Kezdőlap / Nagykolcsi Református Gyülekezet
[*~ alt *]

Nagykolcsi Református Gyülekezet

A Nagykolcsi Református Egyházközség bemutatása

fa templom 1899. rajz

Nagykolcs település (Culciu Mare) a Szamos folyó mentén terül el, Szatmárnémeti városától 15 km-re keleti irányban, Nagybánya felé a Szatmárpálfalvi útvonalon haladva. Hét falu alkot itt egy községet Kolcs néven, melynek központja a polgármesteri hivatallal, Nagykolcson található. Nagykolcs neve a régi földbirtokosok nevéből, a Nagh-Kolchból alakult ki.

Nagykolcson két templom áll, de három felekezet tagjai élnek egymás mellett. A református gyülekezeten kivül, megemlíthetjük a román görög-katólikus híveket és az ortodox egyházközség tagjait, kik egy templomban imádják az Úrat, amely 1899-ben épült és jogilag a görög- katólikus egyházközség tulajdona.

Az egyházközség levéltárában számos irat megtalálható az egyházközség történetére vonatkozólag. Így tudjuk azt is, hogy a Nagykolcson szolgáló lelkészek névsora Kömörei Mihály tiszteletes úr nevével kezdődik, aki 1625-ben szolgált a gyülekezetben. A lelkészek száma napjainkig 57 egyházvezetőre tehető. Kiemelkedő lelkészek e 57-ből a következők voltak: Megyesi Pál (1745-1751) aki több helyen is szolgált, nagy szónokként tartották számon. Tóth Dániel (1876-1910) az egyik legjelentősebb lelkésze volt a nagykolcsi gyülekezetnek. Ő építette a jelenleg is álló templomot 1906-1907-ben. Sok áldozatott hozott ennek érdekében, ráment az egézsége is, e nagy munka végeztével. A templomépítés történetét papírra vetette, melyből egy kis könyvecskét adott ki az egyházközség 2006-ban, a templomépítés századik évfordulója alakalmából. Megmaradtak más írásai is, többek között számtalan kézzel írt prédikációi. Egyházmegyei müszaki előadói tisztséget is viselt, köszönhetően a templomépítésben való munkálkodásának. Nagykolcson hunyt el 1910 december 2-án, és sirja itt a temetőben található. Sárközi Lajos egy másik jelentős lelkipásztora volt a gyülekezetnek 1911-1919 között. Szolgálatára esett az első világháború keserves időszaka. Képzett, külföldön is tanult lelkészek körébe tartozott. Igehírdetői munkásságán kívül számottevő irodalmi tevékenységet fejtett ki, megjelent egy prédikációs kötete, hírlapokban, naptárokban, folyóiratokban alkalmi beszédei, humoros írásai. Korabeli tisztséget, egyházmegyei tanácsbíróságot is viselt. 1958-ban Szinérváraljáról vonult nyugdíjba. A leghosszabb ideig Sípos Béla tiszteletes úr szolgált a nagykolcsi gyülekezetben 1946-1996 között, 50 éven keresztül. Szolgálatát nem ennyi idő teszi értékessé és maradandóvá, holott ez is figyelem felkeltő, hanem az, hogy ezt az ötven évet mély tartalommal és gyülekezetépítő munkával töltötte meg. Megszerveződött egy gyülekezeti élet a háború után, a kommunizmus nehéz éveiben és generációk nőttek fel hitben, templomlátogatásban, tanulásban, egyházi éneklés  szép tudományában. Közben megünnepelték a templom építésének 50. évfordúlóját és állandóan munkálkodott a gyülekezettel együtt, annak illetve a lelkészi lakás állagának megörzésén. Emléke élénken él a gyülekezet szinte minden tagjában. 1998-ban Szatmárnémetiben hunyt el, tiszteletére a gyülekezet emlékkövet állítatott fel a templom cintermében 2006-ban. Saját írását idézem most, melyet a templom történetéről írt röviden:

„Épült az 1906-1907-es években Tóth Dániel lelkipásztorkodása idején. A régi templom építésének idejére nézve semmi bizonyosat nem tudunk. Régiségét bízonyitja, hogy volt régi harangja 1557-ben öntetettet, mely harangot az első világháború alkalmával az állami kincstárnak beszolgáltatták. Valószínű, hogy még annál is hamarabb lett építve. 1832-ben felvett jegyzőkönyvben az egyház akkori lelkésze (Szikszai Ferenc – szerk. megj.) a templomról a következőket írja: van egy régi fatemplom, amely mikor építetett, nem tudjuk. Újítatott 1796-ban. A toronyépület 1799-ben. Megnagyobbíttatott 1827-ben. 1855-ben a tetőzetet újonnan zsindelyezik, a falakat kijavítják. 1861-ben Varga Lajos lelkész felhívást intéz a gyülekezethez az új templom építésére. A templomépítés iránti lelkesültség 40 esztendeig szunnyad. 1865-ben a régi templomot újból javítani kell. A templomépítés eszménye 1898-ban újra felszinre kerül. 1898-ban 50 öl fát vásárol az egyházközség a templom építéséhez szükséges tégla égetéséhez. 1901-ben kivetik, és 1902-ben behordják a téglát. A következő esztendőben beszerzik a még szükséges anyagot. 1906 májusában kezdenek hozzá a templom építéséhez. A régi kis fatemplomban az utolsó istentisztelet, 1906 május 10-én volt. Istententisztelet végeztével utoljára ismét meghuzták a harangot, aztán megkezdődött a templom lebontása. A munkálatok október 3-ig folytatódnak, amikor bérharcba kezd a kömüves legénység – a munka abbamarad. Ekkorára a torony teljesen rendbe volt, a templomház felépült egészen az ablakokig. A toronygömb 1906 szeptember 16-án tétetett fel a délutáni órákban. 1907-ben Németi József folytatta a munkát és be is fejezte. A templom felszentelési ünnepsége 1907 szeptember 27-én volt. A templom alapja másfél méteres beton, a fala terméskő és tégla, a fedele bádog. Szilárd, masszív épület. A templom építése belekerült 31.319 koronába. Erre befolyt gyüjtéssel 1525 korona, a kivetésből 6000 korona, kölcsönt vett fel az egyház 8000 koronát. A gyülekezet tagjai nagy áldozatot hoztak pénzben és munkában egyaránt. 260 fuvart végeztek. Egy-egy igára 7 fuvar jutott. Egyetlen sorrakerülő fuvar sem maradt el. A helybeli román görög kathólikus hívek is hathatósan, készséggel segítettek a munkálatokban. A templomnak különösebb külső vagy belső jellegzetességei (freskó, domborművek, festmények) nincsennek. Felépítése óta a templomon csak kisebb javításokat eszközöltek.1947-ben a torony fedélszéke allá póttartószerkezetet készítettek.1957-ben az utcai főbejáratnál lépcsőfeljárót készítettek vasbetonból. 1982-ben a templom bádogtetőzetének újrafestése történt meg, valamint a torony gömbjének kicserélése, a templom belsejének és padjainak a festése (Tóth József főgondnoksága idején). Jelen pillanatban tervben van a templom külső pucolása (2003-2006 között ment végbe szerk.megj.).

Az egyházközségnek az 1840-es esztendőkben két harangjáról tudunk. Az első 1557-ből származik, a második 1844-ben öntetett. Az első világháború alatt a majdnem félévezredes harangot az állami kincstárnak kellett beszolgáltatni. A világháború után az egyházközség új harangot kap az államtól, 100 kg sulyú, felirata: “Sub domnia M.S. Regelui Ferdinand I. Ministrul de razboi generalul Ruseanu – ministerul Cultelor Octavian Goga, sub staruinta deputatului Eugen Barbu arzenalul armatei Bucuresti 1921”. Ma áll az 1844 évben öntött 220 kg sulyú harang, felirata: „Öntette J. J. Szatmáron az 1844 évben. Öntetetett a nagykolcsi református eklesia költségén”. Egyházközségnek van egy újabb harangja is, melyet 1972-ben öntetetett, súlya 158 kg, felirata: „Öntetett Isten dicsőségére a nagykolcsi egyház híveinek áldozatkészségéből a Gutin COOP. Nagybánya”.”

Itt zárul Sipos Béla tiszteletes úr mult idéző írása, az egyházközség történetére vonatkozólag. Ezen sorokhoz csatolom még Nt. Tóth Dániel írását, melyben részletesen megörökítette a templomépítés történetét évekre lebontva s közben beszámolt más eseményekről is.

A gyülekezeti élet az elmúlt években is több eseménnyel gazdagodott. Kiemelném a 1999 szeptember 26-án lezajlott ünnepi harangszentelési istentiszteletet, Nt. Telegdy Attila és Imre Albert főgondnok szolgálati idejében. A régi harang megrepedt és újat kellett öntetni, mely munkálatott a gyülekezet önerőböl fedezte. Az új harang 200 kg sulyú. A 2006. évi évfordulóra a gyülekezet nagy erővel készült. A templomfelújítás Kánya Zsolt Attila lelkész  és Z. Kocsis Árpád főgondnok szolgálati idejében kezdődött el. Közülük az útóbbi fejezte is be, a munkálatokat. A nőtestvérek jóvoltából és áldozatkészségéből kicseréltük a teljes templomi úrasztali garniturát, valamint a nőtestvérek adományaiból padlószönyeget tetettünk le a templomban. Kicserélődött a templomi oldalajtó és megjavítottúk a parókia külső odalsó falát is. A gyülekezett felemeltette a Nt. Sípos Béla emlékének adózó és tisztelgő emlékkövet, a templom cintermében. Felirata: „Nt. Sípos Béla szolgálatának emlékére”/ „a ki hisz ébennem, ha meghal is él” Jn 11, 25v.

2005. szeptember 1-töl Balla Gábor lelkész vette át a gyülekezet pásztorolását, mielőtt  két éven át, mint nagyszalontai segédlelkész szolgált. A gyülekezetben tovább folytatódtak a bibliaórák (nőtestvérek és gyermekek részére), konfirmációs felkészítés mégha kevés gyermekkel is, imaheti istentiszteleti alkalmak, vakációs bibliahetek. A nőszövetség Somlyai Báthory Anna nevét vette fel 1997-es megalakulása után. A nőszövetségi zászló zöld színü aranyhimzéssel, közepén egy galamb látható. Felavatására 2004-ben került sor. Bevezettük a szeretetvendégségek megtartását is a vasárnapi istentiszteleteket követően, lehetőséget adva ezáltal még több beszélgetésre a gyülekezet tagjai között.

2006. július 30-án került sor a templomszentelési ünnepségre, melynek keretében megemlékeztünk a templom fennállásának száz éves évfordulójárol, Nt. Tóth Dániel munkásságárol kint a temetőben is, valamint Nt. Sípos Béla munkásságárol is, mely 50 évet ölelt fel az eltelt százból. Az eltelt években az egyháztagok segítségével fokozatosan fejlődött az egyházközség kis lépésekben, bár kicsinységéből fakadóan állandó hátrányban él. Minden évben koszorúzással egybekötve emlékezünk meg az 1848-1849/es forradalom és szabadságharc hőseiről és eseményeiről, kiemelten megemlítve Oroszhegyi Józsa testvérünket, ki Nagykolcson született és résztvett a szabadságharcban. Emlékére táblát helyezett el a gyülekezet a templom porticusaban, főbejáratánál. Itt található a templom renoválás befejezésének alkalmából elhelyezett emléktábla is. Felette, az ajtó fölött látható a régi, templom építés kezdetekor elhelyezett emléktábla is. A templom homlokzatán pedig kivül, számok jelzik az eltelt időt: „1906-2006”.

2010-ben kezdödött el a parókia belső teljes felújítása, minek következtében három helység rendbetételére került sor a gyülekezet és mások adományainak köszönhetően. Hátra van még a parókia teljes rendebtétele, a templomtető rendbetétele, valamint egy régi vágy teljesítése, miszerint a magtár épületéből egy gyülekezeti imatermet hozhasson létre az egyházközség. Jelenleg a görög katólikus egyházközséggel közösen egy ravatalozó építése van tervben, melyek projektje, engedélyeztetése már elkészült a polgármestei hivatal támogatásával. Bízunk benne, hogy az Úr megsegít bennünket a felépítésében is. Ez a 150 lelkes egyházfenntartó gyülekezet fennmaradásáról kíván bízonyságot adni, férfitestvérek, nőtestvérek, kicsiny ifijúsága és gyermekserege által. A Mindenható Isten Igéjében megerősödve haladunk tovább az úton, sokszor csak kis lépésekkel, de bízva abban, hogy Ő nem hagy el minket segítsége és kegyelme által megtart. Az Úr áldása legyen a gyülekezeten és minden kedves olvasókon!

Szerkesztette és lejegyezte:

Balla Gábor

lelkész

egyházmegyei levéltáros

Bővebb információk és érdekességek a negykolcsi gyülekezettel kapcsolatban:

Nagykolcsi Református Egyházközség templomának 100 esztendős évfordúlójára kiadott könyvecske
Ünnepi Beszámoló a Nagykolcsi Református Egyházközségben 
templomszentelés alkalmából megtartott hálaadó istentiszteletről 

Tisztelgő sorok Nagytiszteletű Sipos Béla 50 esztendős lelkipásztori szolgálatának emléke előtt
Today, a man by the name of John Devore gives you a brief history of the sport that will be dominating your weekend. Elite Men Ryan Oreilly Jersey Elite Blue Matt Moulson Jersey Authenitc White Derek Roy Jersey White Ryan Oreilly Jersey Mr. Devore has been an editor Elite White Tyler Ennis Jersey at Maxim and has written for other magazines (which are like the internet, but on paper and with skinnier pornography). Tomorrow is our nation’s high holiday: The World Series of Football. The armchair atheists have it all wrong. America is not a theocracy full of Women Evander Kane Jersey McJesus zombies praying for LOTTO windfalls. Elite Elite Gold Derek Roy Jersey Pierre Turgeon Jersey We’re a secular nation, Mammon damnit. Greed is a delicious, evil root that tastes great Elite Authenitc Derek Roy Jersey Tyler Ennis Jersey with butter and sour Elite Pierre Turgeon Jersey cream, and tomorrow our land will explode with nacho cheese, body paint and testosterone jacked Orcs racing to make as much money as they can before Authenitc Gold Authenitc Blue Matt Moulson Jersey Evander Kane Jersey their bodies fall apart. The contest is between the attitudinal woodpeckers and the Elite Blue Evander Kane Jersey industrial revolutionaries, and Kid Pierre Turgeon Jersey I predict that I don’t Kid Matt Moulson Jersey care who wins. "Isn’t it anti American to not watch the Super Bowl?" you Authenitc Blue Ryan Oreilly Jersey might ask. Buster, I crap fleets of thimble sized bald eagles,
Cablevision Chairman Charles Dolan and his brother Larry have teamed up with renowned entertainer Bill Cosby Men Pierre Turgeon Jersey to make Elite Blue Evander Kane Jersey a bid for the new Cleveland Browns NFL franchise, scheduled to begin play in fall 1999. Charles Dolan said he will put up 30 percent of the money for the franchise and maintain 51 percent ownership of the team if the bid is successful. Larry Dolan will put up 30 percent, 30 percent will come from Dolan family trusts, 5 percent from Cosby, and 5 percent will Women Evander Kane Jersey be reserved for "strategic investors." The NFL prohibits corporations from owning teams, so Cablevision wouldn’t be involved in the deal officially. The Dolans, who are originally from Cleveland, said they only want to "put a winning football team on the field," and that there are few other benefits to owning the franchise. Analysts say the Dolans never get into an investment unless they can get a 20 25 percent return, so while Cablevision isn’t officially buying the Browns, the company will realize
The Cincinnati Bengals belong to Elite White Patrice Bergeron Jersey the AFC north division of the NFL. They were originally members of the American football league Women Bobby Orr Jersey and became part Authenitc White Reilly Smith Jersey of the national football league in 1970 when the merger between the AFL Authenitc Black Reilly Smith Jersey and NFL Elite Chris Kelly Jersey occurred. If you are after the latest Cincinnati Authenitc White Chris Kelly Elite Black Chris Kelly Jersey Jersey Bengals jerseys then you have come to Elite White Patrice Bergeron Jersey the Youth Patrice Bergeron Jersey right place. This article has been put Kid Dougie Authenitc Gold Reilly Smith Jersey Hamilton Jersey together to give you a greater knowledge on the history of their kit. In the Bengals first season the uniform worn was very similar in design to that used by the players of the Cleveland Browns. The team’s colors were white, orange, and black, with a helmet that had no stripe but Elite Black Marc Savard Jersey did have the teams name emblazoned across both Youth Marc Savard Jersey sides. The Authenitc Black Marc Savard Jersey Cincinnati Bengals played without numbers on their jersey sleeves up until the beginning of the eighties. It was only in the Authenitc Black Patrice Bergeron Jersey 1981 season that a new kit was introduced. This featured black or white jerseys, trimmed with black and Youth Jeremy Lauzon Jersey orange tiger stripes. There were also a new design of helmet brought out which
service called Sling TV and Sony unveiling a similar platform in PlayStation Vue, NBC has decided to stream the Super Bowl and all of its festivities online. Before we get to all of the many ways you can stream Super Bowl 49 Authenitc White Bobby Orr Jersey between the New England Patriots and Seattle Seahawks in Glendale, Arizona online, let get NBC estimated schedule out of the way first for Sunday. This Elite Black Reilly Smith Jersey year NFL playoffs have been nothing short of spectacular. With Super Bowl XLVIII coming up on Sunday, Elite Gold Bobby Orr Jersey February 2nd, people are already gearing up for another classic showdown between the NFC and AFC, and this time it the Seattle Seahawks versus the Denver Broncos. Of course, no Super Bowl would be complete without the highly anticipated and ridiculously expensive Super Bowl commercials. From the perfect Star Wars VW ad of 2011 to the classic Apple spot from 1984, the Men Bobby Orr Jersey Super Bowl commercials have become a viewing event all on its own. Last year commercials were great, but this year It finally here. After months of amazing

Szóljon hozzá