Kezdőlap / Ünnep / K lvin adventjei – az Asr seg t j vetel vel teljes vszak
[*~ alt *]

K lvin adventjei – az Asr seg t j vetel vel teljes vszak

500lead8907Am g nem lehets ges az, amit akarunk, azt kell akarnunk, ami lehets ges!

Ez a k lvini mondat gondolkodtatott el arr l, mit csin lhatott K lvin az adventi id kben? nnepk sz t id utaz sra h vjuk most a Kedves Olvas t. Astikalauzk nt K lvin levelei szolg lnak. Mi minden lehets gest gondolt el, mondott ki reform torunk a neki kegyelemb l juttatott mintegy hatvan adventben, amib l feln ttk nt legal bb harmincat tudatosan lt meg? Ebb l mintegy 25 adventet t lt tt Genfben. ssze ll t sunkban az adventi id szakot k vetj k, de az id zetek k l nb z vekben rt leveleib l sz rmaznak. Ebben a k l n s lelki id utaz sban kirajzol dik el tt nk az akt van v rakoz reform tor arc le.

rta, az id zeteket ford totta Dr. B kefy Lajos

Felfegyverkez s a lelki k zdelmekre – rvacsor val. DECEMBER 1.- 1563. – K lvin levelet rt Olevianus G sp rnak, a Heidelbergi K t t rsszerz j nek a betegek rvacsor ztat s r l, amit nagyon fontosnak tartott. “Az ilyen j t tem nyt l nem szabad megfosztani azokat, akik hosszas betegs gben szenvednek vagy letvesz lyben vannak. Az rvacsora a hitet er s ti-, ami bizonyoss tesz afel l, hogy Krisztus test nek vagyunk a tagjai, s az r k letre t pl l minket a keny r s a bor. Az rvacsora v tele felfegyverez a lelki k zdelmekre, amiket m g meg kell harcolnunk-ez rt a betegeket nem szabad a kommuni t l (= rvacsor z k k z ss ge) t vol tartani”. DECEMBER 2. – 1559. – Bullingerrel, a z richi reform torral azon vitatkozik, helyes-e Krisztus test nek szubsztanci j r l (l nyegi jelenl t r l) besz lni az rvacsor ban. Asgy v lte Bullinger, hogy a Genfi Akad mia szab lyzat ban ez a sz is szerepel. K lvin nem rja el , ki hogyan fogalmazzon, de azt sem engedi meg, hogy m sok ezt neki el rj k. m a t ved st vil gosan s r viden helyre teszi: “Nekem ilyen sz soha ki nem j tt a sz mon!”.

2college-calvinAz iskol ztat s, a k pz s a genfi “min s g” egyik z loga. DECEMBER 3. – 1541. – Abban rem nykedik, hogy meg tudja nyerni ” reg tan r t”, Mathurin Cordiert, szervezze jj a genfi gimn ziumot. Az a terv, amit Cordier beny jtott a genfi tan csnak az iskola jj szervez s r l, nagyon tetszett K lvinnak s m soknak is. “B rcsak a tized t el tudn nk rni annak, amit tervez. Ez rt igyeksz nk magunkat tartani a k zmond shoz: -Am g nem lehets ges az, amit akarunk, azt kell akarnunk, ami lehets ges!–“. DECEMBER 4. – 1560. – K lvin Bullingert arra k ri, hogy mind , mind gy lekezete im dkozzon Genf rt, mert a savoyai herceg sereggel vonul fel a v ros visszav tel re. Addig nem k tnek b keszerz d st a herceggel, am g nincs garant lva Genf biztons ga.

Az ld z tt protest nsok oldal n, mennyei angyalsereggel. DECEMBER 5. – 1557. – Arra biztatja B z t, a lausannei lelk szt, tov bbra is lljon az ld z tt protest nsok mell , m g ha “a d h dt besti k m rg ket r d f jj k is, l gy biztos afel l, hogy a mennyei angyalok melletted llnak”. rdekes s szokatlan szem lyes megjegyz ssel z rja level t: “E sorokat a d lut ni pr dik ci el tti tkez st k vet en rtam“, azaz eb d ut n. DECEMBER 6. – 1562. – K lvin arra k ri Sulzer b zeli lelk szt, j rjon k zbe Vatel montb lardi lelk sz rt, akit alaptalanul megt madtak predestin ci s tana miatt, s felf ggeszt s fenyegette lelk szi ll s b l. Level ben Toussaintet, aki befoly solta a lelk sz v lem ny t, K lvin krokodilnak nevezi, aki “sz p kis cs sztat sokkal vezeti f lre az embereket”. Asgy l tszik, a “krokodil-ember” csaknem halhatatlan fajta, ma is l tezik bel l k annyi, hogy N lust vagy ppen Dun t lehetne rekeszteni vel k!

modernkep1Eur pai gyekben j rtas genfi “diplomata”, menek lt gyi szak rt . DECEMBER 7. – 1549. – K lvin hihetetlen l finom politikai rz k t s eur pai gyekben val j rtass g t, k r ltekint tan csol s t mi sem mutatja jobban, mint hogy ezen a napon h rom levelet is k ld k l nb z gyekben k l nf le ir nyba. A h rom lev l k zel t z oldal terjedelm . Reform torunk levelet r az olasz menek ltnek, Lelio Sozzini-nak. Kor bbi level ben rt neki a vegyes h zass gr l, a katolikus keresztel sr l s a test felt mad s r l, de ez a lev l nem nyugtatta meg Sozzinit. Ez rt az jabb lev l. Azt n levelet rt Z richbe Bullingernek Butzer v delm ben a hamis ll t sokkal szemben. s Bernbe M slinnek, a heti lelk szi kollokviumok, megbesz l sek fontoss gr l s haszn r l. Nagyon rdekes, hogy m r akkor a vegyes h zass gok komoly megfontol s t rgy t alkott k. Mi van, ha valaki protest nsk nt “p pista n t vesz feles g l vagy ppen t r k t”? ll spontja: kereszty n ember nem k thet h zass got olyan szem llyel, aki Krisztust l t vol ll! “Az rv nyes h zass ghoz viszont a h zasuland k k lcs n s beleegyez se kell, s akkor azt Isten nev ben s megb z s b l meg ldhatjuk” – rvelt K lvin. DECEMBER 8. – 1551. – Reform torunk bosszankodik amiatt, hogy a z richiek t s koll g it elmarasztalt k a Bolsec elleni elj r s hevess ge miatt. Level ben k ri “kedves Farel” koll g j t, hogy tegyen meg mindent a gy lekezetek sszetart sa rdek ben. Kem nyen s szeml letesen teszi fel az int k rd st: “Nincsen k z tt nk legal bb annyi sszetart s, mint az erd vadjai k z tt?”.

A jog sz K lvin a vall sszabads g rt – rz keny sz vvel, r kre ssze lelkezve Idelette-el. DECEMBER 9. – 1548. – A genfi reform tor utal egyik k nyv nek k zeli megjelen s re, ami r mmel t lti el. rdekes a lev l abb l a szempontb l is, hogy kor bban alig rt h zass guk sor n feles g r l, s ebben a lev lben gy fordul a c mzetthez, Farel neuchateli lelk szhez: ” dv z l feles gem, aki k ri, eml kezzetek meg r la im itokban“! Feles ge, Idelette a k vetkez vben meghalt. Ez nagyon f jdalmasan rintette K lvint. M r ezen az adventen rezhette a legjobb t rs k zeled t voz s t. A harcedzett reform tor sz ve viaszk nt l gyult meg a vesztes g miatt, s mondatai bepillant st engednek m ly rz seibe, amelyekr l alig rult el b rkinek is valamit. De annyit le rt lelki atyj nak, Farelnek, hogy “szolg latomat hittel seg tette s letem legjobb t rsas g t alkotta”. Nagyra becs lte Idelette-ben, hogy k sz volt vele megosztani 9 ven t a h trat telt s a szeg nys get. s a f rfi-n viszony z rt s k tszem lyes titk t. S a legm lyebb k t d s ket rint f jdalom is szorosan sszez rta ket, hiszen h rom gyermek nemz se s fogan sa, v r sa, majd korai temet se a boldogs g s a sz vszor t csal d s, f jdalom lm ny-magas t s m lys geit j ratta vel k. Hogyan is lehetne ilyen elsz nt, az elm l snak ja s jra az let rem ny ben neki men , a gyermek ld s si energi kat felszabad t s jrat pl l j v csat j nak h romszoros elveszt se ut n m sk nt rni A N R L, A T RSR L, mint ahogyan Istenre hagyatkoz keserg s ben K lvin tette? “Ennek a l leknek a nagys ga er teljesebben befoly solja majd h tral v letemet, mint sz z el r s-“. Mi m st szentelhetne e szel d, t r , nagy asszonyi l lek eml k nek megbecs l s re m lt bbat, mint reform tori lelk nek, szellem nek gyermek t, azt a komment rt, amit feles ge utols napjaiban rt. Az Ige al hajl l lekkel, s a beteg gyon a v gkimer l shez k zeled kedves hez odany l reform tori k zzel? Ez a 2. Thesszalonikai lev l magyar zata volt, amit Idelette-nek dedik lt. A kor szok sai szerint uralkod knak, j l tev knek, mec n soknak j rt ki a dedik ci . Meg Idelette-nek, akiben mindez, s m g sok minden m s is meg volt, ami K lvinnak kellett az alkot p rg shez, aktivit shoz, a vil gos lelki l t sokhoz s a koncentr lt, krist lytiszta teol giai fogalmaz sokhoz. DECEMBER 10. – 1560. – Levelet r a navarrai kir lyn megb zottj nak s politikai tan csokat ad arra vonatkoz an, mik nt alak ts k a dolgokat II. Ferenc francia kir ly hal la ut n. A jog sz K lvin j n el a lev lben er teljesen, aki Cond herceg kiszabadul s val kapcsolatosan azt tan csolja: a szabadl bra helyez st b r s gi d nt ssel s elj r ssal hiteles ts k, hogy senki a j v ben ne vonhassa k ts gbe ennek jogszer s g t. A francia kir ly hal l ut ni id re, a negyvennapos gy sz idej re r gensi tan cs fel ll t s t javasolja. Ezzel akarta K lvin megakad lyozni, hogy a francia korona Medici Katalin kez re ker lj n. A harmadik k rd s a vall s , aminek a szabads g t, f k nt a protest nsokra tekintettel, meg kell teremteni, ami a kir ly hal la ut n tal n k nnyebben val sulhat meg, mint kor bban. Ezekb l a levelekb l vil gosan kitetszik, hogy K lvin az adventi id t felel s lev lv lt ssal, politikai s lelki, teol giai s emberi tan csad ssal, lelkigondoz ssal, s n mi humorral f szerezve t lt tte. Term szetesen k zben napi im it, heti igehirdet seit, tan t sait is megtartotta.

A nagypolitik ban s Genf let ben megl tni Isten “kez t”.

DECEMBER 11. – 1560. – A nagypolitik ban Isten “kez t” l t s felfedez K lvin Sulzerhez B zelbe rt level ben reag l a december 5- n agydaganatban elhunyt francia kir ly, II. Ferenc ut n kialakult helyzetre. T z ves testv re, IX. K roly l pett a tr nra. Err l gy r K lvin: “Mivel (II. Ferenc) fanatizmusa elrettent volt, s sokan m ly ap ti ban voltak emiatt, Isten keze jra felmutatta a rem nyt. A kir ly hal la- mag val hozza mindenf le k r lm ny lehets ges megv ltoz s t-“. DECEMBER 12. – 1548. – Arr l panaszkodik reform torunk, hogy gyeng k a bar tai s hatalmasak az ellens gei. Genfben a v rosi tan csban, meg Strassburgban is. “Minden olyan s t tnek t nik el ttem-” – rja Neuchatelbe, Farelhez k ld tt level ben. A genfi tan csban Perrinnek nagy hatalma van. Mivel k z sen sem b rnak vele a tan cs tagjai, “csak azzal t r dnek, hogy ll sukat megtarts k“. Nem szabad egy sz t sem sz lni ellene. “ n mindent lenyelek, s elfelejtek, csak hogy Krisztus Orsz ga p lj n tov bb”.

Az egyh z nyugalma mindenek felett! DECEMBER 13. – 1544. Sokszor nem voltak az adventi id k k nny ek. T mad sok rt k ilyenkor is. Az egykori szerzetes, Chaponneau, akit K lvin “bolond embernek s s tlan figur nak” nevez, egyik r sa miatt t madta meg reform torunkat. s tette ezt gy, hogy Genfben t tte fel a tany j t, s ezzel b k tlens get t masztott. K lvin viszont nem akarta tov bb t pl lni a t zet, b r m rlegelte, hogy b r s gi l p st tesz a piszk l d ember ellen. V gleges d nt se el tt kik rte atyai j bar tja, Farel v lem ny t. De igyekezett megfontolt maradni s az egyh z nyugalm t v delmezni. DECEMBER 14. – 1540. – K zben lelki s teol giai k rd sekben is sokan megkeresik s ll st kell foglalnia, tan csot v rnak t le. gy a strassburgi gy lekezet lelk sze, Nicolas Parent is. Az rvacsoraoszt sr l s a szeg nyekr l k rdezte. Az ppen Wormsban tart zkod K lvin r szletes lev lben v laszol. “Helyeslem, hogy az rvacsoraoszt st elnapoltad a k vetkez h napra, mert arra alaposan el kell k sz teni a h veket. “Ami a szeg nyeket illeti, nem nagyon tudok most hirtelen b rmi okosat mondani, mivel is lehetne seg ts g kre sietni. Sajnos a mi gy lekezet nk is meglehet sen szeg ny-“. Sz ba hozza lelki testv r nek, Parentnek, hogy Genfbe kapott megh v st, de “annyira nem l tok jelenleg tiszt n, s annyira ssze vagyok keveredve a gondolataimban, hogy alig merek r gondolni is, mit fogok majd tenni”. Val ban, nem lehetett k nny meghozni a d nt st: elfogadja-e a genfi lelk szi ll sra sz l megh v st. Ez is adventi v v d sainak t mja volt 1540-ben. DECEMBER 15. – 1540. – K lvin a wormsi birodalmi vall si megbesz l sekr l r Farelnek ism t levelet, s arr l panaszkodik, hogy a t rgyal sok m r k t h napja egy helyben toporognak. Napokon t csak form lis, elj r sjogi k rd sekr l vitatkoztak. (Mint sokszor ma is a parlamentekben, s konferenci kon, az rdemleges munka el l lopva el rt kes napokat). Azt n a k l nb z p rtokat k l nb z termekbe vezett k. K lvin k ellenfelei viszont lland an ki-, s bej rtak a b r khoz, befoly solt k ket. Azt n j tt az apostoli nuncius, a p pa k vetek nt. Besz d t K lvin gy jellemezte: “Besz de a szeretet dics ret b l, a jelenkorr l sz l panaszkod sb l, s int sb l llt, hogy tart zkodjunk a visz lykelt st l”. A b k t mi hajland k voltunk addig megtartani, am g az “Isten Ig je szerint tarthat “.

B rt nben s nyl d francia hitsorsosaira gondol ezen az adventen. DECEMBER 16. – 1560. – A francia kir ly hal la megk nnyebb l st keltett a hugenott kban, de K lvin inti ket, ne nagyon r ljenek ennek. Ha az eg sz vil g a feje tetej re ll is, K lvin nem osztja a t meg ki lt s t s hangulat t. Sz m ra a n p szava nem Isten szava, az Isten fens g t nem cser li fel soha a n pfens g elv vel. nem demokrata volt, hanem Isten dics s g t keres theokrata, Isten uralm t hirdet , kedvel , p rtol ember. Adventkor azokra is gondol, akik m g ez id t jt is b rt nben s nyl dnek hit k miatt, s akiknek k rt r t st kellene kapniuk – ez lenne az igazi v ltoz s. Kar csony el tt adventi krimi – a reform tori sors pr b i. DECEMBER 17. – 1547. – Lausannei koll g j t, Pierre Viret lelk szt arr l t j koztatja, hogyan akad lyozta meg egy adventi krimi kialakul s t, egy igazi v rf rd t. A K lvin-ellenes genfi p rtoskod k val s gos n pfelkel st sz tottak. Ekkor K lvin a V rosi Tan csra ment, s miel tt a terembe l pett volna, sz rny kiab l st hallott bentr l. A k l nb z csoportok tagjai m r kir ntott k kardjukat, egym snak estek. t is ide-oda r ngatt k, “nehogy megsebes ljek- Ekkor felki ltottam: Velem kezdj tek, ha v rt akartok ontani!… K s bb sokan gy v lt k, siker lt egy rettenetes, nagy v ront st megel zni”. s ezt egy h ttel kar csony el tt-

Tan csad s p nz gyekben. DECEMBER 18. – 1548. – K lvin k t lausannei polg rnak, Danionnak s Alysiernek tan csot adott p nz gyben! K rte, hagyj k abba zavaros p nz gyeiket a berniekkel, de nem hallgattak r . A lausannei lelk sznek, Viretnek meg rja: “Ha nem tetszik nekik a tan csom, akkor tegy k, amit akarnak. Nem llok ellent- Nyakass guk ellen re is fenntartom v lem nyemet. De nem akarok tov bb ezen vitatkozni, nincs semmi rtelme”. Kar csony el tti id ben rta level t, ez rt a lelk szt, feles g t s “le nyk tokat” szeretettel k sz nti, s feles ge, Idelette sz v lyes dv zlet t is tolm csolja.

Presbiterekr l, lelk szekr l – a felszabadult r m rt. DECEMBER 19. – 1556. – A frankfurti francia gy lekezetben n h ny presbiter nyugtalans got keltett intrik j val az ottani lelk sszel szemben. De K lvin k rte von Laski urat, a feln met reform tort, hogy is seg tsen ezt a helyzetet megoldani. Igazi nevel t aj nl a gy lekezetnek, aki k pes lesz a p rtoskod st felsz molni. DECEMBER 20. – 1556. – A kor bbi emdeni lelk szt, Francois Perrucelt megh vt k a frankfurti gy lekezet lelk sz nek. t nem tudt k arra k nyszer teni kor bbi hely n, hogy al rja az Augsburgi Hitvall st. Miut n megv lasztott k Frankfurtba, K lvin tan cs t k rte, hogyan “forgol dj k” a gy lekezetben. Nem lenne j , ha hamar elhagyn a frankfurtiakat, mert akkor biztosan megsz nne a gy lekezet – olvashat K lvin v lasz ban. A gy lekezet “felszabadult r m t gy fogadd el, mint Isten parancs t”. Level t gy z rja: “Az Asr legyen veled! vezessen a b lcsess g, a j zans g, a tan csol s s az er Lelk vel, s ld sa szaporodjon meg rajtad!”.

***

Az id zett levelekb l vil gosan kitetszik, hogy K lvin az adventi id t felel s lev lv lt ssal, politikai s lelki, teol giai s emberi tan csad ssal, lelkigondoz ssal, s n mi humorral f szerezve t lt tte. Ilyenkor akadtak neh z napjai is, amikor az emberi meggondolatlans g, a visz lykelt s, a kard villan sa is meg rintette. De ek zben is felfele figyelt. Hamar megkereste s meg is tal lta nyugalm t s meg jul erej t az Asrn l. K zben napi im it, heti igehirdet seit, tan t sait is megtartotta. Szolg lattal nnepelt, k sz lt s k sz tett fel m sokat is az Asr sz let snapj ra – mert nem a kar csony sz t, hanem a sz let snap sz t haszn lta! Az eg sz advent gy sz let snapi k sz l d s volt. Isten Fia sz let snapj ra k sz l s, s ez a nagy csoda emelte fel minden m lys gb l, amit a m l id f ldi lettereket that , olykor nagyon r z v alak t j r sa vitt a genfi reform tor let be. De a felfele n z s, s az onnan fel lr l j v segedelem minden m lys gen temelte. A legutols n is – amikor elj tt rte Megv lt ja, s v gre hazamehetett.

Szóljon hozzá