Kezdőlap / Presbitériumok / Jubileumi évfolyamát ünnepli a Presbiter című lap

Jubileumi évfolyamát ünnepli a Presbiter című lap

Forrás: Harangszó

A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, a Presbiter húsz éves. A most megjelenő ez évi első számban a felelős szerkesztő, Dr. Békefy Lajos bejelenti: a 20. évfolyam minden számát jubileumi ünnepi számmá nyilvánították.

Az ünnepi évfordulóhoz illő külső és belső tartalommal jelent meg a Presbiter idei első száma. „Krisztusért követségben” címmel Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke köszönti a lapot és olvasóit, valamint szerkesztő bizottságát. A színes első oldalon az imádság fontosságára mutat rá Túrmezei Erzsébet Reggeltől estig c. verse. A vezércikket, ami újévi köszöntő, Dr. Erdélyi Géza ny. felvidéki püspök írta. A jobboldali felső keretben a szövetség pecsétjét körülfutó „20 év PRESBITER” aranybetűs felirat jelzi formailag is a nevezetes évfordulót. Az Ige körül rovatban Dr. Viczián Miklós a szent összegyülekezésről elmélkedik. Az egyházi év aktuális alkalmához illeszkedve Kálvin böjtről alkotott gondolatait is megismerhetjük, a nemzeti ünnepek sorát jelző március 15-ét Wass Albert eszmefuttatásával köszönti a lap. A Nyitott szemmel rovatban a Hit és tudomány viszonyát taglalja Kövespataki László, míg a Magyar Presbiter rovatban két meghatározó református személyiségre irányítja figyelmünket Dr. Kiss Domokos Dániel: Baltazár Dezsőre és Csikesz Sándorra. Vass József XX. századi „gályarab”-prédikátor életét mutatja be Dr. Papp Vilmos rovata, és folytatja „A presbiter munkamezeje” sorozatban a presbiterek istentiszteleti szolgálatának sokoldalú bemutatását. A hazai presbiteri alkalmak sorában az észak-pesti, a csongrádi, az egervölgyi, a dél-pesti, a dunántúli (kömlődi, nagyatádi, táci) találkozókról, képzésekről, konferenciákról kapunk körképet. Az idei általános presbiteri tisztújításhoz ad megszívlelendő szempontokat a lap. A felelős szerkesztő az Elnökség javaslata alapján jubileumi évfolyammá nyilvánította az idei hat számot, s ennek formai és tartalmi szempontjait is megosztja az olvasókkal, azzal a kifejezett céllal, hogy aki bármelyik témához hozzá szeretne járulni, tegye meg ezt írásával, hogy így közösen lehessen hálát adni Urunknak a lap szolgálatáért. A kárpát-medencei reformátusság életét több cikk is hírül adja: Szlovákiából például arról, hogy több mint 65 ezer református él Felvidéken. Aztán megtudjuk, hogy Szerbia mélyén, a torontálvásárhelyi gyülekezetben járt Szászfalvi László államtitkár. Kárpátalján a ráti gyülekezetben presbiteri hétvége volt, a felelős szerkesztő pedig folytatta Kálvinról szóló prezentációs előadássorozatát, ezúttal Lugoson és Temesvárott. Hírt kapunk a Heidelbergi Káté 450. évfordulójának ünnepi előkészületeiről is. Apró érdekességek is magukra vonják figyelmünket: például egy Holdon elhangzott imádság Irwin űrhajóstól, vagy Augustinus gondolatainak aktualizálása Apostagi Zoltán tollából, ő a szerzője a Dr. Ritoók Pálra emlékező nagy versnek is. Papp Vilmos Negyvenegy prédikátor c. kötete újabb megrendítő dokumentum egyházunk 20. századi mártírjairól. Néhány érdekes gondolat, egy szép ének, a záró oldalon pedig két, hitben fogant vers, s a 20 oldalon közölt 33, részben színes fotó és illusztráció teszi valóban sokszínűvé, gazdaggá a jubileumi évfolyam első számát, amit négy betétoldal egészít ki az Elnökségi beszámolóval a Szövetség 2010. évi tevékenységéről és az idei munkatervről, valamint a közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokkal. Két fontos esemény meghívóját is közli a lap: a 31. dunamelléki presbiteri konferencia, illetve a Szövetség március 26-ra összehívott évi rendes közgyűlése meghívóját. A tartalmas és valóban színes számhoz illik Augustinus egyházatya jó 1600 éve megfogalmazott jelszava: Tolle, lege! – Vedd, olvasd! (-r-i-s)

Szóljon hozzá