LD SK R S, LELKI AsTRAVAL MINDENKINEK A REFORM CI 500. V RE, 2017-RE!

“Aki nem tud az embereknek k sz netet mondani, az Istennel szemben is h l tlan”

K LVIN VI IM JA – Te vezett l t minket az id k viharain

Isten nk, j Aty nk, ez az v lassan v get r. Sok mindent tapasztaltunk, meg lt nk, n mi r m is ad dott utunkon. Mindent h l san vett nk szent kezedb l. Ad dott f jdalom s szenved s is, betegs g s gy sz is m l napjainkban. De nem t rt nk ssze, el tudtunk mindent viselni. H l val telt sz v nkkel mondjuk: Te vezett l t minket az id k viharain. H laad sunk k zben sem feledkez nk meg testv reinkr l. Azokr l, akik heznek s f znak, akik fenyeget sek s ld z s k z tt lnek, akiknek az let t er szak veszi k r l. Er s tsd meg ket, Urunk, nehogy elvesz ts k hit ket, de meg rizhess k bizodalmukat Tebenned, s j rem nys get kapjanak. Engedd Urunk, hogy embers get tapasztaljanak, s felfedezhess k szereteted jeleit. De k ny rg nk azok rt is, akik a baj s er szak okoz i: fedezz k fel szeretetedet, s gy hagyj k el gaz cselekedeteiket.

K LVIN AsJ VI IM JA – Add, hogy m rt ktart ssal s megel ged ssel lj nk-
Mindenhat Isten nk, Te al sz llott l hozz nk s gondoskodt l arr l, hogy mindazt megadd nek nk, ami f ldi let nkh z sz ks ges s fontos. Seg ts megtanulnunk azt, hogy eg szen R d b zzuk magunkat, s gy ld soddal induljunk az jesztend fel . Szentlelked vezessen minket, gy jtsa fel benn nk a buzg s g l ngj t. Az rt l ngoljunk, hogy T ged seg ts g l h vjunk. Kegyetlens g s m rt ktelen embertelens g vesz k r l minket, gy gyakran t velyg nk a k ls dolgokban. Asgy t nik, hogy az emberek nagyon megfeledkeznek magukr l, s olyan h bor s gokba keverednek, melyek sor n feledve lesz minden jogszer s g s minden t rv ny. Ahol viszont Istent felismerik s megismerik, ott fel bred s n vekszik az embers g. Ahol pedig k lcs n sen elnyomj k s meghazudtolj k egym st, ott az is kider l, hogy kiveszett bel l k a Te f lelmed. A kert feletti fel gyeletet Te d mra ruh ztad, hogy ezzel is megmutasd, szabadon rendelkezhet nk azokkal a dolgokkal, javakkal, amiket Te azzal a felt tellel b zt l r nk, hogy m rt ktart ssal s megel ged ssel lj nk vel k. Ami pedig m g hi nyzik, arr l gondoskodjunk. Semmi m s nincs, amiben T ged igaz n k vethetn nk, mint a j cselekv se. Nem el g az, ha a hit benn nk megfogan, azt folyamatosan t pl lnunk s n veln nk kell. Urunk, Isten nk, tudjuk, az rt vagyunk e f ld n, hogy egy sz vvel s egy sz jjal magasztaljunk T ged, s ez legyen let nk igazi rtelme s c lja. Add meg ezt nek nk, men.

LELKI AsTRAVAL 2017-RE
a 23. zsolt r alapj n

M g ha nem is tudn m,
hol tal l majd nyugalmat lelkem
e gonosz id kben,
s ha arcomat s r hom ly bor tan el,
gond, csal d s, megretten s felh je,
s ha napsz lltakor is nyugtalan lenne a sz vem,
tudom, tudom,
hiszem, hiszem,
Te fogsz akkor is majd
j tev kezeddel
betakarni, megnyugtatni engem.
Irgalmad rny k ban rejtsd h t el letem,
mikor nem lesz m r mened kem.
J s god legyen lelkem v d pajzsa,
sebeimre gy gy r Ig d balzsama.
Mert ha Kelet fel megyek, ott vagy,
ha Nyugat fel , ott is szreveszlek,
ha szakon m k dsz, megl tlak Uram,
ha D lre fordulok, ott is l tom ld kezed.
Tied az letem kett ezer tizenh tben,
mint volt kezdetben, s lesz a v gen,
ha majd zar ndokutamat itt bev gzem,
meghallv n fens ges gi zen det.
Hazah v szel d k r sed.
Addig is, s mindv gig ezt k rem:
J Uram, n Istenem,
nyugtasd meg magaddal
zaklatott sz vem.
H romsz z hatvan t napon t,
reform ci d t vsz zad n
csod lkoz ,
kincseid rt
h l s hittel.
S v gig a v gig,
m g alkot utam kim rted
sz ps ges vil god
magyar t jain.
men.
Dr. B kefy Lajos
(Eredetije megjelent a Selye J nos Egyetem Reform tus Teol giai Kara egyetemi lapj ban, a Papiruszban, VII. vf. 1. sz m, 2.o., 2016. december ben – szerz i friss t sekkel)

K LVIN GENFI “SZILVESZTEREI”
“Aki nem tud embereknek k sz netet mondani, az Istennel szemben is h l tlan”. K lvin s Genf, a menek l hugenott k s az shonos genfi polg rok, s a reform ci n pe sz m ra 450-500 ve m g minden a hely n volt. Pontosabban minden a hely re ker lt az evang lium, a Szent r s tan t sai nyom n. Kar csony gy nem a p nzt rcaszaggat p nzk lt sr l, a vak t s elvak t , magamutogat , bel nk tolakod rekl mokr l, hanem J zus Krisztusr l, az dv z t r l sz lt. Egyed l r la. Az -, s az j v pedig nem az res s hi baval fogadkoz sok visszat r alkalma volt, nem az nfeledt v gad s id m lat sa, hanem az aj nd kba kapott lehet s gek nyit nya. A k z ss gek s egy nek, egyh zak s vil g, Eur pa s a t voli f ldr szek n pei sz m ra m g tart , megtart kegyelem, a megt r sre jut s es lyeit mag ban rejt j vet jelentette. Az Asr j tetsz s nek jabb 365 napj t. Ez rt akkort jt kar csonykor nem aj nd koztak egym snak semmit az emberek, legal bb is Genfben, hanem J zus Krisztust, a vil g Vil goss g nak a sz let snapj t nnepelt k. Asj vkor viszont szok sban volt meglepni valamivel azokat, akik k zel voltak egym shoz. gy ad dott, hogy a nagyon visszafogott, purit n K lvin lete utols j v nek a nyit nyakor szokatlan l p sre sz nta el mag t. 1564-et rtak akkort jt. Utols let v nek az elej n, janu r 8- n levelet rt Ferrarai Ren ta hercegn nek, aki nemr g m g P rizsban volt. Mivel ottani palot j ban a francia f v rosban l evang liumi hit ek k z l t bben is l togatt k a h z ban tartott istentiszteleteket, nyugtalans g t madt a v ros vezet s ben s f k nt a katolikus egyh zi m lt s gok k z tt. A hit j t st l val f lelem volt ez.
Ez rt Ren ta gy d nt tt, elhagyja P rizst, s montargisi kast ly ba vonul vissza. De nem s rt d tt mag nyba, vil gmegvet bez rk z sba, hanem igazi szolg latba. Kast ly t ugyanis megnyitotta a katolikusok ltal haz jukb l el ld z tt hugenotta menek ltek, els sorban any k s gyermekeik el tt. gy az el kel sz ll s j id re ispot lly , k rh zz , mened kh zz alakult t. K lvin gy ny r en “el is keresztelte” a hercegn k zj l ti kast ly t Hotel-Dieu-v , azaz Isten fogad j v . K lvin oda k ldte let ben utolj ra j vi level t s aj nd k t: egy arany p nz rm t. Ezt a kir lyi hercegn , Ren ta desapja, XII. Lajos kir ly verette, amikor II. Julius p p val ellens ges viszonyban volt. Az rme k rirata ezt volt: El fogom t r lni Babilon nev t. A lev l bevezet j ben utal K lvin arra, hogy tal n jobb lenne, ha P rizsban, az udvarban maradt volna a hercegn , mert akkor a szeg ny egyh z p rtfog s ban t bbet rhetett volna el. De azt is meg rti, hogy nyugalomra v gyott. Visszat rve kast ly ba – tan csolja K lvin -, tegyen meg mindent alattval i rt, illetve a nagyon k sz v n p Istenhez t r t s rt. Legyen h za j p lda, s er s k zzel lljon ellent minden piszk l d snak. A j rend rdek ben vesse al mag t “Madame” annak a rendek, amit Isten Fia hozott a vil gnak, mert csak ekkor v rhat , hogy a g tl stalan szabads gnak, ami mindent felforgat, v get lehet vetni. Ez rt az egyh z reform ci ja t bb mint sz ks ges. A hercegn reform ci s t rekv seinek t mogat sa c lj b l udvari papot k ld hozz Morel de Collonges szem ly ben. garancia arra, hogy a fejedelmi udvarokat that korrupci val szemben mind a hercegn , mind udvara s n pe szembesz lljon. Levele v g n utal az j vi aj nd kra: “Madame, m r r g ta tervezem, hogy nt megtisztelem egy aranyp nzzel. T l mer sz dolognak tartja ezt? Mivel bizonytalan voltam afel l, hogy vajon nnek van-e ilyen aranyp nze vagy nincs, ez rt mindig csak halasztgattam az k ld s t. Mert csak akkor lehet rt ke, ha valami j az n sz m ra. K rem, tartsa meg az rm t, ha ez nincs m g meg nnek. Ez rt odaadtam azt bizalmas emberemnek, mutassa meg nnek, s ha nincs m g meg nnek, tartsa meg k rem. Ebben az esetben a legszebb j vi aj nd k lesz, amit csak adhatok nnek”.
Aki nem tud az embereknek k sz netet mondani- K lvin k zel f l ezred vvel ezel tti megfogalmaz sai k z tt vannak olyanok, melyek ma is igen lnek, s megsz vlelend k. Ilyen az is, amit n h ny igehirdet s ben jra s jra id z, s amit esztend v ge fel p rszor felid zett. Ez a Genfi K t egyik aranymond sa, mely gy hangzik: “Aki nem tud embereknek k sz netet mondani, ezzel leleplezi nmag t, hogy bizony Istennel szemben is h l tlan s nem tud Neki sem k sz netet mondani”. Napjaink k z let ben, egyh zi s nem egyh zi napi rintkez sekben felfedezhetj k ennek a k lvini etikett szab lynak a hatalmas hi ny t, illetve azt, hogy igaz n megk sz nni valamit valakinek ma is csak akkor tudunk, ha el bb Istennek k sz n nk meg mindent. Az udvariass g nem etikett kurzus vagy protokolliskola f ggv nye, sem fenn, a magas politikai s banki vil gban, hanem bizony m lyen erk lcsi, hitbeli k rd s! K l nben csak m z, larc, ami m g tt ak r b n z is rejt zhet! Nem is lehet csod lkoznunk K lvin nyom n azon, hogy korunk rideg “udvariass ga”, betanult etikett szab lyai mi rt is olyan ridegek, olykor m r f j an embertelenek, s mi rt csikorognak annyira az emberi kapcsolatok, olykor nagyon is hossz rny kot vetve az ppen uralkod szok sokra, uralkod “elitre”. A sz zadokon kereszt l messze f ld n h res magyar vend gszeretet lelk let s nem etikett oktat s eredm nye, megnyilatkoz sa volt. V r ben volt parasztnak s arisztokrat nak egyar nt. J ezt ppen esztend fordul j n (k z)eml kezetbe id zni, mert m rhetetlen l sok sebet osztanak ma az emberek egym snak csak az rt, mert a magyar emberek egy r sze elfeledte si j h rnev nket. s ennek igazi ok t. T bb odafigyel s egym sra, nem pedig leereszked , betanult protokollform k kellenek h tk znapi kapcsolataink olajoz s ra. Egyszer en t bb sz v s t bb l lek! s mindkett ingyen megszerezhet Istenn l. Isten-kult ra n lk l nincs emberkult ra. Isten-hi nyban elv sz az ember s az embert rsi j viszony is! Ezt hagyta r nk annyi mindennel egy tt K lvin dr ga r ks g l, a Genfi K t n, s ezernyi level n kereszt l, de ezt hagyt k r nk nem veszend aranyk nt, nem avul ruhak nt azok, akikben m g lt a magyar sz v, azaz a kereszty n, h v lelk let. s ezt bizony j lenne vissza p teni, visszaszerezni, seink hagyat k b l, visszak ny r gni Istent l. Biztosan megeleven ten ez az egyre fagyosabb s resebb, csikorg -nyikorg honi kapcsolatrendszereinket, ember-t rsi viszonyokk form lva azokat! Amiket annyi gyan s t s, hazug inf , f ligazs g, mesters ges hivatali vagy klikkes sz besz d r g, t p, szaggat, vagy idegen rdekeket szolg l m tely, lekezel s, semmibev tel, manipul ci fejez ki naponta, s az egyre roml k zhangulat jelez vissza honi s k lhoni magyarnak egyar nt. Vissza teh t K lvinhoz (is), hogy el bbre jussunk 2017-ben! S nnepl s nk ne ellen nkre, hanem javunkra, s marad kaink jav ra szolg ljon!

2017-RE THANGOLT SKERESZTY N LATIN LD S
Nem k v nom Neked,
hogy a szenved snek halv ny rny ka se hulljon r d 2017-ben,
hisz- leted v lgymeneteiben f jdalmat, hom lyt lsz majd t.
Valaki, valami f jni fog Neked,
Valakinek f jni fogsz nagyon.
Nem k v nom,
hogy minden napod csak sikerb l lljon,
mert ez lehetetlen.

Azt sem k v nom Neked,
hogy a b nat egyetlen k nnycseppje
se hulljon sz vedre,
amit senki sem l t,
mert ezt elker lni nem lehet.

M g csak azt sem k v nom,
hogy ne em ssze f jdalom lelkedet valaki rt,
akir l nem tudsz semmit,
akit l v rsz levelet, telefonh v st vagy skype-jelentkez st –
mindhi ba.

Mindezeket nem k v nom Neked,
hiszen lehetetlent nem k v nhatok.
Te is tudod, n is tudom:
az emberek minden v j fordul ja ellen re
legt bbsz r viek maradnak.

Nem szilveszteri fogadkoz saik v ltoztatnak rajtuk,
hanem Isten,
ha form l kez re b zz k magukat.

Ennek els jelek nt
a k nnyek megk nny thetik sz vedet,
a szenved s megtiszt thatja lelkedet,
a f jdalom s a sz ks g k zelebb vihetnek
a betlehemi Gyermekhez,
akire m r r vet lt a golgotai kereszt rny ka,
de legy zhetetlen istens ge,
felt mad sos ragyog sa is.

R d dereng , gyeng d mosoly n l,
mint gi harmat a szomj hoz f ldre,
vigasztal s fog hullni majd felizzott sz vedre.

Azt k v nom h t Neked,
az j esztend ben is maradj bizakod ,
mindennel dacolva higgy,
kelljen b r nem v rt kereszteket emelned,
t nj n b r olyb , hogy minden igyekezeted ellen re
kics sznak kezedb l a dolgok,
s sz ved meginog,
vagy l bad alatt sz tporlik a szil rdnak v lt talaj,
s egyre t volibb az hajtott c l megval sul sa,
amire annyira t rekedt l.

Sz vb l k v nom Neked,
hogy a dr ga Aj nd k rt ke,
amit Isten szeretett Fi ban
kar csonykor
Neked is aj nd kozott,
napjaid sz m val f nyl bben
n vekedj k Benned.

seg tsen, hogy az r m hajnalhasad sa
sz nezze t sz ved sz rke gboltj t,
s a feldereng , meleg f nyb l
adj tov bb azoknak, akiket szeretsz.

K v nom Neked,
hogy e hamis korban is legyen
legal bb egy igazi bar tod,
meg rt testv red,
h t rsad,
aki el tt b tran kit rod sz ved,
aki mindig rdemes bar ts godra,
aki fel bizalommal ny jtod ki kezed,
amikor elgyeng lsz,
ak r im ra, ak r t maszt kra,
ak r simogat sra –
akivel egy tt szembeszeg lhetsz
Ig vel v rtezetten
m g az ord t oroszl nnal is,
s akivel a legmeredekebb utat is
mered v llalni,
ak r lefele,
ak r felfele
vezet az.

Legf k ppen azt k v nom Neked,
hogy az jesztend minden m sodperc ben rezd:
Veled van az emberr lett Isten
gyermekien tiszta,
lelkedet der re ld mosolya.
vele pedig Te is maradj
minden szempillant sban
Aty d ld kez ben.

Kereszty n eleinkkel sz lva:
Hitben
akkor is nyugodt lesz az lmod,
ha 365 napon t vihar d l majd k r letted.
Ez sem fog vihart, f lelmet kavarni Benned,
mert hittel isteni oltalom alatt llsz.
Csak ezt el ne feledd!
Ekkor der s marad a sz ved,
arcod, szavad, “kisug rz sod”.
Enn l t bbet, szebbet nem tudok
k v nni Neked
Krisztusban jj teremtett,
tiszta sz vvel,
Anno Domini 2017-re. (drbl)

AsJ VI LD S K N B L
R vid k nai kereszty n t rt net jut eszembe ezekben az id k hallhatatlan fordul s t, az b l az jba rkez r k nesztelen indul s t, s az ramutat t is zajtalan mozgat , kiss f jdalmas, kiss elbizonytalan t , m gis hitben bizakod , rem nnyel el re tekint szilveszter napj n.
Ismeretlen k nai testv r nk gy sz lt az angyalhoz, aki az j v k sz b n llott:
– Vil gos tsd meg k rlek el ttem a k vetkez l p st, hogy el ne t velyedjem az ismeretlen ton!
Az angyal gy felelt:
– Ezt nem tehetem. Tedd ink bb kezedet Aty d, Istened kez be, azaz b zz l, higgy benne teljes sz vvel, s akkor biztosan j rsz majd az ismeretlen ton! 2017-ben is.

G RBE T K R, SZOKATLAN AsTRAVAL 2017-RE
A szavak t viskoron j t
s a szavak sz geit k v nom mindenkinek,
hogy tj rja sz veteket s lelketeket, s felr zzon.
A sz gek tal n r bresztenek az istenf lelem j volt ra,
s sz veteket odahajl tja a kereszt alj ra.
T rj tek ssze csontj t s l b t
ti sz l k s gyermekek
s d mnak,
ki uralkodik bennetek,
s ltala uralja a gonosz az ltetek.
Az rd g t rj n r tok,
kik b nben napjaitok lvezitek,
nem az rt, hogy vigyen el titeket,
hanem hogy rettent se ltal bredjetek!
szhez t rjetek!
n magamnak csak hal lt s pusztul st k rek,
a test minden csap sa ellen,
mely nem akar m st, mint r k vesztem.
A menny Ura vigye v ghez
mit k l n s szavakkal k rek,
hogy ne legyen soha r szem
az r k t let.
Erdmann Neumeister, n met barokk kori evang likus egyh zi nekk lt , teol gus (1671-1756)

J ZUS KRISZTUS TEGNAP, MA S MIND R KK UGYANAZ! (Zsid 13,8)
“NINCSEN ITT MARADAND V ROSUNK, HANEM AZ ELJ VEND T KERESS K” (Zsid 13,14).

rta, a sz vegeket ford totta Dr. B kefy Lajos

Vélemény, hozzászólás?