Kezdőlap / Gondolatok / L LEKH VOGAT P NK SDI AKKORDOK 2015 (II.) – T Z S T K R: A SZ R PUSZTAI ATY KT L HEIDEGGERIG

L LEKH VOGAT P NK SDI AKKORDOK 2015 (II.) – T Z S T K R: A SZ R PUSZTAI ATY KT L HEIDEGGERIG

Ki gondoln , hogy mintegy 1700 v k l nbs ggel van k z s az egykori sz r saty k Szentl lek-h vogat ja s a 20. sz zadi, sok tekintetben vitatott, de valamiben m gis vitathatatlan n met filoz fus k z tt? M rpedig van, ez pedig a p nk sdi L lek, s a R la sz l emberi, m goly t k letlen megfogalmaz s. A mai Sz ria ter let n a 7. sz zadban bek sz nt iszl m el tt vsz zadokkal k l n sen s megragad an, tiszt n felvirult a kereszty n teol gia. s sajnos azt is tudjuk, hogy az Iszl m llam brut lis kereszty n ld z s nek a k vetkezt ben t bb, mint 4 milli sz r kereszty nnek kellett sz l f ldj t nemr g elhagynia. De k zel 1700 ves lelki gy kereik, kereszty n hit k az idegenben felvert s trakban is rzi ket, meg er s, a t rt nelmi ld z sek t z ben kipr b lt identit sukat. seik bizonys gt tel vel a sz v kben nneplik majd az egyh z sz let snapj t, ezt a p nk sd t. Figyelj nk r juk, s kicsit nmagunkra. Hogyan is nnepl nk mi 2015-ben?

rta, ford t sok: Dr. B kefy Lajos

“A sz r-arab kereszty nek az arab gondolkod s tt r i”

Napjaink brut lis k zel-keleti val s ga bizony ra teljesen elviselhetetlen s rem nytelen lenne az ldozatoknak, ha nem tudn nk, hogy Sz ria, Irak ter let n j val az iszl m megjelen se el tt, s a sokszori, vsz zadokon t meg jul kereszty n ld z s ellen re lt, meg llt, ki llt sok mindent ott a kereszty ns g. Hit ben er s, bibli s, J zus anyanyelv t, az ar mot riz , tiszteletre m lt n pess g k pviselte a megv lt s evang lium t abban a vil gban. Ez rt nem v letlen l fogalmazott gy Hasszan Ibn Talal jord niai herceg nemr g: “Az arab kereszty nek is v gs soron arabok, s t, k az arab gondolkod s tt r i- Maradjatok h t ebben a r gi ban, sz ks g nk van r tok, r szei vagytok arab vil gunknak”.

Sz ks ges ezt el rebocs tanunk annak a szellemi-lelki kincsnek a felid z sekor s rt kel sekor, amit mostani p nk sd l el k sz let nkben annyira fontosnak tartok. Ez pedig a sz r-arab kereszty n r ks g. A k s bbi korok tiszteletad sa volt az oka, hogy m r sz z esztend vel ezel tt a nyugati kereszty ns gben, az akkor m g l tez Osztr k-Magyar Monarchia f ldj n, Kemptenben ker lt sor egy nagyszer munk lkod sra. S. Landersdorfer katolikus kult rantropol gus alapos tanulm nyoz s ut n ford totta n met nyelvre a sz r egyh zi k lt k, teol gusok pr zaverseit, verseit, s 1913-ban kiadatta azt. Ugyancsak jelent s s alapos munk t rt ebben a tekintetben az amerikai H.B. Swete, akinek k nyve a holland alap t s szak-amerikai reform tus egyetem nyomd j b l, Grand Rapidsb l ker lt az rdekl d k kez be 1966-ban “A Szentl lek az kori egyh zban” c mmel. Lapozzuk fel a legszebb bizonys gt teleket, mert ezek nem annyira elvont tant telek, mint ink bb meg lt, a liturgi ban, istentiszteleten t r k tett, ott haszn lt gy ny r h dol sok a L lek el tt s L lek-h v sok is egyben ima form j ban.

A L lek-h v s, az epikl zisz a legegy rtelm bb form ja volt az emberi hallgat s, elhallgat s, v rakoz s ber bels lelk let nek, s azt n az gy kiform l d , letisztul gondolatok megjelentek himnikus, k lt i form ban s st lusban.

A Szentl lek fuvol sa, az “igazhit ” egyh z h rf sa – SARUGI JAKAB

Jacob von Batn vagy Sarugi Jakab (451-521) a legjelent sebb sz r-ar m himnuszk lt . Val sz n leg 519-ben szentelt k p sp kk . Sz mos besz d, s lev l maradt fenn t le. A bibliai r smagyar zatr l is t bbsz r rt, a m rs kelt allegorikus/jelk pi magyar zat h ve volt. Id m rt kes versben szerette rni hom li it, besz deit. Az -, s Asjsz vets g t m ival foglalkozott ezekben, de az apostolok, szentek let vel, az egyh zi nnepekkel is. K zel hetven r sa maradt fenn. Versei s himnuszai st lusuk sz ps ge s gondolati emelkedetts g k miatt tette szem ly t a sz rek kedvelt kereszty n k lt j v , ami rt megkapta neve mell ezt a megjel l st: “a Szentl lek fuvol sa, az igazhit egyh z h rf sa”. A k zel-keleti jakobita s maronita kereszty n k z ss gek nagy tisztelettel rzik eml k t. A r la sz l letrajzok megeml tik, hogy “a Szentl lek csakhamar megmutatta neki a hit teljes sz ps g t”. Most egy r szletet id z nk a p nk sdi nyelvcsod r l rt besz d b l. Mivel a L lek az Aty t l s a Fi t l j n, ez rt a p nk sdi nyelvcsoda mindkett j k m ve a L lek ltal. “Nyisd meg j s gosan, Uram, a Te kincsest rad ajtait, hogy minden kincsb l okosan s rtelmesen mer tsek, s azt napvil gra hozzam. Add nekem a megfelel sz t, mellyel a Te nagys godr l m lt k ppen sz lhatok, s kell hanger t is adj, hogy eg sz nap hirdethessem dics s gedet. A Te Ig d erej vel szeretn m szavamat minden dalba belevinni, hogy a Te tudom nyod minden gazdags g b l mer thessek. L legezd bel m a Te Lelkedet, s n akkor felemelem Hozz d hangomat dics retmond sban- K rlek, add nekem az igazs g besz d t, s ez rt magasztalni foglak T ged!… A nyelvek eloszt sa kegyelmes aj nd k volt, ezt az rtelmes ember bel tja, ha ebbe belegondol. Az apostoloknak a fel lm lhatatlan szeretet ltal jutott ez, ppen annyi, amennyit saj t nyelv k n k v ntak sz lni. Amikor a sas magasba sz rnyal, s a kicsinyek szanasz t repdesnek, m amikor megpillantj k t, r gt n odasz llnak a f szekre. A tan tv nyok ugyan gy v rt k azt az aj nd kot, amit az Asr nekik meg g rt, hogy elk ldi hozz juk (J n 7,39; 15,26; 16,7; ApCSel 1,8). A Szentl lekre v rtak, akit az Atya k ld, s ket vil gosan s egy rtelm en megtan tja, hogyan n zzenek a Fi ra. A keresztre fesz t s sz tsz rta a tan tv nyokat, de a Fi mennybemenetele jra sszegy jt tte ket. Kajaf s h z ban m g sziszegett a k gy , mik zben a galambok, az apostolok a felh zban gy lekeztek ssze- A Fi pedig azzal er s tette meg ket, hogy elk ldte hozz juk a Szentlelket, aki megtan tja ket minden igazs gra- s a csend kell s k zep n egy er s sz lf v s t madt. l t zk nt jelentek meg a l ngnyelvek az atyai h zb l, l ngra lobbantott k az apostolokat, s szavukat is t zess tett k. s akkor mind elkezdtek b tran nekelni azon a nyelven, amelyen a L lek megsz laltatta ket. Egyszer emberek voltak az apostolok, de akkor hirtelen b lcsess ggel t ltekeztek fel- T zes nyelvek jelentek meg felett k s szent lelkes l s hatotta t ket- Ott abban a teremben a L lek iskol ja ny lt meg, melyben a tan tv nyok a Vil goss g fiaiv form l dtak. Onnan indult el a tan tv nyi sereg, hogy a vil got egybegy jtse. Ott sz lalt meg el sz r a Szentl lek j, addig nem hallott hangokon, minden nyelven. s te egyszer felh z, az apostolok fegyverszob ja volt l, ott lt ztek k L lekbe, hogy az eg sz vil got Hozz d terelj k”.

Sz laltassuk meg a zsolt rokat a sz v h rjain!

Cyrillonas/Kyrillonas

let r l nem sokat tudunk. A 300-as vek v g n s a 400-as vek elej n lt val sz n leg papk nt. K t nagy esem ny volt let ben, ami vissza-visszat r vall si l r j ban s besz deiben. Az egyik a hunok bet r se a Tigris-Eufr tesz vid k re, Mezopot mi ba, illetve Perzsi ba 396 k r l. Hat nagyobb k ltem nye egyik ben err l r, a s skaj r sr l, s m s isten t letr l, gy a hunok h bor s puszt t s r l. E t rt nelmi f ldreng s el tt t rt nt egy t nyleges f ldreg s, az akkori Eufr tesz folyam melletti Edessaban, amir l Augustinus is megeml kezett. Iszony f stfelh borult a t jra, s a f ld napokon t rengett. Mindk t nyomor s g arra intette t, hogy k rje az egyh z n p t k z s k ny rg sre Isten irgalm rt. ” , testv reim, az egyh z fiai, l nyai, j jjetek, gy lekezz nk ssze! lts k f l a hit fegyvereit, s hangoljuk lelk nket a pr f t k nekeire! Sz laltassuk meg a zsolt rmel di kat a sz v h rjain! Meg kell lljunk a k zdelemben, ne t tov zzunk. Ragadjuk k zbe a kereszt kardj t, s sz v nket er s ts k meg az ima oszlopaival“. A term szeti s a t rt nelmi katasztr fa k zepette nagyon elgondolkodtat ak s szinte korunkig hatol ak Cyrillonas sorai: “Beteg az orsz g, beteg a f ld, de a te gy gyszered er s, Uram; a vil g gyenge, de a Te feny t sed hatalmas, Uram; a teremtett vil g verg dik, de a Te er d gy m lcs z ; az emberek a f ldre zuhantak, de a Te nevel p lc d fel nk ny lt. Had nts k ki sz ned el tt panaszainkat, s mik zben sz lok, hadd l legezzek fel egy kicsit terheim alatt. Csak egy cseppnyi kegyelmet adj nekem Uram, gy gy tsd meg gyermekeimet, s a betegeket mind!… Naponta nyugtalans g, szerencs tlens gek h re, r nk nt csap sok h re r el minket, minden tt csak harc s f lelem! Napkeletr l j ttek, akik puszt tanak minket. Uram, ha Te nem j ssz el hozz nk, pusztas gg v lunk. Ha a hunok fognak legy zni minket, minek kerestem n akkor mened ket s p ld t szent m rt rjaidn l?”. Elk peszt en s meglep en aktu lisak im inak szavai, s ezzel is azt zeni: a t rt nelmi sz npad, ahogyan K lvin mondta: a theatrum mundi “d szletei” v ltozhatnak, de az emberi l nyeg k zben marad: t maszt, er t, vigasztal st, meg rt st, v delmet, b k t hezik-szomj hozik minden emberi sz v. Ez rt: Uram, irgalmaddal vedd k r l teremtett vil god s n ped, a n peket, s egyh zadat – ahogyan a pr bat telben k ny rg tt Cyrillonas. De tudott a Szentl lek t z rt, meleg rt is k ny r gni, s ebben is lehet ma p ld nk. A J nos 14,15-16-hoz kapcsol dva gy sz lt:

Asj nyelv nyugszik meg rajtatok,

a L lek sz rnyai vesznek k r l titeket.

Ezek a magass gb l sz llnak le r tok,

s megpihennek rajtatok.

T z sz ll az ajkadra,

s l ngol t z rad majd sz db l.

A L lek galambk nt nem csak sz rnyaival vesz k r l, s nyugszik meg rajtunk. gy sz llt al a L lek J zusra is keresztel sekor. Az rvacsor ra is a L lek t ze s l ngja sz ll al Cyrillonas szeml let ben. Szent t z- Hatott r Efr m L lek-szeml lete. t m r el bbi r sunkban id zt k, most m g eddig nem k z lt gondolataib l ennyit:

A forr s g

el zi a hideget,

s az ut latos hallgat st a sz jb l,

a fagyos csendet az ajkakr l,

s a sz j, meg a nyelv besz lni kezd,

mint a t znyelvek, amelyek

lesz lltak a tan tv nyokra.

A Szentl lek forr s g val

a t znyelveken t megt ri

a tan tv nyok hallgat s t,

az ut latos s fagyos hallgat st,

ahogy a t li fagy sem tart tov bb.

A Szentl lek a t znyelvek ltal

melyek al sz lltak,

megt rte a fagy erej t,

s el zte a f lelmet a tan tv nyokb l,

s a n mas g elsz llt

nyelv kr l a mennyei l ngnyelvek nyom n.

A L lek melege az rvacsor t is tj rja. rdekes, hogy L lek n lk l sokszor bez rul a sz j, amit hasonl tott a v roskapu bez r s hoz vagy a terhes asszony m h hez. A L lek volt az a t z, ami bet lt tte M ria m h t, hogy a Fi t hordozza. M r G briel f angyal is t zes l tez sben sz lt M ri hoz. Az r k Ige gy a Szentl lek ltal lt tt testet M ria test ben.

rvendeztesd meg lelkemet b kess ggel!

Anti chiai Isaac

R la sem tudunk sokat. Val sz n leg 460 k r l halt meg. is metrikus besz deket rt, melyek k z l 191 ismert, r szben fenn is maradt. K ltem nyeiben sszekapcsolja a Szentlelket s az irgalmass got. A felebar ti szeretetr l rott vers ben gy fogalmazott: “A Szentl lek j n s k ny r letet hoz mag val, az emberek k z tt viszont az egyik k ny rtelen l el rulja a m sikat. az rt j n, hogy kegyelmet s irgalmat gyakoroljon, az emberek viszont k ny rtelen l t lgetik egym st. Az rt j n, hogy a v tkekt l megszabad tson, az emberek viszont B r nak n zik,,, aki mindent meg t l s el t l. A Szentl lek viszont elkeseredik ezeken a vissz ss gokon s f lre rt seken- A Szentl lek az rt j tt, hogy megszenteljen s meggy gy tson. A b kess g az, ami a sz v llhatatoss g t adja, s a gy gyul sb l ered az r m, s az irgalmass g hozza a sz v tisztas g t, a szeretet pedig a l lek nyugalm t. “ rvendeztesd meg Uram lelkemet b kess ggel, s a Te szereteted tiszt tsa meg sz vemet, hogy tiszt k legyenek gondolataim, melyekkel magasztallak T ged!

A L lek forr l ng, get, gy jt, kibillent nmagunkb l

Martin Heidegger – avagy t vutak ut n egyenes sv ny?

A n met egzisztencializmus kiemelked gondolkod ja, az emberi l tprobl m k saj tos megfogalmaz ja a 20 sz zadban. L t s id , a vall sos let jelens gei, ton a nyelvhez s m s nagy t m k fejteget je. Szerinte az embereket a hal l arra k nyszer ti, hogy minden maszkot, larcot levessenek, merjenek nmaguk lenni, tudatosan lni, ne csak veget lni, sodr dni. L t sa szerint az ember nem z rt l ny, nem bez rt l ny, hanem nyitott – el re. A 20-as vekben elfordul Istent l, majd egy nagy kanyar ut n ism t visszat r Hozz sok v m lva. Georg Trakl k lt l r j t h vja seg ts g l, s keresi a v laszt arra, mi is a L lek, a Szellem? A k lt gy rt: “a L lek a forr l ng- a L lek l ngol, s ek zben lebben meg fuvalma”. A L lek a k lt sz m ra nem sz l, hanem t z, ami g, get, gy jt, kimozd t- Heidegger visszaveszi a szellem sz eredeti rtelm t az -germ n nyelvb l, s azt mondja, ez az, ami felr z, elk peszt, kibillent nmagunkb l. Heidegger a l ngban, a t zben igazi viharz st rz kel, a mennyb l lez dul vihart. Ez k pes arra, hogy belevigyen abba, ami (m g) idegen. A L lek az, aki mindent tlelkes t, lelket nt mindenbe (1M zes 2,7). A Szellem a mag nyos l lek ked lytelens g t is tform lja, tlelkes ti, megeleven ti. Ez f jdalommal j r, de gy jutunk el a v ltoz shoz, megv ltoztathat nmagunkhoz. Isten Lelke nem csak l gy szell ott a kertben, hanem z g vihar, ahogyan a jeruzs lemi felh zban az els p nk sdkor, s ez felr z, sodor, olykor m g nmagunkb l is kisodor, kihoz. Nem csak meleg t t z, hanem ki get , megform z , talak t t z is. Ez rt j , ez rt ld s. nmagunkon t lseg t , nmagunkb l kihoz , tform l L lek . De ez a L lek a t rsadalomban, a sz lesebb k z ss gnek is t kr t tart. G rbe t kr t, s megmutatja, mi mindent felejtett el a t gabb k z ss g. Hogy mennyire “L lek-telen” s l lektelen – isteni s emberi l lek n lk li. S ez 1933 ut n N metorsz gban dr maian megmutatkozott. Heidegger is elt vedt, a szellem m k d tt l lek n lk l, hiszen ezt rta akkor: “L tetek szab lyai ne tant telek s eszm k legyenek. A F hrer maga s csakis a mai s az elj vend n met val s g s annak t rv nye.” De a n met hitvall egyh z szenved inek bizonys gt teleiben m gis megsz letett a B rmeni Teol giai Nyilatkozat, s egy eg szen m s hang, a L lek . A t z – b rmennyire oltott k is – m gsem hamvadt ki-

A sz r egyh zi aty k bizonys gt tele ma is t z s t k r. Olykor g rbe, olykor a szembevillan , r vid id re elvak t , de mindig megh kkent , szhez t r t . s Heidegger t velyg se is az. Meg a mai sz r m rt rok, ld z tt kereszty nek v re is. L lekrend t ek. Az is, hogy a magyars g kereszty ns gre t r se el tt j f l vezreddel k m r gy nekelt k a Szentl lek himnuszait! Mir l besz l nk teh t? T bb al zatr l, meg arr l, hogy k nem hurcolt k magukkal a pog nys g ny geit, mint mi! Ki gett bel l k minden a L lek t ze ltal. Sz ljon rt k, sz ljon a mi n p nk rt is a k z pkori p nk sdi magyar foh sz:

L ngoz t zed, Uram gessen ki bel l nk mindent, ami gonosz, s form ljon olyanokk , mint a bibliai galambokat: a gonoszs g ep je n lk liv , szel dekk , de okosakk !

Szóljon hozzá