Elindultunk!

Isten hozott mindenkit a Szatmári Református Egyházmegye weboldalán.

Célunk, hogy úgy fényljék a mi világosságunk, hogy lássák az emberek a mi jócselekedeteinket és dicsőítsék a mi mennyei Atyánkat.

Refszatmár.eu! Lerövidített név ez, de jelentése annál most, itt több.

Református honlap, de nem csak reformátusok számára. Stílusosan reformáció ünnepén indul el az Úrnak 2010-edik esztendejében. A reformátorok egyik öröksége a semper reformari (mindig megújulni) elv, ami azt jelenti, hogy az egyházat, életünket állandóan reformálni kell. Szükség van a deformálódás miatt újra és újra arra, hogy az ember a dolgait, az életét, a gondolatait, a hitét, – mindent – karbantartsa, időként felújítsa, rendszeresen tisztogassa, vagyis az eredeti rendeltetésének megfelelő állapotba hozza. És ez érvényes az Istenről való tanításra, az egyházi gyakorlatra, a hívő emberek életére. A reformáció állandó megújulást jelent. Igenis református módszer az, hogy a legmodernebb kommunikációs eszközökön keresztül is szólni kívánunk az emberekhez és tolmácsoljuk azt, amit mi is úgy kaptunk, az Igét. Luther Márton 95 tételének terjesztését is az, akkor nemrég újra felfedezett nyomda segítette.

A Szatmári Református Egyházmegyéből híreket, eseményeket lehet majd itt olvasni. Arra a megyére összpontosítunk itt, amely a magyar reformáció egyik ősfészke volt. Kb. 60.000 református jegyeztetik Szatmár megyében. Sajnos nagyon sokan elfeledkeznek ezek közül arról, hogy vasárnaponként őket is hívogatják a templomharangok.  Mi tagadás, ez a honlap egy megerősített harangszó is akar lenni. Akit csak lehet, el szeretnénk érni és üzenni neki azt, hogy soha nincs egyedül, Isten Őt is szereti annyira, hogy egyszülött Fiát adta érte, kész megkegyelmezni neki, hogyha mindezt hittel elfogadja.

Euangelion görögül azt jelenti: örömhír, evangélium. Igen! Öröm! Sokan azt hiszik, hogy a hit komor, szomorú, szabályokkal teli életmódhoz vezet. Pedig nem. Igaz ugyanaz, hogy Isten rendet szeretne életünkben, de mindezt a mi javunkra akarja. Jézus azt mondja, hogy Ő azért jött erre a világra, hogy a mi örömünk teljes legyen. Ezzel az örök örömmel tudunk mi túllátni bajainkon, ez az evangélium szól hozzánk minden helyzetből: „Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogyha valaki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Áldassék ezért az Ő háromszor szent neve! Ámen!