Kezdőlap / Imahét 2015 / BEVEZET S A 2015- S V T M J BA – J zus gy sz lt hozz : Adj innom! (J nos evang luma 4,7)
[*~ alt *]

BEVEZET S A 2015- S V T M J BA – J zus gy sz lt hozz : Adj innom! (J nos evang luma 4,7)

Forr s: http://meot.hu/

1. Aki iszik ebb l a v zb l…

Utaz s, perzsel naps t s, f radts g, szomj s g… “Adj innom!”

Ez minden ember k v ns ga. Isten, aki Krisztusban emberr lett (Jn 1,14) s ki res tette mag t, hogy embers g nkben osztozzon (Fil 2,6-7), k pes arra, hogy megsz l tsa a sam riai asszonyt: “Adj innom!” Ugyanakkor ez az Isten – aki az rt j n, hogy tal lkozzon vel nk – az l vizet aj nlja: “A v z, amelyet n adok, r k letre buzg forr ss lesz benn k.” (Jn 4,14)

J zus s a sam riai asszony tal lkoz sa arra h v minket, hogy pr b ljuk ki, milyen a m s k tj b l vizet inni, s azt, hogy valami keveset a mienkb l is adni tudjunk. Soksz n s g nkben egym st gazdag thatjuk. A kereszt ny egys g rt rendezett imah t az im ds g, a tal lkoz s s a p rbesz d kit ntetett alkalma.

Alkalom arra, hogy felismerj k a m sikban rejl , a mienkt l k l nb z gazdags got s rt ket, s arra k rj k Istent, adja meg az egys g aj nd k t. “B rki, aki ebb l a v zb l iszik, visszat r ide” – tartja egy brazil k zmond s, amely akkor hangzik el, ha egy l togat pp t vozik. Egy friss t poh r v z vagy a chimmarao (1), k v , terer (2) az elfogad s, a p rbesz d, az egy tt l s ismertet jelei.

Az rkez vend g v zzel k n l s nak bibliai gesztusa (Mt 10,42) mint az dv zl s s javaink megoszt s nak jele Braz lia minden ter let n szok s.

1. A chimarrao egy hagyom nyos forr zott ital Braz lia d li r sz n. A yerba matetea sz r tott leveleinek ztat s val k sz l. Az emberek gyakran issz k ezt csal dtagok vagy bar tok k r ben.

2. Az elv hasonl a chimarra hoz, de a v z forral sa helyett a terer hez hideg vizet haszn lnak. A sz veg tanulm nyoz sa s az azzal kapcsolatos medit ci az imah t folyam n arra szolg l, hogy az egyes emberek s a k z ss gek felismerj k J zus terv nek – amit mi Isten Orsz g nak h vunk – p rbesz des jelleg t.

A t rt net meger s ti, hogy az az ember, aki tiszt ban van saj t identit s val, az nem tekinti fenyeget snek a m sik embert. Ha nem rezz k magunkat fenyegetettnek, akkor k pesek lesz nk r j nni, mi az, ami a m sikban kieg sz t minket.

nmag ban egy szem ly vagy kult ra nem el g! Ez rt, ami ezekb l a szavakb l rad, “adj innom”, a kieg sz t sr l sz l: valaki m snak a k tj b l inni jelentheti az els l pest arra, hogy megtapasztaljunk egy m sfajta l tez st. Ez vezethet az aj nd kok cser j re, ami mindenk pp gazdag t minket. Ahol elutas tj k a m sik aj nd k t, ott nagy k rok keletkeznek a t rsadalomban s egyh zban egyar nt.

A J nos-evang lium 4. fejezet nek sszef gg s ben J zus egy idegen, aki f radtan s szomjasan rkezik. Seg ts gre van sz ks ge s vizet k r. Az asszony hazai ter leten van: a k t az n p , az hagyom ny hoz tartozik. v a v d r, s tud vizet mer teni. De is szomjas. Tal lkoznak, s ez a tal lkoz s mindkett j k sz m ra v ratlan lehet s get rejt mag ban.

J zus nem sz nik meg zsid nak lenni att l, hogy ivott a sam riai asszony ltal adott v zb l. A sam riai asszony marad az, aki, mik zben elfogadja / megismeri J zus tj t. Amikor fel tudjuk ismerni elt r sz ks gleteinket, akkor egym s kieg sz t se gazdag t bb m don t rt nik meg az let nkben.

Az “Adj innom” – felt telezi, hogy mind J zus, mind a sam riai asszony azt k ri, amire sz ks ge van a m sikt l. Ez a felsz l t s annak felismer s re k sztet minket, hogy az egyes embereknek, k z ss geknek, kult r knak, vall soknak, s etnikumoknak sz ks g k van egym sra.

Az “Adj innom!” mag ban foglal egy etikus cselekedetet, amely kifejezi, hogy sz ks g nk van a m sikra, amikor az egyh z k ldet s t gyakoroljuk. Hozz ll sunk megv ltoztat s ra k sztet, hogy soksz n s g nk k zepette is odasz nt lettel keress k az egys get. Mindez a kereszt ny spiritualit s s im ds g sokf le form ja fel val nyitotts gunkban val sulhat meg.

2. Egyh zi s vall si helyzet Braz li ban

Braz lia nagyon vall sos orsz gnak tekinthet . A hagyom ny szerint ez egy olyan orsz g, ahol bizonyos sz v lyess g jellemzi a t rsadalmi oszt lyok s etnikai soportok kapcsolat t.

Manaps g azonban n vekszik az orsz gban az intolerancia, amely az er szak magas szintj ben mutatkozik meg. K l n sen is igaz ez a kisebbs gekkel s a kiszolg ltatottakkal szemben: a feket kkel, a fiatalokkal, a homoszexu lisokkal, slak kkal s azokkal szemben, akik afrikai-brazil vall sukat gyakorolj k.

Ez az intolerancia hossz id n kereszt l rejtve maradt. Akkor v lt nyilv nval v , akkor leplez d tt le, amikor 1995. okt ber 12- n Aparecidai Miasszonyunk nnep n (az orsz g v d szentje), az j p nk sdi egyh z egyik p sp ke beler gott Aparecidai Mi asszonyunk szobr ba a nemzeti t v k zvet t s alatt. Az ta a kereszt ny alap vall si intolerancia m s p ld i is el fordultak. M s vall sokkal, k l n sen is az afro-brazil s bennsz l tt hagyom nyokkal szemben is megmutatkozott ez a kereszt ny intolerancia.

A vall si piacon l tez verseng s magyar zza ezt a viselked st. Braz li ban n h ny kereszt ny csoport egyre er sebben verseng a t bbi csoporttal: verseny folyik a t megt j koztat s piac n elfoglalt hely rt, verseny az j tagok rt s verseny a f esem nyekre kaphat anyagi t mogat s rt. Ferenc p pa erre a jelens gre mutat r , amikor ezt rja: a spiritu lis/lelki vil giass g n mely kereszt nyeket m s kereszt nyekkel v vott harcra ind t azokkal szemben, akik hatalmuk, preszt zs k, r m k vagy gazdas gi biztons guk tj ban llnak. (Evangelii gaudium 98)

A vall si verseng s azoknak a hagyom nyos kereszt ny felekezeteknek az let re is hat ssal van, amelyek tagjaik sz m nak cs kken s t vagy stagn l s t tapasztalj k.

Teret nyer az az elk pzel s, hogy az eleven s er s egyh z, amelynek magas a tagl tsz ma. Ennek eredm nyek pp a hagyom nyos egyh zakban er s dik az a tendencia, hogy t vols got tartsanak a kereszt ny egyh zak l that egys g t keres mozgalomt l.

Ez a piacorient lt kereszt nys g p nzt fektet a politikai p rtokba is, s n h ny esetben l trehozza a saj t politikai p rtjait.

Sz vets get k t bizonyos rdekcsoportokkal, mint p ld ul a nagy f ldbirtokosokkal, mez gazdas gi v llalkoz sokkal s a p nzpiacokkal. N h ny megfigyel egyenesen a politikai let felekezetiv t tel r l besz l, ami vesz lyezteti az llam s egyh z sz tv laszt s t. gy azt az kumenikus elk pzel st, miszerint az elv laszt falakat le kell bontani, felv ltja a “korporativista logika” az int zm nyes gondolkod s s a felekezeti rdekek v delme.

B r a 2010-es n psz ml l s azt mutatja, hogy a brazil n pess g 86,8%-a kereszt nynek vallja mag t, az orsz gban m gis magas az er szakos cselekedetek sz ma. S tt gy t nik, hogy a kereszt nys ghez val tartoz s a h tk znapokban nem jelent er szakmentes viselked st s az emberi m lt s g tisztelet t.

Ezt az ll t st a k vetkez adatok t masztj k al : A n k elleni er szak: 2000 s 2010 k z tt 43 700 n t gyilkoltak meg Braz li ban. Az er szakot elszenved asszonyoknak 43%- t saj t otthon ban rte a b ntalmaz s.

A slak k elleni er szak: Ez gyakran a v zier m vek fejleszt s vel s a mez gazdas gi v llalkoz sok kiterjeszt s vel ll kapcsolatban. Mostan ban ez a k t projekt jellemzi az orsz gban a vezet fejleszt seket. Ezek jelent sen hozz j rulnak az slak k ter leteinek lass elhat rol s hoz s az slak k elfogad s hoz. 2011-ben az Lelkip sztori F ldbizotts g (CPT) – a R mai Katolikus

P sp ki Konferenci hoz k t d szervezet – jelent se szerint (Er szak a brazil slak kkal szemben ) az slak kkal szembeni er szakot mutatja az a t ny, hogy Braz lia slak kinak ter let n most is 450 fejleszt s folyik. Ezeket a fejleszt seket az slak kkal val megfelel konzult ci n lk l v gzik, amint a Nemzetk zi Munka gyi Szervezet (ILO) meg llapod s nak169. r sze ezzel sz mol. A Lelkip sztori F ldbizotts g 500 slak k meggyilkol s r l sz mol be 2003 s 2011 k z tt: ezek 62,7%- t Mato Grosso do Sul llamban k vett k el. vente tlagosan 56 slak k t lnek meg.

Az intolerancia legy z s nek k l nb z form ival kiemelten kell foglalkoznunk: tiszteln nk kell a t rv nyes soksz n s get, s t mogatnunk kell a p rbesz det mint az evang lium szerinti kiengesztel d s s b ke lland tj t.

3. Hermeneutikai v laszt s

A CEBI ltal elfogadott, s Latin-Amerik ban sz les k rben elterjedt m dszert a Biblia kontextu lis olvas s nak nevezik. Ez egyr szt tudom nyos, m sr szt n pszer megk zel t se egy-egy bibliai sz vegnek.

E m dszer szerint b rmely bibliai teol gia s magyar zat kiindul pontja a mindennapi let. J zus m dszer t k vetj k, ahogy pl. az emmausi ton a tan tv nyok mell l pett (Lk 24,13-24). “Mi folyik itt? Mir l besz lgettek?” A sz veg sszef gg st l haladunk a bibliai sz veg fel . Ebben a m dszertani utaz sban a Biblia m cses a l bunk el tt, s jelz f ny, amely megvil g tja let nk tj t (Zsolt 119,105) A bibliai sz veg tan t minket, s gy form l t, hogy tan i lehess nk Isten akarat nak abban a k rnyezetben, ahol l nk.

4. Napokon t vel utaz s

Az el tt nk ll nyolc napra tervezett utaz s egy kijelent ssel kezd dik, amely azut n leleplez shez, majd tan s gt telhez vezet.

A h t egy kijelent ssel kezd dik Istenr l, aki a saj t k pm s ra teremtett minket, vagyis a Szenth roms g Isten k pm s ra, Aki egys g a sokf les gben. A k l nb z s g, sokf les g r sze az Isteni sz nd knak. Ezt k vet en n h ny olyan b nb l akad helyzet le r sa k vetkezik, ahol az igazs gtalan megk l nb ztet s leleplez s vel tal lkozunk. Harmadszorra, a kirekeszt st okoz b n s hozz ll sr l val lemond s m r egy l p st jelent az Isten Orsz g nak egys ge fel . V g l tan s got tesz nk Isten kegyelmess g r l, aki t k letlens g nk ellen re mindig hajland szeretettel fogadni minket, s akinek Szentlelke a kiengesztel d s s egys g fel terel. gy lhetj k t p nk sd t, a L lek sokf le aj nd k t, amelyek Isten Orsz g nak megval s t s ra seg tenek minket.

Szóljon hozzá