Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / H la azok rt, akik elj nnek – Interj Kov cs S ndor esperessel
[*~ alt *]

H la azok rt, akik elj nnek – Interj Kov cs S ndor esperessel

Huszon t v telt el az ta, hogy szabadon lehet hirdetni az evang liumot. Rengeteg lehet s get kapott a reform tus egyh z is az elm lt negyed vsz zadban. K rd s: mit kezdett vele? Sokf lek ppen lehet erre v laszolni, de tal n az egyik legmegfelel bb szem ly erre a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye jelenlegi esperese, aki a r gi rendszerbe is belek stolt, de az j lehet s geket is igyekezett kihaszn lni.

 

Esperes r hogyan eml kszik vissza a huszon t vvel ezel tti v ltoz sokra?

Hihetetlen sz momra, hogy huszon t vr l besz lhet nk, mintha tegnap t rt nt volna, annyira elrep lt az id . Az egyh zi let val ban felp rg tt, mert amit a m ltban nem volt szabad, most lehets ges, amit a m ltban titkolnunk kellett, azt a jelenben nyilv noss gra hozhatjuk. Mint lelkip sztor ebben a visszatekint sben a h laad ssal kezden m, mert ami `89 el tt volt, azt nem k v nom az ellens gemnek sem. Tudtuk azt s rezt k, hogy minden szavunkat s l p s nket figyelik, lehallgatj k s kiforgatj k, s ez rt meghurcoltat s j rt. A J isten pr b ra tett benn nket, azokban a neh z pillanatokban is helyt kellett llni a b sty n. rvendetes, hogy meg lltunk, nem futamodtunk meg, szolg ltuk a n p nket, Anyaszentegyh zunkat.

Amikor `89 ut n r j ttek arra, hogy sok mindent lehet, mi volt az els , amit elkezdtek cselekedni?

Az l nkbe cs ppent sokf le szolg lati lehet s g, Isten felk n lta azokat szinte egyik napr l a m sikra. gy t rt nt p ld ul a b rt nmisszi s szolg lattal is. 1990 febru rj ban az egyik gyv d bej tt az esperesi hivatalban, ahol elmondta, hogy a szatm ri b rt nben szolg latot lehet v gezni. ppen n voltam benn, a volt esperessel, Sipos Mikl ssal, jelentkeztem, s k zel h sz vet szolg ltam a b rt nben. Adta Isten a lehet s geket: k rh zmisszi , ifj s gi munka, t borok, ike r k, biblia r k. Ezt a m ltban azel tt nem tehett k, mert ezt m g az akkor egyh zi vezet k se n zt k j szemmel, nemhogy az llam.

B rt nmisszi ra f kusz lva, hogy tekint vissza arra a h sz vre: rdemes volt?

Azonnal mondom is a v laszt: Igen! T bben megk rdezt k: mi rt m sz azokhoz a zsiv nyokhoz? Az rt, mert n megtanultam Bustya Dezs b csit l, aki szint n b rt nmisszi t v gzett, s t b rt nviselt is volt az 50-es 60-as vekben, aki azt mondta: mindegyik ember sz v ben ott van J zus Krisztus. A baj csak az, hogy a b n lebetonozta s nek nk ezt fel kell t rni. A b rt nben az Ige kalap cs val, a Szentl lek erej vel megsz laltathattuk J zus Krisztust.

Az interj helysz ne az esperesi hivatal, ami a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziummal egy azon p letben m k dik, templom s iskola jelsz alatt. A kilencvenes vek elej t l reform tus gimn zium is m k dik, ez is egy jabb lehet s g. Ezt is gy k rdezem, nem k telkedve s nem cinizmussal: rdemes volt reform tus gimn ziumot jraind tani?

H la Istennek, voltak olyan szikr k a kilencvenes vek elej n, akik mindent megtettek annak rdek ben, hogy jraind tsuk a Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumot. El sz r ppen itt a pinc ben kezdt k el az els vet. seink nagyon r reztek arra, hogy a magyar nemzetet csak gy lehet megtartani: kereszty n mivoltukban, gy, hogy odafigyel m r az ifj is a J istenre gy, hogy azon az ton j r, amit a Biblia el r, mert erk lcs n lk l, kereszty ns g n lk l, hit n lk l, szeretet n lk l, b kess g n lk l nincs j vend . Ez a megmarad s pill re. Innen ker lnek ki lelkip sztoraink, innen ker lnek ki nevel ink, tan t ink, tan raink, orvosaink, jog szaink-, akik rzik, Isten ad er t arra, hogy a munk t el tudjuk v gezni.

Eml tette azt, hogy biblia r kat tart, s t Egriben h zi istentiszteletek, h zi biblia r k is vannak. Ez is elk pzelhetetlen volt annak idej n, hab r m giscsak m k dtek ezek titokban m g `89 el tt is.

Egriben val ban a rendszerv lt s el tt is Pap Anti b csi k sszegy ltek h zi istentiszteletre, biblia r ra. Persze volt is meghurcoltat s lte, Anti b csit t bbsz r h vatt k a szekurit t ra. A hit k hajtotta ket, szerettek k z ss gben lenni, ott pedig Istent megsz laltatni. n ma is rzem azt, hogy a h vek ezt ig nylik. Elmegy nk egy-egy k rzetbe ahol az id seket s betegeket is sszegy jtj k. Ezek a biblia r k k zvetlenebbek, elmondj k r m ket-b natukat, hozz sz lnak az Ig hez is, egy tt im dkozunk s dics rj k az Istent m sf l-k t r n kereszt l.

Huszon t vet neh z sszefoglalni p r percben, mert a misszi nak sok ga indult el, felsorolni rint legesen is szinte lehetetlen ennyi id alatt. Ott van seg t szolg lat, a k rh zmisszi , ami szinten egy ldott lehet s g.

Nagy dolog a test megbeteged se mell oda llni s az elkeseredett lelket vigasztalni, r mutatva a golgotai keresztre, a megv lt sra, az r k letre. Nagyon sz pen v gzi ezt jelenlegi misszi i el ad nk Nagy Erika ir ny t s val n h ny lelkip sztor, valamint n sz vets gi tag.

T bb gy lekezetnek alkalma ny lt arra, hogy holland gy lekezetekkel l tes tsen kapcsolatot. Hab r az hollanderd lyi kapcsolat vsz zadokkal ezel tt elkezd d tt, m g a g lyarabok idej n, de az ut bbi vtizedekben m g szil rdabb lett. Milyen haszna van ennek?

Ez is csak gy az l nkben hullt 1990 kar csonya ut n megjelent egy holland csoport, aki elmondt k, szeretn nek seg teni rajtunk, a mi a gy lekezet nk n. Meg is rkezett az els holland seg ly. Szamoskrass ba Sipos Mikl s esperes akkori gy lekezet be, V k s Zolt n khoz a baptista gy lekezetbe s hozz nk Egribe j ttek el sz r. Egy tirkocsinyi ruh t, cip t, orvosi felszerel st, holmit hoztak. Ezeket egy id ut n mi tizenn gy kicsi gy lekezetbe ir ny tottuk s a mozg ss r ltek egyes let hez is. L tv nyos eredm nye van ennek. Asgy erk lcsi, lelki, mint anyagi. Mert lelkileg is mindig meger s dt nk abban a tudatban, hogy k tezer kilom teren t l vannak valakik, akik rdekl dnek ir ntunk, akikre mindig lehet sz m tani, akik szeretnek benn nket. Ugyanakkor egy-egy par ki nak megjav t sa, a tam sv raljai K z a k zben gy lekezeti terem, vagy az egri gy lekezeti otthon fel p t se is nekik k sz nhet , de lehetne sorolni m g a megval s t sok rengeteg t. Egy kicsit elkeseredve, de h laad sz vvel is mondom, hogy p r h ttel ezel tt utolj ra tudtak j nni, mert belef radtak s nincsenek fiatalok, akik tvegy k t l k ezt a munk t. A lelki kapcsolat azonban megmarad. Megtan tottak benn nket j rni, lni, munk lkodni s az Isten ld s t m g ink bb megbecs lni.

Vajon fejl dtek a gy lekezeteink az elm lt negyed vsz zadban? Vannak, aki azt mondj k, hogy a r gi rendszerben t bben j rtak templomba. lt nk a szabads gunkkal, vagy a modern kor szabatoss g a nagyobb akad lya a hitnek?

A kommunista rendszerben val ban, mintha t bben l togatt k volna a templomainkat. Volt fellend l s a kilencvenes ves elej n, de a mag megmaradt azut n is. A hanyatl s abban is rz kelhet , hogy a d lut ni istentiszteleteken el gg megcsappant a r szv tel, de lehet s g ny lik arra olyankor, hogy megl togassuk betegeinket vagy, hogy n sz vets gi, presbiteri, ifj s gi alkalmakat tartsunk. n mindig azok rt adok h l t Istennek, akik elj nnek. Nem hiszem, hogy sikertelen volt az elm lt huszon t v, van lelki ig ny. Anyagi szempontb l pedig az egyh zmegy ben lev gy lekezetekben majdnem minden tt rendben vannak a templomok, par ki k, gy lekezeti termek, temet ben k poln k p ltek, legut bb pedig az Ecosunhome – A term szet s szeretet otthona val sult meg Nagytarn n. Amivel Isten megaj nd kozott benn nket, az rt adjunk h l t neki s a j v ben is benne b zunk!

R.E.

Szóljon hozzá