Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Eml kez s – Interj Cseri K lm nnal: Isten Ig j nek ereje
[*~ alt *]

Eml kez s – Interj Cseri K lm nnal: Isten Ig j nek ereje


Lassan h t ve indult el a refszatmar.eu, a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye honlapja. R gt n az indul s ut n, 2010. november 4- n lehet s gem ad dott besz lgetni egyik p ldak pemmel, Cseri K lm n tiszteletessel, K rp t-Medence egyik, hanem a legn pszer bb, legszeretettebb igehirdet j vel, akit ezen a h ten sz l tott haza az Asr.

ld st, er t s vigasztal st k zvet tve a csal dnak valamint minden olvas nak, aki szerette, jrak z lj k a h t vvel ezel tt k sz tett interj t:

Engedj k meg a kedves olvas k, hogy el sz k nt szem lyes rz seimmel kezdjem. Els igazi interj mat k sz tettem el, bevallom egy kicsit izgulva, mivel egyik p ldak pem volt az interj alanyom. Tudom, hogy legel sz r is J zus az n p ldak pem, mert mondta: p ld t adtam n ktek-, de j l tni olyan tjelz t bl kat, amelyek az igazi c l fel mutatnak. n, mint lelkip sztor szint n ilyen tmutat k v nok lenni! Megd bbentem s ugyanakkor egy kicsit meg is sz gyen ltem, amikor (szerintem s m sok szerint is) a magyars g ma l legn pszer bb pr dik tora, a Budapest-Pasar ti Gy lekezet nemr g nyugd jba vonul lelkip sztora a lehet legnagyobb egyszer s ggel le ltetett egy sz kre, s azut n m r nem is interj alany volt , hanem lelkigondoz s n pedig a gondozott. Egy dadog “riporter” s egy roppant szer ny, krisztusi ember p rbesz de lljon most el tt nk!

R.E: Tiszteletes r sz m ra is el rkezett a nyugd jas id szak. Nagy m rf ldk ez minden ember let ben. Hogyan n z vissza egy tapasztalt, sokat l tott lelkip sztor a szolg lati vekre?

Cs.K:. Bevallom, hogy olyan nagyon nem n ztem m g vissza, el re n zek mindig. Mindig a k vetkez feladat rdekelt s azt n ztem, hogy hol akar Isten haszn lni, mi Isten sz nd ka velem. Deh t az rt nem f l sleges visszatekinteni, s amire Isten megtan tott vtizedek alatt, rdemes elrakt rozni s tov bbadni m soknak is. A szolg lat alatt els sorban Isten Ig j nek az erej t tapasztaltam a szem lyes letemben is s m sok let ben is. Amint valaki gy olvasta s hallgatta Isten Ig j t, mint hozz sz l szav t, k l n s talakul s kezd d tt el az let ben. Azt ma is tapasztalhatjuk, amit P l apostol a Thesszalonikaiaknak r, hogy: mivel ti befogadt tok az Istennek ltalunk hirdetett besz d t, az munk lkodik is bennetek, akik hisztek. Ez rt vagyok h l s, hogy Isten ppen erre a szolg latra ind tott el. B rmelyik m s hivat sban boldog lehet valaki s v gezhet lelki munk t is, de az rt, hogy teljes munkaid ben megengedte Isten, hogy ezt v gezzem, az rt nagyon h l s vagyok. L thattam ezt m r kisgyerekek let ben, konfirmandusokn l, ifj s gn l, a der khadn l, az id sek lelkigondoz sa sor n, hogy isten Ig j nek k l n s ereje s hat sa van.

R.E:. Mennyi er t ad az embereknek a visszajelz se, a munka gy m lcse a szolg lat v gz se k zben?

Cs.K:. Tulajdonk ppen nagyon kev s sz beli visszajelz s rkezett, viszont ha id m lt val l thatja az ember a szolg latnak a gy m lcs t, az megint csak Isten ir nti h l ra buzd tja. Sokszor vek mult n der l ki, hogy megold dott, n hol meggy gyult egy ember lete, kiszabadult valamilyen megk t z tts gb l, rendbej tt egy h zass g, boldogok lettek a gyerek, ezek az igazi visszajelz sek.

R.E: Nem embereket k vet nk els sorban, de m gis megk rdezn m, hogy milyen volt Jo S ndor ut n szolg lni, aki szint n kit n igehirdet volt?

Cs.K:. az volt! s n ismerhettem t. vekig hallgathattam teol gus koromban az igehirdet seit, t bbsz r besz lgett nk is. Eszembe se jutott, hogy valamikor n leszek az ut da. n olyan nagyra rt keltem t, hogy teljesen meg voltam r m lve, amikor azt hallottam, hogy a presbit rium komolyan gondolja az n megh v somat. Az llami s egyh zi vezet s g nem akarta. A presbit rium egy vig im dkozott az rt, hogy valaki olyan ker lj n Jo S ndor hal la ut n oda, aki tov bb viszi a misszi t. V g l is l tva azt, hogy nem emberi akarat visz oda, nem n t rekszem, elfogadtam ezt Istent l kapott feladatk nt. Nem v letlen l sz lt az els igehirdet sem az 1Kor 2 alapj n arr l, hogy f lelem s nagy retteg s k zt j ttem k z tek. Ugyanakkor abban is bizonyos voltam, hogy a mi alkalmas voltunk Istent l van s ezt tapasztaltam eg sz letemben. Olyasmire is k pess tett, amire emberi adotts gaimn l fogva teljesen alkalmatlan voltam.

R.E: Milyen volt a szolg lat a kezdetben, a m sik rendszerben, a kommunizmusban? Hogyan lt k ezt meg az anyaorsz gban?

Cs.K. Ugyanolyan megk t tts g volt ott is, mint itt, de mi sem a miatt b songtunk, hogy mit nem szabad, hanem igyekezt nk lni a lehet s gekkel. Az rt Isten Ig j t hirdetni lehetett, azt nem rhatt k el , hogy mi hangozz k el a sz sz kr l, a szem lyes besz lget sek sor n. Megint csak azt tudom mondani, hogy am g Isten az Ig j t adja a mi sz nkba, addig csod kat tud elv gezni s azokban a nagyon neh z id kben, amikor sokf le f lelem, n lk l z s, bizonytalans g k z tt ltek nagyon sokan, Isten akkor is adott megt r seket, der s, kiegyens lyozott embereket, akik m sok let t is meg tudt k k nny teni.

R.E: Mivel volt m sabb a modernizmus, liberalizmus kor ban szolg lni, mint a rendszerv lt s el tt?

Cs.K. Nagy k s rt s volt az els vekben az, hogy sok mindent szabad. Sokan minden nyitott ajt n bel ptek s sz tsz r dtak. Ennek a gy lekezetek is k r t l tt k. Mi igyekezt nk sokan e tekintetben is Istenre figyelni; s csak amir l bizonyosak voltunk, hogy b zza r nk, valamint T le kapott j feladat s j lehet s g; azokkal lni. Nagy dolog volt az, hogy a misszi el tt is sok kapu kiny lt s elindulhattak az evangeliz ci , ifj s gi konferenci k, j hett nk szabadabban hat rokon t lra is szolg lni, tal lkozhattunk egym ssal, szabadon er s thett k egym st, lehetett lelki konferenci kat tartani s ezeknek sok sz p gy m lcse volt. Valamint az is, hogy tarthattunk igealkalmakat k rh zakban, b rt n kben s az iskol kba is jobban bejutott az evang lium. Azut n n h ny dolog elr z dott: az amit t nyleg csin lnunk kell s az amit meg kell hagyni m soknak, mert ahhoz jobban rtenek, mert az nem felt tlen l misszi s diak nia.

R.E: Azt szoktuk mondani a mi magyar n p nkkel kapcsolatosan, hogy az sszetart s s sszefog s hi nyzik a legjobban bel l nk. Milyen zenete lenne az itteni magyars gnak s a 43 orsz gba sz tsz rt n pnek.

Cs.K: Nem k rd s, hogy a magyars gnak ssze kell fogni, ssze kell tartani. A k rd s csak az, hogy milyen c l rdek ben s milyen eszk z kkel. Nagyon szomor a megosztotts g, amit az eg sz vil gon l magyarok csoportjai k z tt is tapasztaltam. Sok helyen ahelyett, hogy sszefogn nk, egym st seg ten nk villong s van s sajnos ellens gesked s. Akit egy kicsit is az evang lium ir ny t att l t vol llnak az ilyen dolgok. J lenne azt a hangot er s teni, mert a mi j v nket minden tt, itt Erd lyben, az anyaorsz gban s a sz tsz rts gban is ez nagyban meghat rozza, hogy megtal ljuk-e egym s kez t s egy tt, egy ir nyba, egym st b tor tva haladni.

R.E: Mit zen a v ls gban el n p nknek, mi a megold s erre?

Cs.K: Egyr szt nek nk, kereszty n embereknek, lelkip sztoroknak, az egyh znak nyilv n feladatunk az, hogy ebben a neh z helyzetben tudjunk adni rdemi vigasztal st, b tor t st, biztat st, j v k pet az embereknek, m gpedig a Biblia alapj n. Ez a helyzeten m g nem v ltoztat, de megk nny ti a t l l st, az letben marad st. Nek nk feladatunk az, hogy kicsiben is meg tudjuk oldani ezeket, s nem szabad nek nk legyinteni, hogy a nagyok ezt majd valahogy elint zik. n bizonyos vagyok abban, hogy a t rt nelem Ura s ir ny t ja, a mindenhat Isten, aki pontosan tudja, hogy most milyen helyzetben vagyunk, egyed l tudja, hogy hogyan alakul ez majd s mi egyed l T le v rhatjuk a jobbul st, de ezt az rt nem sz ken lve, malmozva kell n zn nk, hanem a mi feladatunk. Amit r nk b zott, becs letesen el kell v gezni. n nagyon b zok az im ds g erej ben s nek nk ez rt llhatatosan im dkoznunk kell, hogy Isten ne b neink szerint cselekedjen vel nk, s ne fizessen nek nk a mi lnoks gunk szerint. Ma nagyon nagy sz ks g van rem nys gre, n mindenkit nagy szeretettel arra b tor tok, hogy merj nk p teni Isten g reteire s legy nk bizonyosak abban, hogy Istennek minden g rete be fog teljesedni.

R.E. V lts ir nyt, ez a pr dik ci -sorozatnak a c me, amit Kolozsv ron tart a Protest ns Teol giai Int zetben? Ez a megold s mindannyiunk sz m ra?

Cs.K: Nyilv n, ha ezen azt rtj k, amit az a sorozat pr b l k zel hozni a gy lekezethez, aminek ezt a c met adtuk: V lts ir nyt! Tudniillik, hogy a depresszi b l, j v k p n lk lis gb l, amit Luk cs evang liuma le r sa szerint a k t emmausi tan tv ny k pviselt ott h sv t napj n, kigy gyuljon mindenki. Ehhez t nyleg ir nyt kell v ltani. k haladtak lemond an, cs ggedten, rem nytelen l egy bizonyos ir nyba. Ut na az Asr J zus megford totta a gondolkod sukat, az let ket s az tjukat is s eg sz m s ir nyba ind totta ket. Ilyen rtelemben rv nyes a felsz l t s: V lts ir nyt!!!

Szóljon hozzá