Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség rövid története

A Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség rövid története

Az 1989-es események után Szatmárnémeti Városi Tanácsa több vallásfelekezet hívei számára templomépítésre helyet adományozott. Így kapott helyet egy új református templom építésére a Szamos-folyó bal partján élő, három új város negyedbe tömörülő reformátusság is, a Megyei Kórház közelében.

  1. július 7-én alapkövet helyeznek el a majdani templom területén, az Oituz és a Prahova utca kereszteződésénél, és szatmári tervezőkkel elkészíttetik a 600 férőhelyes új templom tervét.

1992-ben a Láncos templom gyülekezete Bogya- Kis Ferenc szárazberki lelkipásztort hívja és választja meg templomépítő lelkipásztornak.

1993 tavaszán a két anyaegyházközség, a Láncos- és Kültelek közgyűlésein, kimondják az új Szamos- negyedi gyülekezet önállóságát.

  1. május 12-én megalakul a Szamos-negyedi gyülekezet nőszövetsége, amely a templom- és iskolaépítő nagyasszonyunk, Árva Bethlen Kata nevét vette fel.
  2. augusztus 1-től,  egyházkerületi szinten is, jogerőre emelkedik  az egyházközség önállósága és megválasztják az első presbitériumot. A vasárnap déli Láncos templomban tartott istentisztelet mellett, rendszeressé válnak a szabadtéri istentiszteletek is. Télen és nyáron, esőben, hóban, nyári napsütésben, de. 10 órai kezdettel megtartják a szabadtéri istentiszteleteket az építendő templom területén. Örömmel tapasztalják, hogy növekszik a szabadtéri  istentiszteletek résztvevőinek száma. Néhány hónap leforgása alatt, a kezdeti  30-40-es lélekszám több mint 200-ra emelkedik.  Szükség van a templomra!Közben beindul az irodai szolgálat a belvárosban a Béke-tér 4 szám alatti lelkészi hivatalban egyházközségünk hívei számára.
  3. október 1-én a gyülekezet meghívja és megválasztja második lelkipásztorát,  Bogya- Kis Mária kispeleskei lelkésznőt.
  4. május 30-án istentisztelettel kezdődik el a templom alagsorának építése.

            1994 szeptemberében már állnak az alagsor falai. Ennek örömére szeptember 18-án hálaadó ünnepséget tartanak, amikor az óvárosból (a Láncos- templomból) Tőkés László püspök és mintegy negyven lelkipásztor vezetésével, több mint tízezren zarándokolnak az épülő templomhoz, zsoltárokat és dicséreteket énekelve. Az ünnepi zarándoklat mottója: Együtt a templomért!

1994 decemberében befejeződnek az alagsor födémjének munkálatai és 1995 január 27-én,két évi szabadtéri viszontagságos idő után, a gyülekezet végre fedél alá kerül és bevonul katakombájába.    Ettől kezdve lassan otthonossá, istentiszteletek tartására alkalmassá teszik az alagsort.

            A  nőszövetség a heti bibliaóráján kívül, minden héten kétszer gyűl egybe, hogy csigatésztát készítsen eladásra és így támogassa a templom építését. Presbiterek, gyülekezeti tagok kétkezi munkájukkal, szíves adományaikkal, önzetlen szeretettel veszik ki részüket a templom építéséből. Közben megalakul az egyházközség vegyes-kara, az IKE, az Immánuel ifjúsági ének-zenekar,beindul a vasárnapi iskola a kicsinyek számára, és a nyári vakációs biblia-heti tevékenység.

            A III. Magyar Református Világtalálkozón – 1996.- már állnak a templom falai, s örömmel tapasztalják: ha az Úr építi a házat, nem fáradnak azon hiába annak építői.

1998 májusában fedél került az Úr házára, s az új templomban először tarthattak konfirmációi ünnepélyt, amikor száz ifjú tett vallást Krisztusba vetett hitéről és kötelezte el magát egyháza iránti hűségre. Még abban az évben felkerül a gömb és a csillag a toronyra, hogy hirdesse mindeneknek : az Úr uralkodik !

            1999.október 31-én, Reformáció napján, Eiserfeld-i német református testvéreink jóvoltából megkondulnak a templom  harangjai. (Két harangot adományoztak.) Ez időben Scherpenzeel-i holland testvéreink  padokat készíttetnek, s egyenesen hazájukból hozzák el az új szószéket.

            Még ebben az évben holland testvéreink segítségével megvásároltunk egy kisebb családi házat az Inaului utcában, hogy ott beindítsuk az irodai szolgálatot a templom közelében.

2000 tavaszán fejeződtek be a templomépítési munkálatok és július 9-én került sor a templom és a templomzászló  fölavatására.  A templomzászló címerében hármas motívum áll:

– baloldalt az egyik mezőben az új templom képe,

– a másik mezőben az egykori szatmári vár előtt – a Szamos-folyón innen – egy kis templom képe és egy felirat: Hóstánc 1623. (A krónikák szerint, Bethlen Gábor fejedelemsége idején, már állt egy református kistemplom, a jelenlegi Szamos-negyedi Egyházközség területén. Ez lehetett a Szatmár-Hostánci (Hochstadt-i) Eklézsia temploma, amely az 1700-as évek kuruc-labanc háborúi során elpusztult).

– A középső mezőben ott áll a zászlós Bárány. Az Isten Báránya, Jézus Krisztus, aki 2000 éve őrzi, védi, építi egyházát a földön, s egykor diadalra juttatja. Ez a zászló az eljövendő nemzedékek számára is jelkép és biztatás, hogy minden időben győzelemre vezeti azokat, akik az  Ő nevében bíznak.

            Hogy a gyülekezetnek ne legyen ideje lankadni a szent munkában, az Úr kicsinyei ügyét felvállalva – Isten kegyelméből-, a 2000. év őszétől beindítottuk egyházkerületünk  első református óvodáját: az Árva Bethlen Kata Református Óvodát, az Inaului utca 9 szám alatt, az arra a célra megvásárolt és átalakított családi házban. Köszönet ezért gyülekezetünknek, valamint a német és holland testvérgyülekezeteknek.

2001 őszén gyülekezetünk elkezdte az új szolgálati lakás (- parókia)  építését, az Inaului utca 11 szám alatti telken, az iroda épülete mellett. Az építés munkálatait 2003 karácsonyára sikerült befejezni, és a lelkészcsalád beköltözhetett új otthonába. Köszönet a holland, német és svájci testvéreknek az adományokért, amelyekkel gyülekezetünket támogatták ezúttal is.

 2002 áprilisában Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nevéről nevezik el a templom terét. A hivatalos cím ettől kezdve: Bethlen Gábor tér 1 szám. Később, 2007 októberében gyülekezetünk mellszobrot is állíttatott a nagy református fejedelem tiszteletére templomunk kertjében. 2002 nyarán templomunk adott helyet az évi egyházkerületi nőszövetségi konferencia számára, amikor főtiszteletű Csűry István, akkori püspök helyettes több mint 1200 nőtestvérnek hirdette az Úr Igéjét ezen a helyen.

2006 őszétől, az intenzívebb szeretetszolgálat jegyében, diakóniai akció indul a gyülekezetben. Októbertől áprilisig, minden télen sikerül hetente mintegy hatvan meleg ebédet biztosítani idős, beteg egyháztagok számára.

A rendszeres beteglátogatás és a szegény családok támogatása során,szükségesnek láttuk a diakóniai szolgálat kereteinek kitágítását és egy református szeretetotthon létrehozását. Így vált valóra  az álom, és indulhatott be az Inaului utca 30 szám alatti családi házból átalakított Református Szeretetotthonban a diakóniai szolgálat 2012 pünkösd másodnapján.Ezt az ingatlant is a holland és svájci testvérek támogató segítségével sikerült megvásárolni. Magányos, idős gyülekezeti tagok számára igyekszünk családias körülmények között, lelkigondozói szolgálatot biztosítani.

  1. április 24-én Ft. Csűry István püspök úr szolgálatával hivatalosan is felavattuk Református Diakóniai Központunkat.

Tavaly, 2017. szeptember 1-én a Reformáció 500. évfordulója alkalmából elhelyeztük az új óvoda épületének emléktábláját, abban a reménységben, hogy rövidesen felépül az óvoda, és az immár 18 éve működő régi óvoda épületéből a gyermekek átvonulhatnak az új épületbe.

Az elmúlt huszonöt esztendő történései – Isten iránti őszinte hálaadásra késztetnek. Nem lehet semmi sem fontosabb, mint a köszönet szava Urunk felé, aki csodás utakon vezette Szamos- negyedi református népünket. Miközben építették templomukat, szervezték gyülekezetüket, élő közösséggé, egy nagy családdá formálta őket az Úr. Aki a nagyváros idegen, rideg világában az Isten házában megtalálta lelki otthonát, már nem lehet kallódó lélek. A gyülekezetben építheti Isten országát, és mindenkor számíthat az Úr segítségére és hittestvérei támogató szeretetére. Ezt a családias, közösségvédő és identitást erősítő bástyát képezi az óvodánk is, a szeretetotthonunk is.

 

Ében ha-ézer”- mondjuk mindannyian, mindeddig megsegített minket az Úr. Legyen az Ő neve mindörökké áldott.                          Soli Deo Gloria.

Reményik Sándor sorai bátorítsanak mindannyiunkat egyházépítő szolgálatunk során az elkövetkező években is :

„ Kicsi fehér templomotokba

 Most minden erők tömörülnek.

Kicsi fehér templom- padokba

 A holtak is mellétek ülnek.

A nagyapáink, nagyanyáink,

Szemükbe biztatás vagy vád :

Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát.

(Reményik Sándor: Templom és iskola)

 

                                                                                              Bogya-Kis Mária

Szatmárnémeti,

2018. november 4.

Szóljon hozzá