Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Cs ry Istv n p sp k: KAR CSONYI P SZTORLEV L 2017 (HU-ENG-RO)

Cs ry Istv n p sp k: KAR CSONYI P SZTORLEV L 2017 (HU-ENG-RO)

Szeretett kar csonyi gy lekezet!
Kedves Testv reim!

A reform ci 500. eml k v ben kar csonyhoz rkezve k rd sek halmaz ban tal ljuk magunkat. K v ncsiak vagyunk a v ltoz sokra, keress k a meg jul s eredm nyeit, m sok k r r mmel nyugt zz k a v lt vagy val s v radalmak elmarad s t. Valahol term szetesek is ezek a viszonyul sok, valahol az igazi lelki l tlelet k rvonalaz dik.
Kar csony egy rtelm zenet Isten meg j t akarat r l, mert dv z t kegyelme megjelent. (Tit.2,11) J zus Krisztus szabad t , de m r rkez s vel hozza az r mh rt, amit zsai s el rel t, azaz Velünk az Isten! ( zs.7,14) Isten mindent megtett a mi reform ci nk rt, sz ntelen meg jul sunk felt tel t ppen kar csonykor szentes tette. Innent l n zve az egyed l Krisztus ltal (Solus Cristus) alapt tel m r nem elv, hanem mennyei tett, amit reform toraink felismertek, majd hirdettek is, hogy Szentl lek seg ts g vel legyen Istenre tekint let az j sz v s l lek birtok ban; az j g alatt, az j f ld n.
Testv reim! Kar csonyunk ebben az esztend ben szembes t s a cselekv Asrral, s a magunk meg jul s rt hozott ldozat val. Nem lehet hi ny rzete annak, aki Istenben a t k letes meg j t t fedezte fel s lelkiismeretesen engedelmeskedett a h v Ig nek, Krisztus J zusnak, aki mindenek k zpontj ban van. A reform ci s annak folytat sa azokban kelt hi ny rzetet, akik Isten akarat t sem rtett k meg, sem saj t odaad ssal csatlakozni nem sz nd koztak. A meg jul s szem lyes s egy ni gy abban az rtelemben, hogy nem m sokt l kell elv rni, hanem nmagunkt l az irgalmas Isten k zel be val rkez st, az lland r mh r v tel t s a h s ges engedelmess get a meg j t akarat szerint.
Tanuls gos megvizsg lni Krisztus sz let sekor t rt nt v laszokat, amelyeket az a felismer s v ltott ki, hogy “Velünk az Isten” azaz Imm nuel. Ebben a sorban a p sztorokra gondolhatunk el sz r. Az angyalok szav ra elindultak, mert n zni akart k Isten aj nd k t, hogy megtal lva l ss k az g ret beteljes lt val s g t. Ebben a t rt netben (Luk.2,15-20) r vid id alatt tobz dnak a tettek. Az jszaka s t ts g t gy gy zik le, hogy hajnalra k is bizonys gtev kk legyenek, akik Ig t hirdetnek s Isten Sz -viv i lesznek. Nem maradtak p sztorbotjaikra t maszkodva, nem kezdt k lebesz lni egym st saj t elk pzel s k szerinti v lem nyekkel, nem gondolt k, hogy most helyett k m snak kellene indulni! A hit megmutatta mag t!A szolg l bizonys gtev k m sik csoportj t a keleti b lcsek alkotj k. L tt k az gbolt k l nleges csillag t s indultak, hogy im dj k. (Mt.2, 1-12) Nem k telkedtek az r sokban, sem csillag szati ismeret kben. Nem vitatkoztak k sem afelett, hogy ki a felel ss g az ton v rhat kock zatok rt, vagy kit fognak majd elmarasztalni, ha a v llalkoz suk kudarcba f l. Astjuk ldott lett, olyannyira, hogy a tisztess gt tel k leborul im datt fokoz dott. A j szolb lcs el tt f ldre borulnak, mintegy eddigi let ket leejtik a porba, k rnak t lve az eddigieket, hogy gy egyenesedjenek fel, mint a mennyei kir ly alattval i. Valahol ez a meghajl s kopott el a mai egyh zb l, ez hi nyzik az emberek let b l, ez teszi a kar csonyt apad r m nnep v ! brah m annak idej n “f ldre borult” az Asr rkez sekor (1M z. 18,2). Krisztus megk s rt sekor ilyen leborul im datot k vetelt a S t n, amikor hazudott birtok t a vil g sszes kincs t g rte volna (Mt.4,9).
Testv reim! Kar csonyunk nemcsak az elfelejtett h dolat miatti szembes l s, hanem szolg lattal megtel s meg jul nnep. Az nnep nem szabadnap s nem is vak ci , hanem er teljes Istent magasztal bizonys gt tel. Olthatatlan v gyakoz s a gy lekezet k z ss g be. Az r mh r f radhatatlan tolm csol sa azok k z tt, akik m g nem rkeztek a kegyelem k zel be.
A lelket s testet ig nybe vev nnepl s Isten parancsa! “Vigadjatok a mi er s Isten nk el tt, ujjongjatok J k b Istene el tt! Kezdjetek zsolt rba…Mert Izr elnek sz l rendelkez s ez, J k b Isten nek t rv nye” (81.Zsolt.2-5).

Nagyv rad, 2017 kar csony n
ldott kar csonyi nnepet adjon mindny junknak a szeretet Istene!

A b kess g k tel k ben,
Cs ry Istv n

CHRISTMAS GREETINGS

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Plenty of questions have emerged in the 500th jubilee year of the Reformation. We have been curious about the results of renewal.

The Christmas Message is clearly reflecting God-s will for renewal, for His grace that offers salvation to all people appeared (Titus 2:11). Jesus Christ is the saviour foreseen by Isaiah. As had been promised, His birth already filled human hearts with joy: Immanuel – God is with us! (Isaiah 7:14)

In this jubilee year, Christmas comes as an encounter with our Lord. Those who discovered that God is the perfect renewer and conscientiously obeyed His Word and His Son did not have the feeling that “something was missing.- The continuing Reformation causes a “feeling of desolation- in those, who do not understand the will of God.

We all should be inspired by some reactions of the time when Christ was born, when humankind realised that “God was with them.” First, the shepherds set out to the word of the angels to see the Gift of God, the fulfilment of the promise. Luke the Apostle very well described the line of fastening reactions when darkness had been defeated (Luke 2:15-20).

Christmas is not simply another day off. Christmas is a blessed moment for spiritual renewal. Christmas is a Holy Day which brings personal opportunities for testimonies about the power of God.

May we therefore celebrate in harmony with God-s commandment: “Sing, accompanied by drums; pluck the sweet lyre and harp. Sound the trumpet! Come to the joyous celebrations at full moon, new moon, and all the other holidays. For God has given us these times of joy; they are scheduled in the laws of Israel.” (Psalm 81:2-4)

Merry Christmas!

Advent 2017

Istv n Cs ry
bishop

PASTORALA DE CR CIUN 2017

Dragii mei fraE�i n Isus Hristos!

AjunE�i la Sfintele S rb tori de Cr ciun, n anul anivers rii a 500 de ani de la Reforma Protestant , ne g sim faE� n faE� cu o mulE�ime de ntreb ri. Suntem curioE�i de schimb rile survenite, c ut nd rezultatele re noirii.
Cr ciunul este mesajul clar despre voinE�a de re nnoire al Domnului, deoarece Harul Lui m ntuitor se arat . (Tit. 2,11) Isus Hristos este M ntuitorul, care aduce vestea cea bun , adic Dumnezeu este cu noi, ca E�i n previziunea lui Isaia. (Is. 7, 14)
Cr ciunul din acest an este o confruntare cu Domnul E�i sacrificiul adus pentru propria noastr re nnoire. Cei care au descoperit n Dumnezeu m ntuitorul perfect E�i au ascultat cu conE�tiinciozitate chemarea lui Isus Hristos, cel care este mai presus de toate, nu poT avea senzaE�ia de gol n suflet. Reforma E�i continuarea acestuia trezeE�te senzaE�ia de lips doar celor care nu au nE�eles voinE�a Domnului.
Este moral s analiz m r spunsurile dela naE�terea lui Hristos care au fost declanE�ate de recunoaE�terea faptului c “Domnul e cu noi”, adic Immanuel. AZn primul r nd ne g ndim la p stori. Auzind glasul ngerilor, p storii au pornit pentru c voiau s vad cadoul Domnului, s g seasc mplinirea f g duinE�ei. AZn aceast poveste (Luca 2, 15-20) ntr-un scurt timp acE�iunile se precipit . AE�a izb ndesc asupra ntunericului, ca n zori s fie martori, cei care vor fi purt torii cuv ntului lui Dumnezeu.
FraE�ilor! Cr ciunul nostru este o s rb toare de re nnoire S rb toarea nu este zi liber sau vacanE� , ci o puternic m rturie despre pream rirea Domnului.
S rb toarea care solicit trupul E�i sufletul, este porunca lui Dumnezeu. “C ntaE�i cu veselie lui Dumnezeu, care este t ria noastr ! AZn lE�aE�i strig te de bucurie Dumnezeului lui Iacov! C ntaE�i o c ntare… C ci aceasta este o lege pentru Israel, o porunc a Dumnezeului lui Iacov.”
Oradea, Cr ciunul anului 2017
Domnul s ne dea tuturor un Cr ciun binecuv ntat!

Cs ry Istv n
episcop reformat
Eparhia Reformat de pe l ng Piatra Craiului

Szóljon hozzá