Kezdőlap / Gondolatok / Elnom dosodunk, nnepet rontunk – vagy m lt k ppen nnepel nk?

Elnom dosodunk, nnepet rontunk – vagy m lt k ppen nnepel nk?

BOLDOG KAR CSONYRA V RUNK – CAPRICCIOK 2016
TUD-E NNEPELNI M G N P NK, A “KERESZTY N” MAGYARORSZ G?!

k1Kort rs holland reform tus gondolkod t l, van Tilt l sz rmazik a kifejez s: “nom diz l d ” korban l nk. A szuper Eur pa barbariz l dik, nom diz l dik. Azaz barb rr , nom dd lesz, visszamegy a betlehemi p sztorok el tti id be – az inform ci s t rsadalomb l a k balt s korba – ment lisan, mindennapi magatart sform iban. rintkez si, viselked si form iban. Azaz cs csteljes tm nyei rny k ban primitiviz l dik: az lvezeti, fogyaszt i, has-, s szt nszint veget l s fel k zel t nagy t megekben. M r volt ilyen a t rt nelemben, a kereszty ns g el tti R mai Birodalomban. Azaz vissza-romaniz l dunk, a carpe diem, “az lvezd a napot!” alacsony l tszintje fel tart korunk. D bbenetes s elgondolkodtat meg llap t s. A m sik oldalon meg szint n kort rsunk N metorsz gb l, a protest ns gondolkod Timm az eszt tikai r m k, a gy ny rk d s ir ny ba nyit, s a pog nyosod s, nom diz l d s tendenci j val szemben azt mondja: kozmo-eszt tikai lm nyek fel tartunk, pneumatikus, L lek szerinti l t sm dban, amikor elk peszt en csod s sz nes felv teleket l tunk m s csillagrendszerekr l, bolyg kr l, meg a mi lethordoz , az emberis g ldatlans gai ellen re is ldott k k plan t nkr l. K ts gtelen, nem kell Hollandi ig menni, hogy rz kelj k a durvul st, a nagyon k z ns ges emberi viszonyul sok tucatj t, amiben van r sz nk b s gesen a kar csony el tti tumultusokban. M r-m r nemzeti m ret nnepront s ez. Azon t prengek el ilyenkor, ha ilyen durv n, egym st tiporva buszon, bev s rl k zpontban, aut ton “k sz l nk” az nnepre, milyen is lesz akkor az nnepe a mi n p nknek? H rom nap ad ssz net? Vagy a h tk zi durvas gok folytat dnak a feny f k, kar csonyf k el tt is? A bels roml st a k ls csillog s nem v ltoztatja meg. Tud-e nnepelni m g n p nk? Ez ma a s lyos k rd s. Vagy bel lr l beszakadt lelkeket, t tong ress get visz nk a csics s nnepi kell kek k z ? Egym snak? F lve is teszem fel e k rd seket. Legal bb mi, akik m g figyel nk az nnepszerz re, az aj nd koz Istenre, az l Aj nd kra, aki azon az els kar csonyon az eg sz n p r me lett, D vid v ros ban, s szerte a vil gon, ahov csak j h re, evang liuma eljutott? Gondolunk-e m g a megsz letett dv z t re, Szabad t ra, Aki ilyen mindennapi durvas gainkt l is k pes megszabad tani? Hogy egy kicsit l lek szerint is, szavakban, gesztusokban, emberi rintkez seinkben, besz lget seinkben, aj nd koszt sunkban is nnepibb tehess k az nnepet. Ez csak rajtunk m lik! Isten m r mindent megtett az rt, hogy r m sz lessen meg a vil gon az nnepl s r iban, s az meg is maradjon benn nk. Krisztus-visszhangk nt, nnepi sz p eml kekk nt, megb k ltet meghitts gre csendes t , a h tk znapokra tmentett bels lm nyekk nt. Ez rt rj k, mondj k m g olyan sokan n lunk is a kar csonyi r m zenetet, sz l a capricci k sora- Itt, n lunk is. E sorozat f nyvillan saiban is. M lt bb nnepl st, “kereszty n” Magyarorsz g!

rta: Dr. B kefy Lajos

ECSETTEL NEKELT MAGNIFICAT – AFRIK B L
TUDJUNK H L T ADNI GYERMEKEINK RT S EGYM S RT

magnificat-1Ennek a festm nynek a c me: “Ima a gyermek f l tt”. Olyan valamire figyelmeztet minket, eur paiakat, magyarokat is, amir l nagyon-, de nagyon leszoktunk. Az im r l, im ds gr l gyermekink rt, gyermekeink f l tt. Afrik b l kell j jj n a figyelmeztet s! De j n, mert Isten nem engedi, hogy tudatlan gban, lelketlens gben m lj k el az id , hanem azt akarja, hogy valami m ssal telj k meg. Nem engedi, hogy s t tben vessz nk el! A k p alkot ja a sz let s csod j rt Istent magasztal f rfiembert, az apas g r m t, kegyelm t t l f rfit br zolja, a h la nek t fest i eszk zzel megkompon lva. Mert nem term szetes, ami kegyelem – az apas g, az anyas g, a gyermek nem csak gy pottyan az gb l a l tbe. Aj nd k mindh rom, m gpedig mennyei, isteni, nem term szeti, gi aj nd k. hiszen az anyam h gy m lcse jutalom, az apas g, anyas g k ldet s, isteni mand tum, a legmagasabb rend s rang megb zat sa a m l s haland embernek. Nem az arc a fontos, hanem az lm ny: az Istenhez emelt im dkoz k z, az eg sz ember im ds gos akci ba mozdul sa. Az im dkoz , h laad apas g rajzol dik ki el tt nk. S mindez ragyog , letmelenget s rg ba, napf nybe, melegs gbe kompon lva. s k kbe helyezve, az g, az isteni jelenl t sz nbeli kifejez s vel. Mert az let, a gyermek, az anyas g, az im dkoz , h l s apas g isteni aj nd k. A k k sz ks gszer h ttere ennek a festm nynek, mag nak az letnek. Isten n lk l semmi sincsen – let sem. J zusr l mondja J nos evang lista: “Benne let volt, s az let volt az emberek vil goss ga” (J n 1,4). A sz let snek, a folytat snak is ez a k ks g, az Isten a h ttere, m lys ge, hordoz dimenzi ja. Miel tt egy niv lesz, gyermekk egyedies l, Istenben hordozott val s g, ilyen egyetemes k ks g az let. A m v sz a zairei Mutan, aki h v kereszty n. Akvarellel dolgozik legink bb, mint amivel ezt a k p t is alkotta. Formavil ga rzi a bantu n ger m v szet jellegzetess geit. A kinshasai Katolikus Egyetemen festette meg az egyetemi templom nagy t blak peit. E k pen az okkers rga, a narancss rga, a barna s a k k sz nek harm ni ja az r mnek a kifejez je. Melegs g s oltalmaz szeretet rad a k pr l. Anya s jsz l tt gyermeke ov lis vizu lis egys get alkot, ami a term kenys get s az letet fejezi ki, mintegy stiliz lt anyam h sejtet sek nt. A gyermek anyja eml i fel fordul, aki t pl lja kicsiny t. Gyakori jelenet ez az afrikai istentiszteleteken is. Ezt is rz kelteti az gk k isteni sz njelk pe. Mintha Luther nek t visszhangozn az apa r me: “K ny r l Isten nk/Mily ldott csod t tett vel nk-” (Dics 298,1 a reform tus nekesk nyvben). Az apa boldogan emeli fel k t kez t az g fel , afrikai im dkoz testtart sban. Eg sz l ny vel im dkozik, eg szen odaadja mag t a magasztal s s a h la lelk let nek. a tot lis f rfi Magnificat a 21. sz zadban. Ez az let istentisztelete dramatiz lva, liturgia vitae, az le liturgi ja, amiben az apa a liturgus “pap”. dventi s kar csonyi emberr teszi t az r m, az let sz let se, az jsz l tt gyermek f l tti r m. Mondhatjuk nyugodtan: M ria nek t jelenti meg ez az afrikai apa eg sz l ny vel, Isten ir nti odaad s val. Legyen a bibliai M ria zenete, a Magnificat, s az afrikai fest csal di jelenetet, az let tov bbad s t, Isten-, s lettisztelet t br zol k pe a “magnifik tos” apa l tv ny val, s a meleg sz nekkel lelk nk r hangol ja s visszhangoztat ja a kar csonyi szent Csod ra, J zus Krisztusra! Magnificat anima mea Dominum! – Magasztalja lelkem az Urat! F rfik nt s n k nt, magyark nt is szerte a K rp t-medenc ben. Tudjuk 2016-ban is megk sz nni az let Ur nak, az let teljess g t hoz J zusnak gyermekeinket, unok inkat, apas gunkat, anyas gunkat. Legal bb ilyenkor, kar csony szent nnep n. s tudjunk im dkozni rt k – legyen ez idei legszebb, bels s l lekbe, im ba csomagolt aj nd kunk!

Szóljon hozzá