Kezdőlap / Gondolatok / ” n ez rt im dkozom – s n?” – ILYEN VIL GBAN L NK: AsJ VI J S ROSSZ H REK EGY CSOMAGBAN
[*~ alt *]

” n ez rt im dkozom – s n?” – ILYEN VIL GBAN L NK: AsJ VI J S ROSSZ H REK EGY CSOMAGBAN

FRANKLIN GRAHAM IM DKOZIK TRUMP ELN K ESK T TELEKOR

HAT PERCENK NT MEG LNEK EGY KERESZTY NT VALAHOL A NAGYVIL GBAN

M r az v elej n j l l that a 21. sz zadi vil g kontrasztos arca. Egyszerre van jelen napjainkban a j s a rossz, az Istenre mutat , s az emberl t alatti embertelens g. Ennek most k t szembe tl p ld j t adjuk t Olvas inknak. S k zben, pontosan a reform ci 500. vfordul j n nem lehet hallgatnunk a reform ci egyik igen fontos, a Biblia antropol giai realizmus t, emberr l alkotott val s k p t tal l an kifejez meg llap t s r l: simul iustus et peccator, azaz egyszerre igaz s b n s az ember. Luther ebben a fogalmaz s ban nem v letlen l ker lt el re ez a sz : iustus. Mert Krisztusban a b n s ember igazs got, megigazul st, b neit l tisztul st kap. De j lenne val ban l tni, hogy ez a mi annyi gy l lett l, vall si ind t k gy l letkelt st l is er sen megterhelt napjainkban a reform tori igazs g rtelm ben ink bb a iustus, az igaz, a megigaz tott, megjobb tott llapot fel indulna a vil g, s nem a peccator, a b n s llapot fel , folytonosan csak alulm lva nmag t. Cikk nk k t p ld ja is r r mel a lutheri meg llap t sra. Ez rt el bb a j h r, s hogy ne lj nk egyetlen pillanatra sem ill zi ban, r gt n oda kell tenn nk a m sikat, a rossz, nagyon romlott emberi llapotot h r l ad k zl st, a m rt rokr l sz l jelent st. (Forr s: pro-medienmagazin.de; cnn.com; christianpost.com/news; opendoors.org)

Szemle r : Dr. B kefy Lajos

Franklin Graham im dkozik Trump USA eln k esk t telekor – ” n ez rt im dkozom – s n?”

Janu r 20- n l p hivatal ba az USA 45. eln ke, Donald Trump. Az nnep lyes esk t telkor a vil gh r evangeliz tor, Billy Graham fia, Franklin mond im t. Jelen lesz egy rabbi s egy lelk szn is a beiktat s ezen r sz n l. Franklin Grahamra a v laszt s gy esett, hogy a Trump-csapat javasolta t erre a kiv teles nagy megtiszteltet sre. Franklin vezeti a vil gszerte ismert, a szeg ny gyermekek felkarol s ra l trehozott “Samarit nus ersz ny” nev misszi i gat. A v laszt si kamp ny sor n Franklin nem llt ki egy rtelm en Trump mellett, de gy zelme ut n k vetkezetesen az eln k mellett sz lalt meg. Kit ntet snek nevezte a beiktat son elmondhat im ds got. “Nagyon nagy sz ks ge van orsz gunknak Isten ld s ra, ugyan gy j eln k nknek, Donald Trumpnak is” – rta facebookj n az ifjabb Graham. S feltette ezt a j l ir ny tott k rd st: “ n ez rt im dkozom – s n?”.

“Ezzel kifejezz k azt is, milyen szerepe van a vall sos hitnek a mi multikultur lis s l ktet , pezsg t rsadalmunkban”

Trump szervez bizotts ga k z lte, hogy Franklin Graham mellett a hivatalos beiktat skor megsz lal m g a new yorki rsek, Timothy Michael Dolan b boros is, aki j ked ly r l, humor r l s sz les nevet s r l ismert USA-szerte, meg arr l, hogy szerepelt a titkos p paes lyesek list j n a legut bbi egyh zf v laszt son. Mellette m g Samuel Rodriguez lelk sz is megsz lal, aki a Latin-amerikai Vezet k Nemzeti Konferenci j nak az eln ke. A Simon Wiesenthal K zpont alap t ja s eln ke, Marvin Hier rabbi is jelen lesz az alkalmon s szolg latot v gez. A lelk szi, papi r sztvev k csoportja ezen az eln ki beiktat son n pesebb lesz, mint amilyen volt b rmelyik eln ki beiktat son Ronald Reagan ta. “Nagyon r l k annak, hogy k z lhetem: sz nes s sokr t lesz az a lelk szi csapat, amelyik igeolvas ssal, im val j rul hozz Donald Trump eln ki beiktat s nak a m g nnep lyesebb t tel hez” – nyilatkozta a Hivatal tv teli Bizotts g eln ke, Tom Barrack a CNN-nel, s m s tv-t rsas ggal. “Ezzel kifejezz k azt is, milyen szerepe van a vall sos hitnek a mi multikultur lis s l ktet , pezsg t rsadalmunkban” – tette hozz Barrack.

R gi hagyom ny az egyh ziak, vall si k pvisel k k zrem k d se az eln ki beiktat son

Val ban hossz hagyom nyr l van sz . Franklin Graham m r k zrem k d tt Bill Clinton s George W. Bush beiktat s n. desapja, Billy Graham m g t bb n is, Richard Nixon ta George H. W. Bush n, Bill Clinton n s George W. Bush n is. 2009-ben a spiritu lis bestseller, “Az let v zi kkal” c. k nyv szerz je, Rick Warren lelk sz is ott volt Barack Obama beiktat s n s im t is mondott. Warren akkori megh v sa az Obama-t mogat k k r ben les kritik t v ltott ki, hiszen k ztudott, hogy Warren elutas tja az azonos nem ek h zass g t.

A f jdalmas val s g 2016-r l: 90 000 kereszty n m rt r

M ra abszol t egy rtelm v v lt, hogy a kereszty nek alkotj k mai vil gunkban a legink bb ld z tt vall si csoportot. Az olasz szociol gust l, Massimo Introvigne-t l sz rmazik ez az adat. Az Open Doors kereszty n seg lyszervezet n mileg kevesebb ldozatr l, m rt rr l tud. A Christian Post online js g adta h r l a 90 ezres adatot ez v elej n, s utalt m g egy interj ra is, amit a Vatik ni R di k sz tett az olasz szociol gussal. Introvigne adatait meger s ti k t szervezet is, a Center for Studies on New Religions, Az Asj Vall sokat Tanulm nyoz K zpont, valamint a Center for Study of Global Christianity, A Glob lis Kereszty ns get Tanulm nyoz K zpont. Introvigne adatai szerint minden 6. percben a vil gon valahol meg lnek egy kereszty nt. Az ldozatok 70%-a Afrik ban lt, s etnikai konfliktus k vetkezt ben vesz tette let t. A dr mai adat n mi cs kken st mutat a 2015. vihez k pest, amikor a hit k miatt meg lt kereszty nek sz ma 105 000 volt.

Az Open Doors seg lyszervezet sajt irod j b l Ado Greve elmondta: “Mi vente kiadjuk jelent s nket azokr l a kereszty nekr l, akik J zus Krisztusr l sz l bizonys gt tel miatt haltak meg“. Nem tudhatnak minden ldozatr l. Mivel munkat rsaik nincsenek jelen minden forrong sn l, h bor s esem nyn l, ez rt azok a sz mok, amiket k k z lnek, saj t forr sb l erednek. 2015-ben mintegy 7 100 ldozatr l tud, akiket kereszty n hit k miatt ltek meg. A seg lyszervezet janu r 11- n teszi k zz kereszty n ld z si vil gindex t, amelyben a 2016. vr l adnak sz mot. “Sajnos tov bbra is f jdalmas t ma marad, hogy vil gszerte meg lnek kereszty neket csak az rt, mert J zusban hisznek, s R la tesznek bizonys got”.

Afrikai: kereszty n genoc dium Szud nban – a m dia hallgat

Markus Rode, az Open Doors gyvezet je decemberben adott interj t a pro-medienmagazinnak, amiben elmondta: Afrik ban a helyzet m g rosszabb, mint K z p-, s K zel-Keleten. A Nuba-hegys gben p ld ul Szud nban sok kereszty n l. Ott jelenleg is folytat dik a genoc dium, a n pirt s vall si el jellel, s err l a m dia hallgat. Az iszl m korm nyzat rep l g pei templomokat bomb znak, meg kereszty n iskol kat s k rh zakat, hogy megtiszt ts k azt a vid ket a kereszty nekt l. “Ebben a k rd sben a nyugati politikusoknak t kell gondolniuk, hogy a szud ni korm nyzatot tov bbra is t mogatj k-e fejleszt si seg lyekkel” – tette hozz Markus Roda.

De a j is folytat dik-

A k t t m t, az eln ki beiktat son mondand Franklin Graham im t s a s lyos kereszty n ld z sr l sz l adatokat valahol valami, Valaki sszek ti. Nevezetesen az, hogy mivel a 2016. okt ber v g re Moszkv ban tervezett vil g-imak z ss g az ld z tt kereszty nek rt tal lkoz elmaradt, s nem v rhat oroszorsz gi megtart sa, erre 2017. m jus 10-13. k z tt ker l sor az USA-ban, Washingtonban. Szervez je tov bbra is Franklin Graham- Isten tjai kif rk szhetetlenek, de valahol s m sk nt – de mindig tov bb vezetnek! Mi nk pedig az odafigyel s, a sz l s s az ima felel ss ge-

Szóljon hozzá