az els olyan di k vet lked , amit igazgat k nt kezdem nyeztem az iskol sok sz m ra. veken kereszt l k l nb z k rnyezetv delmi t mak r kben folytak a tev kenys gek, a hangs lyt viszont ez esetben is a szelekt v hullad kgazd lkod sra helyezt k.. A 2013-2014-es tan vben a t ma az koturizmus volt, s nemzetk zi szinten zajlott a verseny, melybe 109 iskola nevezett be. Ez esetben a mozg s t s s a tudatform l s nem csak megyei szinten zajlott, hanem az szaknyugati R gi ban s Szabolcs-Szatm r-Bereg megy ben is. 

– Mi rt a gyerekekkel, fiatalokkal folytatott munk ra helyezte a hangs lyt?

– Nem v letlen, hogy az ifj s g bevon s val pr b lunk a feln ttekre hatni, mivel ltaluk rem lj k, hogy siker lni fog az id sebbek mentalit s t megv ltoztatni. s hogy mire alapozom ezt a meggy z d semet? B rmilyen kezdem nyez ssel fordultam a feln ttek ir ny ba a hullad kgazd lkod s ter n, sajnos, nem j rt igazi sikerrel. P ld ul a felm r s eredm nye, amit 5007 lakos bevon s val v gezt nk abb l a c lb l, hogy l ssuk, hogyan is llunk a szelekt v hullad kgy jt ssel Szatm r megy ben (hogyan llnak hozz az emberek, akarj k-e vagy sem, min szeretn nek v ltoztatni, mit szeretn nek m sk nt) sajnos azt igazolta, hogy m g mindig gyerekcip ben j runk. M g mindig, holott 15 ve foglalkoztat ez a t ma – ha m g eml keznek, 2001-ben jelent meg Szatm rn meti s Nagyk roly utc in az els 35 kukasziget a szelekt v hullad kgy jt s meghonos t sa c lj b l. A 6 h napig tartott projekt keret ben h romsz n kont nereket helyezt nk ki, de miut n a k t v ros vezet s ge sz m ra a szelekt v gy jt s nem jelentett priorit st, nem voltak hajland ak folytatni a programot, azaz a hullad k v logat s nak szorgalmaz s t, v g l pedig a kuk k is elt ntek. B r csak akkor komolyan lltak volna az gy mell , akkor tal n mostanra m sk pp alakultak volna a dolgok-

Nem rvendett t l nagy n pszer s gnek a felm r s nk sem, melynek a ki rt kel j t a szamosdobi ko-szem ttelepen szervezt k meg, rem lve, hogy nagy lesz az rdekl d s. Asgy v lt k, sokan fognak hozz nk t rsulni, hogy egy kir ndul s folyt n ne csak k z s el gedetts g nket fejezz k ki e nagy megval s t s kapcs n, hanem egy tt dolgozzuk ki azt az temtervet, ami a lakoss g elv r sain alapszik. Sajnos, csak 30 szem ly tartott ig nyt erre a k z s munk ra.

A megye 4 ves k rnyezetv delmi strat gi j nak fel j t s t is a lakoss g r szv tel vel akartuk megval s tani. K t k zmeghallgat st is szervezt nk a m dia ltali n pszer s t s mellett, de sajnos egy alkalommal sem r lhett nk a lakoss g rdekl d s nek, senki nem vett r szt a nyilv nos vit kon. A szakemberek ltal elk sz tett strat gia operat v lett, de tartok t le, hogy bizonyos beruh z sok kivitelez se sor n lesznek szrev telek, hivatkozva arra, hogy az eml tett tervr l nem rtes lt a lakoss g. Ett l f ggetlen l azon lesz nk, hogy minden beruh z s megval s t s ra kiadott enged ly a lakoss g rdekeit tartsa szem el tt.

A parkok s egy ltal n a z ld vezetek karbantart sa, b v t se, sz p t se egy olyan h l s t ma, amit m r 6 ve, hagyom nyszer en, minden v m jus ban, a ,,vir gkarnev l” megszervez s vel n pszer s t nk. Nagy rdekl d snek rvend ez a rendezv ny, 2014-ben is t bb mint 1000-en vettek r szt rajta, fiatalok s id sek egyar nt, ami arra szt n z benn nket, hogy 2015-ben m g sz nvonalasabb rendezv nyre t rekedj nk, mindannyiunk r m re.Arra a k vetkeztet sre jutottam, hogy ha eredm nyt akarok el rni, az ifj s g a legjobb “befektet s”.Vel k rdemes foglalkozni, k nagyon h l sak tudnak lenni, k m g tiszt k, s szinte tenni akar si v gy van benn k. 

Ez rt mondom azt, hogy a 2014-es v legnagyobb megval s t sa az, amit az ifj s g sz m ra, az egyh z t mogat s val k z sen hoztunk l tre – ez a nagytarnai Term szet s a szeretet otthona. Hogy mennyire gy van ez, mi sem bizony tja jobban, mint hogy r vid id vel az tad s ut n, 270 ifj l togatta meg a t bort, s az ta is folyamatosan van ig ny a t borhelyre.

– A fiatalok mellett ezt a megval s t st a reform tus egyh z vezet s ge is nagyra tartotta, ki is t ntett k-

– Asgy rzem, rdemes lmodni s lmokat megval s tani. letem legmeghat bb pillanat t 2014. december 5- n ltem t, amikor Temesv ron, a reform tus templom hajl k ban Ft. Cs ry Istv n p sp k rt l Nt. Kov cs S ndor esperes r laud ci ja k s ret ben tvehettem a PRO ECCLESIA-d jat s a kit ntet ssel j r , Bocskai Istv n fejedelmet br zol plakettet. Ez a kit ntet s arra szt n z, hogy hitben, emberek ir nti szeretetben, hivat stud an, kitart ssal dolgozzak tov bb, mert csak gy val s thatom meg azokat az lmokat, terveket, amik a tarsolyomban vannak a 2015- s vre.

– Megosztana lapunk olvas ival n h nyat a j v re vonatkoz elk pzel sei k z l?

– Rem lem, hogy r videsen elb r l sra ker l az Orsz gos K rnyezetv delmi Alap ltal az a p ly zat, amit 2014-ben ny jtottunk be, s ami az kot bor tov bbi fejleszt s t t zte ki c lj ul. Ha netal n nem nyerne a p ly zat, akkor is azon lesz nk, hogy az egyh zat t mogatva lettel t lts k meg a t bort. M g sok tennival van: egy szabadt ri s tor felszerel se, a t kialak t sa a sporthorg szat n pszer s t se c lj b l, a sportp lya s a lel t -n z t r befejez se, szalmab l kb l, egy jabb kis h z p t se stb. Nagyon szeretn m tov bb , ha siker lne kialak tanunk azt a tervezett 25 kilom teres ker kp rutat, ami sszek tn Szatm r v ros t Erd ddel s Szatm rheggyel, mivel ezzel nemcsak az alternat v sz ll t si eszk z k n pszer s t s hez j rulhatn nk hozz , hanem a t rs g t rt nelmi s kultur lis rt keit is tudn nk n pszer s teni a turist k k r ben.

A Szamos foly haj zhat v t tele is a terveim k z tt van, de ha nem kapom meg ez vben sem a v ros t mogat s t, akkor ezt is egy p ly zat ltal fogjuk megval s tani. Azt szeretn nk mi, szatm riak, hogy ne csak a mobilit s hete alkalm b l lvezhess k a Szamos foly csod latos adotts gait, hanem gy, ahogyan 100 vvel ezel tt lvezt k a szatm riak, amikor a mindennapi let k r sze volt a foly n val k zleked s.

Sz vemen viselem emellett a v ros m eml k p leteinek sors t is, nem v letlen, hogy a v rosi K zf rd fel j t s t magam kezdem nyeztem s a kivitelez sben is r szt vettem. A z Iparosotthon (volt Popular mozi) korszer s t s nek is n voltam az tletgazd ja, s ha a v ros vezet s ge ig nyt tart r , a Pann nia Sz ll fel j t s hoz is k sz vagyok tleteimmel hozz j rulni.

Seg teni szeretn k ezen k v l a szoci lis probl m kkal k szk d gyerekeknek, ennek rdek ben, ahogyan azt a 2014-es vben is tettem, az v ri rvah zi gyerekeket szeretn m t mogatni. Vel k k z s tev kenys geket szoktunk szervezni, gy – ak r egy nagy csal d – meghitt k rnyezetben t lt nk el n h ny kellemes r t.

A biodiverzit s ter n k t p ly zatunk megval s t sa is folyamatban van, ezek 4, illetve 5 ves lefut s ak. Azon lesz nk, hogy az Eur pai Uni elv r sainak megfelelj nk ezen a t ren is.

Mindemellett l tre szeretn m hozni a megye K rnyezetv delmi nk ntes Test let t, s m g sorolhatn m-

Szóljon hozzá