Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / rva Bethlen Kata Reform tus voda s Napk zi alapk let tele
[*~ alt *]

rva Bethlen Kata Reform tus voda s Napk zi alapk let tele

A MEGAsJUL S – Egy tt az egyh zmegye nev rendezv nysorozat, azaz az egyh zmegye reform ci 500-as nneps ge jelk pesen egy voda alapk let tel vel kezd dik a k vetkez 500 vre gondolva, szeptember 1- n, p nteken, 12 r t l, az Inaului utc n.

Ezzel kapcsolatosan Bogya-Kis M ria Szamos-negyedi lelkip sztor szavaival h vunk mindenkit a rendezv nyre:

Mikor m sunk nem volt, csak k nny s zsolt r,

Otthont keresve hajl kunk Te volt l.” (334.dics ret)

17 ves az rva Bethlen Kata Reform tus voda s Napk zi

vod nk alap t s nak tlete, v gya visszany lik azokra az id kre, amikor a Szamos – negyedi gy lekezet alap t sa, szervez d se zajlott, amikor m g semmink sem volt, csak egy a templom p t s re kijel lt ter let, a Szamoson t li j v rosnegyedben (1993).

Kezdetekkor a szervez d gy lekezet a belv rosban, a L ncos-templomban tartotta vas rnapi istentiszteleteit, de k t ven t minden vas rnap az p l templom alapk v n l is tartottunk istentiszteleti alkalmakat (1993-1995 k z tt). A gy lekezet jobb megszervez se rdek ben minden szerda d lut n egy k zeli iskola (a 6-os sz m ltal nos iskola) d szterm ben gy lt nk ssze nek r ra, biblia r ra, fontosabb k rd sek megbesz l s re. Egy a k zelben m k d voda magyar nyelv csoportjai is ott tartott k nagyobb nnep lyeiket s alkalomadt n felk rt k a gy lekezet-szervez lelk szh zasp rt az nnep lyek ig vel, im val val megnyit s ra. v n nik s a sz l i k z ss g tagjai, ismerve templom p t si nemes sz nd kunkat, id nk nt gy jt st szerveztek az p l templom jav ra. gy alakult a templom p t k s az voda k z ss ge egym s ir nti szimp ti ja. A magyar csoportok k t v n nije, Nagy Irma Ter z s Nagy Csilla, m r am gy is az alakul n sz vets g nk tagjai voltak, az voda igazgat n je Pop Erzs bet is gy lekezet nk h s ges tagja. Elgondoltuk, milyen j lenne egy reform tus vod t ind tani, legal bb k t csoporttal, mert gy Isten k zel ben n hetn nek fel a gyermekeink. Mi rt ne lehetn nek majd k a j vend gy lekezet presbiterei, n sz vets g nek tagjai.

1998-1999-ben, amikor a templom p t s befejez s hez k zeledt nk, Isten lehet s get adott az lom megval sul s hoz. A templom k zel ben elad v v lt k t csal di h z egym s szomsz ds g ban. Egyiket megv s rolta gy lekezet nk lelk szi hivatalnak, azzal a c llal, hogy az udvarban majd par kia is p lhet a lelk szcsal d sz m ra. A m sodik elad h z a Gul csy b csi tulajdon ban llt, aki nagy engedm nyekkel felk n lta az egyh znak a v s rl s lehet s g t: Nem baj – mondta -, ha k s bb fizet nk is, de ne engedj k t m s vev nek a h zat, mert nem mindegy, hogy ki lesz az j szomsz d.

Ki lesz az j szomsz d? Tal n ppen Gul csy b csi kedves, meggy z szavai ltal adott Isten jelt arr l, hogy: legyen az j szomsz d a Szamos – negyedi gy lekezet rva Bethlen Kata Reform tus vod ja. Sajnos erre az id szakra a templom p t s s irodav s rl s kiad sai mind fel r lt k anyagi tartal kainkat. A k rd s az volt, hogy mit tegy nk az rt, hogy ne vesz ts nk el egy ilyen t rt nelmi lehet s get. A presbit rium s a lelkip sztorcsal d gy d nt tt, hogy a foglal sszeg t nek nk kell sszeadni. Mindenki adakozz k a legjobb lehet s ge szerint, vagy aki tud, kamatmentes k lcs nt adjon az egyh znak, hogy el ne vesz ts k ezt a nagy lehet s get. s azt n kezd d tt minden el lr l, mint a templom p t s kezdet n: k r leveleket rni, kilincselni, p ly zni r gi t mogat inkn l, megsz l tani holland, n met, sv jci, magyarorsz gi bar tainkat. k seg tettek a templom p t s ben, lelk szi hivatal megv s rl s ban, rem lhet leg t mogatni fognak az voda gy ben is.

Isten kegyelm b l megval sult az lom. Az Asr sz let s nek 2000. esztendej ben j lius 9- n, a Szamos – negyedi templomunk szentel s vel egybek tve, felavattuk egyh zker let nk els reform tus vod j t is, az rva Bethlen Kata Reform tus vod t.

Templom s iskola, templom s voda, n p nk megmarad s nak hitben, nyelvben, kult r ban val meger s d s nek sz nhelye. Sz munkra kit ntet s, hogy Isten minket is felhaszn lt ennek a nemes c lnak a megval s t s ban.

A tizenh t ve m k d reform tus voda fenntart s t egyh zk zs g nk v llalta mag ra. Az voda f t mogat ja a n sz vets g nk, amely ugyancsak a templom – s iskola p t rva Bethlen Kata gr fn nev t viseli. Az vod sok s a n sz vets g tagjai, mint gyermek s desanya egym sra utalts gukban nagyszer en gondoskodnak egym sr l. A n sz vets g s az eg sz gy lekezet ldozatos szeretet t az vod sok any k napi, adventi, imaheti, vnyit , vz r sz p m soraikkal igyekeznek megh l lni.

A kicsik sz p reform tus k sz nt ssel k sz ntik az voda l togat it s sokszor megmosolyogtat an sz pen hangzik ajkukr l : “B kessz g Isztent l “! Az a gy lekezet, az a k z ss g, amely vod t, iskol t p t, alap t, fenntart a j vend nek p t.

vod nk gy m k dik, mint b rmely m sik, a hivatalos tanterv szerint m k d voda, azzal a t bblettel, hogy a kereszty ni rt krend kialak t s t k v nja szem el tt tartani. Programjaib l nem hi nyozhatnak a napi im ds gok, a bibliai t rt netek s a kereszty n gyermek nekek. J tapasztalni, hogy egyre ink bb er s dik a kapcsolat az vod sok sz lei s a gy lekezet t bbi tagja k z tt. Ig ny lenne az voda b v t s re, esetleg napk zi jelleg m k dtet s re, hiszen egyre t bb jelentkez lenne.

gy, tan v kezdet n, mindig megdobban a sz v nk az r mt l, ahogyan l tjuk a kicsiket sz leikkel a templompadokba be lni, hogy egy tt k rj k Isten nk ld s t az el tt nk ll iskola vre.

Az Asr J zus szava mindig biztat an, b tor t an hat r nk nemes k ldet s nkben: “Engedj tek hozz m j ni a gyermekeket s ne tilts tok el ket; mert ilyenek az Istennek orsz ga”(Mt 10,14).

Engedj k, s t vezess k ket Istenhez, mert k lesznek majd Magyar Reform tus Anyaszentegyh zunk gy nek legh s gesebb k pvisel i, J zus Krisztusnak ldott k vet i.

“B lcs terveit meg rleli,

R gyet fakaszt az g.

S b r mit sem g r bimbaja,

Pomp s lesz a vir g.

Ki k tked n boncolja t,

Annak v laszt nem d.

De a h v el tt az Asr,

Megfejti nmag t.” (458.dics ret)

 

Szatm rn meti, 2017. augusztusa Bogya-Kis M ria ref. lkp.

Szóljon hozzá