Kezdőlap / Szavalóverseny / Kr zselyi Erzs bet Szaval verseny

Kr zselyi Erzs bet Szaval verseny

A Szatm rhegyi Reform tus Egyh zk zs g Lelkip sztori Hivatala Kr zselyi Erzs bet (M ramarossziget, 1875.03.21.- Szatm rhegy, 1953.10.15.) k lt n hal l nak 62. vfordul ja alkalm b l szeretne harmadik alkalommal istentisztelettel egybek t tt szaval versenyt szervezni. C lunk az, hogy felh vjuk a figyelmet a k lt n elfeledett irodalmi hagyat k ra, hitvall st tel re, nemes let re.

Kr zselyi Erzs bet kor nak elismert tehets ge volt. Elismerts ge ellen re szomor az lett rt nete, hiszen nyolc ves kor ban elvesztette hall s t, id s kor ra pedig l t s t. Ennek ellen re k zdelmei, kitart sa, magyars gtudata, a sz l f ldh z val ragaszkod sa, kisebbs ge a kisebbs gben, vall soss ga mind p ldamutat sk nt szolg l a mai vil gban hely t keres ifj s g sz m ra: lehet itthon is minden neh zs g ellen re megel gedetten, h l s sz vvel, a jelent s a j v t szolg lva lni – kinek mint/mi adatott.

A tal lkoz a partiumi k lt szet elfeledett rt kei s a vall soss g sszefon s val k n l lelki-szellemi fejl d st s meger s t st mindazoknak, akik rzik: valamire hivatottak kisebbs gi l t nk megsz p t s ben.

A szaval versenynek t bbsz r sen sszetett c lja van: els sorban megismertetni s k zkinccs tenni Kr zselyi Erzs bet k lt n munk ss g t. M sik c l a fiatals gban meger s teni az erd lyi, k zelebbr l a partiumi irodalom megismer s t, a versolvas s s szaval s sz ps g t, sszekov csol erej t, ugyanakkor az iskol n k v li tev kenys gekben, t bbletmunk ban, nk pz sben, a tud s b v t s ben, a hit letben val gazdagod st.

A program k zvetlen l rintettje teh t maga a k lt i letm , melynek n pszer s ge jb l megn ne. Tov bb k zvetlen l rinti a szaval kat, akik ez ltal olvasnak, v lem nyt form lnak, rt krendet alak tanak, tal lkoznak, versenyeznek, hitet vallanak. A szaval verseny k zvetett rintettje a szervez egyh zk zs g, s minden r sztvev felk sz t pedag gus s lelkip sztor, aki alternat v m don hozza k zel a gyermekeket/ifj s got – ez ltal a sz l ket – az istenszeretethez, sz l f ld szeretet hez, identit studathoz, ldozathozatalhoz. K zvetetten rintett m g a telep l s, ahol a program zajlik: az idel togat kkal megismertetheti m ltj t, nevezetess geit, bizony thatja vend gszeretet t.

A k lt n egyh zi k r kben eddig is ismert volt, hiszen sz p, dallamos versei eddig is gyakran elhangzottak egyh zi nnep lyeken. Mostani c lunk pedig az, hogy ismertebb tegy k egy sz lesebb k z ns g el tt.

A tal lkoz arra az ig nyre is felel, hogy tal lja meg Kr zselyi Erzs bet hely t a magyar irodalomban, k zelebbr l a kisebbs gbe szorult erd lyi magyars g szellemi, m vel d si kincsest r ban. Ennek az ig nynek a megval sul sa el felt telez olyan tev kenys geket, mint p ld ul egy tfog kutat s a k lt n vel kapcsolatosan: felt r sra s sszegy jt sre ker ln nek a r la k sz lt tanulm nyok, cikkek, riportok, recenzi k, esetleg t rgyi eml kek, stb. Ismertet k sz t se a k lt n let r l, letm v r l, annak irodalomkritikai rt kel s r l s besorol s r l. Ugyanakkor tervben van egy, a vele kapcsolatos t rgyi gy jtem ny megval s t sa, egy eml kszoba, eml kfal erej ig. Mindezeket bemutatjuk a felk sz l kkel s felk sz t kkel, hogy min l ink bb megismerj k Kr zselyi Erzs bet k lt szet nek zenet t, erk lcsi s hitbeli hagyat k t. Ez ton szeretn nk megk sz nni a Kr zselyi csal d r sz r l Kr zselyi Gizell nak, hogy rendelkez s nkre bocs totta a k lt n szem lyes t rgyait.

A k lt n letm v vel val megismerked s sor n az rdekl d r sztvev k k zelebb ker lnek egy k tszeresen z rt vil ghoz, ahhoz az irodalomhoz, amely nem szerepel a tananyagban. K zel ker ln nek egy olyan lethelyzethez, amelyekben az rv k, a s ketek s vakok k nytelenek lni. Meg lhetik azokat a kih v sokat, amelyekkel a fogyat kkal l k nap mint nap meg kell k zdjenek, ellenben l t s hall embert rsaiknak ezen kih v sok nem okoznak probl m t, term szetesnek t nnek. A szervez s a vak s s ket k lt n lett rt net n kereszt l szeretne szt n zni m sokat is az elfogad sra, toleranci ra, seg ts gny jt sra, term szetszeretetre egy olyan szem ly let n s k lt szet n kereszt l, aki mindm ig hat ssal lehet a fiatals g sz m ra.

“Reform tus egyh zunk hivat s b l ad d an karolja fel a “kicsinyek”, megal zottak s megszomor tottak gy t, mint aki tudja, hogy Isten b zat bl j nak betakar t s n l nem csak sz les, er s karlend t ssel, a rendet v g arat kra van sz ks g, hanem az elhullott vagy sz leken elmaradott kal szt szedeget gyeng bbekre is.” (Kov cs Ferenc)

A szaval verseny idei tematik ja a term szet – ember – Isten kapcsolata

Gy lekezetenk nt 3-4 gyermeket v rok.

Tal lkozzunk november 14- n 10 rakor Szatm rhegyen a gy lekezeti h zban.

Kov cs J zsef lelkip sztor

K telez versek a 2015- s szaval versenyre

I – IV

MAD RANY SZ L…

 

Mad rany sz l: “K sz lj fiam, l nyom,

Rendezd a sz rnyad cs r ddel sim ra,

Kis f szk nk sz l n, s rgul lomb rnyon

K lj nk m g egyszer h lad im ra!

 

Hogy gi gondja rk dj k felett nk

A hossz ton: k rj k a j Istent,

S hogy kicsi f szk nk hely t ne feledj k,

s hozzon vissza a kikelet minket!”

 

Mad rfi k k k sz l dve sz llnak,

s b natosan b cs t csicseregnek

F szeknek, f nak, sz p hazai t jnak,

S a t l el l el-messze menekednek…

 

Mad rany k k s mad rfi k k:

A mi sz v nk is b cs t int fel tek!

, t rjetek meg, ha ny lnak a r zs k,

Mi visszav runk – s visszav r a f szek!

 

V – VIII

A HOLT ERD LAK JA

 

A tarlott Erd lelke sz l tott:

“Jer, l togass meg, r gi h vem!”

S n vittem hozz n ma sz vem

s k zen fogott:

“N zd: h ny szemem s r, –

T tong , csonka t rzs-sebek,

Mik s rhalomk nt intenek.

T lomb-zen m m r nem susog,

Viharmad r sem orgon l,

Csak trohan, – g tul nem ll

Led nt tt f im karcs v za,

Egy holt zene, egy b na zaj,

Egy v gtelen, nagy, n ma jaj

A halott erd gy sz sir ma…”

 

s vezetett… s vezetett.

Meg lltunk minden t rzs felett,

s minden egyes csonka sebre

K nnygy ngye hullott r peregve,

S a k nnyb l j fa sarjadott

S a k nnyb l sarjadt j fa n tt,

De szellem-erd lett bel le,

Amelynek szell -zengte z ldje

Csak az , kit r mek zsong sa visz,

Ki f ldi r gi kon t kutat

F nyek ut n – s lmokban hisz…

S hal lig j rja v rz , beteg

Sz v vel ezt a tarlott, m ly utat.

 

IX- XII

SZARVAS TRAG DIA

 

lmos, b s t li csend borul

Komor eg re kis falunknak.

Feh r szit s, nagy, k bor r

Szit lgat f radhatatlanul,

S mindent feh rbe h zva untat.

 

De zaj robbantja sz t riadtan

A csendbe jult d lut nt:

Elny jtott nyakkal, vad iramban,

(Fej n b szke agancsozat van,) –

Szarvas rohan a falun t.

 

Az erd n farkasfalka marta,

H t n a sebek, – s a sz ja hab,

El l k r lt hajsza-zajba

Fut, m s farkashal lba tartva:

Kegyelmet itt aligha kap…

 

Veszt be tart a b szke let,

z be fogj k: “Rajta!” – sz z,

A falu lmos arca led,

Z gnak a v g fogdmegez sek

S kuty k koncertje harson z.

 

Leh zz k azt n. – S mint ig t,

Terhet h z barmot, akl ba,

(Szolg lva azt, ki enni d,) –

A szabads g b szke fi t

Tagl al zza most hal lba.

 

, nem hal lf lsz gy jtja, – rzem,

Szem be ki a retteg st, –

Csak az, hogy nem vad sziklab rcen,

Vagy z ldred ny s h rem ben

Futja a v gs sz kken st!

 

Hol a sz v t r goly

Meg sem rezn pillanatra,

S kij tszva a hal l-hoz t:

Elrejten a vad boz t,

S ott hullna m lt ravatalra!

A 2015- S KR ZSELYI ERZS BET SZAVAL VERSENY ANYAGA EL RHET ITT: kruzselyi-szavaloanyag-2015-termeszet.doc

Szóljon hozzá